VAN ZUYLEN's VOORDRACHTEN. Ingezonden Stukken. burge~rlijke Advertentie n. Boekli. y. Herins. Coster Zoon, Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar. Vieesck, Spek, Gort, Rijst, gedroogde Selderij en Melk 9 Nummers ad f 0,50. zon spreker willendie maken allen gemeene zaak met elkaar, maar spr. heeft reeds voorgesteld de zaak te stel len in handen der professoren aan de academies, dan is er eenige kans dat het oordeel jnist zal zijn. Bij de interpellatie in de Kamer heeft de minister handig gebruik gemaakt van de fouten der tegenpartij. Hij heeft natuurlijk de justitie de hand boven het hoofd gehouden. Men heeft de rechters geridderd, d. i. een stempel van goedkeuring gegeven, en hen gesterkt in hunne dwaling. »Maar ik herhaal, wat ik reeds vroeger heb gezegd", zei spr., »de Hoogerhuizen er uit of de minister er af!" Als de volkBagitatie dat wil, kan dat. Spr. herinnert hierbij aan het door hem zelf ondergane vonnis. Dezelfde minister, onder wiens bestuur dat vonnis gewezen werd, minister du Tour van Bellinckhave, heeft het besluit tot gratie onderteekend. De volksagitatie heeft hem klein gekregen, we kunnen ook dezen minister wel klein krijgen. Wil ook een andere minister niet, dan ook die er af, evenals in Frankrijk. Blijkt bij herziening de schuld, dan zullen wij erkennen, dat wij gedwaald hebben en de zaak laten rusten. Waar de rechters geen dwaling willen erkennen, moet men ze dwingen. Toen het hoogste rechtscollege in Frankrijk gedwaald had liet Keizer Napoleon de rech ters bij zich komen, en op het gezegde van een hunner dat dwalen menschelijk is, antwoordde de Keizer »Dat één paard struikelt is aan te nemen maar een heele paardenstaldat is wat al te gek Waar ze allemaal struikelen daar moet iets achter zitten. Koning Cambysus in Perzie liet eiken rechter die een verkeerd vonnis velde, levend villen, het vel looien en dat met den naam er in geborduurd over den stoel hangen. Spreker zou bang zijn, dat als men dat in Leeuwarden deed alle stoelen vol met huiden zouden wezen. Het is een diep treurige zaak, waarvoor we hier staan. Al komen de Hoogerhuizen vrij, we kunnen die 3 jaar niet meer goed maken zoo besloot spr. maar wel kunnen wij trachten te bewerken, dat de misdaad niet langer wordt voortgezet. Niet de Kaïnsleus zij de onze, laten wij gevoelen, dat wat hun heeft getroffen ons ook kan treffen. Laat ieder van hier gaan met het vaste voornemen, zijn steun te paren aan die duizenden in den lande, om den sneeuwbal te doen aangroeien tot een lawine, waaronder desnoods alle rechters bedolven worden. Onze leus blijveHerziening van het vonnis. (Luid applaus). Debat. Voor het debat meldde zich alleen aan de heer S. J. Hoft', die opkwam tegen een vergelijking van de Neder- landsche rechters met de Fransche en van oordeel was, dat de heer Domela Nieuwenhuis te veel in het alge meen sprak, en tot oproer aanspoorde, waarvoor hij wilde waarschuwen. De rumoerige vergadering belette echter den spreker telkens voort te gaan. De heer Domela Nieuwenhuis, repliceerende, keurde het lawaai ten hoogste af en wees er op dat overal de justitie is een klassejustitie en dus niet deugt. Den naam oproermaker aanvaardde hij als een eere naam, evenals de geuzen die van bedelaar. Na heftige beweging, toen de heer Hof!' nogmaals het woord kreeg, en moeite had zich verstaanbaar te maken, ging de ver gadering kalm uiteen. Aan de deur werd gecollecteerd voor de wed. Hoo- gerhuis. Hoogerhuis-mcetlng. M. d. R., Veroorloof den ondergeteekende