No. 137. Kerste blad. Honderdste jaargang. 1898. VRIJDAG 18 NOVEMBER. Gemeenteraad v. Alkmaar. ALKMAARSCHË COIR VAT. Deze Courant wordt B i n s d a g-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 8 maanden voor Alkmaar f O,SO franco door het rijk t 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer3. Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven f r a n c'o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Vervolg van het 2de blad. Volgn. 57. Kosten licht en brandstoffen Stadshuis. Geraamd op f 500. In de 3e sectie wordt gevraagd of door de aan schaffing van vulkachels, nog aanbesteding van turf nood zakelijk is. B. en W. antwoorden dat het gebruik van turf, hoewel aanzienlijk verminderd, totnogtoe van dien omvang is dat aanbesteding gewenscht is. De post wordt goedgekeurd. Volgn. 64. Kosten aanplakkenomroepen enz. Ge raamd op f 100. De "2e sectie stelt voor de vroegere jaarwedde van den stads-aanplakker nog te voegen bij de schadeloos stelling van den bode Corino en daartoe volgn. 53 Jaar wedden ambtenaren ter secretarie bedienden enz." uit getrokken op f 3850 met f 50 te verhoogen. B. en AV. kunnen zich hiermee vereenigen. Het voorstel der 2e sectie wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Volgn. 69. Kosten vernummering van perceelen in de gemeente. Geraamd op f 500. De 2e sectie wil dezen post met f250 verlagen. B. en W. verklaren, dat zij geheel in het onzekere verkeeren, welke kosten aan het huisnummeren zijn verbonden. In verband met de volkstelling voor 1899 verdient het aan beveling, dat B. en AV. zich ietwat ruim kunnen bewe gen. De aanneming van het voorstel der 2e sectie wordt mitsdien door hen ontraden. De heer Kraakman wijst er op dat de bedoeling van den Raad ten aanzien der vernummering kennelijk is geweestdit alleen te doen in straten waar het nood zakelijk is. De heer de Sonnaville vindt de uitvoering dier bedoeling voor B. en AV. moeielijk. Wenschelijk zon spr. het achten alles goed uit te voeren en daarom zou hij B. en AV. niet aan banden willen leggen. In verband met de opgedane ondervinding in de commissie voor de herziening der gebouwde eigendommen zullen er vele vernnmmeringen moeten geschieden. De heer Kraakman herinnert er aan dat de raad besloten heeft om die straten, waar slechts enkele nienwe perceelen zijn bijgebouwd niet te vernummeren. Hij heeft vooral voor eene vernummering de buitenwijken op het oog gehad. Willen B. en W. nu anders, dan zal de Raad eerst een positief mandaat moeten geven. Spr. heelt er echter niet op tegen bet bedrag toe te staan, als B. en W. zich slechts aan de door den Raad verlangde beperking houden. De heer Stoel stelt voor in verband met de gehouden discussie en om het door den Raad indertijd uitgesproken beginsel te doen uitkomenom den post met f 50 te verminderen welk voorstel wordt aangenomen met 14 tegen 3 stemmen. Tegen stemden de heeren Bruinvis Vonk en de Sonnaville. Volgn. 71. Aandeel in de kwade posten Rijksbelastingen. Geraamd op f 2750. De 2e sectio vraagt of de kwade posten Personeele belasting loopen tot 1 Januari 1897 en zoo ja, of dit bedrag dan niet te hoog berekend is. De eerste vraag der 2e sectie beantwoorden B. en W. toestemmend. Het uitgetrokken bedrag is echter niet te hoog. De post wordt zonder verdere bespreking goedgekeurd. Volgn. 73. Jaarwedde havenmeester. Geraamd op f600. De 2e sectie kan zich met de verhooging van de jaar wedde van den havenmeester vereenigen. De post wordt goedgekeurd. Volgn. 