No. 133. Eerste Mad. Honderdste jaargang. 1898. 9 NOVEMBER. WOENSDAG Ijk en Herijk. Buitenland. Nederland. Stadsberichten. ALklIAAKSCHE COIRANT. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Deze Courant wordt D 1 n s d a g-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,8© franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f ©,©6. Afzonderlijke nummers 3 ets. p' h? Telefoonnummer3. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat de Minister van Wa terstaat, Handel en Nijverheid, bij beschikking van 18 Oetober jl. No. 188, heeft goedgevonden 1°. te bepalen, dat het goedkenringsmerk, gedurende het jaar 1899 te bezigen, zal zijn bij den ijk en den herijk van maten en gewichten de letter h in den gewonen schrijfvorm; 2". ter algemeene kennis te brengen, dat het merk van het ijkkantoor waar de eerste stempeling heeft plaats gehad, voor het ijkkantoor Alkmaar bestaat uit het cijfer 1©. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorz. 7 Nov. 1898. C. D. DONATH, Secretaris. BHBtïIE. De statistieke cijfers van den buitenland- schen handel over de eerste 9 maanden van het jaar toonen, dat de invoeren stegen van 1,214,233,000 francs in 1897 tot 1,327,576,000 irancs, een vermeerdering van 113,343,000 fr. of 9 pCt. De uitvoercijfers waren 1,120,892,000 en 1,196,841,000 francs oi 74,949,000 francs of 7 pCt. meer. De uitvoer naar Nederland steeg van fr. 127,427,000 tot fr. 146,161,000. De verminderde invoer uit Nederland heeft betrekking op boter en mar garine. DUITSCMjAAO. Het vermoeden, dat de reis van den Keizer niet alleen ten doel had, om bij het Heilige Graf zijn eigen vroomheid en vredelievendheid uit te bazuinen, maar dat de geheele tocht eigenlijk meer een »handelszaakje" iskrijgt langzamerhand meer vasten vorm. Volgens de „Frf. Ztg." zon met Turkije een ver drag zijn gesloten van den volgenden inhoud Duitschland zou de integriteit van de Aziatische be zittingen des Sultans beschermen, waarvoor het daar commercieele en indnstrieele voorrechten zou erlangen. Nadat de haven van Haidar Pascha is voltooid, zal de Anatolische spoorweg over Diarbekr en Bagdad tot de Perzische Golf worden verlengd. De Porte hecht om strategische redenen groote waarde aan dezen spoorweg, die dicht langs het Russische gebied gaat. Van den hoo'dspoorweg af zullen dan zijlijnen gelegd worden naar de havens en handelscentra van Klein-Azië, Smyrna, Skutari, Angora, Konieh en die van Palestina, Akka, Beiroet, Haifa, Jaffa en Tripoli. Duitschland zal zijn steun geven aan een nieuwe Turksche leening en waarschijnlijk actief aandeel nemen in de financieels reorganisatie van het Turksche rijk. De Sultan acht den godsdienstigen invloed van Duitschland in Palestina en den politieken invloed van dat land te Konstantinopel van groot gewicht. De oppositie van het Vaticaan tegen den invloed van Duitschland in Jeruzalem gaat, zegt de „Frankfurter,'' alleen van den Paus persoonlijk uit. De kardinalen zijn er niet tegen, daar zij wel zien, dat Frankrijk's invloed het tanen is. HAHELAIVII. Bij den feestmaaltijd ter eere van den Sirdar besloot lord Salisbury zijne reds over de Fashoda-questie met de volgende woorden »Ik wensch niet misverstaan te worden dat ik gezegd zou hebbendat alle oorzaken van verschil hierdoor tussehen de Fransebe regeering en ons zijn weggenomen. Het is waarschijnlijk niet zoo en ik ondersteldat wij tal van gedachten wisselingen in de toekomst zullen heb ben. Maar een oorzaak Van verschil van eenigszins acuut en gevaarlijk karakter is opgeruimd en wij kunnen ons daarmeê slechts gelukwenschen." Blijkbaar doelde de spreker hiermede op de Egyptische questie. Zal deze