eenige opmerkingen naar aanleiding van de op zondag 11. gehouden meeting, ten gunste der revisie van het proces gebr. Hoogerhuis. Vraagt men zich af of deze vergadering eenig resul taat heeft opgeleverd, dan moet dit m.i. ontkennend worden beantwoord. De zaal was voor ongeveer 9/10 ge vuld met vrije socialisten, komende uit de Zaanstreek, Haarlem en onze gemeente, personen met eene besliste overtuiging ten gunste der revisie, terwijl het 1/10 be stond uit nieuwsgierigen, die zeer waarschijnlijk van de sprekers eene uiteenzetting der feiten wenschten te ver nemen, alvorens een eigen oordeel uit te spreken. Reeds bij het binnenkomen van de zaal trok het de aandacht, dat met het orgaan »de vrije Socialist'' werd gecolporteerd, kennelijk met het doel propaganda voor eene politieke partij te maken, terwijl het lied van Marianne en meerdere vrijheidsliederen werden aange heven. Nu zal niemand den aanhangers dezer partij het recht ontzeggen op dusdanige wijze uiting aan hunne gevoelens te geven, doch schrijver dezes wenscht de vraag te stellen "Was het verstandig vau het provinciaal comité van Noordholland, deze actie toe te laten iu tegenwoor digheid van hen, die eene andere politieke meening zijn toegedaan, en die uitsluitend gekomen waren om van beide sprekers eenig licht in de zaak der gebr. Hoo gerhuis te ontvangen. Wenscht men den steun van velen te verkrijgen, en dit was voorzeker het doel der samenkomst, dan make men er geen partijdag van, dan had men zich uitsluiteud tot de quaestie »revisie" moeten bepalen. Nu had het den scüijn, dat de verdachtmaking van justitie, politie, bourgeoisie en maatschappij de prioriteit had, en de revisie het uit hangbord moest zijn. De eerste spreker, de heer Valk, de schrijver der be kende brochure, zette op kalme maar besliste wijze zijne meening uiteen, waarom de gebr. Hoogerhuis z.i. onmo gelijk het gestrafte feit hebben kunnen bedrijven. Dit betoog pakte, en was geheel vrij van eenige propaganda voor eene partij. De heer Domela Nieuwenhuis echter was reeds bij den aanvang de volbloed partijman, wijzende op de klassen justitie en hare vonnissen, op het verjagen van den minister van justitie tengevolge eener volksagitalie, in één woord, maakte het voor hen, die deze denkbeelden niet deelen, onmogelijk met den heer Nieuwenhuis en zijne aanhangers gezamenlijk propaganda te maken voor eene revisie. Velen uit den lande, van allerlei rang en stand, twij felen aan de schuld der gebroeders, en zjjn mede van oordeel, dat de laatste gebeurtenis te Leeuwarden, het niet toelaten van bewijs door den verdediger »La question ne sera pas posée", niet in het voordeel der justitie is, getuige o.a. »het Vaderland" en »het Utrechtsch Dag blad'', doch mag men vragen of alle voorstanders en twijfelaars een propaganda der daad zullen beginnen met hen, die telkens en telkens weder hunne politieke overtuiging op den voorgrond stollen. Wenscht men inderdaad den steun der z. g. bourgeoispar tijen, dan komt men er zeker niet door te schelden op de justitie, politie, bourgeoisie en maatschappij, men komt er misschien wel door eendrachtige samenwerking, zich uitsluitend bepalende tot dit ééne punteerlijke propaganda voor »revisie." Achtend, Uw dw. dr., Alkmaar, 7 Nov. '98. H. COOPMANS. GETROUWD. 6 Nov. Pieter Dorreman wednr. van Anna Catharina Nederkoorn en Marrigje Adriana van Leeuwen. Johannes Bek en Gesina Maria Elisabeth Swart. GEBOREN. 5 Nov. Catharinad. van Willem Klaver en Regina Buter. 