Buitenland. Nederland. Stadsberichten. Volgn. 162. Kosten telefoonaansluiting. Geraamd op f 90. Door de le sectie wordt gevraagd wanneer en onder welke voorwaarden aan den tegenwoordigen concessionaris vergunning is verleend tot het hebben eener telefoon geleiding zij wenscht dit te weten omdat Alkmaar opgenomen is onder de gemeentenwelke men inter communaal wenscht aan te sluiten. B. en W. verwijzen de sectie naar de gedrukte notulen, jaargang 1889 en 1890. De heer Bosman deelt mede, dat Alkmaar is opge nomen in het intercommunaal verkeer. Wanneer daaraan gevolg zal worden gegeven, kan spr. niet bepalen, moge lijk reeds het volgende jaar. Het telefoonnet alhier zal daarvoor niet gebruikt kannen worden. Willen de inge zetenen daarvan toch het genot hebben, dan zal het ver nieuwd moeten worden. De aanleg is indertijd hoogst gebrekkig geschied en is voor intercommunaal verkeer geheel onvoldoende. Daarom zou spr. B. en W. willen uitnoodigen den concessionaris te verzoeken, dat net zoodanig te verbeteren, dat het ook voor intercommunaal verkeer dienst kan doen. Zooals het nu is zal het Rijk dit net nimmer overnemen. De heer Vonk meentdat deze zaak niet ligt op den weg van den Raad. Waar bij aansluiting geen telefoon is, richt het Rijk daarvoor zelf een kantoor in. Is er een netdan kan het dat al of niet overnemen. Voor overname zullen in ieder geval wel voorschriften bestaan. Als de tegenwoordige concessionaris van plan is het net over te dragen, dan zal hij het zelf wel beter inrichten. De post wordt goedgekeurd. Volgn. 165. Uitkeering subsidie spoorweg Alkmaar Hoorn. Geraamd op f 40000. De 2e sectie wil dezen post voor memorie uittrekken. B. en W. kunnen het nut daarvan niet inzien wijl het aan geen redelijken twijfel onderhevig isdat de uit keering zal plaats hebben. Deze post is voor raming alleszins vatbaar. Doet men het nietmen zou allicht den schijn op zich laden dat men tot het doen der uit keering ongenegen is. De heer Kraakman doet opmerken dat B. en W. dit bedrag uittrekken voor 1899, terwijl het in 1898 zal moeteD worden betaald. Maar bovendien wenscht de Raad dat er een brief zal worden geschreven aan de Spoorweg-maatschappij. Spr. had verwacht dat het concept ter tafel zou zijn gebracht, dan had de Raad dat kunnen vaststellen. De Voorzitter verklaart dat hij den President der maatschappij heeft gesproken en hem medegedeeld dat de toegezegde subsidie op de begrooting voor 1899 is uitgetrokken terwijl men de uitkeering zoo spoedig mogelijk zal doen. De president nam daar genoegen mee. De heer Kraakman zegt, dat dit niet de bedoeling was van den Raad. Er zou een brief ontworpen worden. De Voorzitter zegt, dat B. en W. reeds eene briefwisseling met de directie gehad hebben. Zij maken geen bezwaar, die aan den Raad over te leggen. De heer Goede stelt voor dezeu post met volgn. 44 der inkomsten aan te houden tot de besloten vergadering. Daartoe wordt besloten. De zitting wordt geschorst tot hedenavond half acht. Wordt vervolgd. DIHTSCHJLAAD. De keizer is weder op de terug reis en kwam den 15 op Malta aan. Vóór zijn vertrek uit Damascus, betuigde hij in een feestdronk zijn vriend schap aan den Sultau »en de 300 millioen Mohamme danen die, hoewel ze over de geheele wereld verspreid leven, in hem hun Khalief vereeren.'' Natuurlijk werden deze vriendschappelijke gevoelens naar Konstantinopel getelegrafeerd. De Sultan seinde onmiddellijk aan den keizer dat zijn woorden door hem en zijn volk zouden worden bewaard als de dierbaarste en heiligste schat. MfVHMKAATD. In een redevoering welke Chamber lain den 12 te Manchester hield, zeide hij Wij eischen uit naam van Egypte de heerschappij over al de streken die vroeger aan Egypte hebben behoord of die in handen van de Derwishen zijn gevallen. Wij kunnen bereid zijn, aan Frankrijk alle mogelijke waarborgen te geven voor een uitweg voor zijn handel naar den Nijl, maar over den eerstgenoemden eisch kunnen wij geen discussie toelaten. FBAIKBIJK. Het Hof van Cassatie heeft het noodig geacht Dreyfus bekend te doen maken, dat de eisch tot herziening van zijn vonnis is ontvankelijk ver klaard. Deze maatregel is, naar alle waarschijnlijkheid, de