74. Kosten van de Waag. Geraamd op f4656. De 3e sectie wijst er op, dat het Waagplein na afloop der Zaterdagsche markt somtijds niet gereinigd schijnt te worden en daardoor Zondags niet altijd begaanbaar is. Zjj spreekt den wensch uit dat het plein zooveel moge lijk na afloop van elke markt worde gereinigd. B. en W. stemmen hiermede in. Zooveel de beschik baar gestelde middelen en krachten het toelaten, zal op den wensch worden gelet. Zonder verdere bespreking wordt de post goedgekeurd. Volgn. 76. Kosten kleine veemarkten. Geraamd op f 975. De 3e sectie vraagt of de keuring van vee niette streng wordt doorgevoerd. B. en W. meenen dat de Distriets- veearts hierop het best zou kunnen antwoorden. Wat hen betreft zij verklaren hun best te doen door de van re- geeringswege bevolen maatregelen zoo min mogelijk op bet marktverkeer te doen drukken. Herhaaldelijk waren zij in den laatsten tijd hierover in briefwisseling met den Comm. der Kon. en den districts-veearts. De heer Witte doet opmerken dat na de groote najaarsveemarkt de keuring belangrijk is verbeterd. De post wordt goedgekeurd. Volgn. 85. Onderhoud huizen, torens enz. Geraamd op f 4478. De le sectie wenscht betere verlichting en ventilatie van sommige lokalen in het stadhuis en dat eene waseh- gelegenheid in bet portaaltje, bezijden de raadzaal, bene vens een gaslicht worde aangebracht. Als de Raad dat wenscht, willen B. en W. wel onder zoeken welke kosten aan betere verlichting verbonden zijn. Voor eene waschgelegenheid kan gezorgd worden. V oor de afrastering van Limmerhoek, waarvoor geraamd 1 570 willen 4 leden der 1ste sectie niets uittrekken, zoo lang het terrein geen vaste bestemming heeft. De geheele 3e sectie is van die meening, terwijl ook de 2e sectie tegen den pos bezwaar heeft. De laatste wil een deel van het terrein aan den waterkant inrichten voor bergplaats van materialen terwijl zij meentdat een ander deel tot kinderspeelplaats benut kan worden. B. en W. verklaren dat ten aanzien van het raster werk ook bij hen verschil van meening bestaat. Vandaar dat zij zich voorbehielden vooraf den Raad te raadplegen. Onder die omstandigheden meenen zij dat de post be houden kan blijven. De heer Stoel doet opmerken dat zijne sectie een deel van het terrein van Limmerhoeken wel aan den waterkant, minder afgerasterd wenschte te hebben. De benutting van een speelplaats was niet direct de bedoeling. Nadat de heeren Bosman en Boelmans ter Spill nog hadden aangedrongen op betere verlichting der raadszaal en betere ventilatie van de overige vertrekken ten stadshuize, wordt de post goedgekeurd. Volgn. 87. Onderhoud straten en pleinen. Geraamd op f 11536. De le sectie vestigt de aandacht op de zijbestrating der Langestraat. De 3e sectie vraagt of verlegging der keibestrating van die straat wel dringend noodig is. Zij wijst op den toestand der bestrating aan het Luttik Oudorp van graanmarkt tot Vlotbrug en op die der Korte St. JacobBtraat. De 2e sectie wenscht voor de gemeente nog een schuit bij te koopen. B. en AV. achten gedeeltelijke vernieuwing der Lange straat noodzakelijk waarvan men zich bij regenval het best kan overtuigen. De zijbestrating aan de zuidzijde is daaronder begrepen. Verbetering van het Luttik-Oudorp zal nog een jaar kunnen wachten terwijl de Korte St. Jacobstraat reeds is verstraat. Aankoop van nog een schuit wordt vooralsnog niet in het belang der gemeente geacht. De post wordt zonder verdere bepreking goedgekeurd. Volgn. 