Nederland. BURGERLIJKE sYa N d7~ stehen in deinen Thoren o Jerusalem op de kaarten zetten. (Handelsblad.) Den Haag. De raadkamer der Rechtbank, alhier heeft na een langdurig onderzoek naar den geestes toestand van dec verdachte die daartoe ter observatie in een krankzinnigengesticht geplaatst was den gepens. kapitein Vomer wegens den bekenden aanslag op twee vrouwen in de Weimaratraat, verwezeu naar de openbare strafzitting, zoodat hij eerlang zal terechtstaan, boklaagd van moord en poging tot moord. Oudcarspel. Men deelt ons mede, dat op zon dag den 20, het Symphonie-gezolschap »Oefening baart kunst," alhier, eene uitvoering zal geven in het lokaal van den heer P. Klos, te Dirkskorn, gemeente Haring- carspel. lfeerliugowaard. De heer W. D. van Leeuwen- Boomkamp, candidaat tot den H. D. te Olst, zal den 13 November a.s. des avonds ten 61/» uur, in de vacante hervormde gemeente eene predikbeurt vervullen. De groentenvereeniging «Nieuw Leven" heeft met hare zusterafdeelingen Waarland en Niedorper Kogge iu eene den 4 gehouden vergadering besloten, de landbouwpro ducten van de leden der drie vereenigingen op gezame- lijke markten aan het station Noordscharwoude ton ver koop aan te bieden. In de laatstgehouden Nntsvergadoriug van het dionst- jaar 1898/99 word don heer H. Tanberdie sedert de oprichting van het depaitement, 30 Oct. 1884, de functie van secretaris vervulde, na vergeefsche pogingen van het bestuur om den titularis als zoodanig te behouden, onder dankbetuigiug voor bewezen diensten eervol ontslag ver leend en in zijne plaats benoemd de heer D. Tjalsma, die deze benoeming tot de volgende vergadering in be raad wenschte te houden. Schagen. Het vocaal en instrumentaal concert, den 6 alhier gehouden, had een groot succes. Het meeren- deel der nummers werd lofwaardig ten gehoore gebracht en maakte op het publiek blijkbaar een gunstigen indruk. Den heer Schouten werd als herinnering aan de twee, door hem gedirigeerde »koninginne-concertendoor de zangeressen een fraaie krans vereerdvan de gezame- lijke uitvoerenden ontving hij een bronzen beeld op voetstuk, voorstellende den componist Méhul in vervoe ring. Ben gezellig bal hield velen nog geruimen tijd aangenaam in de feestzaal. Uangcndijk. De vorige week werden in het ge heel ruim 115000 bloemkolen verkocht tegen nog al uit- eenloopende prijzenhoogste f 6.25, laagste 1 0.90. Uien gold van f 1.70 tot f 2 per 50 K.G. Gele en roode kool werden maar aan huis verkocht tegen gemiddeld f 5 per 100 stuks, witte kon iets meer gelden. De handel in wortelen per bos is zoo goed als afgeloopende enkele aangevoerde partijtjes zetten geen markt meer. Met be stemming naar het buitenland werden do vorige week van de beide Langedijker stations 163 waggons groente verzonden. Veehandel In Vriesland. De aanvoer van melk- en kalfvee, zoowel als van vette koeien, alsook van pinken, was op de jongste week en jaarmarkten zeer groot. Desondanks was de handel in melke- en kalvekoeien vlugger, met ietwat hoogero prijzen. De aankoop voor den uitvoer naar België was niet bij zonder grootde kosten van quarantaine, het onderzoek enz., schrikken de koopliedou af. Zoo bv. werden van één koopman aan het grensstation Achel 7 koeien afgekeurd; twee andere koeien, waaromtrent twijfel bestond, moeten nog langer in observatie blijven. Als kosten moet per dag en per rund f 2.betaald worden. In pinken is de handel druk met goeden omzet vele dezer jonge runderen worden uit do zuidelijke provinciën in Friesland ingevoerd. Vette kalveren door slechtere markt te Londen, stadig met dalende prijzen. Stieren voor de slachtbank zijn niet gevraagd de prijs is lager. In vette varkens behoorlijke handel, doch stiller dan in de vorige week. De prijzen zijn