De Lange de Moraaz P. M. Duyvis Co., iSru n i iig ét Huh ren, St. Nicolaas Cadeaux. voor Diens! Het taweu m 16 fOMpn m Si liale Hpoti Gebrs. SERBR0CK, Gezondheidsleer, Aan besteding. Kunsttanden HANDBOEKJE Compleet f JL2©. Kinderen proeven fijn. KOOG AAN DE ZAAN. De Credietvereeniging de Twentsche Bankvereeniging O. A. Wisselink STEARINE-KAARSEN "fabriek van laêdbouwkalkenz." eigen Linnenfabriekte Veldhoven, Noord-Brabant, D E Gr E L IJ K E Bruno's gegarandeerde qualiteiten. jim u Boekhandel HERMs. COSTER ZOONAlkmaar. ad f 1,25 per kwartaal J. F. WAGHnrDaEVUR W. F. Stoel A Zoon. Alkmaar. Rederijkerskamer „Bilderdijk." Crroote Vergadering Kachels Junker Ruh.! De Timmermanswerkplaats Amsterdam, Keizersgracht 370. MEY's Stoffwasche sluiten beleeningen en prolongatiën B. W. BLIJDENSTEIN Co., de Stearine-Kaarsen fabriek „APOLLO", .1 imker Ruh DEPOTHOUDERS. Voor hen, wien het er niet aan gelegen is, of zij de tijdschriften en romans wat later ontvangenstaat ten allen tijde de gelegenheid open wekelijks eene portefeuille met tijdschriften en om de veertien dagen een ROMAN te ontvangen welke des WOENSDAGS worden verwisseld. w jk. IP" e E e in. op Woensdag 16 Nov. '98, in het lokaal „H A R M 0 N I E", op hare terreinen aan de Tuinstraat, te ALKMAAR, JtA^NAElN No. 7. Th. P. VAN DER WAAL OPGERICHT in 1861. STERK, GOEDKOOP, ELEGANT, °/o* Adres te AlkmaarHotel „DE TOELAST". BOEKH. HERMs. COSTER A ZOON. S. BIK6EL, Kassiers en Commisslonnairs In Effecten te ALUHitAB nemen gelden ln dépot. Laat ze kiezen tnsschen M.-O. en een ander Oatmeel en zij verkleden altijd H.-O. boven alles. H.-O. is alleen Havermout en wordt uitsluitend in pakken verkoeht. Dönszcluiann Cie. tACHUVE-FABRlHANTEH, Door onze connecties met verschillende ijzer- en staal" gieterijen in binnen- en buitenland kunnen wij alle soorten gietwerk tegen concurreerende prijzen leveren. onder beheer van te AMSTERDAM, verleent credleten aan door hare Commissie van Admissie als leden aangenomen kooplieden, industriëlen enz., betzij tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid hetzij in blanco. Voor inlichtingen vervoege men zich bij den heer te ALKMAAR. HARDE, W 1TTE en Z IVERE van te SCHIEDAM. Bekroondte Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje; te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje; te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje; te Antwerpen in 1885 met het Eere-Diploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar hij alle voorname winkeliers Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bij het uitblazen. IEMAND alhier op een kantoor werk zaam zijnde gedurende den dag, zag gaarne zijne avonduren van 5 10 bezet met het bijhouden van boeken. Pr. br. lett. KZ. bureau v/d blad. Aanblijvende vulkachels I in onberispelijke uitvoering g met wijzer-regulateur metn een handvat om de kachel meer of s minder liard te toen trekken. Voortdurend nieuwe, smaakvolle modellen. Meer dan 85,000 Kachels van Junker Ruh in gebruik. Prijscouranten en prospectussen gratis en franco. Ijzergieterij Karlsruhe (Baden). FABRIEK en Magazijn. IKO van VIJIJRE, Alkmaar. AMSTERDAM Nieuwendijk, 156. Telephoon No. 542. Stalendepots in alle groote plaatsen van Nederland. Fijne Kostnumstoffen zwartgekleurd fantasie. Fijne Damasten Tafelgoederen. Fijne linnen Zakdoeken. Fijne Toiletzeepen. Katoen voor Dienstbodenjaponnen 19Vj cent. Gedeponeerd Handelsmerk. Het merk »BRUNO" waarvan onze goede ren zijn voorzien garandeert; Qualiteit en Soliditeit. ControleWij