De Verdwenen Bruid. Groote Schei-Veemarkt te Alkmaar No. 134. onderdste jaargang. 1898. VRIJDAG 11 NOVEMBER. Onderwijzeres Onderwijzeres Onderwijzeres FEUILLETON. Uk en Herijk Buitenland. Verordeninghoudende bepalingen om trent liet verdeelen der gemeente in wijken en het opmaken van volledige staten der bevolking en barer huizing, ingevolge art. 140 der gemeentewet. A. CONAN DOYLE. Opheffing der badinrichting in het mannen- en yrouwengasthnis, voor zoo veel het publiek daarvan gebruik kon maken. Inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken, ALk.1l VABSCIIE COS RANT. Deze Courant wordt ltlnsda g-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden yoor Alkmaar 0,80 franco door bet geheele rijk f 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentien Per regel f O,IS. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR roepen sollicitanten op naar de open te vallen betrekkingen van aan de openbare 2de school voor onvermogenden (hoofd de heer 0. J, REIZIGER) jaarwedde f 6SO, en aan de openbare Burgerschool (hoofd de heer P. J. AUKES) jaarwedde f 650. Stukken (adres op zegel) franco in te zenden vóór of op 14 November a.s. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR roepen sollicitanten op naar de open te vallen betrekking van *n het bezit van de akten voor de fransche taalnutt. handw. en vrije- en ordeoef., aan de openb. school voor meisjes (hoofd. Mej. J. H. PRUIM) op eene jaarwedde van f ÏOO, Stukken (adres op zegel) franco in te zenden vóór of op 15 November a.s. DRAAIKWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat aan hen vergunning is gevraagd door HENDRIKUS BERNARDUS GRANS- JEAN, wonende te Amsterdam, tot het voorzetten van den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel aan de Honttilstraat, wijk B n°. 37, welke vergunning thans ten name staat van P. CLAIJ. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 5 Nov. 1898. C. D. DONATH Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat in het gemeenteblad van Alkmaar, No. 90, is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente d.d. 28 September 1898, waarbij is vastgesteld eene Welke verordening, heden algekondigd, gedurende drie maanden vcor een ieder ter lezing is nedergelegd ter gemeente-secretarie op alle werkdagen van 92 ure en aldaar tegen betaling van 15 cents in afdruk is ver krijgbaar gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 8 Nov. 1898. O. D. DONATH, Secretaris. DOOR 3) ►Ge moet weten, mijnheer Holmes, dat zij twintig jaar was, eer haar vader een rijk man werd. Gedurende dien tijd liep zij vrij rond tnsschen de mijnwerkers, doolde door de bosschen en in de bergen, zoodat zij haar vorming meer aan den invloed der natuur dan aan dien van den schoolmeester te danken heeft. Zij is, wat wij in Engeland een »wilde" meid noemen, met eene sterke natuurwild en vrij los van elke vormelijkheid. Zjj is opvliegend vulkanisch zon ik haast zeggen. Zij is snelberaden en onversaagd in het volvoeren van haar besluit. Aan den anderen kant zou ik haar niet den naam gegeven hebben dien ik de eer heb te dragen hij kuchte deftig had ik haar niet voor eene edei- denkende vrouw aangezien. Ik geloofdat zjj tot de grootste zelfopoffering in staat is en een afkeer heeft van iets onteerends." Hebt gij haar portret »Ik heb dit meegebracht." Hij opende een medaillon en toonde ons het volle gelaat van eene zeer schoone vronw. Het was geen portret maar een miniatuur beeltenis in ivoor en de artist had het volle effect van het glanzende zwarte haar de grootedonkere oogen en den schoongevormden mond doen uitkomen. Holmes beschouwde het lang en ernstigtoen sloot hij het me daillon en gaf het aan Lord St. Simon terug. De jonge dame kwam daarna zeker naar Londen en daar hernieuwdet gij de kennismaking »Ja, zjj kwam in gezelschap van haar vader gedurende het laatste Londenscbe