vrij wat lager dan sedert eenigen tijd. Er wordt gezegd, dat er verraad in 't spel is en de politie do vrouw welke de eerste stoornis verwekte arresteerde, wijl men gelooft, dat de laatste medeschuldig is aan het verdwijnen van do bruid." «En is dat alles «In een van de ochtendbladen komt over hetzelfde onderwerp nog een klein artikel voor maar dit is niet zeer betrouwbaar." «En wat zegt dit bericht «Dat Miss Flora Milar de dame die de stoornis ver wekte inderdaad gearresteerd is. Het schijntdat zij vroeger als danseuse aan het Allegro-Theatre verbonden was en zij den b uidegom gedurende eenige jaren heeft gekend. Verdere bijzonderheden kent men niet. Gij zijt nu met al de feiten bokendvoor zoovor zij door de peis zijn gepubliceerd," «En het schijnt een buitengewoon belangwekkend geval te zijn. Ik zou het voor geen geld ter wereld hebben willen missen. Maar er wordt juist gescheld, Watson, en daar het nu een paar minuten over vier is twijfel ik nietof het is onze cliënt. Ga niet heen Watson want ik heb gaarne een getuigeal was het alleen om bij gelegenhoid mijn geheugon op te scherpeu." «Lord Robert St. Simon", diende onze bediende aan de deur openwerpende. Er trad een heer binnen met een innomend beschaafd gezichthoogen neus bleek met een trotschen trek om den mond en dien open en vasten blikwelka den man kenmerktdie van jongsaf gewend was te gebieden en gehoorzaamd te worden. Hij had levendige manieren en toch maakte zijne ver schijning in 't algemeen den indruk van ouderdom want zijn houding was oenigszins gobukt zijn knieën bogen door onder het gaan. Zijn haar grijsde reeds aan de slapen en was op den schedel zeer dun. Hij was zorgvuldig gekleedtoonde hierin zelfs neiging tot fatterigheidmet zijn hoogen boordzwarte jas wit vest, gele handschoenen en licht gekleurde slobkousen. Hij kwam langzaam de kamer instappen, zijn hoofd van links naar rechts draaiende en in zijn rechterhand oen gouden lorgnet aan een koord hondondtv Jonge biggen en magere varkons, mot voel vraag, zijn stijf in prijs. Door stijging der prijzen van het schapen- en lamsvleeach aan de Engelsche markt is de handel in vette schapen en lammeren in de laatste dagen fleuriger, mot meer omzet en wat hoogere prijzen. De aanvoer bedroeg120 stieren, 200 ossen, 500 vette koeien, 2400 melke-en kalve-koeien, 650 pinken, 400 vette kalveren, 75 nuchteren kalveren, 1200 graskalveren, 400 vette schapen, 1400 lammeren, 300 melkschapen, 190 vette varkens, 300 vette biggen, 450 magere varkons en 300 kleine biggen. De prijzen zijn vette koeien 2226 et., stieren 17 20 ct., vette balveren 28 33 h 34 ct., vette schapen 1924 ct., vette varkens 16ÏS1^ ct., alles per 1/2 K.G. Ossen f 140f 175, melke- en kalvekoeien f 135— f165, pinken f 45—f 80, graskalveren f 35f 55, nuchteren kalveren f 7f 10, melkschapen f 13—f 17, magere var kens f 30f 45, lammeron f 10 f 17, jonge biggen f 1.a f 1.20 per week. (N. v. d. D.) Titel voor vrouwen. Door de bestuursleden der «Vrije Vrouweuverueni- ging" is aan de acht ministers van Nederland hot vol gende adres verzonden De ondergeteekenden, allen Bestuursleden van de «Vrije Vrouwenvereeniging" wenden zich tot U met het vorzoek voortaan in alle stukken en bescheiden, uitgaande van Uw Departement en gericht aan vrouwen, te gebruiken denzelfden titel, zonder daarbij in aanmerking te laten komen het al of niet gehuwd zijn of de positie, waarin zich bevindt de persoon, aan welke die stukken of be scheiden worden gericht. Zij doen dit verzoek, wijl hot haar voorkomt, dat waar voor den burger slechts wordt gebruikt een titel, er goen basis kan zijn verscheidene te bezigen voor de bur geres. Bovendien is deze gewoonte reeds gedeeltelijk in gevoerd, doch het niet volgen van dit voorbeeld