ga randeeren alléén de qualiteit van ,,die'' goederen welke uit ons Hoofdmagazijn »rechtstreeks"aan den »kooper" verzonden en met dezen verrekend worden. Witte Keper st. van 20 el f 4,75. Wollen Handschoenen 65 cent. Witte kat. Zakdoeken gez., p. doz. f 1,45. Coupons voor Kostuums tegen veel vermin ierde prijzen. Witte Boezelaars met borduursel f 0,60. Wollen Kousen 95 cent, Toiletzeepen 5 cent. Stalen, ook door al onze 8talen-Depots, op aanvraag omgaande franco. Elk staal is voorzien van den naam»BRUNING MUHREN" en daar- I door gegarandeerd van ons afkomstig te zijn. Dames uit den netten stand, met veel relaties, die zich met den verkoop onzer artikelen willen belasteu, gelieven zich schriftelijk tot het Hoofdbureau te Amsterdam te wenden. Alkmaar: Mej. G. M. Schouten, Laat 153. Dames Schouten, Mient Mej. W. v. d. Poll (firma Schouwenburg), Boterstraat. Mej. W. Wils, Payglop. E d a m Mej. Wed. R. Kuiper. 8chagen: Mej. F. Koot, Hoogzijde 21. Deze portefeuilles bevatten Hollandsche en Duitschezoowel wekelijksehe als maande- lijksche tijdschriften alsmede een Engelsch óf een Franscli geïllustreerd weekblad Voor geabonneerden buiten de stad kan indien noodzakelijk de verwisseldag op Zaterdag worden bepaald. van ALKMAAR, bericht aan zijne geachte begunstigers, dat bij hem van af Zondag 13 Mov. e.k. verkrijg baar zijn v e r s c h e BESTELLINGEN worden spoedig en net aan huis bezorgd. Adres: Luttlk-Oudorp C 20 tegenover de Korenbeurs. Onder aanbeveling UEd. dw. dr., J. F. WAGESDBEVER. Op Woensdag 23 Aovember 1898, des middags 12 uur, zal in het »Caié Centraal'', door het BESTUUR der Coöperatieve Bouwvereeniging „Kennc- merland", worden aanbesteed met DAMES 's avonds 8 uur van den heer W. DE LANGE. in 2 perceelen en in massa. Bestek en teekening zijn zoover de voorraad strekt a f 1,50 per stel verkrijgbaar bij de Boekh. HERMs. COSTER ZOON te Alkmaar. Aanwijzing op Vrijdag 18 November 1898, des namiddags 2 nnr. Inlichtingen geelt de Architect G. LOOMAN. van I Opvoering van de j door F. en P. van Schönthau. Ballot voor kunstlievende leden Dinsdag 15 Mo vent be r 1898. Plaatsbespreking op den dag der uitvoering. Jb. LUTTEROT Secretaris. is VERPLAATST van de ST. J ACOBSTRAAT naar de Minzaam aanbevelend TimmermanNIEUWESLOOT. Gestort Kapitaal f 250.000. Reservekas f 2ÖO.OOO. Lestort Waarborgfonds, (uitslui tend bestemd ter verzekering van de rente en aflossing der pandbrieven) f 2.500.000. Gesloten leeningen op 30 Juni 1898 tot een bedrag van f 26.72S.065. Verstrekt geld op eerste hypotheek, op huizen en landerijen, tegen luge rente en zonder vooruitbetaling. uit één stuk vervaardigd is van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. I Verkrijgbaar te Alkmaar bg Gebr. BERENTZEN Houttil 31 IMHÜLSEN HOIJEIt, Laat 67; Gebr. SCHENKE, mient 25; J.C. THEISSLING. Langestraat 7. «eeft pandbrieven uit, rentende 31/, Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank en bij den Heer Mr. K. A. Cohen Stüart, Lange straat B Mo. 71, Alkmaar. Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. llun Magazijn Is ruim voorzien van eerste kwaliteit EMGELSCHE STOFFEM in de keurigste dessins. met en zonder gehemelteplaat f 1,50 per tand, in goud gezet f 2,56. Gebitten f 30,—met garantie. Consult dagelijks voor tandheelkundige behandeling. Operation pijnloos. Advies gratis. Tandartsen COMEM SINGEL 502, b/h Koningsplein, Amsterdam. DER DOOR ARTS, OFFICIER VAN GEZONDHEID. In 3 afleveringen. Drukkerij v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4