Carmen Sylva's Werken. R. DE GROOT Mz., - 8111 Wetboek voor iedereen, f 1.25. SCHAATSEN. Boekhandel HERMs. COSTER ZOON, ALKMAAR. G-oedkoope boeken. Bij inteekening voor 10 deelen: Ingenaaid f 0,50gebonden f 0,75 per deel. Afzonderlijk 0,75 V olksvoordracht, Alkmaar. P. SCIARONI. Koekh. Herms. Coster Zoon, Alkmaar. A. K. HOEKSTRA, eene JUFFROUW Puik beste Duinaardappeleii, Markt- en Beursberichten. I. Wraak; II. Uit twee werelden; III. Door allen eeuwen; IV. Gastel Pelesch; V. Op dwaalwegen; VI. Novellen; VII. Veldpost; VIII. Deficit (2 dln.); IX. Uit het land der Dnmbovitza (2 din.); X. Mijne rust. 1 I .suit I40. van zacht gummi voor kinderen (zeer practisch). Gehoorbuizen voor hardhoorenden. GRONDWET. BURGERLIJK WETBOEK. KIESWET. GEMEENTEWET. BELASTINGWETTEN. WET FAILLISSEMENT. WET RECHT VEREENIGING en X'ERGADERING. WET EABRIEKS- en HANDELSMERKEN. ARBEIDSWET. WET KAMERS YAN ARBEID. HINDERWET. VEILIGHEIDSWET. STOOMWET. Alles bijeen gebonden in kenrigen stempelband. Schaatsenfabrikant te Warga, ni! ïoo! V A9 tl -P11CS+ tel' vervang!ng Viin aardap- -EJOU XXIX XXJoU pelen by het middagmaal want het onderzoek van rijst en aardappelen heelt het volgend resultaat gehad Water Voedingsst. (zetmeel, eiwit, vet enz.) Rijst 13 85.71 °/0 Aardapp. 75 34 °j0 Men bekomt dan voor weinig geld een veel groo- tere hoeveelheid voedingsstoffenindien de rijst zóó wordt gereed gemaakt dat het water bij het koken tot op een minimum verdampt en de korrels los blijven. Waarom zal men dus aardappelen eten welke bijna zesmaal zooveel water bevatten als rijst, die bij het middagmaal zeker de plaats van aard appelen kan vervullen 7n-r»0»t pir>Vl PT> dat ge goede rijst bekomt. ^-lAJXgU CUXXUCX Neemt eens de proef met de uitstekende Java-Rijstmerk „Czaar Peter" of „Phenix" in den handel gebracht door de firma C. KAMPHUI JS, Hofleverancier, te Zaandam en verkrijgbaar in de meeste comestibles-en kruide nierswinkels on ge wenscht nimmer andere soorten. Te Alkmaar bij C. J. LISSONE ZOON. De Rechter-Commissaris in het faillisse ment van Uevle Jacob Berlijn, win kelier in manufacturen wonende te Alkmaar, heeft bepaald dat de indiening der schuldvorderingen ten laste van genoemden gefailleerde, behoort te geschie den uiterlijk den 36 Aovember I8D8, bij den Curator, Mr. N. H. DE LANGE te Alkmaar. De vergadering tot verificatie der schuldvorderingen zal plaats hebben op Woensdag 14 December 1898, voormiddags elf uurin het Rechtsgebouw aan den Geestersingel te ALKMAAR. Alkmaar, N. H. DE LANGE, b Nov. 1898. Curator. op Donderdag ÏO Sfovember 's avonds 7x/2 uur in de Harmonie". liC7.log van den heer HERMANN KERNKAMP, van Hoorn. Entree vrij. Namens de Oommissie K. A. COHEN STUART Seer. Nieuwe Groenten in bassen, Malnzer Zuurkool, Nieuwe Engelsche en Hollandsche Jam, (los en in potten), Rolpens, Hoofdkaas, fijne