De Verdwenen Bruid. No. 133. Tweede i>iad. Honderdste jaargang. Woensdag 9 November 1898. Onderwijzeres Onderwijzeres Onderwijzeres Amsterdamsche Brieven. FEUILLETON. A. CONAN DOYLE. Vlhlltlll RAAT. BURGEMEESTER od WETHOUDERS van ALK MAAR roepen sollicitanten op naar do open te vallen betrekkingen van aan do openbare 2de school voor onvermogenden (hoofd de hoor C. J. REIZIGER) jaarwedde I' GöO,—en aan de openbaro Bnrgorschool (hoofd de heor F. J. AUKES) jaarwedde 1650.-. Stukken (adres op zegel) frauco in to zouden vóór of op 14 November a.s. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR roepen sollicitanten op naar de open te vallen betrekking van in het bezit van de akten voor de fransche taal nutt. bandw. en vrijo- en ordeoef., aan de openh. school voor meisjes (hoofd. Mej. J. H. PRUIM) op eeno jaarwedde van f fOO, Stukken (adres op zegel) franco in to zonden vóór of op 15 November a.s. XXXIX. De Rcinbrandt-tentoonstelling is gesloton en daarmede heeft Amsterdam vooral ook voor den vreem deling een groote attractie minder. Dank zij een aauge- kondigd bezoek van de Hertogin van Albany, dat echter op stuk van zaken niet is doorgegaan word do termijn van sluiting vier dagen verschoven en de Commissie heeft toon de welwillendheid gehad aan eon veol geboorden wensch te voldoen om ook den minder gefortuneerde toegang te verleenen. Men verwachtte een buitengewo- neu toevloed zoodat speciale voorzorgsmaatregelen waren genomen en ook het publiek dacht er zoo over zoodat, den eorsten dag honderden thuis bleven, uit vrees in het gedrang toch niets te zullen zien toen nu 's avonds de couranten meldden dat 't heel leeg op de tentoonstelling was geweest hetgeen maar half waar is geweestwant op dien bewusten Dinsdag passeerden toch nog altijd 1600 personen de tourniquets her leefde de hoop om van de goedkoope gelegenheid te pro- fiteoren en daardoor was 't in de volgende dagen wer kelijk hinderlijk vol in het Stedelijk Museum. De bedoeling van hen die op prijsverlaging aand.on- gon was om ook het eigenlijke volk in de gelegenheid te stellon zijn kunstenaars-gevoel te laven aan de zeld zame nalatenschap van den Hollaudschen schildervorst Daar geen der kwartjesdagen op een Zondag viel is dit doel waarschijnlijk niet bereikt. Wel echter hebben nu van Rembrandt's werken kunnen kennis nemen vele on derwijzers, onderwijzeressen kantoorpersoneel en dorgo- lijko, die heel dikwijls nog veel slechter een gulden kunnen misson dan een gezeten werkman maar voor wier belangen 'c nu eenmaal niet gebruikelijk is te pleiten, Dat zij ditmaal eens wat vóór hebben gehad is hun van harte gegund. Deze tentoonstelling behoort wel tot het schoonste dat het Kroningsjaar ons heeft gebracht. In de kunstgeschie denis is zij eon zeldzaam ovenemont geweest en haar roem zal nog ter oore komen van het verre nageslacht. Ook do nawerking zal zich nog geducht doen gevoelen. Vrij algemeen is men 't er over eens dat men in het Rijks Museum aan Rembrandt niet de eer heeft .gegeven die hem toekomt onbegrepen staat daar voor velen zijn «Nachtwacht", die in het Stedelijk Musoum een openba- DOOR 2) «In een ander blad kwam dezelfde week een artikel tje voor, als aanvulling van dit korte bericht. Hier is het. Meu zal spoedig op protectie op do huwelijksmarkt aaudriugen want het tegenwoordig hoerscboudo beginsel vau vrijen handel schijnt erg legen ons inlandscho pro duct te sproken. Het beheer over de edele huizen van Groot-Brittaunib gaat, het eeno na het andere over in handen van onze mooie nichten van de overzijde van den Atlantischen oceaan. Aan de prjjzen door deze bekoor lijke veroveraars weggedragen is de laatste woek een belangrijke prijs toegevoegd. Lord St. Simon die ge durende meer dan twintig jaren bostand is gebleken togen de pijlen van don kleinen minnegod hooft nu definitief zijn aanstaand huwelijk aangekondigd met Miss Hatty Doran. Miss Doran de bekoorlijke dochter van een Californischon millionair, wier