No. 135. Eerste blad. Honderdste jaargang; 1898. ZONDAG 13 NOVEMBER. Gemeenteraad van Alkmaar. Buitenland. Nederland. Stadsberiehten. Inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder knnnen veroorzaken, UklIAARSCHI COIIIAM. Deze Courant wordt Dlnsda g-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,SO franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer3. in Heeren leden van den Gemeenteraad worden opgeroe pen tot bijwoning der vergadering op Woensdag, 16 November 1898des namiddags te 1 uur ten einde te beraadslagen en te besluiten omtrent de hier onder vermelde punten. De Burgemeester, A. MAOLA.INE PONT. 1. Lezing en vaststelling der notulen van de vorige vergadering. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2. Voorstel van B. en W. tot het verleenen van eervol ontslag, op verzoek, aan twee onderwijzeressen en een onderwijzer. (Bijlage No. 128.) 3. Idem, tot het verleenen van eervol ontslag, op ver zoek, aan een tijdelijk leeraar van de Burgeravondschool. (Bijlage No. 129.) 4. Behandeling van de gemeente-bsgrooting voor het dienstjaar 1899. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar hrengen ter algemeens kennis dat beden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek, met de bijlagen, van J. BOOTS, slager alhier, om vergunning tot het op richten van eene slachtplaats, in het perceel aan den Achterweg, wijk E, en dat op Donderdag 24 Novem ber 1898, 's middags te twaalf uren, ten raadhuize ge legenheid wordt gegevenom tegen het oprichten van die inrichting bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MAOLAINE PONT Voorzitter. 10 Nov. 1898. 0. D. DONATH, Secretaris. OUITICHLAIVD. Niet voor de eerste maal is het, dat er klachten opgaan over de behandeling, die de Deensche bevolking in Sleeswijk van de zijde der Prui sische autoriteiten ondervindt. Een ergerlijk geval van een arme weduwe, die met haar stervend kind uit hare woning gezet en met een open rijtuig naar de grens gebracht werd, hoeft allorwege verontwaardiging gewekt en vindt ook in Dnitsche bladen welverdiende afkearing. Zelfs in tijd van oorlogmerkt de »Voss. Ztg." in een bespreking van dit schandelijk feit op, zou men niet met zooveel hardheid maar met meer menschlievendheid te werk zijn gegaan. »Zulke handelingen kunnen slechts de kloof tusschen Dnitschland en Denemarken verbroeden en znllen voor zeker Dnitschland geen enkele stem doen winnen in Sleeswijk." Vertoogen aan de Regeering znllen zich van nit Ko penhagen zeker niet laten wachten. ENGELAND. Do Times" verneemt uit China, dat Lord Beresford een bezoek heeft gebracht aan Niu-Chang en getroffen werd door do militaire overheersching der Rnssen aldaar. Daar is geen Russische handel en geen Russische consulklachten moeten worden inge bracht bij de Russische militaire overheid. Rusland voert zijn spoorwegmateriaal vrij van rechten in, op grond, dat de spoorweg voor een deel Chineesch eigendom is hoewel, zegt de correspondent, geen enkel aandeel in Chineesche handen is. De spoorweg is een zuiver strategische Russische lijn. De verdraghaven, de eenige toegang tot de rijke provinciën van Mandsjoerije, wordt bewrakt door gewapende kozakken. Kozakken- patrouilles trekken langs de spoorlijn en op verschillende plaatsen in' Mandsjoerije heelt Rusland militaire posten neergezet. Het blad dringt er ernstig op aan, dat do Regeering aan den toestand een einde make en de Engelsche belan gen in China recht doe wedervaren. FRANHRIJH. De rede van lord Salisbury is in den aanvang met zelfvoldoening vernomen. Het pluimpje, dat de Engelsche premier aan de Franschen gaf, voor hun wijs beleid en verstandig toegeven, was een pleister op de wonde en het feit, dat het gevreesde protectoraat over Egypte niet afgekondigd werd, gaf velen reden tot tevredenheid. Thans begint men zich evenwel af te vragen, of men zich niet al te zeer verheugd heeft over verklaringen, die meer negatief dan positief zijn. Over het protectoraat is wel is waar niet gesproken, maar wèl is gezegd, dat de overwinning in Omdnrman een feit is, waarmede in de Egyptische questie rekening moet worden gehouden, een feit, waarmede een nieuw tijdperk aanvangt. Wat zal dat tijdperk later brengen Zeker de vraag over Engelauds protectoraat, 't zij aan stonds, 't zij over eenigen tijd. De gedeeltelijke vlootmobilisatie doet Frankrijk vreezen, dat dat tijdstip niet zoo héél