ROLPENS, St. Nicolaas étalage IIO L P E lV S, Najaars-Scheiveemarkt. Onbestelbare Brieven, Markt- en Beursberichten. Advertentie n. Be Notaris D. G. VAN OS Gebr". ADMIRAAL, Vanaf lieden verkrijgbaar Jb. BH VRIES, Hekelstraat. 359ste Staatsloterij, Wed. A. Prins Zoon Hollandsche IJzeren Spoorweg- Maatschappij. Alkmaarsche Scheïmarkt S. IJPBXA, Keukenmeid en een Tweede-Meid. AFSLAG. Zaterdag 19 November, RUNB¥LE£SCH. BURGERLIJKE STAND. OH Groote voorraad Vrucbtboomen, Iepen, Heesters en Planten Billijke prijzen Collecteurs der Staatsloterij EXTRA TREINEN Y00R REIZIGERS. EXTRA TREIN VOOR VEE-VERVOER Japansche en Chineesche Artikelen, Fijne Lederwaren, Nikkel, Kristal, Porcelein en een uitgebreide keuze Luxe-Artikelen. X GEBOREN. 16 Nov. Alida, d. van Johannes Hageman en Johanna Sier. 17 Jacobus, z. van Albert Pool en Grietje Munt- jewerff. OVERLEDEN. 16 Nov. Klaasje van Weenen, wed. van Cornells de Graaf, 80 j. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar, brengen ter algemeene kennis, dat bij gelegenheid der najaars-scheiveemarkt op Woensdag, 23 November a.s. het vee, dat niet per vaartuig naar de markt wordt gebracht, alléén aangevoerd mag worden langs den Hennemerstraatweg, den Helderschen weg en over de draaibrug over het Groot Noord- Hollandseh Kanaal, bij welke plaatsen het vee door een deskundige moet worden onderzocht. Aanvoer van vee langs het Zeglis, over de Gees- terbrug, over de Vlotbrug, over de Nleuwlander- brug en over de rustieke voetbrug is VlüRBODIülf. Het vee, hetwelk per vaartuig aangevoerd wordt, mag niet gelost worden dan onder het toezicht van den daarmede belasten veearts die lossing mag, uitgezonderd voor de gewone marktschuiten en vletten, welke aan de Kaarsenmakersgracht moeten lossen, allééa geschieden aan de Kanaalkade, op de door den havenmeester aantewijzen plaats. Geen vee mag ter markt geplaatst worden, hetwelk niet vooraf is gekeurd en gestempeld. Het is voorts aan stalhouders uitdrukkelijk ver boden, mest of stroo op de marktplaats neer te leggen of te strooien. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 16 Nov. 1898. C. D. DONATH Secretaris. verzonden gedurende de le helft der maand Oct. van het postkantoor Alkmaar, welke niet teruggegeven konden worden door het ontbreken van den naam des afzenders Mej. B. Kaagman, Amsterdamwed. C. de Jong, 's-Gravenhagemej. N. de Bruin, Grootschermer; J. v. Eek, Utrecht. Buitenland: C. Kramer, Mulheim. 16 Nov. 17 Nov. pCt. Cert.. Nederland, N. W. Schuld2» ditodito3 dito, O'olig3 Italië Inschrijving 1862/815 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Eebr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.5 dito, dito April-Oct.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... 3 dito,, 188S/89, a frs. 500 met id4» Rusland, Binnenlandsche 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le 2e ser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOet. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening,4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Seh. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.3» N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 1253 dito, Pastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4» dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R, 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A.. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. NederlandStad Amsterdam f 1003 .Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito dito 18605 dito' dito 1864 dito' Stad Weenen 1874 Ruslanni, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind.Expl.Mij 86ts 96fk 961 8b» 84-re 83» 83| 84» 21-fx 33i 64-nr 97A 97 951 101i 82 103* 39» 89» 93» 21J 107» 34* 98* 32 984 65 59» 461 831 296 92» 110» 34 911 100» 921 54* 57* 155 99 991 89 98# 97» 15* 96» 27» 14# 10» 109 60* lilt 891 201 110 116» 1391 1171 166 1431 187» 1651 26 149 864 96» 96 84» 83# 83* 83»» 21* 334 64» 97# 101» 103» 92# 22* 34»» 98» 33# 66 46 83 300 95» 34» 91 54» 57# 86# 99 16* 96 27* 15» 10» 61» 121 894 21 116 118» 188» 23 Amsterdam 16 Nov. Priesche Dokkumer Jammen f 2.50 a 3.—, Franeker f 0.— a 0.— Zaaiers f 1.90 a 2.10, Zeeuwsche Spuische Jammen f 3.a 3.30, Poters f 1.70 a 1.80, Plakkeesche f 2.70 a 2.90, Blauwen f 2.90 a 3.10, Geld. blauwen f2.70 a 2.90, Kralen f0.—a 0. Pruisische Hamburgers f2.90 a 3.10, Roode f 0.a 0.— Westlandscbe Zand f 3.— a 4.50 per H.L. Petroleum vast. Prjjzen onveranderd. Amsterdam, 16 November. Aangevoerd 172 vette kalve' ren, le qnal. f 0,75, a 0.—, 2e qual. f 0.65, 3e qual. f 0.60, 30 nuchtere kalveren f 8 a 10, 0 schapen 366 vette varkens f 0.32 a 0,36 p. k.gr. Haarlem, 16 Nov. Ter veemarkt aangevoerd 3 koeien, verkocht 3, f 130 a 160, Stieren f a— 14 schapen f 14 a 19, 25 nuchtere kalveren f 8.a 12.—1 paard. Haarlem, 16 Nov. K a a s. Aangevoerd 31 stapels, te zamen 3801 stuks, weg. 7529 Kg. Prijs f 24.— Sneek, 15 Nov. Boter le soort f44,— a Veree- niging le soort f 43.50 a 2e soort f 42.50 a 3e soort f 42.a 4e soort f a Aangevoerd 116 vierde en 22 achtste vaten. Schiedam 16 Nov. Moutwijn f 11,75, Jenever f 15,75, id. Amsterd. proof f 17,25, Spoeling f 0.90, bij den Br'an- dersbond Moutwijn f 1107i a ll3/8. Londen, 14 Nov. Aangevoerd 200 runderen 2/6 a 4/6. 7000 schapen en lammeren 3/4 a 5/8, 5 kalveren 0.0 a 0.0. Londen 14 Nov. (Bericht van Óetzes 8c Gerritsen.) De markt veor Priesche was heden zeer traag, prijzen te hoog. Andere soorten iets beter tot ongeveer de geno teerde prijzen. Laatste noteeringen BoterPriesche ordinaire tot fijnste 90 - a 102/-, fa- brieksboter /- a —/0 Norm. extra 120/- a 122/0, gew. 88/- a 98/-, Brittany le qual. 14/6, id. 2e qual. 13/6 3e qual. 12/0, 4e qual. 11/6 per 12 Eng. ponden; Jersey, a /-, Deensche prima 100/, 114/-, Iersche 86/- a 104/-, Pinsche 86'- a 96/-, Amerikaansche /0 a /0/, a —/0 Nieuw-Zeelandsche /- a /- Russische 76/- a 86. 1 Kaas Ganadeesche 36/— 44/— a nieuw a IGoudsche 34/a 42/nieuwmelkte Ia ~l i Edammer 44/- 52/-a /-Australische /- a Nieuw-Zeelandscbe /0 a —/0. Eieren. Pransche 7.6 a 11.6, Italiaansche 7.6 a 10.6, Hongaarsche 6.9 a 8.9, Deensche 8/6 a 14/6 de 120 stuks. Schagen, 17 Nov. Aangevoerd 2 paarden f 150 a 200, ossen f a f 0—14 stieren f 80 a 160. 200 Geldekoeien f 80 a 160 35 vette koeien f 150 a 210, 20 kalfkoeien f 150 a 200 75 vaarzen f 80 a 140, 50 graskalven f 30 a 75, 10 nuchtere kalveren f 6 a magere schapen f a 370 vette schapen f 18 a 26,—, 155 overhouders f 12 a 18.— 22 magere varkens f 8 a 12,—, 30 vette varkens f 0,34 a 0,38 p. P., 60 biggen f 5.— a 7,50, 900 kop boter, per P. 571/» a 621/2 ct., 1000 kipeieren f 5,50 a 6,50 per 100. oor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van hunnen echtgenoot, vader en behuwd- vader den heer JACQUES CORNEILLE VAN DER ZWEEP, betnigen de ondergeteekenden hunnen hartelijken dank. 14 November 1898. Den Haag. H. A. VAN DER ZWEEP— Doornik. Batavia. Mr. P. J. VAN DER ZWEEP. C. A. E. VAN DER ZWEEP— Kleijn. Tangerang. J. H. VAN DER ZWEEP. J. J. VAN DER ZWEEP—Kolff. Alkmaar. Mr. C. VAN DER ZWEEP M. H. VAN DER ZWEEP— van den Berg. .De heer en mevrouw v. d. HEIDE-JANSSEN be tuigen hunnen hartelijken dank voor de belangstelling, bij de geboorte van hunnen Zoon ondervonden. Amsterdam, 17 Nov. '98. Zal °P Dinsdag 22 November 1898, des middags 13 nre, in het hotel »de Roskam" te i'l 1131E91 KNO, publiek verkoopen 1- Eene H 'U I 8 Iff A N S W O N I N G, genaamd »W elgelegen, met Schuur, Erf, Boomgaaard, vier perceelen mt munt end Welland, en een perceel Bouw land, te BEEMSTER, aan den Oost-Ringdijk, strekkende van den Dijk tot den Purmerenderweg, en van dien weg tot de Oostersloot, te zamen groot 16 hectaren 99 aren 70 centiaren. 