Gevonden oor werpen. Beurs- en Marktberichten. BURGERLIJKE STAND. mt 6üf 11# 89* Il6i Gen kermlsgebak. Vroeger moest het bepaald kermis zijn, om zich te goed te doen aan wafelen, en mochten de liefhebbers een vol jaar met verlangen nitzien naar het weder ver schijnen der aanlokkelijke kramen. De heer J. F. Wagen drever komt weer 'aan dat bezwaar tegemoet en slaat, blijkens achterstaande advertentie, voor den winter zijn tenten hier op, doch nn in figuurlijken zin, want hij ves tigde zich tijdelijk in een perceel aan het Luttik-Oudorp, Huishoud- en Industrieschool. Wij ontvingen de mededeeling dat bovengenoemde school ook zondag den 13, van 2—4 uur, voor het publiek toegankelijk wordt gesteld. Het verwondert ons nietdat deze maatregel noodig is. Vooreerst is de toeloop van belangstellenden groot, en bovendien zullen velen gaarne een kijkje nemen, wien het op een werkdag weinig of niet past. Toen wij vrijdagmiddag van de gelegenheid om de school in werking te zien, gebruik maakten, was er een zeer druk bezoek, drukker dan met de weini e niet voor het onderwijs in gebruik genomen ruimte overeentebrengen was en meer dan ooit kreeg men den indruk dat ver ruiming van lokaliteit een dringende eisch is. Men woekert thans met hetgeen men heeft en wat binnen het bereik der beschikbare financiën ligt. Verandering moet er echter komen en wie er de ,,mededeelingen" op naleestvóór eenigen tijd door be- stuurderessen der school in het licht gegeven, kan zien dat men slechts twee wegen open weetóf opheffing dei- school óf verruiming der inkomsten. Wat ons betreftde eerste oplossing aanvaarden wij niet. Naar onze meening hebben bestuurderessen dit zeiven reeds onmogelijk gemaakt. Zij hebbenin den korten tijd van hun ijverig werken, zoozeer de noodzake lijkheid eener dergelijke inrichting in het licht gesteld het vrouwelijk vakonderwijs te dezer stede op zoo dege- 1 ij ken practischen grondslag gevestigd dat opheffing een slag in het aangezicht ware van beschaving en vooruitgang, De eerste oplossing verwerpen wij dus verre. Wat de andere betreft, reeds werden de noodige stappen gedaan bij gemeente, provincie en rijk om in een deel der meerder noodige fondsen te voorzien. Doch naar onze meening mag men het daarop niet laten aankomen, ook al staan de kansen van slagen goed. Slaat men een blik op de lijst van personon, die door eene jaarlijksche bijdrage de school steunen en op het bedrag aan contributiën dat op de rekening voorkomt voor 1898 f 406, dan blijkt daaruitdat deze bron van inkomst voor de school belangrijk grooter kon en moest zijn. Vrouwen van Alkmaar en omstreken, begrijpt ge dan niet dat het uwe zaak is, die hier op het spel staat. Het is hier niet de vraag of ge al of niet sympathie gevoelt voor de tegenwoordige vrouwen-beweging ontkennen zult ge toch nietdat ook eene vrouw behoort te zijn toegerust voor den levensstrijd dat het niet meer aangaathare opleiding ia het vrouwelijk handwerk overtelaten aan het toeval of aan eene meer of minder bekwame moeder of mevrouw. En als ge dat niet ontkent en ge inzietdat eeue deugdelijke vakopleiding der vrouw even onmisbaar is als den man waarom laat ge enkelen uwer dan den moeielijken strijd alleen strijden waarom steunt ge haar niet, door in grooten getale toetetreden tot het lidmaat schap der vereeniging voor f 1,—, f2,f2,50, f5,— of f 10,per jaar, al naar ge verkiest. Zoudt ge het er op aan willen laten komendat deze voor uwe dochters, van welken rang of stand ge zijt, zoo nuttige instelling weer uit deze gemeente verdwijnt? Geloove wie 't kan Voor het lidmaatschap kan men zich aanmelden bij de penningmeesteresse der vereeniging mevrouw A. E. Keiser, Kennemerpark. Hoezeer deze vrouwelijke ambachtsschool er geheel op is ingericht aan het meisje de kundigheden eigen te maken, die haar in staat stellen op hare toekomst even goed invloed