88. Onderhoud ivegen en voetpaden. Geraamd op f 11798. Vier leden der le sectie wil en den weg naar de rei niging niet met keien over 2.5 M. maar met klinkers over 3.5 M. bestraten. In de 2a sectie willen twee leden de verbetering van dien weg in eens doen geschieden en daarvoor f 11500 uittrekken daarvan f 6500 te leenen om in 2 jaren af te lossen. B. en W. blijven bestrating met keien aanbevelen. Bij aanleg duurder zijn zij in onderhoud veel goedkooper. Het denkbeeld, om het werk in eens te doen, juichen B. en W. zeer toe. In dat geval geven zij in overweging, om voor bestrating mot keien te rekenen op een bedrag van f 19000 daarvan f 14000 te leenen en aflossen in vier jaren elk jaar f 3500. De heer Vonk is niet voor leenen. Uitvoering van het werk in eens komt hem overigens aanbevelenswaar dig voor. Ook is hij voor keien. De heer de Groot vindt keien almede beter en op den duur goedkooper dan klinkers. De heer de Wit zegt, dat de 3e sectie het met de 2e eens is slechts met dit verschil, dat zij niet voor vernieuwing is van den weg langs den Voormeer. De heer Goede is echter voor beste harde klinkers, ofschoon hij in 't algemeen keien wei goed vindt. Bestraat men den weg naar de reiniging met de laatste, dan zul len de boeren van Akersloot enz. buiten den weg rijden. De V oorzitter is het hiermede niet eens. Over de bestrating van de Langestraat en de Houttil en van de Mnnnikenweg enz. is nog nimmer een klacht gehoord. De heer Ëoelmans ter Spill vindt dezen weg de leelijkste van alle buiten de stad. De Mnnnikenweg is voorts niet best te berijden, De heer de Sonnaville merkt opvoor wielrij ders misschien. De heer Witte is voor uitvoering van het werk in eens, maar spr. verklaart zich tegen keien, 't Is of ze nooit af zijn. Als er evenwel op een puntige kei een zwaar wiel komt, springt ze stuk. De heer Bosman behoort tot die leden, die keibe strating niet kunnen ondersteunen. Spr. acht keien moeilijk te berijdenvoorts is hij niet zoo zeer over tuigd van de meerdere duurzaamheid daarvan. De vroe gere steenen, welke men voor de beharding der wegen gebruikte, waren meer metsel- dan klinkersteen. Voor het materieel der stad zal men met keien geen goeden weg scheppen, 't Komt spr. voor dat 21I2 M. te smal is, om niet steeds hetzelfde spoor te houden. Daarom vindt hij eene breedte van 31/2 M. beter. Aan den kant zal men het uitkomende materieel knnnen gebruiken, als aan den Achterweg. Wat voorts bet financieele dezer zaak betreft, dit is bij klinkerbestrating veel goedkooper. Door eene bestrating met keien zal het marktverkeer met Uitgeest en Assendelft niet bevorderd worden. De heer Kraakman verklaart, hoe hij steeds voor keibestrating is ten opzichte van dezen weg bestaat er echter eenig onderscheid. Hoofdzakelijk zal hij bereden worden door de wagens der gemeente-reiniging en door kaaswagens. Deze wagens en dus voornamelijk die der gem.-reiniging zullen den weg gelijk moeten slijpen. De Raad zou daarmede een uitgaaf doen waarvan hij de gevolgen in de gemeentekas later zal terugvinden. Daarom is spr. thans voor klinkers. In stemming gebracht wordt het voorstel om met keien te bestraten verworpen met 11 tegen 6 stemmen. Vóór stemden de heejen de Groot Bruinvis, Vonk, de SonnavilleStoel en Rentmeester. Het voorstel van 2 leden der 2e sectie om voor de wegverbetering f 11500 uit te trekken en daarvan f 6500 te leenen wordt zonder hoofd, stemming aangenomen. Volgn. 89. Onderhoud wandelplaatsen en plantsoenen. Geraamd op f 3236. De le sectie wil op de in de plant soenen geplaatste borden, voor de bescherming van den Hout en de plantsoenen, de medewerking van het publiek vragen. De 3e sectie stelt voorom het pnntdraad zooveel mogelijk af te schaffen. B. en W. zijn van meening, dat een verzoek om me dewerking van het publiek hoogst zelden ingewilligd zal worden. De straatjeugd slaat op di9 verzoeken in het geheel geen acht. Aan den wensch der 3e sectie wordt reeds zooveel mogelijk voldaan. De heer van den Bosch, er op wijzende, dat de borden in de plantsoenen opnieuw geschilderd zullen worden zou er prijs op stellen het verzoek om mede werking gelijk elders, al wordt het ook maar een enkelen maal ingewilligd daarop te plaatsen. De Voorzitter zegt dat tfet voor eenige jaren ook is gedaan maar dat het niet heeft gegeven. De heer Bruinvis deelt mede, dat nog enkele bord jes zullen geplaatst worden met verzoek om niet op het gras te loopen. De post wordt goedgekeurd. Voign. 