Geldersche Book- worst Ossentong Ham Berliner-, Braunswciclier- en Haagsche keverworst, Eeverpastetgerookt Vleesch enz. enz. HET BESTUUR bericht aan ouders, voogden en be langstellenden dat de school In werking te zien is VRIJDAG 11 NOV. a.s., van 9—12 en van 2-4>/2 uur en ZATERDAG 13 NOV., van 9—12 uur en dat het door de leerlingen vervaardigde werk in de teekenzaal der school ter b ziehtiging ligt. GEHOORBUISJE9 onzichtbaar in het dragen. In BrillenOptische en Chirurgische Instrumenten. BEVATTENDE: wiens fabrikaat op veel tentoonstellingen met gond is bekroond zoekt soliede Vertegenwoordigers. Wegens ziekte van de vronw des huizes wordt tijdelijk gevraagd nit don beschaafden stand, geschikt om met schoolgaande kinderen om te gaan en goed kunnende naaien eü mazen. Zich persoonlijk te vervoegen Koorstraat 20 tnsschen 2 en 4 nnr. f 5 per mud, franco Alkmaar; te bevragen bij J. BLOM te Petten. Alkmsar 7 Nov. Aangevoerd 0 Paarden f a koeien en ossen f a 133 vitte kalveren, f 35 a 90.per pond 65 a 80 ct., 9 nuchtere kalveren f 7 a 14, 0 magere schapen fa 357 vette id. f 16.— a 24.50, 105 vette varkens per P. f 0.32 a 0.39, 16 magere, id. f 12 a 14. PURMEREND8 Nov. Aangevoerd 540 vette ron- dereD f 0.48 a 0 58 p. p., 10 stieren prijshoudend, handel matig, 188 vette kalveren f 0.60 a 0.80 p. p 110 nucht. idem f 9 a 20, beide handel ving, 11 paarden, 2943 schapen en lammeren, prijshoudend, handel ving, 449 veDe varkens 36 a 37 ct. p. p., handel ving, 44 magere id. f 12 a 15, 376 biggen, f 5 a 8.beide handel stug, 819 ganzen f 2,50 a 3.20 zwanen f 0, a 8,25, 350 zak appelen f 2,a 2,50, 300 zak peren f 1,80 a 2.per zak. Kleiue kaas f 28,middelbare f 26.commissie f Aangevoerd 272 stapels, weg.kg., 9321 kg. boter f 1.25 a 1,35, Kipeieren f 6,a 7, Amsterdam 7 Nov. Friesche Dokkumer Jammen f2.50 a 3.Franeker f0.a 0.Zaaiers fl.90 a 2.10, Zeeuwsche Spnische Jammen f 3.a 3.30, Poters f 1.70 a 1.80, Flakkeesche f 2.70 a 2.90, Blauwen f 2.90 a 3.10, Geld. blauwen f2.70 a 2.90, Kralen f 0.a 0. Pruisische Hamburgers f 2.90 a 3.10, Roode f 0.a 0. Westlandsche Zand f 3.a 4.50 per H.L. Petroleum vast. Prijzen onveranderd. Amsterdam 7 Nov. Aangevoerd 235 runderenvette le qnal. f 0.61 a 0.2e id. f 0.56, 3e id. f 0.51 per K.G., 70 melk- en kalfkoeien f 100 a 220, 0 vette kalveren 0.a 0.— a 0.per P. 0 Gras id., f a per stuk, 25 nuchtere kalveren f 8 a 10, 5 scha pen f af241 vette varkens f 0.34 a 0 38 per P., 0 lammeren f a Edam, 5 Nov. Kaas: Aangevoerd 58 stapels, weg- 14625 Kg. Hoogste prijs f 27.a Delft, 5 Nov. Ter kaasmarkt aangevoerd 26 stapels wegende 6546 Kg. Prijs f 20.a 27.50. Haarlem, 7 Nov. Roode tarwe f 0.witte tarwe f 7.05 a 0.rogge f 5.25 a 5,50, haver f 3.50 a 3.625, gerst f 0.