echter door Frankrijk ter sprake ge bracht worden De houding van sommige Fransche bladen doet er aan twijfelen. De »Times"-correspondent te Parijs schreef dan ook aan zijn blad de houding die Frankrijk zal aannemen zal waarschijnlijk leiden tot het weigeren van elke verdere onderhandeling met Engeland. FRA1VKBKJH. Majoor Marchand is te Kaïro aan gekomen, en door de Fransche kolonie aldaar zeer harte lijk ontvangen. Een telegram uit Kaïro, meldt, dat Marchand en Bara- tier geen vergunning zullen ontvaDgeD van de Egypti sche autoriteiten om naar Fashoda terug te keeren, dan op voorwaarde, dat de plaats zal worden ontruimd. Deze maatregel was onnoodig. Frankrijk had reeds toegegeven aan Engeland's eisch. De »Droits de l'homme'' houdt vol, dat kolonel Picquart weldra in vrijheid zal gesteld worden, volgens conclusie van den rapporteur van den krijgsraad. De schriftkundige Charavay zou het bandschrift van het »petit bleu" hebben onderzocht en als echt erkend hebben, behalve een deel van het adres. Te Parijs is een boek over kolonel Picquart verschenen, geschreven door den heer de Pressensé. Naast tal van andere onuitgegeven documenten bevat bet werk twaalf brieven tussehen 21 Nov. 1896 en 23 Maart 1897, ge wisseld tussehen den kolonel en generaal Gonse. Uit deze brieven blijkt welk een uitstekende verstandhouding destijds tussehen beide mannen bestond. De generaal brengt den kolonel in vriendschappelijke, bijkans harte lijke bewoordingen de bevelen van den minister van oorlog, generaal Billot, omtrent een inspectiereis naar verschillende legerkorpsen over. Men begon toen reeds den kolonel van Parijs te verwijderen. Den 26 December 1896 meldde generaal Gonse kolonel Piequart dat de minister vau oorlog hem opdroeg den informatiedienst in Algiers en Tunis te organiseeren. Dat was de definitieve verwijdering uit Parijs. SPAAJE. De Regeering bouwt bare laatste hoop voor het behoud der Philippijnen op de verkiezingen, die op het oogenblik in Ver. Staten gehouden worden. Dit klinkt zonderling, doch is toch inderdaad zeer eenvoudig. Een sterke partij in Amerika is tegen de hangende annexatie plannen krijgt zij de overhand, dan blijven de Philip pijnen voor Spanje behouden. Geen wonder alzoo, dat men te Madrid zeer tevreden is, over den langzamen loop der ouderhandelingen te Parijs. Niet toevallig is het dan ook, dat, op verzoek der Spaansehe gedelegeerden de onderhandelingon eenige dagen geschorst zijn. Oude postzegels. Wat alzoo met oude postzegels kan worden uitge voerd, blijkt uit een onlangs gedane mededeeling van den kanunnik De Roy, hoofd van het Seminarie te Luik. In zeven jaren, zei de kanunnik, zijn er 300,000,000 gebruikte postzegels verzameld. Die bracht 50,000 francs op. Voor een gedeelte van dat geld zijn de Belgische zendelingen in staat geweest vijf christendorpen aan de Congo te stichten en te organiseeren. Men is nog steeds aan het verzamelen van postzegels, en wel nu voor het bouwen van een groote kerk te Leopold- ville, in den Congo Vrijstaat. (N.v.d.D.) Schermerhorn. Door de aandeelhouders van den proeftuin voor groententeelt aiuier is een bestuur gekozen, dat als volgt is samengesteld; voorzitter-secretaris de beer J. de Leeuw penningmeester de heer A. Weeshoff en de heer J. van Twisk. Tot tuinman van het proefveld is aangesteld is de heer C. Dubbeld van den Beemster. lïarsingerhorn. Deu 6 werd te Kolhorn een goed geslaagd concert gegeven door mej. A. Slikker (piano), den heer J. Sluis (viool) en mej. J. van der Lee (zang). ©terleek. Het kerkbestuur der herv. gemeente alhier heeft besloten het kerkgebouw bij de avondgods dienstoefeningen niet meer, zooals tot heden