onderdste jaargang. 1898. VRUDAG 18 NOVEMBER. Zitting van (len Gemeenteraad Woensdag 16 November 1898 Gewone f 281057,335 Buitengewone 120600, Gewone f 279812,33s Buitengewone 121845, NO» 137. Tweede blad. ALklIAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt IMnsdag-, Donderdag- en Katerdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,8© frauco door hot geheele rijk f 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer: 3. Prijs der gewone advertentlen Por regel f O,IS. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan do Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. V AN AiiliJI AAit, 's namiddags één uur. Voorzitter: de heor A. Maclaine Pont, burgemeester. Tegenwoordig alle leden. De Voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering gelezen on goedgekeurd worden. l.Aan de vergadering wordt medegedeeld a. dat is ingekomeneen voorstel van het lid dezer vergadering, den heer C. W. Bruinvis, om ton spoedigste to doen overgaan tot bet maken van een overstortriool door de Ridderstraat, waardoor ovorstroomingen als die van 5 November 11. voor het vervolg zullen worden voorkomen. Dit voorstel is algedrukt in de bijlage tot bot raads- verslag Nr. 130 en reeds aan de leden rondgedeeld. Zal worden behandeld bij volgn. 91 der begrooting. b. idem een schrijven van het bestuur der Ambachts school voor Alkmaar en Omstrekon, d.d. 31 October 1.1., Nr. 28 houdende berichtdat het bestuur mot twee leden is uitgebreid en thans bestaat nit de hoeren A. Maclaine Ponteere-voorzitter O. J. Cantersmr. B. van der Eeen de LilleC. Bosman mr. P. H. G. van der Hoeven, N. A. Conijn. J. van Reenen en J. F. Moens. Aangenomen voor kennisgeving. c. idem een schrijven van de Kamer van Koophan del d.d. 5 November 1.1., Nr. 55/234daarbij adhaesie betuigende aan een adres van J. Vermeer en 13 anderen in zake bet berijden van het Fnidsen. Aangezien het bedoelde adres in de raadsvergadering van 26 October 1.1. (Nr. 12) tegelijk met het voorstel van B. en W. tot wijziging der verordening houdende aanvulling der algemeene politie-verordening is behan deld en afgedaanwordt besloten de missive van de Kamer van Koophandel aan te nemen voor kennisgeving. Voor de leden van den Raad zal zij evenwelop ver zoek van den heer Kraakman, alsnog ter lezing worden gelegd. d. idem een schrijven van dezelfde Kamer d.d. 9 November 1.1., Nr. 57/236 waarbij wordt teruggekomen op enkele punten inzake het maken van steigers aan het Noordhollandsch Kanaalspeciaal voor zooveel be treft de over dat onderwerp gewisselde stukken. Zal worden gevoegd bij de stukken ter zake. e. idem, een adres, d.d. 9 November 1.1. van J. Schou ten G. W. van der PolO. Hartog en S. Koster, hou dende het verzoek, hunne jaarwedden als marktmeesters wegens vermeerdering van werkzaamheden te verhoogen. Wordt geBteld in banden van Burg. en Weth. om be richt on raad. f. idemeen adres d.d. 9 November 1.1. van de af- deeling Alkmaar van Het Witte Kruis'?, waarin er op wordt aangedrongendat de Raad het voorstel van B. en W. tot oprichting van een openbaar slachthuis aan- nome. Zal worden gevoegd bij de stukken ter zake. g. idem een adres d.d. 11 November 1.1., van C. van der Oord hoadende het verzoek een sloot te mogen dempen aan den Achterweglangs het kadastrale per ceel sectie E Ns. 1757 en 1758. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. om bericht en raad. h. idem een schrijven van de Kamer van Koophan del d.d. 5 November 1.1., betreffende verbetering van vaarwaters. Zal worden behandeld bij volgn. 93 der begrooting. In de memorie van beantwoording is reeds van deze missive melding gemaakt. idem, eene missive van de Ged. Staten, dd. 9 Nov. 11. no. 10, ten geleide van de goedgekeurde raadsbe sluiten dd. 28 September 11. no. 5 en 26 October 11. no. 10, tot aankoop van land, te betalen met kapitaal van bet Grootboek, waaibij tevens werd ingezonden een afwij- zeude beschikking ter uitreiking aan M. Gouverno, die aan Ged. Staten verzocht had bedoeld raadsbesluit niet goed te kenren en te bevorderen, dat de stadsreiniging voor het vervolg moge verpacht worden. Aangenomen voor kennisgeving. idem, eeno missive d.d. 9 November. 