— a 0,groene erwten f0.a 8.10, duivenboo- nen f 7 per 50 K. G. Haarlem, 7 Nov. Boter, aangevoerd 93 KG., f 1.20 1.30, 91 biggen, verk. 91, f 5 a 8.47 schrammen verk. 47, f 8 a 12. Aangevoerd 560 mud Aardappelen verk. 560, f 1.20 a 2.75 a 0. 215 H.L. appelen, verk. 189, f 6 a 10.89 mud peren, verk. 67, f 5. a 22.—. Leiden 5 Nov. Boter. Aanvoer middelmatig. Prijs le qnal. f 56.a 60.—, per Kg. f 1.40 a 1.50, 2e qnal. f 50.a 54.—per K.g. f 1,25 a 1.35. Tnrf. Van den 31 Oct tot en met den 5 Nov. Aanvoer lange zwarte 1500 HL., 90.000 stnksper dubbele HL. f 18.a 21.per 1000 stnks f 3.a 3.50. Kampen 7 Nov. Boter Per 1/s vat t 22.a 25. per 1/te vat f 11.a 12.50, per 1/i K.G. 50 a 53 ct. Aangevoerd 270 achtste, 120 zestiende v. en 300 stukken, weg. 6750 kgr. Schiedam 7 Nov. Moutwijn f 13,Jenever i 17, id. Amsterd. proef t 18,50, Spoeling 11.bij den Bran ders bond Moutwijn f 123/4 a Londen 4 Nov. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) De markt voor Friesche boter was traag de voor raad werd niet opgeruimd. Andere soorten zijn ook slap. Handel algemeen lusteloos. Laatste noteeringen BoterFriesche ordinaire tot fijnste 90 - a 96/-, fa- brieksboter 96/-a 100/ Norm. extra 108/- a 110/0, gew. 8a/- a 98/-, Brittany le qual. 14/0, id. 2e qnal. 13/0 3e qnal. 12/0, 4e qnal. 11/0 per 12 Eng. ponden; Jersey /- a /-Deensche prima 106/, 114/-, Iersche 86/ a 104/-, Finscbe 90'- a 100/ Amerikaansche —/0 a /O/, a /0 Nienw-Zeelandsche /- a /- Russische 80/- a 90. Kaas Canadeesche 36/- 42/- a /- nieuw ja IGondsche 30/a 40/nienwmelkte a -/Edammer 44/-, 50/-a /-, Australische /- a Nienw-Zeelandsche /0 a /O. AMITNBItin 7 Nov. 8 Nov. pCt. Cert. Nederland, N. W. Schuld21 dito, dito3 dito, Oblig3 Italië, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 ditodito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.5 ditodito April-Oct.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... 3 dito,, 1888/89, a ffs. 500 met id41 Rusland, Binnenlandsche 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 lc 2eser. 1 Jan. 1 Apr. 1 JulilOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 31 N. W. Pac. Hvp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig41 dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A. dito. Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. NederlandStad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 i dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 84} 96f 96f 8bf 84} 83-B 83-H 841 21Ü 33-ra 64| 974 97 95} 101^ 81! 103 J 39f 89 93 22^ 107! 34! 98! 33 98) 65! 59! 48 85 254 100 35 911 100! 924 54| 57^ 157 994 86! 98| 97| 12-fir 95 25Ü 13A 9ft 1064 584 10| 88! 20 100! 116 138 118! 166 143! 189 164 26! 145 96! 96Ü 85 84! 83! 83Ü 22rir 33A 97! 95! 101-Hr 81! 103! 40! 89iV 93! 21 34rs 98-H 33A 58 264 103 112 921 54i% 571 13! 95! 25 tv 13| 9! 1071 581 11 1161 1391 165 26! 150 Drnk v. Herms. Ooster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4