voor bode van Dreyfus' terugkeer naar Europa. Het Hof van Cassatie heeft tot dusver nog alleen de ministers van oorlog van 1894'98 gehoord, die zooals men weet, allen hebben verklaard, dat zij van Dreyfus' schuld overtuigd zijn. Het besluit bewijst, dat het den oud-ministers niet gelukt is den rechters het vruchtelooze van een voort gezet onderzoek aan te toonen. Dat onderzoek zal dus niet worden gestaakt, integen deel, het Hof wil den veroordeelde in de gelegenheid stellen zelf tot zijn verdediging mede te werken. Daartoe moet hem allereerst worden medegedeeld dat een eisch tot revisie is aanhangig gemaakt en ontvankelijk ver klaard. De Regeering gaf last het bevel van het Hof onverwijld uit te voeren. 8PMJE. De vredesonderhandelingen dreigen plot seling afgebroken te zullen worden. Uit Madrid werdt geseind, dat de Spaansche Regee ring de onderhandelingen niet langer wil rekken, doch weldra een beslissing zal uitlokken, waardoor de confe rentie zal genoodzaakt worden uiteen te gaan. En de »Imparcial" meldt, dat de regeering aan den voorzitter der Spaansche commissie, den heer Montero Rios, den last heeft gegeven, de onderhandelingen te eindigen als de Amerikanen hunne eischen niet matigen. De heer Sagasta meent dat langer aarzelen plichtsverzuim wezen zou. AMR. STATES. De Regeering is niet voornemens toe te geven en haren eisch tot afstand der Philippijnen te laten varen. Admiraal Dewey en generaal Merrit zullen, volgens de laatste berichten uit New-York, las. ontvangen de Philippijnen te bezettenhet eskader van Schley zal naar Europa vertrekken om Spanje te be vechten, en te dwingen tot toegeven. Botsing. Den 15 is 's avonds aan het Noorderstation te Parijs de trein van Amiens in botsing gekomen met een locaaltrein. Twintig reizigers werden gewond. De schade is vrij aanzienlijk. Het Houdland. Dawson City, de voornaamste plaats in het nieuwe goudland Klondyke, Alaska, is voor een deel door brand vernield. De schade niet door verzekering gedekt wordt geschat op 500.000 dollars. Er is geen materiaal voorhanden om de huizen weer op te bouwen, en de bewoners van de afgebrande huizen zullen geruimen tijd in tenten moeten wonen. De brand moet zijn veroorzaakt door twee twistende vrouwen, van welke de eene der andere een brandende lamp naar het hoofd wierp. Een verschrikkelijke misdaad is te Londen gepleegd. Ten huize van een bakker in den omtrek van Regent's Park heeft een dakloos man, die vergunning had den nacht in de bakkerij door te brengen, den bakkersknecht met een bijl gedood en in den oven verbrand en den bakker zeiven een oud bekende van hem toen deze 's morgens in de bakkerij kwam, onverhoeds aan gevallen en zwaar gewond. Hij wilde vluchten, maar werd gevat door de politie, die op het hulpgeroep kwam toesnellen. De beweegreden tot den moord was diefstal maar van niet meer dan een horloge met ketting. De ouders van den Weener gasthuisbediende Barisch, die het eerste slachtoffer werd van de pest, zijn aan een strenge quarantaine onderworpen. Zij hebben namelijk, door een haast ongeloofelijke onvoorzichtigheid, het goed van hun zoon teruggekregen. Als zij uit het hospitaal komen, zullen zjj naar de gevan genis gaan en gerechtelijk worden vervolgd de vader omdat hij zich heeft verzet tegen het desinfecteeren en in quarantaine houden, de moeder wegens valsche ver klaringen omtrent de kleederen van haren zoon. Teleurgestelde werklieden. Niettegenstaande in den laatsten tijd herhaaldelijk wordt gewaarschuwd tegen personen die Hollandsche werklieden trachten over te halen om in Duitsehland voor hoog loon te komen werkengingen eenige dagen geleden een 10-tal Amsterdammers naar Keulen. Hun werd te Amsterdam een loon van 3 1li a 4 mark per dag voorgespiegelddoch eenmaal aan het werk zijnde, verdienden zij niet meer dan 2 mark, welk geld zij evenwel niet in handen kregen, doch waarvan de kost werd betaald en de rest voor een zoogenaamd can- tinefonds werd ingehouden. Slechte voeding en slecht nachtleger op den barren grond was hun deel voor den zwareu arbeid in de ijzerfabrieken. Slechts een paar dagen hebben zij gewerkt, waarna zij genoodzaakt waren terug te keeren. 