bevallige figuur en in teressant gelaat zeer de aandacht trokken op do festivi teiten van Westbary Honso is eeu eenig kind en het gerucht gaat dat haar bruidschat aanzienlijk moer dau een millioen pond sterling bedraagtwaarbij dan nog komtwat zij later to goed heeft. Daai het een open baar geheim is dat do hortog van Balmoral in do laatste jaren zijn schilderijen uit geldgebrek heeft moeten vor- koopen on daar Lord St. Simon geen bezittingen van zichzelf heeft,behalve hot kleine landgoed iiirchmoor is het duidelijk, dat de Oalifornische erfgenaam niet de eenig winnende partij is bij eene verbintenis die haar in staat zal stellen op eone gemakkelijke manier van eene republikeinsche dame Britsche barouosse t,o worden," «Niets anders vroeg Holmes geeuwende. ring is gebleken. Al zullen nog wel eenigen tijd door sommige invloedrijke dienaren der kunst do vorzonen tegen de prikkelen worden geslagen, op den dnur zullen zij niet kunnen ontkomen aan den aandrang om de quaestie der zij-belichting niet uit de hoogte behandelen. Men weetdat, het doek binnenkort zal worden geplaatst in een voor proefneming op te richten gebouw grap penmakers zeggen dat een Nachtwacht en een proef lokaal geenszins heterogene elementen zijn en dan zal de strijd losbranden met een felheid die niet haalt bij de tegenwoordige gedachtenwisseling. Vermoedelijk zal dan het eind wel wezen dat bij het Rijks Museum een aanbouw zal worden gemaakt, waar men winst kan doen met de lesson van hot Kroningsjaar. Togen het gold dat daarvoor noodig is, zal wel niemand bezwaar hebben, want 't is toch al to Chinoesch om een bezit, dat dui zenden on dnizouden in alle deelen der beschaafde wereld ons benijden weg te stoppen op een manierdie de wonderbare qualiteiteu voor een deel doet verloren gaan. Hot Rijk doet wel andere uitgaven, waarvan de heil zame gevolgen nog lang niet zoo te voren met zeker heid vaststaan. Zoo wil nu de Minister van Waterstaat weder f 7.500.000 ten koste leggen aan de verdere ver betering van het Nfoordaee-kanaal. Wij Amsterdam mers, zonden daar eigenlijk verrukt over moeten zijn en wij zouden het Raadsbesluit moeten zegenen, waarbij gehoor is gegeven aan den wensch van den minister om de gemeente één tiende van dat bedrag te laten betalen, terwijl voorts Amsterdam zich bereid hooft verklaard het onderhond van zijn eigenlijk havengebied in zijn gohee- len omvang op zich te nemen. De werkelijkheid is echter geheel anders. Er is heel veel geredeneerd over onze ver bieding met de Noordzee en elk millioen daaraan besteed, heette de niet verschenen scheepvaart te zullen brengen maar 't zijn allemaal lnchtkasteeleu geweest en de onder vinding heeft ons sceptisch gemaakt. Wanneer op het oogenblik hoofd voor hoofd gestemd werd onder de belastingschuldigen over de f750.000, die de Raad heeft toegestaan om den verkeersweg voor een bedrag van f7.500.000 verbeterd te krijgen, dau zon 't mij niets verwonderen, wanneer de op het oog toch zoo goede ruil niet werd aanvaard. Met een stoompontveer te Velsen ter vervanging van de draaibrug, met nieuwe spoorweg bruggen aldaar en aan de Hom zijn wij al evenmin bestand aan Rotterdam het hoofd te bieden als door de vernieuwing van het kanaalpiofiel met bijkomonde worken. En al zal de scheepvaart ook iets vermeerderen wanneer deze offers zijn gebracht door de schatkist van stad en land daartegenover staatdat langzamerhand zooveel geld is gestoken in deze kostbare onderneming dat wol een geheele ommekeer mocht komen om het kapitaal rentegevend te maken. De bekende geograaf J. G. Kohl heeft op historische en aardrijkskundige gronden aange toond dat de hoofdsteden van Europa niet maar zijn ontstaan door een gril van een of ander machtig vorst, maar dat de reeks van lactoren 't gebiedend voorschreef, dat zij op haar huidige standplaats werden gesticht en niet ergens anders voor Amsterdam vindt men in dit boek eene dergelijke verklaring nietwaarschijnlijk om dat