WEGENS OPHEFFING Hoofdmagazijn Verdronkenoord D 64, J. BRONGERS Gz, ALKMAAESCHE BAZAE, HouttilBll. SINT NICOLAAS-ÉTALAGE geurige SPECULAAS. Voor de Bouquetterie Groote hm Ghrysanttieiniis PAÜL KRIJGER en zijn tijd H. J. VONK ZOON. St. Nicolaas-Cadeaux. Bierhandel. f 10. PRIJS-REBUS. i lO. D.BLAAuW. D. BLAAUW. met 20 korting. Firma H. OVER. Winkelhuis. VI "Voor den goeden oplosser te winnen Tien Gulden. Adver ten tién. TE HIJUR GEVRAAGD, Wotaris üouverne Het WEILAND aan de Ringsloot, te Koedijk, Openbare Verkooping Openbare ITerkooping Openbare "Verkooping en daardoor ontstane gebrek aan plaatsruimte in ons Ondergeteekende bericht dat van af heden hare gereed is. Onder minzame aanbeveling VRAAGT SOECKER's Nieuwigheden voorhanden. Wed. J. EMEIS. HERMs. COSTER A ZOON Transvaal. F. Reginald Statliam. J. H. Geraets Jr. J. de Lange Corns. Jolis. zn., Algemeene Bewaarschool. Jongens- en Meisjes-Barets Hontmutsen Heeren- en Rames-Parapluies 1S/L. soliede BOTTELAAR. GTi I km aar Oinyreken Gelieve oplossingen met bijvoeging van 2 blauwe postzegels te zen den aan den ondergeteekende. De f 10 zal bij meerdere goede oplossingen den 6 Dec. 1898 worden verloot. Duidelijk adres van den oplosser wordt verzocht. onder SINT PANCRAS "Verdronkenoord D 64, Alkmaar* G. S0E0KER, Banketbakker. BouquetbinderijBloemisterij Wordt TE KOOP of TE HUUR gevraagd B o e k li a n d e 1 P R IJ S f 2,90. 17 oor jongens. PRIJS f 1,50. Engelsche en Belgische Antkracietkolen Duitscke Salonkolen, Kachelkolen en Kachel- neutjes-, Gas- en Distillatie-Cokes, Houts kolen Bruinkool en Iloutskool-briquettes ONTVANGEN een prachtige collectie UEd. dw. dienaar f 118 a 241, per P. 48 a 60 ct., 320 varekoeien f 86 a 195, 314 graskalv. f20 a 61, 29 vette kalveien f 41 90, p. kg. 75 a 90 ct., 15 uuchtere id. f 7.a 18.— 518 vette schapen f 15.— a 26.p. P. 36 a 42 ct. 510 weide-schapen f 12 a 21 lammeren f 0.a 161 magere varkens f 19 a 28 365 biggen, f 3. a 13.420 kalf- en melkkoeien f 100 a 219,0 bokken of geiten f a Kaas. Aangevoerd 73 stapels prijs f 16.a 25. De handel was vlug. Zaandam, 10 Nov. Aangevoerd 13 stapels kaas, prijs kleine f 25. Schiedam 11 Nov. Moutwijn f 11,75, Jenever i 15,75, id. Amsterd. proef i 17,25, Spoeling i 0.90, bij den Bran ders bond Moutwijn f ll7/a a Londen, 10 Nov. Aangevoerd 100 runderen 0/0 a 0/0. 1000 schapen en lammeren 3/2 a 5/6, 20 kalveren 4.0 a 5.8. Enkhuizen 9 Nov. Aangevoerd kaas, 10 stapels hoog ste prijs f 26,50, boter, per kop 65 a 675. Karwei- zaad f 10.75 a mosterdzaad f 18.— a 18.25, Maanzaad f 17.— a erwten: grauwe f 14.75 a 18.groene f 10.a 12.25, vale f 12.— a 14.50, wijker vale f 11.50 a 12, Platte boonen f 6.a 7.50, paar- deboonen f 5.50 a 6.50, bruine boonen f 9.50 a 11.50. gerst f 4.— a 5.—, haver f 3.25 a 3.75. 10 Nov. Op de najaars-veemarkt werden aangevoerd 109 runderen. Men besteedde voor vette koeien f 140—260, kalfkoeien f 120— 240, geldekoeien f 90— 180, bokkelingen f 120— 180, kalveien f 35-50. Handel redelijk. Voor de talrijke bewijzen van belangstelling onder vonden op 9 dezer betuigen wij onzen oprechten dank. Alkmaar J. BLANK. 12 Nov. 1898. S. M. BLANK— Lijnbach. De verificatie-vergadering in bet faillissement van JOANNES ALBERTUS HEESTERS te Helder, is bepaald op Woensdag 21 December 1898, des morgens 111/2 nnr, in het Ge rechtsgebouw te Alkmaar. De vorderingen moeten ten kantore van den onderge teekende (Langestraat B 67 en Gedempte Nieuwesloot 47/48), woiden ingediend uiterlijk op 3Becember 1898. Alkmaar, 12 November 1898. Mr. J. VERDAM. om liefst dadelijk te aanvaarden niet langer dan tot i Maart 1899 een klein HUIS of een tweetal Ha mers, geschikt voor kantoor, in het midden der