's Avonds laat kwamen zij met hun tienen berooid te Nijmegen aan. Zij bekwamen bij de politie voeding en onderdak en reisden terug naar Amsterdam. Iets dergelijks wordt uit Yenloo gemeld. Yan een ploeg van tweehonderd arbeiders uit Amster dam zijn aldaar geheel uitgehongerd aangekomen 85 arbeiders, die te Keulen werk zouden krijgen tegen een vooraf bepaald loon, maar die, toen zij daar waren, be merkten dat zij nog niet de helft kregen. Door den Nederlandschen consul te Keulen waren zij voorzien van spoorkaartjes tot Venloo en vaneen schrij ven voor den burgemeester van Venloo, om hen verder te helpen. Nadat zij te Venloo hun honger gestild hadden, wer den zij per stoomboot naar Rotterdam overgebracht. (Handelsblad.) Kolven. Te Bovenkarspel is een kolfwedstrijd gehouden, waarbij de prijzen zijn gewonnen door de heeren O. Veersemaker, te Grootebroek, le prijsP. Dekker te Schellinkhout, 2e pr.en B. Ooteman, te Lutjebroek, 3e pr. Provinciale Staten van SToordholland. In de zitting der prov. Staten op 15 Nov. is gekozen tot lid van Ged. Staten van Noord-Holland in de plaats van den heer Van den Wall Bake, jhr. mr. C. J. den Tex met 49 van de 70 stemmen. Het voorstel om het subsidie voor den spoorweg VolendamEdamKwadijk te veranderen in een rente loos voorschot en dit te verleenen aan de Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij, die den weg zal aanleggen en exploiteeren, is aangenomen. Betreffende de zeewering te Callanlsoog is het besluit genomen om de jaarlijksche bijdragen van de polders »Callantsoog" en »de Zijpe-en Haze'' onderscheidenlijk te bepalen op f 420 en f 1200. Het vaststellen van deze bijdragen was zooals o. a. uit de mededeelingen van den heer Kraakman bleek voor de financiën van genoemde twee polders van groot belang, terwijl ver schillende leden het met de billijkheid in strijd achtten om, volgens de voordracht van Gedeputeerden, van die polders jaarlijksche bijdragen van f 700 en f 2000 te verlangen. De motie van den heer de Kanter om te trachten van den minister te verkrijgen, dat iu de kosten der zeewe ring langs de Noordzeekust geene onmiddellijk belang hebbenden behoeven bij te dragen, werd verworpen met 59 tegen 8 stemmen. Haven te Scheveningen. Den 15 hebben de Prov. Staten van Zuid-Holland goedgekeurd bet voorstel van Ged. Staten aan de ge- meento 's-Gravenhage oen subsidie voor die haven van f 300.000 toe te kennen. De beslissing werd genomen met 59 tegen 18 stemmen, nadat namens God. Staten was verzekerd, dat zal worden onderzocht of het plan geen ernstige gebreken heeft. Blijkt ten slotte dat geen goede haven is te krijgen, dan zal zij niet komen. Doch Ged. Staten zijn overtuigd dat de haven voor Scheveningen een levensquaestie is. De trub-nes waren geheel bezet, zelfs vele visschers die juist te Vlaardingen of Maassluis waren binnenge loopen, waren ook gekomen, en een luid hoera weerklonk, toen de goede uitslag werd bekend gemaakt, 's Avonds was heel Scheveningen in vlaggetooi. Het vijf centimeter lange stuk van een passer, dat door een leerling der Hoogere Burgerschool te Veendam bij ongeluk was ingeslikt, is na drie dagen langs na tuurlijken weg uit het lichaam verwijderd. Den Helder. In den nacht van den 13 is brand ontstaan in het Grand Café Central, aan den Kanaalweg, bewoond door den heer Reimer. In een oogenblik stond het groote gebouw van onder tot boven in volle vlam waardoor de spoedig aangerukte brandweer weinig anders kon doen dan de belendende perceelen behouden. Het ge bouw brandde tot den grond toe af. De oorzaak is niet bekend. Alles was verzekerd. Besmettelijke veeziekten. Uit 'de maandelijksche opgaaf in de »St.