te oefenen als de jongen op de zijne, be wijst wel de tentoonstelling van het door de leerlingen vervaardigde werk. Daar ziet men den arbeid van de drie eerste halfjaren, waarin het voorbereidend onderwijs wordt gegeven, voor allen gelijk, loopende voor het le halfjaar over naaien, breieD, teekenen, koken, voedingsleer, huishouden, strijken, beleefdheidslessen en eenvoudigen tuinbouw, in het 2e uitgebreid en vermeerderd met mazen en borduren, ter wijl in het 3e halfjaar ook machine-naaien en verstellen daarbij komen. Voorts toont de tentoonstelling, hoe na die drie half- jaarlijksc'ne cursussen het eigenljjke vakonderwijs een aanvang neemt. Dan doet de leerling, in overleg met de directrice, eene keuze voor het vak, waarin zij de volgende drie halfjaren wenscht te worden opgeleid. En die keuze is ruimnuttige handwerken, fraaie hand werken, lingerie, dameskleermaken, vakteekenen, boek houden, koken huishouden voedingsleer, behandeling van kinderen (opvoedkunde), eenvoudige gezondheidsleer, fröbelen met eenvoudige plant- en dierkunde, kappen en verzorging van het haar, wasschen en strijken, tezamen 15 verschillende vakken. 't Is werkelijk een genoegen met der zake kundigen de tentoonstelling in oogenschouw te nemen. Alles ademt een practischen geest, en wijst op het streven, dat alle hier noodelooze geleerdheid bij het onderwijs buitengesloten blijve. Bedenkt men nudat de rekening over 1898 aan schoolgelden een ontvang aanwijst van f 2077,631/2, dat 189 leerlingen van het onderwijs gebruik maken dan blijkt daaruit zeer zeker, dat eene opheffing dezer school tot de feitelijke onmogelijkheden behoort en er dus middelen moeten gezocht worden om aan het chronisch geldgebrek voor goed een einde te maken. De bestaande onzekerheid zon ten slotte de grootste geestkracht verlammen. Volksvoordrachten. Het lokaal Harmonie was den 10 goed bezet met een aandachtig en belangstellend gehoor, toen de heer kernkamp, uit Hoorn, er de rij opende der sprekers, die dezen winter voor Volksvoordrachten, uitgaande van het alkmaarscbe departement der Maatschappijtot nut van 't algemeen, zullen optreden. De begaafde spreker droeg achtereenvolgens voor de dood van een braaf soldaat (D. van Rees), een fragment uit ITanne Nütte (Frits Reuter), eene kleine surprise (Jus tus van Maurik), dc Doornsche dorpgeschiedenis en de dooie pier (Henny). Met zeer veel gevoel werden de laatste oogenblikken van een eenvoudig soldaat, een voorbeeld van trouwe plichtsbetrachting, door den spreker geschetst, wat op de aanwezigen een merkbaren indruk maakte. De trissche, gezonde humor, die uit alle werken van Frits Reuter spreekt, komt inzonderheid te voorschijn in Hanne Nütte, eene geschiedenis van menschen en vogels, waaruit de spreker dit gedeelte had gekozen, waar Hans de ouderlijke woning verlaat, om als gezel de wijde wereld in te trekken. Het publiek was geheel oor, en beloonde den spreker met een uitbundig applaus. Om de lotge vallen van Jeremias Krent, zoomede de laatste twee stuk jes werd hartelijk gelachen. De voorzitter, de heer P. Kluitman, was aller tolk, toen hij den heer Kernkamp een woord van dank bracht voor zijn, met zulk gunstig succes bekroonden arbeid en hem een tot weerziens toeriep. Holl. maatschappij van landbouw. Den 11 vergaderde, onder voorzitterschap van den hoer S. de Jongh, van Stompetoren, de afdeeliug Alk maar der Hollandsche Maatschappij van landbouw in het Café Central alhier. In de plaats der met 1 Januari a.s. aftredende en niet herkiesbare bestuursleden, de heeren C. de Geus en D. J. Govers, werden gekozen de heeren jhr. mr. P. van Foreest, te Heiloo en H. Kramer Sz., te Koedijk. Voor afgevaardigde naar de op 22 November te Zaandam te houden vergadering van Hollands Noorder kwartier werd aangewezen de heer A. Borst, te Alk maar terwijl de heer G. de Jongh te Ondorp, zoo noodig, als