11. no. 42 van de Ged. Staten, om to bevorderen, dat de verordening, welke door den Raad is vastgesteld bij besluit van 26 October 11. no. 12, in dien zin worde gewijzigd, dat in het derde lid van art. 1 in plaats van »kan de Burge meester" gelezen worde: »kunnen Burgemeester en Wet houders.'1 Wordt besloten aan de opmerking van de Ged. Staten tegemoet te komen on daartoe bij deze het besluit te nomen. k. idem, een adres dd. 13 November 11. van het be stuur der afdeeling Alkmaar vau de voreenigiug «Volks onderwijs", om hot adres van do onderwijzers tot hetero regeling hunner jaarwedden, in te willigen. «Wordt besloten dit stuk te voegen bij do overige ter zake ingekomen stukken. I. idem, een schrijven dd. 14 November 11. van H. J. de Jong en echtgenooto, binneu-vader en moeder in het Mannen- en Vrouwongastbuis, houdende dankbetui ging voor het in de vorige vorgadoring te hunnen gunste genoinon besluit tot het verleeuou van pensioen. Aangenomen voor kennisgeving. m. idem, een adres dd. 15 November 11. van P. Ros kam, wed. S. P. Kapteijn. om eon sloot to mogen dempen aan den Achterweg en om twee uitgangen to mogen maken. Gesteld in handen van Burg. en Weth. omborichtenraad. n. idem, een adres dd. 14 November 11. van K. Bakker Dz. en W. H. Matthijsen, houdende het verzoek om to bepalen, dat hot aan gemeente-ambtenaren ver boden wordt als particnlier architect of opzichter op te trodon. Alsvoren. o. idem, een adres dd. 15 November 11. van pastoor J. A. Heijs en 30 andere bewoners of eigenaars van por- coolen aan do Laat van Payglop tot Krebbestoeg, hou dende het verzoek spoodig en voor good oen oind to maken aan den onhoudbaren toestand voor zooveol be treft de rioleering van bedoeld stadsgedeelte. Zal worden behandeld bij volgn. 91 der begrooting. p. idem, een rapport van de raadscommissie, benoemd bij besluit van 19 Mei 1897 no. 11, om nader te dienen op een voorstel van Burg, en Weth., strekkende om ovor te gaan tot vaststelling eener verordening, regelende don werkkring van de raadscommissie voor do gemeentelijke gasfabriek (bijlage no. 60 van 1897.) Zal worden gedrukt in do bijlagen tot het raadsvor- slag en aan de leden worden rondgedoold. q. idem, een adres d.d. 15 November 1.1. van de afd. Noordholland benoorden het IJ van de Nederl. Vereeni- ging tot bescherming van dieren, waarbij nogmaals wordt aangedrongen op het stichten van ean openbaar slacht huis als eenig middel voor een beter toezicht op hot slachten en het mishandelen van dieren. Zal worden gevoegd bij de stukken ter zake. r. idem, een adres d.d. 15 November 1.1. van de Alk- maarsche Slagersvereeniging, waarbij nogmaals wordt aan gedrongen op verwerping van het voorstel van Burg. en Weth. tot oprichting van een openbaar slachthuis. Alsvoren. s. idem een adres d.d. 15 November 1.1. van J. de Graaflf en 30 andere bewoners van den Koningsweg, hou dende hot verzoek om dien weg van eene rioleering te voorzien. Zal worden behandeld bij volgn. 91 der begrooting. Hoofd. Omslag. 2. Door den Voorzitter wordt medegedeeld, dat gisteren van den gemeente-ontvanger in ontwerp hot eerste suppletoire kohier der plaatselijke directe belas ting naar het inkomen dienst 1898, is ontvangen. B. eu W. hebben dat kohier nog heden opgemaakt tot eon belastbaar inkomen van f 66260 en oen invorderbaar bedrag van f 1427,15. Hij stelt voor dadelijk tot be handeling daarvan over te gaan. De Raad kan zich hiermede vereenigen en stelt het kohier zonder hoofdelijke stemming tot de voorgedragen cijfers vast. Aansprakelijkheid kas-tekort. De heer Boelmans ter Spill herinnert er aan dat in de vorige vergadering is medegedeeld dat door de commissie ad hoe de twee rechtsgeleerde adviezen omtrent de aansprakelijkheid van B. en W. voor het on gedekte kas-tekort, zijn ontvangen. De commissie wenscht die adviezen thans ter kennis van den Raad te brengen en verzoekt daarom een bosloten zitting, aan den Voor zitter overlatende wanneer die gehouden zal worden. De Raad keurt het houden eener geheime zitting goed waarna de Voorzitter zegt haar na de behandeling der begrooting te zullen houden. Eervol ontslag onderwijzers. 3. Mejuffrouw J. van der Ploeg geb. Wever, die het ouderwijs gaat verlaten, mejuffrouw J. Dunnowold, die do 1 enoeming tot onderwijzeres aan eene school te Hoorn heeft aangenomen en de heer C. Kooien, benoemd tot onderwijzer aan eene openbare school te Amsterdam, hebben verzocht om eervol ontslag uit hunno betrekkingen aan de 2de openbaro school voor onvormogenden, de Meisjesschool en de Burgerschool in deze gemeente. Zoomin bij de hoofden der laatstgenoemde scholen als bij B. en W. bestaan bezwaren tegen de gedane ver- zoekon, weshalve zij voorstellen te besluiten het gevraagde eervol ontslag aan allen te verkenen met ingang van 1 Januari 1899. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Burgeravondschool. 4. De heer J. W. Willemsen heeft verzocht hom» wegens zijne benoeming tot directeur der Ambachtsschool te Tiel, met ingang van 1 Januari a.s. een eervol ontslag te verleenen uit zijne betrekking van tijdelijk leeraar in hot lijn- en vakteokenon aan de Burgeravondschool alhier. De Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs hoeft medegedeeld, dat er zijnerzijds tegen de inwilliging van dat verzoek geene bedenking bestaat, mot welke meoning B. eu W. zich kunnen vereonigen. Zij stellen daarom voor te besluiten met ingang van 1 Januari 1899 hot govraagdo oorvol ontslag te verkenen. Zonder hoofdelijke stemming wordt aldus besloten. Gemeentebegrooting voor 1898. 5. Aan de orde wordt gesteld do behaudeling der ge- meentebegrootiugdienst 1899 door B. en W. opge maakt met de volgende balans: Inkomsten: f 401657,33* Uitgaven: 401657,33s Waarschijnljjk batig saldo Nihil. De inkomsten zijn ovor do vorschillendo hoofdstukken verdeeld als volgt Hoofdst. I Ontvangsten wegens vroegere dienstenf 11510,89 II Inkomsten van gomeento-oigen- dommen en bezittingen 5805,30 III Opbrengst van belastingen eu heffingen166955, IV Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten 96786,145 V Buitengewone ontvangsten 120600, De nitgavon zijn voor de onderscheidene hoofdstukken geraamd tot de volgende bedragen Hoofdst. I Kosten van huishoudelijk be stuur f 17915, II Kosten van invordering van de plaatselijke belastingen en teruggave deswege 12559,75 III Kosten van onderhoud van gemeente-eigendommen en de deswege verschuldigde lasten 53715,50 IV Kosten der openbare veiligheid en brandweer24296, V Kosten der plaatselijke gezond- heidspolitie23995, VI Kosten voor het onderwijs 69885,— VII Kosten van het armwezen mitsgaders subsidiën en bij dragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen24826,— VIII Renten en aflossingen 40650, IX Pensioenen en wachtgelden 2002,— X Andere uitgaven niet onder de vorige hoofdstukkon be- hoorende5985, XI Buitengewone uitgaven van allerlei aard121845, XII Onvoorziene uitgaven 3982,885 Het bedrag der schuld op 1 Januari 1899 bedraagt f 405000,-. De geheele begrooting telt totaal 166 posten tegen de raming van sommige waarvan door de afdeelingen blijkens het algemeen verslagbedenkingen zjjn geop perd welke bedenkingen door B. en W. in eene me morie z(jn toegelicht en beantwoord. Wij zullen hieronder die posten vermelden en de meer belangrijke besprekingen waartoe zij hebben aan leiding gegeven. Algemeene beschouwingen. De 2e sectie zon de ontvangsten hooger geraamd willen hebbon in verband met bet batig saldo van f 11000, waar tegenover een post van onvoorziene uit gaven staat groot f 4000. Tegenover deze opmerking stellen B. en W. de verklaring, dat zij de ontvangsten zoo nauwkeurig mogelijk en zoo hoog als met een voor zichtig financieel beleid is overeen te brengen, hebbon geraamd. Bij sommige leden ontstond verschil van gevoelen, ton aanzien van do overlegging van den staat dor nit te voeren publieke werkeu. Tot heden ontving iedere sectie zoodanigen staat. B. en W. zonden in de memorie van toelichting evenwel do nit te voeren werken, voor zoo verre de commissie van bijstand die uitvoering noodza kelijk achtwillen opnemen en dan den staat evenals alle andere begrootingsstukkon ter visie willen leggen, on dus niet meer aan elk der sectiën een exemplaar geven. De heer van don Bosch kan zich mot do meening van B. en W. vereenigen de heeren Bosman en Goede daarentegen nietvoornamelijk nit overweging dat men dan geen voldoend overzicht verkrijgt van alle door den architect aanbevolen werken, maar alleen voorzoover B. en W. die overnemen. Het kwam dezen loden bo vendien gewenscht voor den staat over te leggen, om alles thuis meer op z'n gemak te kunnen nagaan. De Voorzitter deed de toezegging in overeen stemming met een wenscb van don heer Kraakman om den staat voortaan in triplo aan to bieden on tevens om in do memorie van toelichting de door B. en W. voorgestelde uit te voeren pnblieko werken op te nemen. Volgn. 49. Jaarwedden wethouders. Geraamd op f 1000. De 2e sectie vindt de jaarwedden dor beide wethouders te laag in verhouding tot die van den Burgomeester en deu Secretaris. Dit gevoelen deelen B. en W. nietin vergelijking met andere met name genoemdo gemeenten. De heer Kraakman, van oordeel dat door de door

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5