stad, Fr. br. lett. K.L. uitgevers dezer Courant. zal verkoopen op V r ij d a g 2 December 1898, des middags 12 nnr, in het café »de Mnizenvrengd'', te ALKMAAR, in diverse perceelen sectie B, Nos. 206 en 207, groot 6.43.20 hectaren. Informatie te bekomen ook bij den beer J. M. DE SON- NAVILLE. te ALKMAAR, in de herberg »de Hoop", van D. Leeuwenkamp aau bet Waagpleiu op Haandag 21 November 1898, 's voormiddags 11 nre, van De Hulsmans woning met Schuur, Erf, Tuin en uitmuntend Wellandaan den grintweg en de baan van den Stoomtramweg PnrmerendAlkmaarin de Schermeergem. Schermerhorngroot 20 hectaren 6 aren 30 centiaren; behoorende aan den heer D. RUS c.s. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. DE GELDER te Stompetoren in de gemeente Oterleek. te ALKMAAR in het café »de Tabakshandel", van P. Houtkoopee, aan het Waagplein op Zaterdag 26 November 1898, 's voormiddags ten 12 nre, van De zoo goed als nieuwe Boerenwoning met Schuur, Erf, Tnln en grooten Boomgaard, beplant met ongeveer 350 goed dragende jonge appel-en perenboomen, en uitmuntend Wellandaan de zuidzijde van den Molenweg ten oosten van den Rnstenburgerweg naast de Kaastabriek »de Prinses", in de gemeente Ursem groot 10 hectaren 88 aren 40 centiaren, behoorende aan den heer P. KOS. Deze perceelen zijn ook uit de hand te koopte bevragen bij den eigenaar en den Notaris P. A. DE GELDER, te Stompetoren, bij wien nadere inlichtingen zijn te bekomen. Ie HEERHUGOWAARD, in de herberg van J. de Groot, aan den Rustenbnrgerweg, op Woensdag 30 Novem ber 1898 's voormiddags ten 10 nre van De Boerenwoning met Erf, Bouwland en Wei land bijeen gelegen aan de zuidzijde van den Rusten bnrgerweg te Heerhugowaard, groot 5 hectaren 5 aren, bebooreude aan J. STAM. Inlichtingen te bekomen t6n kantore van den Notaris P. A. DE GELDER te Stompetoren. van ons Magazijn V erdronkenoordD 62 GR00TE UITVERKOOP Hofleverancier EERSTE AANKONDIGING. ECHTSCHEIDING. Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Alk maar van den 27 October 1898 is het huwelijk be staande tnsschen PIETER BUIS koopman wonende te Alkmaar en SIJTJE SWENS, wonende te Amsterdam, ontbonden verklaard door echtscheiding met alle wettelijke gevolgen van dien. AlkmaarDo procureur van den eiscber November 1898. J. P. BOSMAN. GEVRAAGD te Alkmaar ten spoe digste een degelijk Burgermeisje, P. G., pl. m. 30 jaargewend en bekwaam als hnlpe te dienen voor de verzorging van kinderen, knap met de naald bekend met het opmaken der wascb tafeldienen en licht hniswerk. Uitstekende informatiën vereischte. Hoog loon. Br. fr. lett. G. a/b bureau v/d blad. Dagelijks versch BOTEKRANKET. en andere bloemen. een flink HUIS, WINKELHUIS of PAKHUIS, in het centrum der stad. Aanbiedingen onder letters E W a/b Algem. Adv.-Bureau ROUMA Co., Amsterdam. A h K 31 A A R. DOOR Met portret. DOOR Met talrijke illustraties. sluit levensverzekeringen en lijfrente contrac ten verzekeringen tegen ongelukken en invalidi teit, verzekeringen tegen brandschade bij de Maat schappij onder directie van de Heeren DE JONG Co. te Amsterdam en tegen inbraak bij de Maatschij .HERMANDAD," Kantoor t PASTOORITEEtr. ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag, den 15 November 1898, ten 8 nre, in het schoolgebouw. Pnnten ter behandeling Statuten W. S. P. HOFF Begrooting voor 1899. Secretaris. zoowel in détail als per wagon aan alle stations der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. M1ENT 14. tegen concurreerende prijzen. MI ENT 14. Voor ALKMAAR en Omstreken GEVRAAGD voor een van de grootste Bierbrouwerijen een Adres met franco Brieven onder letters C.T., aan het bureau van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3