BOERENPLAATS, Openbare Verkooping BOCKBIER, Veefonds Purmerend. Nederland. Kantongerecht te Alkmaar. Veiling van vaste goederen. Dan verlangt men nimmer een andere Rijstsoort. Payglop 16. GEELS Co Oudegracht 88. AWTHRACÏT-NEUTJESKOLEM Engelsclie Gascokes, Neutjes-, Kachel- en Smeekolen. HTotaris STAMMESS Schermerhorn en Ursem. He boerenplaats WEILANDEN Openbare Verkooping- Wotaris Ei. TOP, Een Huis met Schuur, Erf en Warmoezierstuin Oproeping. Openbare Verkooping Wederom verkrijgbaar C. G. ZINDEL. Waarom voedsel noodig hebben 1 leveren de beste te HEER HUGOWAARI), Mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, met uitmuntende LANDERIJEN, bet zoo beroemde ZUIDHOLLANDSCHE Doctor BROERS verzoekt hendie iets van hem te vorderen hebben, vóór den 27 No vember as. hunne rekeningen te zenden. Bij het onderzoek der boeken en kas van den Administrateur, op 8 November 1898, is alles uitmuntend in orde bevonden. Menschen zijn op St. Martin bij de ramp niet omge komen. Op St. Enstatins was de orkaan minder hevig, doch de zee zeer onstuimig, waardoor bijna al de aanwezige daar tehnis behoorendo vaartuigjes vergaan zijn. Op het land veroorzaakte de orkaan slechts betrekkelijk ge ringe schade. Op Saba zijn 6 houten huisjes en 49 stroohutjes ge heel verwoest, waardoor 274 menschen zonder woning zijn. Vele visschersbooten zijn vergaan waarbij een zeeman omkwam, die eene vrouw en negen jonge kinderen nalaat. De Katholieke en Anglicaansche kerken leden zware scbade. Het ergste is echter daar, dat de aard appeloogst geheel is vernield. De wegen hebben veel geleden. De gouvernementsgebouwen werden op St. Martin (N. G.) en Saba weinig beschadigd. De noodzakelijkste hulp werd dadelijk door de gezag hebbers verleend. Terstond is op Cnra9ao een comité gevormd, om voor de noodlijdenden de hulp der ingezetenen in te roepen. Ook hier te lande vormt zich zoodanig comité, onder voorzitterschap van den oud-Minister van Koloniën Mr. J. H. Bergsma. («N. v. d. D.'') Chrysanten. Te Zaandam is den 9 en en den 10 eene door de afdeeling «Zaan streek" van de «Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde" uitge schreven, tentoonstelling van chrysanthemums gehou den, gekweekt door patroons- en knechts-bloemisten en liefhebbers die daarvoor in de maand April jl. van de afdeeling stekken hadden ontvangen. In de afdeeling »Patroons" werd de le prijs behaald door G. Schipper Jr., de 2e prijs door J. Ton, beiden te Zaandam. In de klasse «Knechts van bloemisten" verwierf den eersten prijs C. van Lembalgen, te Zaandam den 2en K. Tange, te Westzaan. In de afdeeling «Liefhebbers" werd de prijs verworven door mej. M. A. van Wessem, te Zaandam. De prijzen bestonden uit kunstvoorwerpen. Voorts waren buiten mededinging zeer fraaie verza melingen ingezonden door de heeren M. Kabel (Bloemis terij «Krasnapolsky"), J. C. de Haan en J. T. Groot. Inbraak. Te Molenaarsgraaf zijn dezer dagen, toen de land bouwer T. van Gils kerkwaarts was, twee mannen met zwartgemaakt gelaat zijne woning binnengekomen. On- middelijk namen zij de sleutels, die op tafel lagen, in beslag, bonden de vrouw aan handen en beenen, deden haar een doek voor de oogen en ook een in den mond en verdwenen met ongeveer f 300 uit het kabinet. Toen van G. 's avonds thuis kwam, lag zijne vrouw nog gebonden op de vloer. Tot nog toe zijn de brutale indringers on bekend. 