plaatsvervanger optreden zal. Met erkentelijkheid werd door de vergadering kennis genomen van de uitmuntende wijze, waarop tijdens de laatst hier gebonden Paardenmarkt aan de nieuwe ver ordening uitvoering was gegeven. Ten aanzien der gewone jaarlijksche Paaschtentoon stelling werd besloten die van 1899 te doen plaats vinden op vrijdag, 24 Maart en daartoe weder den gel delijken steun te verzoeken van den raad der gemeente Alkmaar en aan de tentoonstelling weder eene verloting te verbinden. Uit den beschrijvingsbrief voor de najaarsvergadering van Hollands Noorderkwartier lokte o.a. bespreking uit het punt, door den heer Chr. Oortman Gerlings inte- leiden, waarbij de vraag wordt gesteld, of niet met klem de regeering moet worden gewezen op de manier, waarop de belgische regeering den invoer van hollandsch vee belemmert. De vergadering was van oordeel en den afgevaardigde werd opgedragen, dit op de bedoelde bijeenkomst ken baar te maken, dat men verstandig deed, voor het oo- genblik het verkrijgen van meerdere faciliteiten bij den invoer in België van hollandsch vee overtelaten aan het goed beleid onzer regeering. Een aandrang, als de in leider blijkbaar beoogde, achtte men onnoodig en thans ongewenschtals prikkel tot eene krachtiger houding van de zijde onzer regeeringsmannen tegenover België onnoodig en ongewenscht, omdat de kans bestaat, dat het de regeering bij hare onderhandelingen bemoeilijkt. Met veel genoegen zag men het voornemen, om van wege Noorderkwartier het bijhouden van melklijsten zoo veel mogelijk te blijven bevorderen. Ten slotte werd aan den afgevaardigde opgedragen, bij het bestuur aantedringen, de oorzaak van het on- gansch van het wolvee tot een onderwerp van nauw gezet onderzoek te maken. De heer W. Keestra, zuivelconsulent in deze provincie, zal worden uitgenoodigd, op een nader overeentekomen maandag, 's morgens te 10 uur, eene lezing te Alkmaar te houden. Omtrent de pogingen, waartoe de afdeeling den stoot heeft gegeven, om verbetering te brengen in den noord- hollandschen veestapel, kan de voorzitter mededeelen, dat welhaast opnieuw de daartoe opgetreden commissie zou worden bijeengeroepen en alsdan nader zullen worden overwogen de maatregelen, die strekken kunnen om in de eerste plaats op de hoedanigheid der padstieren een invloed ten goede te oefenen. De commissie had, door geldelijken steun der afdeeling, op ruime schaal in Alk- maar's omtrek, de lezenswaardige brochure over veefok kerij van de hand des heeren W. Keestra kunnen ver spreiden. Men hoopt, dat dit krachtig pleidooi voor een oordeelkundige veefokking mede den weg bereiden zou voor eene betere toekomst en veel laakbare onverschil ligheid en onkunde op dit gebied wegnemen. Na een woord van dank aan de aftredende bestuurs leden, sloot de voorzitter de vergadering. BET01/HUV6, Onderstaande personen worden in hun belang dringend uitgenoodigd, zich ten spoedigste aan te melden ter ge meente-secretarie (Afdeeling bevolking): Koegelberg, Dirk, laatste woonpl. Zijpe Lu wens, Aagje. Te bevragen aan het bureau van politie op werkdagen, des morgens tusschen 9 en 12 uur: Een dop van een rijtuig, een brief, adres: J. Warde naar Jr., een ledige portemonnaie, een tabakszakje een zakje met knikkers, een strikje met insigne. Alkmaar, De Commissaris van Politie voornoemd, 12 Nov. 1898. S. M. S. MODDERMAN Jr. ONDERTROUWD. 10 Nov. Pieter Bleij, wednr. van Aagtje Akkerman en Trientje Loor, wed. van Karei Ephraim du Moulin. Klaas Radder, te Haarlem en Antje Krom, alhier, onl. te Haarlem. GEBOREN. 9 Nov. Willem Laurentius Alijdiusz. van Willem Borst en Antje Wokke. 10 Care! Antonius, z. van Gerardus van der Post en Fokje Knijper. 11 Willemz. van Arie de Vet en Trijntje van der Sluijs. OVERLEDEN. 10 Nov. Maartje Schoen, gescheiden echtgen. van Hen- drikus Brandhoff, eerder wed. van Jan Kleimeer, 73 j. en 8 m. 84 90* 96 8b| 84| 83* 83* 83* 33* 64J 97* 97 95J 101* 82 103 j- 39! 