veraf zal zijn en daar de vloot op het oogenblik niet zoo is, als ze wezen moet, ziet men met ongerustheid uit naar berichten nit Londen. Omtrent de inbeslagneming van een brief van Esterhazy voor het Hof van Cassatie dealt de »Tomps' de volgende bijzonderheden n*ede De brief heett niet betrekking op de zaak-Dreyfus, maar ontleent zijn belang aan het soort papier, waarop hij geschreven is. Dit germt papier is, blijkens een in 1894 ingesteld onderzoek, zoo zeldzaam, dat de heeren Bertillon en Oochefert er geon enkel staaltje van hebben kunnen krijgen. Het komt echter volkomen overeen met het papier, waarop het borderel is geschreven. De in beslag genomen brief is van een paar maanden latere dagteekeniug dan het borderel en evenals dit stuk aan de voorzijde en de keerzijde van het papier geschreven. De in beslagneming is volgons de »Temps" geschied op verzoek van mr. Mornard, den advocaat der familia- Dreyfus. Dit verzoek werd Zaterdag aan het eind der zitting door mr. Mornard ingediend onder bijvoeging, dat het stak ongetwijfeld echt is, daar het zich in een juridisch dossier bevindt, dat in handen is van een zaak gelastigde, die de opdracht hoeft de verschillende schuld vorderingen tegen den oudmajoor bijeen te brengen. ITALIË. De internationale conferentie tot bestrij ding van het anarchisme komt volgens de »Italie" deD 29en November in het paleis-Oorsioi bijeen. De Regeering zal de volgende voorstellen doen De anarchisten zullen worden beschouwd als gewone en niet als staatkundige misdadigers, hnn misdrijven zullen worden gestraft als vergrijpen tegen het gewone rechtde uitlevering van anarchisten, tot dusver onmogelijk, omdat ze worden be schouwd als politieke misdadigers, zal worden ingesteld; maatregelen znllen worden besloten om de anarchistische propaganda door de pers te onderdrukken en er zal een internationale politiedienst tegen de anarchisten worden georganiseerd. Deze voorstellen zijn aan de mogendheden medegedeeld, die ze reeds in beginsel hebben goedgekeurd. VEREENI6DE STATEIV. Tot dusverre hebben bij de verkiezingen de democraten (de tegenstanders van annexatie en kolonisatie) wel veie zetels veroverdmaar de meerderheid hebben zjj niet en de regeering is niet iom' Deze kan3 voor Spanje schijnt dus verkeken en volgons de laatste telegrammen uit Now-York doet Cleveland zijn eisch tot geheelen afstand dor Philippijneu gestand. ZWITSERLAND». Do moordenaar der Oosteurijk- sche keizerin, de anarchist Luccheni, werd den 10 tot het maximum der straflevenslange opsluiting, veroordeeld. Laatste Kerichten. De «aak-Mreyfus. PARIJS, 11 Nov. Hot agentschap »Havas'' deelt een nota mede van den volgenden inhoud »De minister van buitenlandsche zaken, kennis genomen hebbend van een artikel in een der avondbladeu met betrekking tot de zaak-Dreyfus, waarin de gravin Von Münster, dochter van den Dnitschen gezant te Parijs, werd genoemd, heett den graaf Von Münster een bezoek gebracht om hem de betuiging te geven van het leedwezen der regeering en haar verontwaardiging over handelingen die niet te sterk kunnen afgekeurd worden.'' ROME, 11 Nov. De sltalie" verklaart dat het verhaal van een Parijsch blad, volgens hetwelk Panizzardi (in 1894) aan de Italiaansehe regeering een cijfertelegram zon hebben gezonden, inhoudende het bewjjs van Dreyfus' schuld, geheel uit de lucht gegrepen is. AT J Den 11 ontving het telegram uit Indië Toekoe Moeda Latif, hat hoofd van het verzet in Plan- tens heeft zich onderworpen. Volgens het N. v. d. D. is de naam „Plantens" zeker een seinfout daar een landstreek van dien naam in Atjeh niet bekend is. E H. >N. v. d. D.'' het volgende Schapen-invoer in Belgie. Blijkens bericht in de »Moniteur Beige'' van 9 dezer, is de in-en doorvoer van schapen uit Nederland thans toegelaten langs de Belgische tolkantoren en hulptolkan toren, die reeds voor den invoer van paarden opengesteld zijn, insgelijks geoorloofd langs de kantoren en op de dagen en uren aangewezen voor den invoer van Neder- landsch melkvee (zie de St.