de schrijver er tegen op heeft gezien de waarheid in allerlei bochten te wringen tot het verkrijgen van een eenigszins aannemelijke hypothese. Met geld kan men on getwijfeld de positie eener stad veel verbeteren en in Amsterdam met zijn eigen afvoerkanalen naar don Rijn en do Noordzee heeft 't daaraan niet ontbioken, doch een on gunstige geografische ligging wringt men daarmee niet zoo gemakkelijk uit hare voegen. Daarom zullen de millioenen der toekomst niet meer kunnen brengen dan relatieve hulp en radicale hervorming. Zoo min als de schatten van alle Amerikaansche goudkouingen zonden vermogon ons een «Nachtwacht" terng te geven als Rembrandt's «O zeker, nog veel. In de Morning Post komt nog een bericht voor, waarin gezegd wordtdat het hu welijk in stilte vertrokken wordtdat de plechtigheid plaats vindt in de St. George-kerk aan het Hannoverpleiu, dat slechts een half dozijn intieme vriouden zullen wor den uitgenoodigd en na afloop der plechtigheid de gasten znlleu torugkeereu naar het versierde huis aan de Lan casterpoort dat door den heer Aloysius Doran bewoond wordt. Twee dagen later, op Woensdag 1.1. beholsdo het blad een kort bericht dat het huwelijk voltrokken was en do wittebroodsweken zouden worden doorgebracht, op den LIuize Backwater nabij Petersfield. Dit zijn ai do berich ten die vóór het verdwijnen vau do brnid in de dag bladen verschenen.'' «Voor wat vroeg Holmes opspringend. «Voor het verdwijnen van de dame." «Wanneer verdween zij dar. «Onder hot ontbijt bij haar huwelijk." «Inderdaad, dat is belangwokkoudor dan ik dacht; waarlijk, zeer dramatisch." «Het trof mij ook, als iots ongewoons." «Het komt dikwjjls voor, dat eene vtonw vóór de huwelijksplechtigheid verdwijnt en ook gebeurt dit soms gedurende de wittebroodsweken maar ik kan mij geen geval herinneren dat het zoo schielijk ua do voltrek king van het huwelijk gebeurde als bij dezo goschiodenis. Vertel mij nader de bijzonderheden. «Ik zeg u vooruitdat zo zeer onvollodig zijn." «Misschien kunnen wij ze dit minder maken." «Voor zoover ik de bijzonderheden keu komen zij voor in een artikel in een ochtendblad van gisleien, dat ik u zal voorlezen. Het is getiteld Zonderling voorval bij een deftig huwelijk «De familie van Lord Robert St. Simon verkeert n do grootste verslagenheid door zonderlinge eu pijnlijke voorvallen in verband met het huwelijk van genoemden edelman. Zooals de gisteren verschenen dagbladen kor telings verhielden is bet huwelijk don dag te voren voltrokken doch eerst un is het mogelijk de vreemde meesterwerk door een catastrophe van ons werd wegge nomen ovonmin zullen tot den bodem geplnnderde schat- kiston aan Amsterdam die voordeeion knnnen verschaffen, waarmee natnnr andere metropolen zoo ruimschoots heeft begiftigd. De statistiek van het zeeverkeer te Amsterdam gedurende October werkt ook al niet medo om ons in dit opzicht optimistischer te stemmen. Er kwamen aan 174 schepen met een tonnen-inhond van 525.157 M3, terwijl de respectieve cijfers voor October van het vorige jaar zijn 187 en 624 524. Van 1 Januari tot 31 October 1898 kwamen aan 1543 schepen met een tonnen-inhond van 4.968.275 Ms tegen 1591 en 5.060.251 M3 over het zelfde tijdvak van 1897. Eenigszins gunstiger zijn de cijfers voor de vertrokken schepen In October waren er dit 187 tegen 190 in dezelfde maand van het vorige jaar, maar de tonnen-inhond was 620.539 M3 tegen 605.339 M3. Een dergelijk verschijnsel geeft een over zicht van de maanden Januari tot en met October voor 1898 waren de getallen 1552 en 5.038.679 M3 en voor 1897 1586 on 4.984.228 M3. Veel beter is het gesteld met het Rijnvaart-verkeer. Zoowel ten aanzien van de aangekomen en vertrokken schepen als van den tonuen-inhond is dit over de afge- loopen maand niet onbelangrijk vooruitgegaan. Eu nu ten slotte een excuus voor al deze cijfers, Getrouwe lezers zullen moeten erkennen, dat ik mij iu dit opzicht niet te veel bezondig, maar de statistiek is te leerzaam dan dat men zich er altijd buiten zou kunnen houden. Brievenbussen aan liuls. De Duitsche rijkspostadministratie zal een belang rijke nieuwigheid invoeren n.l. het vorzamelon van de correspondentie uit brie enbnssen aau huis. Hiervan moet men aan de administratie zelt de kosten betalen doch minstens 24 mark per jaar. Potlood-fabrieken. Neurenberg, in Beieren bezit behalve de bekende speelgoed-, ook 23 potloodfabrioken, welke aan 8 10000 arbeiders werk verschaffen en waar wekoljjks 4,300.000 potlooden worden vervaardigd. 