geschiedde, met kaarsen te verlichten maar aan de kronen en zijwanden lampen te doen plaatsen. De levering en plaatsing van de benoodigde lampen is opgedragen aan den heer W. van Vuure te Alkmaar, die verleden jaar tot algemeen genoegen het kerkgebouw van een zeer doelmatige vulkachel heeft voorzien. Texel. In de jongste vergadering van den raad door 9 der 11 leden bijgewoond werd op voorstel van den burgemeester, met algemeene stemmen besloten de aan de provincie aangevraagde subsidie van f 300 in te trekken, vermits gedep. staten hadden bericht, dat zij de door de gemeente gedane subsidie-aanvraag aan het rijk tot het volle bedrag van f 1560 hadden gesteund, terwijl bij eventueele gunstige beschikking de provincie de helft van dat bedrag zal moeten dragen. Daarna werd besloten voor den tijd van 6 maanden eece geldleening aan te gaan, groot f 5000 a 4 °/o om op tijd te kunnen voldoen aan verplichte aflossingen van reeds gesloten geldleeningen. De gemeente-begrooting en die van het algemeen arm bestuur beide voor 1899werden vastgesteld tot een bedrag van f 58499,68 en f 3578,24. Daar de geregelde communicatie met den vasten wal door ondiepte van den mond der haven te Oudeschild niet zelden vertraging ondervindtbetoogde de heer Mets de wenschelijkheid een adres iu te dienen bij den minister van waterstaatmet verzoek die monding en de aanleg plaats der stoombooten te doen uitdiepen de eerste tot 35 M. buitengaats, waarna de burgemeester iu overweging gafeerst met de beambten van den waterstaat te zullen confereeren alvorens bij den minister aan te kloppen. Bergen. Alhier is opgericht eene vereeniging tot bevordering van onderling genoegen waaraan eene nuttige strekking is verbonden. Het doel der vereeniging is het steunen van bestaande en op te richten vereenigingen het uitnoodigen van sprekers, het engageeren van gezel schappen en anderszins, enz. In eene den 5 ten huize van P. Hilbrand gehouden vergadering werden tot bestuurs leden benoemd de heeren Th. A. van Pelt, C. Planteijdt, S. Snoek, J. Swaag en J. Francken. Staande de verga dering traden 9 donateurs en 26 leden tot de vereeniging toe. Den burgemeester de heer J. van Reenen is het beschermheerschap dezer vereeniging opgedragen. Een nieuw soort aardappelen. De landbouwer P. Prosje, te Jelsum, heeft een nieuw soort aardappel verkregen, waarvan hij de wordingsge schiedenis mededeelt in eea schrijven aan het Hoofdbe stuur der Friesche Maatschappij van Landbouw. Hij vertelt»Voor eenige jaren kreeg ik pootaardap- pelen van Beetsterzwaag, daar Fransche gele ge noemd. Deze beb ik twee jaren verbouwd, maar wegens de ziekte heb ik ze weer moeten afschaffen, alhoewel het een zeer goed soort was en de plant buitengewone zaadknoppen had. Het volgende jaar heb ik op een dezer akkers uien verbouwd en bij het verwijderen van het onkruid ont dekte ik, dat er iets vreemds voor den dag kwam. Ik liet het staan en ontdekte toen later, dat het aardappel zaad was. Daarop werden alle pogingen aangewend, om dat te behouden en dit werd beloond met de opbrengst van 10 a 11 kleine aardappeltjes, zoo groot als een groene erwt. Deze werden het volgend jaar uitgepoot en toen kreeg ik 10 kop. Zoo van jaar tot jaar voortgaande, ben ik er in geslaagd onderscheidene soorten te verkrijgen en met veel werk heb ik uit deze nu een aardappel ver kregen geel op schotel, lekker van smaak, overtreffende vele andere nieuwe soorten en van ziekte vrij." Deze aardappel wordt in de omstreken van Jelsum, aldus bericht de A. Crt., zeer geroemd en reeds »de aardappel der toekomst" genoemd. (Landb.