6 Nov. Oornelis Gerardus Johannesz. van Nicolaas Baden huizen en Maartje Morsch. 8 v Catharina Antonia, d. van Hendrik Peetoom en Grietje Kager. OVERLEDEN. 3 Oct. Anthonius Stephanus Stal70 j., overleden te Haarlem. 8 Nov. Jacobus Johannes van der Goes, 78 j. Noordscharwoude. 1—31 Oct. Geboren. Nicolaas, z. van Willem Stam en Aafje Kooij. Ca tharina, d. van Cornelis Spaans en Maartje Kooij. Overleden. Pieter, z. van Jacob Spaans en Aaltje Mol, 4 j. Geertje Klingeler. wed. van Arie Wilbrink, 63 j. Heerhugowaard. Ondertrouwd. 13 Oct. Klaas van der Gragt en Aaltje Balsema. Geboren. 17 Oct. Elisabeth, d. van Jan Ros en Trijntje Kapteijn. 22 Anthonius, z. van Jan Does en Anna Zijp. 26 Guurtje, d. van Arie Miessen en Aagje van Putten. 28 Baafje, d. van Arie Kooij en Elisabeth Hoog- vorst. Maria, d. van Sjoert van den Berg en Adriana van Steenbergen. Over lede n. 8 Oct. Cornelia, d. van Cornelis Mul en Niesje Ap pelman, 14 j. 11 Jantje Wester, 76 j. 13 Anna Maria Beruardina Reidinger, 31 j. 16 Geertje, d. van Pieter Ursem en Aaltje Klaver, 9 j. Jacob Kuilman, wednr. van Maartje Geel, 70 j. 22 Willem Huiberts, echtgen. van Antje Koppes, 52 j. Johannes Wilhelmus, z. van Pieter Wit en Wilhelmina Koopman, 4 w. Uitgeest. Geboren. 2 Oct. Abraham, z. van Salomo van Thijn en Elisabeth Fortuin. 29 Johannes Gerardus, z. van Klaas Rozemeijer en Neeltje Tromp. Overleden. 13 Oct. Jannetje Bas, echtgen. van Jan Sas, 55 j. 21 Clara Johanna, d. van Klaas Steijn en wijlen Mietje Koster, 18 j. 22 Quirinus, z. van Hendrik Schavemaker en Maria de Ruiter, 8 j. Sch o o r 1. Ondertrouwd. 21 Oct. S. P. Dalenberg en K. van Lienen. P. Da- lenberg en N. Schipper. Geboren. Oct. Geertruida Anna, d. van J. Stam en G. Dekker. Theodoras, z. van 0. P. Bibo en M. de Waard. Cornelis, z. van B. Beemsterboer en C. de Groot. Hendrika Maria, d. van J. Morsch en A. Bruin. Pieter, z. vau J. Blom en N. Dalenberg. Johannes, z. van M. Hoebe en A. Mosch. Johannes, z, van C. Kaandorp en M. IJpolaan. Jan, z. van J. Bouwen en M. Denijs. O verleden. 2 Oct. C. Beemsterboer. 1 d. Zuldscharwoude. G e b o ren. 14 Oct. Johanna, d. vau J. Bommers en C. Goudsblom. 15 Antje, d. van J. H. Rake en A. Zentveld. 26 Neeltje, d. van P. Kostelijk en M. Meijer. 29 Maartje, d. van C. Beets en G. Visser. Overleden. 4 Oct. A. Heneweer, 67 j. 18 A. Rake, 3 d. 23 A. Bouwens, 26 j. 24 P. Deugdam, 80 j. 26 F. Kroonenburg, 44 j. 27 M. Dirkmaat, 71 j. Spanbroek. Ondertrouwd. 21 Oct. Arien Langereis en Adriana Catharina Rond. Geboren 7 Oct. Jansje, d. van Hulke Koelemeij en Jantje Slikker. 8 Miua, d. van Dirk Scholten en Eva Eeken. 26 Bernardus, z. van Cornelis Dekker en Grietje Jonker. Overleden. 6 Oct. Elisabeth Rood, 5 m. 30 Wieber Kroes, 3 j. G eb 2 Oct. 20 10 Oct. Willem, z. van Pieter Glas en Maartje Stoop- Geertruidad. van Gerrit Wester en Aagje Groothuizen. Agatha, d. van Jan Wiering en Wilhelmina Jansen. 13 Jacob, z. van Jan de Jong en Helena Melten. 14 Petrus, z. van Jacob Berkhout en Trijntje Groot. 31 Cornelis, z. van Jacob de Jong en Marijtje Noordatrand. Overleden: 4 Oct. Frans Groot; z. van Aris Groot en Catharina Verwer 28 w. 11 j> Theodora Burger, d. van Dirk Burger en Catha- rina Borst, 14 d. Haringkarspel. oren: Maria, d. van Dirk Groothuizen en Trijntje Smit. Jan, z. van Jan Strooper en Agatha Somerdijk. Marie, d. van Petrus Brain en Antje Roozen- daal. Hillegonda, d. van Klaas Schuijt en Jaantje Rus. Petronella Johanna Catharina, d. van Simon Kuilboer en Petronella Beneden. Pieter, z. van Arie van Leijen en Cornelia