-Ct.' No. 267 over de gevallen van besmettelijke veeziekten ge durende October jl. blijkt, dat in de provinciën Zuid- Holland, Woord-Holland, Utrecht, Friesland, Over- ijsel, Groningen en Drente geen gevallen zijn voorge komen. In Noord-Brabant 5 bij 1 eigenaar te Bergen-op- Zoomin Gelderland 6 bij 1 eigenaar te Pannerden in Zeeland 181 (namelijk 95 bij 2 eigenaars te Graauw, 17 bij 2 eig. te Poortvliet en 69 bij 4 eig. te Tolen) en in Limburg 1515 bij 243 eigenaars, ver deeld over op éen na alle gemeenten dier provincie. Door dit hooge cijfer in Limburg is het totaal over het geheele Rijk 1707 gevallen bij 253 eigenaars. Postvervoer per automobiel. Uit vertrouwbare bron wordt aan het »Hdbld." bevestigd, dat de minister voornemens is een proef te nemen gedurende 3 of 6 maanden met een automobiel tusschen Amsterdam en Leiden, waardoor het vervoer der post met paard en wagen zou vervallen. De minister heeft de keus doen vervallen op een rij tuig, waarin pakketten tot een gewicht van 1000 KG. kunnen geborgen worden, en dat met een snelheid van 15 KM. per uur op een klinkerweg, zelfs bij ongunstig >er, zich kan voortbewegen. Op het rijtuig moet plaats zijn voor twee personen, die behoorlijk tegen wind en regen beschut zijn. Van heden af zijn de kllemeterboekjes evenals voorheen weer geldig op de lijnen der Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij. (»U. D.'') Den 15 is te Staphorst een zoon van den kooier J. Kuyers, die op de eendenkooi zou passen, door den jager H. doodgeschoten. De dader heeft zichzelf bij den burgermeester aangegeven en is reeds in verzekerde be waring genomen. Boeken. Van den uitgever L. J. Veen, te Amsterdam, ont vingen wij een exemplaar van zijnen fonds-catalogus, met velo belangrijke uitgaven. Verscheidene werken van Louis Couperus komen er o.a. in voor. Wie eene keuze heeft te doen voor een boekgeschenk voor de a.s. feesten, kan hierin zeker van zijne gading vinden. Bij de den 3, ten overstaan van den notaris D. H. Senator, te 's-Gravenhage, gehouden trekking der premie-bewijzen, door de uitgevers van De Bazar ten geschenke aangeboden aan de inteekenaressen op dat Mode- Weekblad, ns. 3748 van den loopenden jaargang, zijn de prijzen gevallen op de nummers 26199 en 34844. Elk der winsters, mej. H. E. van Wouw, Haarlemmer dijk 28, Amsterdam en mej. C. van Duijvenbode, Schie- damsche dijk 141, Rotterdam, ontving een singer-naai- machine, vibrating-shuttle, No. 3, (gewone inkoopsprijs t 57.50.) Voor den XLIIIen Jaargang van De Bazar, waarvan no. 1 juist is verschenen, hebben de uitgevers een overeenkomst gesloten met eene groote meubelfa briek, en zullen zij onder de inteekenaressen op dit mo deweekblad een aantal sierlijke en doelmatige naaitafeltjes verlotende eerste maal zullen de inteekenaressen een premie-bewijs ontvangen bij De Bazar no. 8de trek king zal vermoedelijk plaats hebben in Februari 1899. Kaatste Berichten. De vredesonderhandelingen. PARIJS, 16 Nov. Een nota van Havas meldt De spaansche gevolmachtigden hebben in de heden ge houden bijeenkomst der vredesconferentie een memorandum ingediend waarin zij verklarendat zij vastbesloten zijn de integriteit hunner vorderingen betreffende de Philippijnen te handhaven. Zij verklaren echter, dat zij in beginsel niet zullen weigeren het verschil met onder ling goedvinden aan scheidsrechterlijke beslissing te onder werpen. De amerikaansche gevolmachtigden zullen de zaak onderzoeken. Kunstbeschouwing. Het teekengenootschap »Kunst zij ons doel" geeft Vrijdag, den 18, eene avond-kunstbeschouwing van eene portefeuille uit Haarlem met etsen, houtsneden en teekeningen van de heeren GraadtvanRoggen, Nieuwenkam p,V eldheerenVaarzonMorel. Men beroep op de huisvrouwen. De directeur van de gasfabriek alhier, vraagt ons, aan de burgerij in het belang der openbare verlichting met gloeilichtbeleefd te verzoeken, geen matjes of kleedjes tegen de lantarenpalen te doen uitkloppen, daar door de daardoor ontstaande trillingen, het gloeilichaam onnoodig wordt beschadigd. De heer C. Kooien, alhier, is benoemd tot tweeden onderwijzer aan de school no. 54, te Amsterdam. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 aur als volgt: den 16: 768.4; den 17 771.9. Aanplakborden en muurvlakten. Door burgemeester en wethouders zijn den 17 bij openbare inschrijving, voor drie jaren, verhuurd de l2 gemeentelijke aanplakborden en muurvlakten alhier. 9 Inschrijvingsbiljetten waren ingekomen, als ven: P. Oosterwijk f 15. per jaar; P. Bijleveld f200 H. Meijer f218.35; M. Lak f225.K. Kuiper f 252.50 H. Pas toor f 257.firma Faddegon Co. f 280K. J. Kos ter f 325.en firma Muijs, Wagenaar Co. f376.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3