3000 Woorden per ïnlnnut. Generaal Greely, de chef van den Amerikaanecbon signaaldienst, deelt mede, dat twee van zijn ambtenaren een systeem ontdekt hebben, waardoor hot mogelijk wordt 3000 woorden per minnut over te seinen. Als dat, waar is zou do telegraphic een verbazenden stap vooruit doen. Ben slimme vos. Do Duitsche manie om Ansicbtskarten te verzame len heeft Josef Arminius uit Keulen thans koopman te Jerusalem een slimmen handigon speculant op een goed idéé gebracht. Hij plaatste in enkele Duitsche bladen een advertentie waarin hij aanbood tegen toezending van 2 Mark te zullen zenden vijf Ansichtskartengepost te VenotiS KonstantinopelJaffa Jerusalem en Kaïro op den dag van het bezoek van keizer Wilhelm. Op deze advertenties ontving bij 160000 inschrijvingen, duseen bedrag van 320000 M.Hiervoor moest hij verzenden 800000 briefkaarten, waarvan de frankeerkosten bedroe gen 80000 mark, neemt men nu voor de drukkosten, de zorg der expeditie eu de advertenties het zeer groote bedrag van 5000 Markdan verdient de heer Josef Arminius aan deze speculatie het sommetje van 190000 Mark. Het schrijven der kaarten geschiedde op een school te Jerusalem waar de kinderen onder dictée van den heer Arminius: Gross aas Jerusalem Unsere Püsse gernchten omtrent dit huwelijk in omloop, te bevestigen. Trots de pogingen der vrienden, om de zaak geheim te honden is nn do aandacht van het publiek er zoo zoor op gevestigd dat het nergens toe dientonverschil ligheid to veinzen omtrent iets, dat algemeen hot onder werp van de gesprekken is. «Bij de plechtigheid die in alle stilte in de St. George- kerk aan het Hannoverplein werd voltrokken was be halve de vader van de bruid de heer Aloysius Dorau de hertogin van Balmoral, Lord Backwater, Lord Eustace eu Lady Clara St. Simou (de jongere broer en zuster van deu bruidegom) en Lady Alicia Whittingon, niomaud tegenwoordig. Al de huwelijksgasten begaven zich latei- naar het buis van deu heer Aloysius Doran aau de Lancasterpoortwaar het ontbijt in gereedheid werd gebracht. Hier schijnt eenige stoornis gewekt te zjjn door een vrouw wier naam onbekend is gebleven en die na de bruidspartij het huis trachtte binnen te dringen, onder voorwendsel dat zij eenige rechten op Lord St. Simon had. Eerst na oene zeer onaangename scène ge lukte het den bottelier en een der lakeien haar te ver wijderen. De bruid die, vóór deze stoornis voorviel gelukkig binnenshuis was teruggekeerd, zat met het overig gezelschap aau de ontbijttafel toen zij over eene plotselinge ongesteldheid klaagde en zich naar haar kamer begaf. Door haar langdurig wegblijven ongerust gewor den volgde haar vader haardoch vernam van de kamenier dat zij slechts een oogenblik op haar kamer was geweest, haar mantel had omgedaan, haar hoed opgezet eu toen naar de gang was gesneld. Een van de lakeien verklaarde dat hij een dame aldus gekleed, het hnis had zien verlaten, maar hij vermoeddo niet, dat het zijno meesteres wasdio hij binnen bij het gezelschap waande. Toen hij zekerheid had dat zijne dochter was verdwenen stelde de heer Aloysius Doran zich onmid dellijk in verbinding met de politie en werd er een zeer grondig onderzoek ingesteldwaardoor waarschijulyk dezo hoogst zonderling-) geschiedenis spoedig ojigeholderd zal worden. Tot gisteravond zeer laat was evenwel om trent de vermiste dame nog niets aan 't licht gekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5