-weekbl.) Brand. Den 5 is door hevige branden, een groote hooivoor- raad geheel vernield. Een zware brand heelt bij den landbouwer A. Schouten aan den IJ w e g te Haarlemmermeer gewoed. Drie groote bergen, waarin geborgen 150,000 pond hooi, 8 heet. tarwe, 31/2 heet. rogge en 6x/2 heet. haver, benevens 2 schuren zijn een prooi der vlammen geworden. De woning is gespaard. Alles was tegen brand schade verzekerd. Men denkt dat hier brandstichting heeft plaats gehad. De politie meent de daders op het spoor te zijn. Te Lexmond werd den 5 brand ontdekt in een hooischelf, even buiten de kom der gemeente, nabij don Rijks-Straatweg. Drie schelven, te zamen bevattende ongeveer 40.000 kilogram hooi, zijn zoo goed als geheel verbrand. Botterdam. Den 6 brak alhier in een woning waar in het benedenhuis een hoeden- en pettenwinkel gevestigd was, een hevige brand uit. De bewoners der derde verdieping, een vrouw en vier kinderen, werden met levensgevaar gered door een spuitgast met behulp van een reddingsladder. Het benedenhuis brandde ge heel uit. Rundveestamhoek. De 22e algemeene vergadering van het Rundree- stamboek Noord-Holland" zal gehouden worden op Vrijdag 11 November, des voormiddags om 11 uur, te Hoorn. Westfriesclie tram. De voorspelling in ons nummer van den 6 was reeds bijna bewaarheid. Het scheelde toen n.l. maar uiterst weinig of het rijtuig van den heer Kieftenburg was onder den locomotief geraakt. Wij hebben evenwel nog een paar opmerkingen Vooreerst deze: in de door de Maatschappij uitgegeven dienstregeling komt onder',tramnommer 14 de mededeeling voor dat er te 2.02 een trein van Hoorn te Wognum aankomt. Indien de directie haar spoorboekje raadpleegt, zal zij zien, dat dit alleen des Zaterdags is. Reizigers dienen daarop wel te letten. De tweede opmerking betreft het ontbreken van eenig licht bij het station Opmeer. Wij zullen hopen dat dit komt doordat alles nog niet goed geregeld is, anders zal het in de donkere dagen een toer zijn om goed en wel op de straat te komen. Het herhalingsonderwijs is alhier begonnen met een 7tal leerlingen. Ursein. Het herhalingsonderwijs aan de openbare school alhierdat de laatste jaren wegens gebrek aan leerlingen niet werd gegeven is nu weder aangevangen. Zes leerlingen nemen er aan deel. Hondsbossche De heer J. van Reenen, alhier, werd den 8, met algemeene (83) stemmen, herkozen tot hoofdingeland van den Hondsbossche en Dainen tot Petten, voor het le dis trict van Duinkavel. Hwartgulden-vereenlglng. Het 4e jaarverslag is verschenen van de kwart- gulden-vereeniging voor heide-ontginning, die thans 7176 leden telt, 27 kriug-comité's en 20 correspondentschappen heeft. De ontvangsten bedroegen over het afgeloopen dienstjaar, na aftrek van onkosten, f 4U79.695. Deze gelden werden gebruikt tot onderhoud en exploitatie van lOns Huis" te Apeldoorn, tot de lathyrus-cultuur, de bijenteelt en voor de Erica-stichting, maar voornamelijk tot den aankoop van grond en den aanleg van het van der Hucht-Bosch. Bestuurderessen van het kring-comité te Alkmaar zijn de dames WicherinkBlom en Detora van de Velde. Huishoud- en Industrieschool. Het bestuur der Huishoud- en Industrieschool kon digt in een in dit nummer voorkomende advertentie aan, dat de school op vrijdag, den 11, van 912 en 241/2, en op zaterdag, den 12, van 9 12 uur in werking is te zien en dat alsdan het door de leerlingen vervaar digde werk in de teekenzaal der school ter bezichtiging ligt. De overtuiging, dat deze school voor vrouwelijk am- bachts-onderwijs hier even onmisbaar mag geacht worden als de inrichting voor jongens, is reeds lang gevestigd, dank zij het onverstoorbaar, volhardend streven van be-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1