-Ct. van October j.l. No. 238). Deze beschikking zal 15 November a.s. in wer king treden. Zink als behangsel. In Amerika wordt thans veelal zink voor behangsel gebruikt in plaats van papier. Het wordt daartoe zoo dnn als papier geplet en dan met cementlijm op den wand bevestigd. Allerlei kleuren worden er op aange bracht en vooral marrrer bijzonder goed nagebootst. De platen worden bovendien geëmailleerd, zoodat zij met nat kunnen worden afgenomen. Aardbeienplanten. Omtrent het beschermen van aardbeienplanten ge durende den winter, geeft de »Pratische Rathgeber" ook een zeer eenvoudig middel op. Men bezige daarvoor ouden, verganen mest met andere vermengd, dien men niet op maar tusschen de planten stort. Brengt men dien over en op de planten, dan zal verstikking daarvan het ge volg zijn, terwijl de mest er tusschen, de planten daarvan laat genieten ze tegen scherpe winden beveiligt als er geen sneeuw ligt eu maakt dat ze niet door afwisseling van vriezen en dooien, omhoog geheven wordt. Als dit toch soms gebeurtdan komt de vruchtbaar makende bedekking over de opgeheven wortels. (Landbouw-Weekblad.) Purmerend. Dezer dagen heeft zich in deze ge meente een geval van pokken voorgedaan met doode- lijken afloop. Te Bergen op Zoom is de kwade droes uit gebroken bij de paarden van de veldartillerie. Anna Paulowna. De aardappelenoogst heeft op vele akkers alhier dit jaar treurige uitkomsten opgele verd. Er zijn arbeiders, die niet eens de hunr van hunne perceelen uit de opbrengst haalden. Hooi. In de zouterijen in De Streek heerscht thans groote bedrijvigheid. Duizenden bloemkolen worden aan het vat toevertrouwd. Alleen door den heer J. Boon zjjn in dit seizoen reeds 300 vaten afgeleverd. De prijzen zijn nu zoo hoog, dat zelfs bloemkool van 4 a 5 gulden per 100 stuks wordt ingevoerd. Schagen. Mazelenslecht weer en vrees voor besmetcing deden den keuveltjesavond hier grootendeels mislukken slechts weinig kinderen liepen in den voor avond zingende met de bekende verlichte ballons. Enkele stallotjes verkochten wat snoeperij, maar veel animo was er niet. Brandjes werden door de baldadige jeugd dank zij de waarschuwing des burgemeesters en het uit stekende toezicht niet gesticht. Barsingerhorn. Te K o 1 h o r n werd het in schepen der suikerbieten zeer bemoeilijkt, door ondiepten in de zeehaven. Thans is de moddermolen reeds eenige dagen in werking en worden die ondiepten uitgebaggerd met de uitgebaggerde modder wordt tevens de aanleg plaats, aan de Waardpolderkade, verbeterd. Schermerhorn. Herkozen tot hoofdingeland van den polder Mijzen, voor de gemeente Ursem, de beer J. Koppes. In de vergadering van de afdeeling »Schermerhorn en Mijzen", van de Noord-Holl. vereeniging »Het Witte Kmis" zijn tot afgevaardigden naar de algemeene ver gadering benoemd, de heeren Th. J. Westerhof en K. Rodenburg. Bedankt voor het beroep naar Schermerhorn de beer W. D. van Leeuwen Boonkamp, candidaat tot den H. D. te Olst. Kunst en letteren. Binnenkort zal een uitsluitend aan kunst en letteren gewijd blad verschijnen onder redactie van mevrouw Anna E. Schuurman te Amsterdam. Bevordering van visch-verbruik. Het j.l. woensdag en donderdag gehouden natio naal visscherij-congres te Utrecht, in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen, mag men als een stap in de goede richting beschouwen. Dat dit congres op be langstelling aanspraak mocht maken, blijkt genoegzaam uit de elementen, waaruit het was samengesteld. On derscheidene autoriteiten uit het geheele land waren hier vertegenwoordigd, o.a. werden opgemerkt de commis saris der Koningin, de burgemeester van Utrecht, enkele leden der tweede kamer en meerderen. Donderdag kwam de eore-voorzitter, de min. van binnenlandsche zaken, het congres een bezoek brengen. Onder een der belangrijkste vraagpunten, welke aan de orde kwamen, mag zeker worden genoemdwat er gedaan kan worden om in ons land, zoowel in het oos telijk gedeelte als in de nabjj zee gelegene plaatsen, het vischverbrnik te kunnen bevorderen. In hoeverre dit plan voor uitvoering vatbaar is, zal worden onderzocht door eene op bet congres benoemde commissie, bestaande uit de heeren Schippers en van Gelderen, reeders te Vlaardingen en «L Zwier Visser te Alkmaar. Het is te hopen, dat genoemde commissie de middelen moge vinden tot eene goede oplossing van dit zeker niet gemakkelijke en toch voor het visschersbedrijl en bevol king zoo belangrijke vraagstuk. Waarschijnlijk ware de eenvoudigste weg, althans voor deze streek, door lageren prijs de werkelijk goede vischsoorten onder het bereik te brengen ook van bescheiden beurzen. De heer P. Ooijkaas alhier is benoemd tot tijde lijk onderwijzer te Oudeschild op Texel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1