door allen veroorzaakt, dat aan dezelfde Rijksinstellingen op tweeërlei wijzen wordt gehandeld. Zoo ontvangt iedere vrouw van de Directie der Rijks postspaarbank de haar toogozonden berichten onder den zelfden titel, aangezien op de gedrukte slechts één be naming voor iedere sekse voorkomt, doch, waar de titels worden bijgeschreven, bezigt men nu eens Mejuffrouw" dan weder »Mevrouw", vaak zelfs voor dezelfde persoon. Ook op de stukken, betreffende de belastingen, komt zulks voor. Vertrouwende, dat een Minister alle ingezetenen des Rijks met gelijke maat wil meten, houden ondergetee kenden zich overtuigd, dat Uwe Excellentie dit verzoek, hetwelk kosten noch moeite veroorzaakt, wel zal inwilligen. Een schrijven, behelzende hetzelfde verzoek, is tevens door genoemde dames verzonden aan de Broederschap van notarissen en de Broederschap van candidaat-nota- rissen. Uit de Rechtzaal. Verdediger «Kan de getuige eens nauwkeurig mee- deelen, wat er voorgevallen is?" Getuige»Zoker. Hij zei, dat hij mij vijl gulden zou geven als ik niets van hem zei." Verdediger: Hij zei toch niet, hij zou je vijf gulden geven Getuige: «Ja, dat zei hij precies zoo." Verdediger: «Hij kan toch niet gezegd hebben hij hij sprak toch in den eersten persoon." Getuige »Neen ik was de eerste persoon die sprak." Verdediger «Maar hij kan toch niet in den derden persoon gesproken hebben Getuige: «Er was geen derde persoon, wij waren maar met ons beiden." Rechter: Getuige, luister eens. Hij heeft toch niet gezegdhij zal je vijf gulden geven. Hij zal gezegd hebben ik zal je vijf gulden geven." Getuige: «Neen edelachtbare, van u zei hij niets." Rechter»Ga dan maar zitten." (»K. Sch.") Welsprekende cijfers. In Nederland wordt voor verzorging der armen, in allerlei vormen, gegeven 4 millioen. In Nederland wordt voor sterke drank aan belasting »Goeden dag, Lord St. Simon," zeide Holmes, opstaande en buigende. «Neem als 't u blieft op dien rieten stoel plaats. Het is mijn vriend en collega dr. Watson. Schuif wat dichter bij het vuur, dan zullen wij over uwe zaak spreken." »Voor mij eene hoogst pijnlijke zaak, zooals gij u wel kunt voorstellen, mijnheer Holmes. Ia vertrouw, dat gij al meer kiesche zaken van dit soort hebt gehad, ofschoon ik niet denk, dat het lieden betrof van zoo uauzionlijke maatschappelijke positie." »Integendeel, ik ga mij vermindereu. «Dan vraag ik wel exenus." «Mijn laatste cliënt, die mijn hulp, iu een gelijksoor tig geval noodig had, was een koning «Inderdaad Zoo iets kon ik niet denkeu. Eu welke koning «Die van Scandinavië." «Hoe! Had die zijne vrouw verloren?" «Ge kunt wel begrijpen," zei Holmes nederbuigend vriendelijk, »dat ik ten opzichte van de zaken van mijne overige cliënten dezelfde geheimhouding in acht neem, die ik in uwo zaak beloof." «Natuurlijk, zeer juist opgemerkt, zeor juist, ik vraag excuus. Wat mij betreft, ik ben gaarne bereid u alle inlichtingen te geven, die u kunnen helpen een oordeel te vormen." «Dank u. Alles wat in de dagbladen voorkwam, heb ik reeds vernomen en niets meer. Ik onderstel, dat ik dit artikel voor zoover het de verdwijning van de bruid betreft, als juist mag aannemen." Lord St. Simon doorliep het vluchtig. »Ja, de inhoud is zoover hij gaat, juist." «Maar er is nog aanvulling noodig, voor men omtrent de %uaestiu eene meening kan vormen. Ik zal daarom zoo vrij zijn u aangaande het oen en ander to onder vragen." r «Ga uw gang, als 't u blieft." «Wanneer ontmoette n Miss Hatty Dorau het eerst?" «In San Francisco, een jaar geleden." «Reisde u toen in de Vereenigde Staten betaald 26 millioen, hetgeen beteekent, dat aan gedistil leerd wordt verdronken 80 millioen. Wijwater. In den laatsten tijd is de aandacht gevestigd op 1 het gevaar voor