seizoen over ik ontmoette haar verscheiden keeren en heb haar nu gehuwd." BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat de Minister van Wa terstaat, Handel en Nijverheid, bij beschikking van 18 October jl. No. 188, heeft goedgevonden 1°. te bepalen, dat het goedkenringsmerk, gedurende het jaar 1899 te bezigeu, zal zijn bij den ijk en den herijk van maten en gewichten de letter h in den gewonen schrijfvorm; 2°. ter algemeene kennis te brengen, dat het merk van het jjkkantoor waar de eerste stempeling heeft plaats gehad, voor het ijkkantoor Alkmaar bestaat nit het cijfer IO. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONTVoorz. 7 Nov. 1898. C. D. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat in het gemeenteblad van Alkmaar, No. 91, is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente d.d. 26 October 1898 tot: Welk gemeenteblad tegen betaling der kosten ad 10 cents, ter gemeente-secretarie verkrijgbaar is gesteld op alle werkdagen van des voormiddags 9 tot des namid dags 2 ure. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 8 Nov. 1898. C. D. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemt ene kennis dat beden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd de aan hen ingediende verzoeken, met de bijlagen, van de firma W. F. STOEL ZOON, fabrikanten en koop lieden alhier, om vergnnning tot het uitbreiden van de werkplaats aan de werf »NicolaasWitsen"en het verplaatsen van een smidse in die werkplaats aan Eilandswal, en van J. A. VAN DEN BOSCH ZONEN boterfabrikanten alhier, om vergunning tot het uitbreiden 7an hunne fabriek »K inhei m" en het plaatsen eener koolzuur- koelmachine, stoommachine van één paarde- kracht en eener stoomcentrifuge, in het perceel aan den Helderschen wegwijk E, No. 2, en dat op Woensdag 23 November 1898, 's middags te twaalf uren, ten raadhuize gelegenheid wordt gegeven, om tegen het oprichten van die inrichtingen bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 9 Nov. 1898. C. D. DONATH, Secretaris. Zjj brachtnaar ik ondersteleen aanzienlijken bruidschat mede." ►Een mooien bruidschat, doch niet meer dan ia mijne familie gewoonte is." »En die blijft natuurlijk in uwe handen sedert het huwelijk een voldongen feit is »Ik heb daarnaar inderdaad nog geen onderzoek in gesteld." ►«Natuurlijk niet. Zag n Miss Doran daags voor het huwelijk »Ja." »Was zij goed gehumeurd Nooit beter. Zij sprak met mij over hetgeen wij in ons toekomstig leven zouden doen.'' Inderdaad. Dat is zeer interessant. En op den mor gen van het huwelijk ►Zij was zoo opgeruimd mogelijk althans tot op het oogenblik na afloop der plechtigheid." ►En zaagt gij toen eeuige verandering in haar Om de waarheid te zeggen, zag ik toen voor de eerste maal, dat ze een weinig scherp karakter had. Het inci dent, dat mij gelegenheid gaf dit op te merken, is even wel te onbeduidend, om verteld te worden en kan ook met de geheele geschiedenis niets te maken hebben." ►Doe ons evenwel het genoegen, het te vertellen." O, het is kinderachtig. Opweg naar de sacristie liet zij haar bonquet vallen wij gingen juist langs een der banken in het voorste gedeelte der kerk en de ruiker viel in de kerk. Er ontstond een oogenblik oponthoud maar de heer in de bank reikte haar den ruiker over en deze scheen door den val niets geleden te hebben. Toen ik evenwel met haar over dit voorval sprak gaf zij een bits bescheid en in hot rijtuig op onzen terugweg naar huisscheen zij door dit nietige voorval erg gea giteerd." Ge zeidet, dat er zich een heer in de bank bevond. Er was dub publiek in de kerk aanwezig O ja. Het is onmogelijk dat te voorkomen, als de kerk open staat." ►W'as die hoer niet een vriend van uwe vrouw BBITSCHEiATVO. De keizer en de keizerin zijn op de terugreis van Palestina te Damaskus aangekomen en oDder het gedonder van het geschutgepaard aan het gejubel der