0. K., zonder vaste woonplaats f 2 boete of 1 dag hecht., de 2e Zitting van 11 Nov. 1898. B. N. A., Alkmaar straatschenderij f 5 boete of dagen hecht. J. K., Alkmaar A. dronkenschap de le 5 dagen hecht. T. G. Oz,, Egmond aan Zee overtreding provinciale verordening f 0,50 boete of 1 dag hecht. A. K. Az., Egmond aan Zee strooperij f 1 boete of 1 dag hecht. L. v. d. K. en P. D., Alkmaar overtreding politie verordeningde le f 0,50 boete of 1 dag hecht., de 2e f 2 boete of 1 dag hecht. W. G. Az.. Egmond aan Zee overtreding provinciaal reglement, f 2 boete of 1 dag hecht, J. G. Dz., 0. G. Pz. en K. B. Gz., Egmond aan Zee, jechtwetovertreding de le en 2e ieder f 5 boete of hecht., de 3e 2maal f 5 boete of 2maal 3 dagen hecht F. Z., Heiloo P. R., WinkelN. v. d. K., H. K. en C. V., Alkmaar, overtreding gemeente-verordening, ieder f 0,50 boete of 1 dag hecht 8 November. Door den Notaris J. VAN DER VEEN. Pakhuis AchterstraatAlkmaar A 154 51 cent. Str. G. Diepen 1535,- Kooper F. J. Quax q.q. voor 1805,- gen, dat ik voor de tweede maal in 't huwelijk zou treden.' «Ik las het in een krant," voegde de Amerikaan er aan toe. «Het bericht gaf mij den naam van de kerk waar het huwelijk zou worden voltrokken, maar niet de woonplaats van de dame." «Daarna bespraken wij, wat wij zouden doen," ver volgde de jonge vrouw. «Frank was voor publiciteit maar ik schaamde mij zoo over het voorgevallene, dat het mij beter voorkwam voor goed heen te gaan en nooit een van hen terug te zien, alleen een briefje aan mijn vader te zenden, om hem te berichten, dat ik nog in leven was. Het was verschrikkelijk voor mij, te denken dat al die dames en heeren aan de ontbijttafel zaten en op mijne terugkomst wacht en. Frank nam mijn bruidskieederen maakte er een pakje van, en wierp ze ergens neer, waar hjj dacht dat iemand ze zou vinden. Waarschijnlijk zouden wij morgen naar Parijs vertrokken zijn, als deze goede mijn heer Sherlock Holmes van avond niet bij ons was ge komen, ofschoon ik niet begrijp, hoe hij ons heeft gevon den en hij toonde ons zeer duidelijk en zeer vriendelijk aan, dat ik ongelijk en Frank gelijk had, en wij ons zelf in ongelegenheid zouden brengen, door alles geheim te houden. Vervolgens bood hij ons aan, ons in de gelegen heid te stellen, Lord St. Simon alleen te spreken en zoo kwamen wij regelrecht hier naar toe. Nu, Robert, ge hebt thans alles gehoord en het spijt mij zeer als ik u verdriet heb veroorzaakt, doch ik wil hopen, dat gij niet slecht over mij denkt." Wordt vervolgd. tttwordt er betrekkelijk zoo weinig Rijst gegeten. Vooral door hen die het meest voedende r\ JQi slechts weinigen weten hoe ze smakelijk te koken of hoe een goede pudding er van te berei- UlIlLld/Ij (Jen^ zonder bijvoeging van boter en eieren ttt j i nr»c< aten ad'0n in plaats van aardappelendie door hun gering voedings- W ant aiTCLGI gehalte veel duurder zijn, hetgeen door de analyse schitterend bewezen werd. TPcm crrvod ■PtmPnt is bÜvoorbeeld het volgende XJCJLL gUCU. ICLCpii Men plaatst in een pot op de helft met water gevuld een kleineren pot gevuld met 5 deelen water en 2 deelen rijstonder toevoeging van een weinig zouten dekt den grooten pot met het deksel. Men zorge evenwel in den eersten pot niet te veel water te doen opdat het bij het koken niet in den tweeden geraakt. De rijst op deze wijze gekookt, is droog, blijft los van korrel en laat zich bij vleesch en groenten heerlijk smaken. -pv krijgt men smakelijke rijst, verre te verkiezen boven aardappelen, met viermaal grooter hoeveel- JLsCXli. heid voedende bestanddeelen dan aardappelen. Heeft men onze rijst eenmaal aldus bereid in de plaats vau aardappelen gegeten dan verlangt men stellig niets anders in het vervolg. Mmo -no-mo oor» es aan nvnof en 8ebrnike daarblJ „Czaar Peter"-Rjjst of Phé- ■XT-LOll Ilt/IIlfcJ tJUIJLö ctJXX jpi Uci nlx-Rijst beiden in den handel gebracht door de firma C. MHPHIJIJS, Stoomrijstpellerij te Zaandam, Hofleverancier. voor vulkachels en bevelen zich aan voor de levering van Prijscourant franco te bekomen. Bestellingen worden ook aangenomen bij den heer P. BLIAIIW Az., Ritsevoort 19. zal op Woensdag 1© November 1898, 's avonds 8 uur, in «Mnsis Sacrum" te Helder publiek verkoopen Eeu flink woonhuis met annex lokaal, waarin twee biljarts, en kegelbaan, staande in de onmid dellijke nabijheid van het Stafion te HELDER. Deze zaak is voor uitbreiding vatbaar en zeer aante- bevelen voor jonge lieden. Aanvaarding en betaling 1 