2. Eene HBliMANSWONING, genaamd »Langewijk, met Schuur, Erf, Tuin, Boomgaard, Weg en eenige perceelen uitmuntend Welland, lig gende aan, en ten zuiden van de vorige perceelen, strek kende van den Dijk tot den Purmerenderweg, te zamen groot 13 hectaren 29 aren 30 centiaren. De perceelen 1 en 2 worden geveild in perceelen en combinatiën als bij biljetten omschreven. 3. Eene WABnOBZlERS WONING met Erf en een perceel uitmuntenden Tuingrond, aan de noordzijde van den Zuiderweg te BEEMSTER, langs de Beetser-sloot, ter grootte van 79 aren 40 centiaren. 4 en 5. Twee perceelen vruchtbaar Welland, in den Hobreder-koog, gemeente Oosthuizen, sectie C. No. 136, groot 1 hectare 69 aren 90 centiaren en No. 137, groot 1 hectare 86 aren en 90 centiaren. 6. Een Huls, verdeeld in 2 woningen, aan het oost- einde, te OOSTHUIZEN, met Erf, sectie A, Nos. 290 en 291, te zamen groot 8 aren 50 centiaren. 7. Een Huls en Erf, aan den Rijweg te KW ADI JK, sectie A, No. 981, groot 6 aren 50 centiaren. Breeder bij biljetten. Informatiën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. Per Telegraaf. Hoorn, 17 Nov. Kleine kaas f 27,50, commissie f 26, Middelbare f 26,Aangevoerd 184 stapels, wegende 54219 Kg. Boomkweekers, Bloemisten en Aanleggers van Tuinen, te B IJ P. Des Zaterdags te spreken te lLKiVAAR, ten 12 uur in »de Jager." Een goedkoop theelicht is Ver- kade's Waxine theelicht dat in een glaasje moet brandenwant een doos met 12 lichtjes a 30 cent is voldoende voor circa één maand. Geen olievlekken zijn te duchtenwalmen is geheel uitgesloten en wanneer het uitgeblazen is staat het weder voor een volgend gebruik gereed, zonder dat het eenig onderhond behoeft. Glaasjes 7 cent(slechts éénmaal aan te schaffen). Verkrijgbaar bij A. H. J. van DAALHOF. C. KEG. H. C. F. W. SPILLENAAR. berichten dat de trekking der eerste klasse Iff AANBAG aanstaande begint en ten hunnen kan tore Aandeelen te bekomen zijn. Aan bovengenoemd kantoor belast men zich tevens met den aan- en verkoop van EffectenInwis selen van Coupons en verder met alles wat tot het Koterij- en Effectenvak behoort. op Woensdag 23 November 1898. Van Enkhuizen naar Alkmaar, 's morgens 4.50 Van Medemblik naar Hoorn, 4.18 Van Alkmaar naar Enkhuizen 's namiddags 1.10 Van Hoorn naar Medemblik 2.14 Deze treinen stoppen aan de tusschengelegen stations en aan de overwegen wanneer daartoe tijdig het verzoek is gedaan. van ALHJUAAR naar HAABLEB, stoppende zoonoodig aan de tusschengelegen stations. Vertrek van Alkmaar 2.00 namiddag. De Raad van Administratie, Het Gedelegeerd Lid, R. VAN HASSELT. organist der St. Dominicnskerk alhier, beveelt zich be leefd aan voor het geven van lessen in plano- en orgelspel. Billijke conditiën. Adres Oudegracht 143. De ondergeteekende bericht aan zijne geachte cliëntèle dat de gereed is. Voorhanden eene ruime sorteering Beleefd tot een bezoek nitnoodigende. F. .ff. AGHINA. VAN AF HEDEN bij li. 8. VAN THIJN, Verdrenkenoord. Mevrouw TEN BOSCH, VOOBBIIRG, b/d lïaagT VRAAGT half Bec. een eenvoudige Door het PURMERENDER VEEFONDS zal op ten elf uur, in »DILIGENTIA", te AEKHAAR worden verkocht: 900 kilo eerste kwaliteit GEZOUTEN Namens het Bestuur, G. GROOT, Voorzitter. C. LAKEMAN Secretaris. Drukkerij v. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4