besmetting, dat de wijwaterbekkens in de r, c. kerken, voor de gebruikers opleveren. Wij hebben thans vöor ons liggen eene brochure, getiteld Wijwater, zooals het is en wijwater, zooals het zijn kan. Een vraagstuk en zijne oplossing, door J. J. Bruns Jr., Arn hem. De schrijver doet daarin mededeeling vaneendoor hem uitgevonden antiseptisch toestel, dat alle gevaar van besmetting voorkomt en tegelijk van de op zijn arbeid verworven goedkeuring van Z. D. don aartsbisschop van de Wetering. Dat het gevaar, waarop de schrijvor wijst, niet denk beeldig is, staalt hij door talrijke bewijzen, rapporten van chemisch onderzoek enz. Zonder twijfel verdient deze zaak do ernstige aandacht van een ieder, op wien ten deze de verantwoordelijkheid rust. Icliagcn's lof. Van de hand des heeren M. Visser is bij den uit gever P. Trapman, te Schagen, vorschenen een loflied op Schagon, dat zeker pleit voor des schrijvers warmo in- geuomeuheid mot de plaats zijner inwoning. Het net gedrukte boekje zal ongetwijfeld velen vrienden van deze bedrijvige marktplaats wolkom zijn. Obdam. 13 Oct. Aafjo Klaver, ochtgen. van Pieter Boots, eerder gehuwd met Cornelis Appelman, Arie Leonw Albert Ooijovaar en Cornolis Biersteker, 65 j. Oterlcek. Geboren. 28 Oct. Pieter z. van Bartholomeus Klomp on Helena Glijnis. Overleden. 7 Oct. Pieter Dekker, ochtgen. van Jannetje Hoek, 63 j. en 11 m. O ii d o rp. Getrouwd. 7 Oct. Jacob Kalverboer en Piotertje Groot. Geboren. 10 Oct. Trijntje d. van Pieter Burgering en Grietje Vader. 25 Jan z. van Dirk Blom en Jannetje Witson. 26 Gatharina d. van Pieter Vader en Johanna Theo dora Tom. Hel 1 o o. Ondertrouwd 13 Oct. en getouwd 28 Oct. Cornelis Smits en Vrouwtje de Wit, beiden alhior, eerstgen. laatstelijk te Alkmaar. Getrouwd. 11 Oct. Lambertus Kooter, alhier, en Anna Maria Elisa beth Schroder, te Alkmaar. Geboren. 1 Oct. Cornelis Johannes, z. van Jan Morsch en Maartje Brakenhofi. 22 Johannes Petras, z. van Pieter Schoutenen Cor nelia Zoontjes. 25 Gerardusz. van Pieter Haanraads en Antje Kampen. Hcnsbrock. Geboren. 7 Oct. Hendrik z. van Jan Gelder en Marijtje Knijper. 14 Pietertje d. van Jacob Pijper en Neeltje van dor Oord. 15 Gerritje d. van Pieter Schrander en Adriaantje Leegwater 23 Nicolaas, z. van Klaas Mak en Trijntje Smit. Overleden. 22 Oct. Pieter Commandeur, echtgeu. van Dionwertje Schipper, 64 j. Kieuwe Nledorp. (1—31 Oct.) Ondertrouwd. Jurjen Wester en Gijsbertus Alida Visser. Geboren. Pieter en Hark, zs. van Jan de Geus en Trjjntje Bood. Maria Neeltje, d. van Klaas Rnurds en Grietje Mijts. Simoutje d. van Cornelis Speets en Neeltje Koop man. Dorothea Cathariua Helena Christina, d. van Nicolaas Jacob Cornelis Schermerhorn en Anna Catha- rina Lulofs. Jacob z. van Hendrik Hagen en Eliza beth Klos. Oud karspel, Geboren. 2 Oct. Anna Maria, d. van Jan Brammer eu Catha- rina Zut. 10 Jan, z. van Jan Marsman en Guurtje Koster. Overleden. 21 Oct. Levenloos aangegeven kind van Hendrik van Ree en Sijtje Ootjers. 22 Antje Tormaat, echtgen. van Jan Steenhof, 60 j_ m»ipiiiiwww—Bwere—aaMMMi—MWBMMM—aiM—i«a—na—Mama.— Ja." «Wordt gij toen geëngageerd?" «Neen." «Maar gij gingt zeker vriendschappelijk met elkaar om." «Ik had behagen in haar gozolschap en dit ontging haar aandacht niet." «Haar vader is zeer rijk, niet waar?" «Men zegt, dat hij do rijkste man der westelijke Staten is." «En hoo verwierf hij zijn geld?" «Door in de mijnen to werken. Hij vond oen goudader, exploiteerde die en werkte zich toen langzaam omhoog." «En wat is uw indruk omtrent, het karakter der jonge dame, van uwe vrouw 1" Do odelman zette zijn lorgnet iets vaster eu staarde in het vuur. Word', vervolgd. Drukkerij v. Henna. Coster A Zoc.n.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6