April 1899. De Notarissen M. GOUVERNE, te Alkmaar en D. G. VAN OS, te Purmerend, zullen verkoopen op Donder- dag 1? November 1898, 's morger-s 10 uren in het koffiehuis van den heer J. KOSTER te Scher merhorn te M IJ Z E N onder Schermerhorn met bijzonder vruchtbare groot 19.37.15 Heet. onder Schermerhorn en 8.52.90 Heet. onder Ursem. In huur tot Kerstmis 1898 bij den heer C. DUDINK, voor f 2100. Zie de biljetten. in de herberg van WESTER, op Donderdag 17 No vember 1898 bij opbod en afslag en 21 Novem ber 1898 bij combinatiën telkens des middags 12 uur, ten overstaan van den Notaris van eene kapitale in den VEBNHmXERPOLDER te HEER HVGOWAARD, groot 17 hectaren 99 aren. Verhuurd het land tot Kersttijd 1899 en de gebouwen on erf tot 1 Mei 1900 aan den Heer C. WONDER Az., voor f 1000,per jaar. Nagelaten door den WelEd. Heer J. E. BASQUIN. Inmiddels uit de hand TB HOOP. Inlichtingen geven Notaris S. OAMBIER VAN NOO- TEN, te Baarn de Heeren J. M. DE SONNAVILLE te AlkmaarJb. SMITte Schagerwaard en Notaris Mr. DE LANGE, te Alkmaar. te BERGEN zal op Donderdag 17 en 31 Novem ber 1898, telkens 's avonds 7 unr, bij opbod en afslag, in het lokaal «Diligentia", te ALKMAAR, in het open baar verkoopen gunstig gelegen in den Stadshoutop Ropjeskull te ALKMAAR, tegenover de Cadettenschool samen groot 69 A. 32 c.A. Behoorende aan Mej. de Wed. P. IJ. TWISK en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen geeft voornoemde Notaris. Allen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of borgtochten bezitten geteekend door Mejuf frouw Haartje Smit weduwe vau Pleter Fraij, gewoond hebbende te SINT-MAARTEN en aldaar over leden den 3 November 1898, worden verzocht daarvan vóór den 1 December 1898 opgave of betaling te doen ten kantore van Notaris DUKERof van den executeur-testamentair J. W. C. KROON, Burgemeester te ZUIDSCHARWOUDE. in «het Witte Paard", aan de LANGEREISonder NIEUWE NIEDORP, op Dinsdag 20 December 1898, voormiddags 10 unr ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris Mr. ADRIANUS PETRUS HENDRIK DE LANGE van De BOBHH1PLAATS met uitmuntend Wel- en Bouwland aan de Langereis onder Nieuwe Niedorp en Hoogwoud groot 7 hectaren 4 aren 90 centiaren. Dadelijk te aanvaarden. Behoorende aan den heer Mr. J. F. WERTHEIM c.s. Inlichtingen worden gegeven door den heer J. M. DE SONNAVILLE te Alkmaar en ten kantore van voorn. Notarisaan de Breedstraataldaar. te DIRKSHORN gem. HARENKARSPELin de her berg «het Wapen van Harenkarspel", op Woensdag 33 November 1898, bij opbod en afslag en Woens dag 3© November 1898 bij combinatiën telkens des voormiddags 10 uur ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris Mr. ADRIANUS PETRUS HENDRIK DE LANGE van 1.Eene Huismanswoning met Sclmren, Erf, Tuin en goed onderhouden Wei- en Bouwland in de Woudmeer, gem. Harenkarspel, in de onmiddellijke nabijheid van Dirkshorn groot 22 hektaren 12 aren 90 centiaren. 2. Een Huis Erf en diverse perceelen goed onderhou den Wei- en Bouwland, op de Stro et, gem. Sint Maarten, groot 4 hektaren 3 aren 50 centiaren. 3. De helft ln het Rietland in de Rietgreb, onder Warmenhuizen, groot 46 aren 50 cen tiaren. Te aanvaarden de gebouwen en erven 1 Mei 1899 en het land Kersttijd 1898. Nagelaten door mejuffrouw de weduwe W. KUIPER. Inlichtingen worden gegeven door den makelaar JAN BLAAUBOER Jbz., te Amsterdam en ten kantore van voornoemden Notarisaan de Breedstraatte Alkmaar. zoowel gebotteld als per fast. Paardensteeg 8, ALKMAAR. Aanbevelend De Commissie van onderzoek K. OLIJ Dz., te Schermeei. H. VIJN Hz., Twisk. J. PLANTEIJDT, te Uitgeest. Bij beschikking der Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar, d.d. 10 November 1898, is de opheffing uitgesproken van het faillissement van JAN RUITER, arbeider te Oudorp. De Curator, Mr. W. F. A. VERHOEFF Advocaat-procureur. KantoorOndegracht A 147, te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 7