PIET DE SMEERPOES. MERK TC T. CROK, K'S„: eo Te Huur of te Koop J. Kuijper Zonen, Wortelsnijders - Stroosnijders - Kookpotten, V. S. OHMSTEDE J.Czn, Dijk C 26 27, Alkmaar. Eau de Cologne. M. A. Erkamp, Aanleg gas- en waterleiamg. GEBRs. SCHENKE CONFECTIE NAAR MAAT. BREUKZALF. W. F. STOEL ZOON Frijs f 1.25. Landbouw - Crediet, JIIE MT 26. A LEMAAB. O. SMIT Cz., Motorschepen ZUIVERE MURWE Lij n z aadkoeken, RoodeBordeaux wijn Boode Port-a-Port COGrMAC Uan Eomunde Geveke JUL. WULFF Co., AT.KMAAR Houttil. te Alkmaar, Voordam C 13. Heerenkleeding naar maat. GRAAN-, LIJNKOEK- en BOONENBREKERS Borschmachinesüosmolens ''Wanmolens, Fnidsen, C GO. O. 3ST STAM, Banketbakker, Steeds voorbanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN, Volstrekt geen breuk meer Door Pastoor Martin Beck's BREUKZALF te ALKMAAR, Petroleum- of Benzine-Motoren COSTUMES. VERHURING gemeentelijke aanplakborden en muurvlakten. Be 12 gemeentelijke aanplak borden en muurvlakten. belast zich met den aan- en verkoop van Eflecten ongelukken belast zich verder met alles wat op het kassiers vak betrekking heeft. Boekh. Herms. COSTER ZOONAlkmaar. Een prentenboek bij uitnemendheid voor onze kleinen. Fabrieksmerk gedeponeerd, van HAARLEMGROOTE HOUTSTRAAT. GRAANMATEN, SCHOPPEN, WANNEN, ZEVEN, BASCULEN, wordt in heel korten tijd, zonder OPERATIE en zon der PIJN volkomen genezing gegarandeerd, mits de zalf goed volgens de voorschriften wordt gebruikt. Boomkweeker. ANNA PAULOWNA. Üe Firma d. i nmi HOUTTIL No. 1, ALKIOA4R, plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hyphotheek OP ZIüËR BILLIJK 13 VOORWAARDEN, neemt GELDEN a déposito, opent REKENINGCOURANT, met rentevergoeding geeft GELD op PROLONGATIE koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR DB MOOOSTfi KOERSEN sluit VERZEKERING tegen BRAND en INBRAAK, verzekert op het leven tegen invaliditeit en Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek »de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. a r 26,—, f 28. f 30,per anker en hooger. a f 1,1© 1 1,5© en f 1,8© per fl. en hooger a f 1,—, f 1,20, f l,ÖO per fl. en hooge r. A L K M A A R. Telefoonnummer 86. VAN ROTTERDAM: NIEUWE BINNENWEG 147 bij de Westersingel. LEIDEN BREESTRAAT. Aflevering van Verf- en Uitstoomgoederen in 8 dagen. Uitstekende bewerking. Lage prijzen. NOOR D~H OLLANDSC H Maatschappelijk kapitaal f 289,000, Driemaandelijkseho Staat, opgemaakt volgens art. 19 der Statuten onder ultimo September 1898. Toegestane Credieten Loopende Credieten Geherdisconteerd b/d Ned. Bank Waarborgfonds Reservefonds op 1 Jan. 1898 Deposito's Goedgekeurd in de vergadering van den 15 October 1898. De Vice-Voorzitter van Commissarissen Jhr. Mr. P. VAN FOREEST. ƒ1.367.895.55 l.HÏ.419.27 116.595 78.523.5© 38.285.76 791.399.82 van Commissarissen De Directeur J. E. MO ENS. Een VILLA a. d. Kennemerstraatweg te Alkmaar, voorzien van gas, kookgas, waterleiding, plm. 10 kamers, keuken, enz. Voor lagen prijs. Te bevragen aan hot bureau dezer Courant. KLEERERR AKERS, ZAADMARKT. ALKMAAR. Speciale Inrichting voor VEEVOEDERWERKTUIGEN 'firfeje, en meerdere gereedschappen van de nieuwste en beste constructie in verschillende concur- reerende prijzen voorhanden in de magazijnen van Werktuigen en Gereedschappen van blijft zich steeds aanbevelen als LOODGIETER en XINK WERK ER. Kennemerstr. weg 4, Alkmaar, blijft zich steeds aanbevelen voor de levering van allerhande soorten verscli gebak en neemt ten allen tijde bestellingen aan. Prima kwaliteit Speculaas, Alkm. Jongens en boter- jodenkoeken. Voorradig groenten In blik. Daarom vrage men gratis gebruiksaanwijzing met bonderde dankbetuigingen van genezenen (allen in Nederland woonachtig) bij don lleei IB. REIMANN8 Badhuisstraat 12 Haarlembij welken Heer circa 15000 dankbetuigingen en loftuitingen van genezenen ter inzage liggen. »Men vrage tevens gebruiksaanwijzing van Pastoor M. BECK's Maagdrupppels, tot dusverre bet eenigst. middel, dat met gunstig resultaat werkt tegen ELKE MAAGKW AAL Verkriiffbaar bij WPBMAT W.Pzn., Drogist, I^uttik-Oudorp, Alkmaar. J. APPEL, Drogist de Rijp C. NAP, winkelier, Grootschermer; R. LUITING, winkelier, Zuidscharwoude. J LOUTER winkelier S c h o o r 1. Alom sollede depothouders gevraagd. K W E E K E R IJ te Anna Paulowna en Alkmaar. RUIME VOORRAAD VRUCHTBOOMEN. IJPENBOOHEN enVEEREN. WOUDBOOMEN. SIERHEESTERS ROZEN etc. Aanleg van Tuinen. Boodschappen voor den tuin te ALKMAAR aan P. SMIT Cz., Vogelenzang E 16 Alkmaar. belast zich gaarne met het BOUWEN van ea het plaatsen van in bestaande vaartuigen. Mejuffrouw BROUWER, Landstraat 2 beveelt zich aan tot het maken van costumes en het geven van kniples. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar zullen op Donderdag 17 November 1898, des voormiddags te I© ure bij openbare inschrij- v i n g, voor den tijd van drie jaren, verhuren De voorwaarden waarop deze verhuring geschiedt lig gen van heden af ter lezing terwijl desverlangd nadere inlichtingen zijn te bekomen, ter gemeente-secretarie op alle werkdagen van 92 ure. De op zegel geschreven inschrijvingsbiljetten moeten vóór of op bovengenoemden datnm des voormiddagB te 10 ure ter gemeente-secretarie ingeleverd zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT, Voorzitter. C. D. DONATH, Secretaris. Drukkerij v. Herms. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 8