geestdriftige menigte, de stad binnen getrokken. De keizerin reed in een met vier paarden bespannen karos de keizer zat te paard. Langs den weg stonden infanterie en cavalerie geschaard, afgewisseld door schoolkinderen. De geheele stad was rijk versierd en feestelijk verlicht. Het lijk van Bismarck zal den 27 November worden bijgezet in het mausoleum te Friedrichsrnhe. Geheel gereed is het gebouw nog nietdoch het gewelf, waarin het lijk zal geplaatst worden, is voltooid. Het gerucht gaat dat keizer Wilhelm de plechtigheid in persoon zal komen bijwonen. EIBOEIjAïïI). Sommige Engelsche bladen komen er rond vooruitdat thans het gunstige tijdstip aange broken is de Egyptische knoop door te hakken. Frank rijk is inwendig verdeeld en heeft bovendien getoond den oorlog te vreezen Rusland heeft de handen vol in Azie inderdaad de gelegenheid is gunstig. De »St. James Gazette'' zegt Wij hebben steeds de meening voorgestaan dat het 't beste was den stier bij de horens te vatteneen pro tectoraat over Egypte at te kondigen en daardoor allen eventualiteiten het hoofd te bieden. Doen wij het nietdan zuilen weldra een reeks las tige vragen aan de orde komen de gemengde rechtban ken de schnldkas en hoe zij verder heeten mogen. Het is de vraag of de toestand ooit weer zoo goed zal wor den als zij thans is. Niemand gelooftdat wij Egypte ooit zullen kunnen ontruimen en het wordt langzamer hand belachelijk het doorschijnende voorwendsel voor de bezetting nog langer te behouden. Het is veel beter Europa openlijk te verklaren, dat wij ODze belofte niet kunnen honden en het is dwaas het risico van een oorlog met Frankrijk te aanvaarden of over het bezit van Egypte te gaan onderhandelen als de grondslag van dat bezit niet eerst is geregeld. De beste waarborg voor den Eoropeesche vrede zou zijn, dit eens goed duidelijk te maken.'' Intusschen komen uit Soedan steeds gunstige berichten. Khalief Mohammed es Sherifeen bloedverwant van den vorigen Mahdi, heeft zich aan de Britsch-Egyptische troepen overgegeven en is nu op weg naar Khartoem. Naar luid van geruchten hebben Khalief Abdullahi en ►Neen neen ik noem hem een heer nit beleefdheid maar het was een alledaagsch burgerlijk persoon. Ik merkte ternauwernood zijn aanwezigheid op. Maar ik ge loof inderdaad, dat we van de hootdzaak afdwalen." Als ik goed verstaan heb, keerde Lady St. Simon in een minder opgeruimde stemming van de huwelijks plechtigheid terugdan zjj er was heengegaan. Wat deed zij, toen zij weer tehuis kwam?" Ik zag haar met haar kamenier spreken." ►En wie is haar kamenier?" Zjj heet Alice; het is een Amerikaansche die zjj nit Californië heeft medegebracht." Eene vertrouwde bediende ►Wel een beetje te veel. Het scheen mjj toe, dat haar meesteres haar te veel vrijheid veroorloofde. In Amerika beschouwt men deze dingen evenwel uit een ander oog punt." Hoe lang sprak zjj met deze Alice Een paar minnten. Ik had iets anders in mijne ge dachten." Hebt gij gehoord wat zjj zeiden Lady St. Simon zeide iets omtrent jumping a clain. Zjj bezigde wel eens meer dergelijke Amerikaansche straattaalik weet volstrekt niet wat zjj bedoelde." En wat deed uwe vronw, na haar gesprek met haar kamenier Zij ging in de ontbjjtzaal.'' Aan uw arm ►Neon, alleen. In zulke klein gheden betoonde zjj zich zeer onafhankelijk. Nadat zjj ongeveer tien minuten had gezeten, stond zjj haastig op, mompelde eenige woorden, als om haar gedrag te verontschuldigen en verliet de kamer. Zjj is nooit teruggekomen." Deze Alice getuigt, dat zjj naar haar kamer ging, over haar bruidsgewaad een langen mantel aantrok, een hoed opzette en toen uitging?" ►Juist. Eu later werd zjj wandelende gezien in Hyde- parir, in gezelschap van Flora Millar, eene vronw, die zich nn in hechtenis bevindt en dien morgen stoornis had verwekt in het huis van den heer Doran."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1