90. Onderhoud bruggen enz. Geraamd op f 3452. De le sectie wenscht de houten schuttingen om de urinoirs van lieverlede door ijzeren te vervangen. B. en AV. zullen daaraan zooveel mogelijk voldoen. De 3e sectie wil aan de Sehapenbrug zoo min moge lijk ten koste leggen in verband met de vraag of de brug tegenover den Dijk ook veranderd zal worden. B. en AV. ontraden dit voorstel. De Sehapenbrug behoeft dringend herstellingwelke volstrekt niet in verband staat met de verandering der andere brug. De heer de Wit wil met vernieuwing der brug wach ten in verband met de mogelijkheid om een beteren toegang van het kanaal naar de markt te krijgen. !t Duurt een eeuw voor de brug opengedraaid is. Daarom wil hij daaraan zoo min mogelijk ten koste leggen. De heer Bosman vindt de kleppen der brng op marktdagen te smal. De hoofden laten eenige verbree ding wel toe. De heer Stoel begrijpt niet dat deze brug in ver band wordt gebracht met die bij den Dijk. Er zal op de goedkoopste manier een dek op worden gelegd en eene nienwe leuning aangebracht worden omdat men bang isdat men anders in het water valt. Spr. zou de klep ook wel willen verbroeden maar vreest er voor nog iets aan de brug te doen, gedachtig aan de duizenden die ze reeds heeft gekost. De heer de AV i t meent dat voor herstelling aan gevraagd wordt f 1055. Dit kwam de 3e sectie te hoog voor. De heer Bosman meent, dat do kleppen gemakkelijk vergroot kunnen worden, nu dek en leuning afgenomen zullen worden. De heer Stoel merkt op dat slechts een nieuwe rijvoering wordt bedoeld. Het dek wordt niet afge nomen. Overigens komt ook hem het bedrag wel wat hoog voor. De post wordt goedgekeurd. Yolgn. 91. Onderhoud pompen en riolen. Geraamd od f 5028,50. v De le sectie vraagt, of zoo noodig met eenige meerdere kosten niet voor een betere besproeiing der urinoirs kan worden gezorgd, terwijl de 2e sectie wenscht, dat over de f 3000 voor rioleering door B. en AV. niet wordt beschiktalvorens door den Raad nadere plannen zijn goedgekeurd. B. en W. zijn van oordeel dat wel voor eene betere besproeiing der urinoirs kan worden gezorgd, echter niet met eenige meerdere kosten. Zij meenen dat voor dit doel geen hooger bedrag, dan f 317,50 behoort te wor den uitgetrokken. Een andere vraag is het, of niet een proef zou kannen worden genomen met reukelooze urinoirs. Aan den wensch der 2e sectie zullen B. en W. voldoen. Thans komen mede in behandeling de onder letters u, o en s vermelde ingekomen stukken. De heer Boelmans ter Spill waardeert zeer de goede bedoelingen die aan het voorstel van den heer Bruinvis (letter a) ten grondslag hebben gelegen. Het voorstel zelf bevat een terugslag op de vroeger gevoerde discussie ten deze. B. en W. zijn toen uitgenoodigd een rapport uit te brengen, omtrent de rioolverbetering van de Laat. Yan dat rapport beeft spr. nog geen kennis genomen en hij zou dat willen afwachten, alvorens een besluit te nemen. Het maken van een overstortriool heeft de Raad het vorig jaar niet gewild. De Voorzitter antwoordt dat dadelijk na de Raadzitting aan den architect de opdracht is gedaan, een verslag omtrent de rioleering willen uitbrengen. Het geheel is een omvangrijk werk. De heer de Sonnaville voegt hieraan toe, dat het plan van den architect reeds gereed is en bij B. en AV. ingekomen. De comm. van bijstand zal daarover moe-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1