89f 931 22* 107f 34! 98| 33* 98! 64Ü 58! 48 84 294 99i 111 35 91J 100| 92! 54* 57* 157 98 86A 00., 97* 97* 13| 96* 27* 13* 10 109 60z 11* 90 20i 110 116 139 a 118* 166* 165! 26f- 150 ABt)THK0AR 9 Nov. 10 Nov. pCt Cert. Nederland, N. W. Schuld2! ditodito3 dito, Oblig3 Italië, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk, Obl. in pap. tl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.5 ditodito April-Oct.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket3 dito,, 1888/89, a frs. 500 met id4! Rusland, Binnenlandsche 18944 dito, 1880 gecons.Z.R. 125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 1«2eser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov.4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Bina. Sell, aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 3! N. W. Pac. Hyp, Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl..3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 125. 3 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4! dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A. dito, Illinois Cert, v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 85| 97! 961 85i 84* 83! 84A 21* 33a 64a 4 97! 95! 102 92! 22* 34 66! 47 290 99! 111 57! 14! 96* 27 14! 10! 187 166 26f 146 Alkmaar, 11 Nov. Kleine knus f 28.commissie f 27,Middelbare f 28.50. Aangevoerd 447 stapels wegende 143531 Kgr. alkmaar, 11 Nov. Aangevoerd 2925 mudden. Tarwe f 6.50 a 7.25 rogge f 5,55 a 5.80, gerst f 0.a 0.—, id. chev. f 5.65 a 6.haver f 3.10 a 3.70, paarde- boonen 1 6.25 a 6.60 bruine dito f 10.50 a 12,50, citroen dito f 13.a witte dito f 17.rood mosterd, zaad f0.— a 0.— geel mosterdzaad f—a koolzaad fa karweizaad f 11.25 a blauwm. zaad f a .groene erwten f 9.— a 19.— grauwe erwten f 13.50 a 21.vale erwten f 13.50 a 15. witte erwten fa Alkmaar 12 Nov. Aangevoerd 0 paarden f a 1 koeien en ossen f 200 a 0 vette kalv. f a per P. f 0.a 0.14 nuchtere id. f 7 a 14, 13 magere schapen f 10.a 16. p. P. f 0,— a 0—, 0 vette id. f 0. a a vette varkens a ct. per K.G., 50 magere id. f 12.a 15.10 bokken en geiten f 2.— a 6. boter, per P. ('s middags 12 nar) 1 0.575 a 0.675, kip eieren f 1.25 a 1.50, per 25 st. eenden dito f 0. p. 100. 241 biggen f 5.a 7.0 kleine bokjes f 1.25 a 1.75. Amsterdam, 11 Nov. Friesche Dokkumer Jammen f2.50 a 3.Franeker f0.a 0.Zaaiers f 1.90 a 2.10, Zeeuwsche Spuische Jammen f 3.a 3.30, Poters f 1.70 a 1.80 Flakkeesche f 2.70 a 2.90, Blauwen f 2.90 a 3.10, Geld. blauwen f2.70 a 2.90, Kralen f 0.a 0. Pruisische Hamburgers f 2.90 a 3.10, Roode 10.a 0. Westlandsche Zand f 3.— a 4.50 per H.L. Petroleum vast. Prijzen onveranderd. Delft, 10 Nov. Boter. Per 1/i v. le soort f 52.a 63.0, 2e soort f 3e soort t per K.G. f 0.a 0.— Aangevoerd 232 achtste en 68 zestiende vaten, wegende 5340 Kilogram. Hoorn, 21 Nov. Aangevoerd388 schapen f20 a f26, 207 lammeren f 14.a 20.14 varkens f 0.34 a 0.40 per KG. handel vlug. Hoorn 12 Nov. Aangevoerd tarwe f 6.a 8—, Rogge f 0,a 0,Gerst f 4,50 a 5,—, Haver f 3. a 4. witte erwten f 12,50 a 13.— groene dito f 13,0 14.50 grauwe dito f 16,50 a 19,—, vale dito t 12,— a 17, Bruine boonen f 10.a 12,—, Karweizaad f 11.— mosterdzaad f 18.75 koeien f a 6 schapen f 20 a 25, Latn- meron f— a—5 kalveren f 10 a 17,41 varkens f 10 22, 0 zeugen a 146 biggen f 4,— 9,— kipeieren f 5,50 a 6,eenden dito f a per 100, 1800 kop boter f 0,625 a 0,65 p. K., 15 paarden f 80 a 170. Edam, 10 Nov. 174 stuks boter, per Pond 62s a 65 ct. kipeieren f 7.a 7.25 per 100 stuks. Leeuwarden, 11 Nov. Boter le soort f47.50. Aange voerd 98 vierde, 44 achtste en 21 zestiende vaten. Leiden 11 Nov. Aangevoerd 1530 runderen, 44 kalve ren 1028 schapen, 0 paarden t a veulens, f a 64 stieren f 119 a 210, 412 vette ossen en koeien

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2