Bood. rieden: Trijntje Wagemaker, echtg. van Pieter Tesselaar, 49 j. Arien Groen echtg. v. Antje de Vries, 66 j Trijntje Jonker, echtg. van Reijer Mulder, 79 j Levenl aangegeven kind van Pieter Stoop en Catharina Borst. Zitting van 8 Nov. 1898. A. K., Heiloo, wederspannigheid, 1 week gev. J. S., Alkmaar, diefstal, 6 weken gev. J. K., Heerhugowaard, mishandeling, 10 dagen gev. C. B. en C. v. R., Heemskerk, mishandeling, beiden vrijgesproken. K. A. en K. A., Wognurn, en C. W., Wadway, mis handeling, de le vrijgespr., de 2e en 3e ieder 4 weken gev. H. K., Hoorn, diefstal, 3 weken gev. C. O., M. C. R. en J. v. S., Helder, het dronken maken van een vijfjarig meisje, de le en 2e ieder 2 maanden gev., de 3e vrijgesproken. 25 29 O v e 3 Oct. 9 12 18 De Heer en Mevrouw VAN NES VAN MEERKERK Roijer betuigen hun dank voor de vele bewijzen van be langstelling bij de geboorte hunner dochter ondervonden Kraamvisites worden bji voorkeur afgewacht Donder dag en Vrijdag 10 en 11 November a.s. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar van den 22 September 1898, is het huwelijk tnsschen Pieter Kramer, zonder beroep, vroeger wonende te Helder, thans te Enklinizen, doch verblijf houdende te Utrecht, en Haartje Uootszonder beroep, wonende te Helder, ontbonden verklaard door echtscheiding, en zulks ten verzoeke van de vrouw. De Procureur van eischeresse Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN. Bij exploit van den Deurwaarder J. G. KLEIN te Alkmaar d.d. 8 November 1898ten verzoeke van NEELTJE ZUURBIER, zonder beroep, te Ondorp, is Gedagvaard JACOB NICOLAAS KRULJERwiens tegenwoordige woon- en verblijfplaats zijn onbekend, om op Donder dag 12 Januari 1899 bij procureur te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, gehouden wordende in het Paleis van Justitie, aan den Geestersingel aldaarten 11 uur voorm., ten einde bij vonnis van voornoemde Rechtbank te hooren uitspreken de echtscheiding tnsschen eischeresse en gedaagdeop grond van door dezen gepleegde kwaad willige verlating met veroordeeling van gedaagde in de proceskosten. Aanzegging is bij gemeld exploit geschied dat Mr. A. J. F. M. N. DORBECKprocureur te Alkmaar, als zoodanig voor de eischeresse zal occupeeren. Voor uittreksel: J. G. KLEliST, Deurwaarder. De ALGEMEENE COMMISSIE TOT SPIJSUITDEELING te ALKMAAR, ver langende aan de ingezetenen dier gemeente aan te besteden de levering van berichtdat van af Donderdag 10 November tot en met Maandag 14 Novembervan des voormiddags 10 tot des namiddags 2 nar omtrent de voorwaarden dier aanbesteding inlichtingen zijn te bekomen bij den binnen vader van het gasthuis alhier bij wien tevens de mon sters en de daarbij behoorende biljetten van inschrijving vóór of op Dinsdag JLS November, des voormiddags 11 nnr Sehooren te zijn ingeleverd. Namens de Commissie P. H. M. IBINK MELENBRINK Pres. W. H. J. HELLING Secretaris. A L H n A A B. Oude IViedorp. Geboren: 1 Oct. Maria Catharina, d. van Jan Jaspers en Trijntje van der Gragt. No. 1 bevat De kermisreizigers, door Willem van Zuylen. Een rustig studieuurtje door Willem van Zuylen. Ver loren geluk door Willem van Zuylen. - De afgevaar- digdo naar bet Fransch van E. Moraud, door Jacobus de Vos. De hoed, naar het Fransch door Jacque3 Nor mand, door Jan C. de Vos. Besluiteloos, naar het Fransch, door Piccolo. De ambtenaar, naar het Fransch van E. Noöl, door Jacobns de Vos. Bij den rechter, een dramatisch ged.cht door W. C. Goteling Vinnis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3