Dieastneraing als VKIJWILLIGER. No, 140. derate bi»d. Honderdste jaargang, 1898. V RIJ D A G Buitenland. 25 NOVEMBER. Hollands Noorderkwartier. ALKHAARSCHE COI RAM. Deze Courant wordt Rlnsdt g-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs por 3 maanden voor Alkmaar f ®,8© franco door het geheeie rijk t 1. 3 Nummers f ©,©6. Afzonderlijke nummers 3 ct.8. fea&Js Ai.r ÏHTa jj~r_!iLS BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar, Gezien art. 1, le lid der wet op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), zooals die wet gewijzigd is bij de wet van 4 April 1892 (Staats blad No. 56)luidende »De Militie wordt zooveel mogelijk uit vrjjwilligeis samengesteld." Gelet op art. 11, 12, 13 en 14 van genoemde wet, alsmede op artikel 9 van het Kon. besluit van 17 December 1861 (Staatsblad No. 127), waarbij de wijze van indienst neming wordt geregeld Brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij de voordeelen van deze vrjjwillige dienstneming hebben bepaald op f 10.en noodigen hen, die als vrjjwilliger bjj de Militie willen optreden, uit, zich ter bekoming van verdere inlichtingen te vervoegen tar secretarie dezer gemeenteop alle werkdagen des voormiddags van 9 tot des namiddags 2 uren, gednrende walken tjjd de aan bieding van vrijwilligers tevens kan geschieden. Burgemeester en Wethouders voorn., Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorz. 21 Nov. 1898. G. D. DONATH Secretaris. Telefoonnummer3. Prijs der gewone ad vertent len Per regel f 0,16. Groote letters naar plaatsruimte. Brioven f r a n|c'o aan de Uitgevers IIERMs. COSTER ZOON. zon het ministerie zich beslist tegen de herziening hebben verzet. »De geschiedenis van het geheim of ultra-geheim dos sier is een praatje en de eenige stukken die men voor de regeoring en de justitie zou willen verbergen, zouden phantastische stukken zijn, welker valschheid klaarblij kelijk ware." UUlTSCHliAlVD. De opening van den Rijksdag is in verband met de afwezigheid van den Keizer, nog eenige dagen uitgesteld. De leden van den Rijksdag waren tegen 29 November bjjeengeroepen. Waarschjjnlijk zal de opening thans in de eerste week van December plaats hebben. Koning Umberto heeft Keizer Wilhelm bjj diens aankomst te Mossina verwelkomd met een telegram waarin hij zijn blijdschap betuigt over's keizers gelukki gen terugkeer van zjjn Oostersche reis. Verder behelst het telegram de gewone vriendschapsbetuigingen van den vorst en zijn volk aan den machtigen bondgenoot. Keizer Wilhelm sprak telegraphisch zjjn hartelijken dank uit. EACJEI.A ATD. Slatin-Pachade onverschrokken Oostenr jjker, onder Gordon, Mudir (gouverneur) van Don- gola die gedurende 13 jaar bjj de Mahdisten gevangen werd gehouden en onlangs der Engelsche expeditie be langrijke diensten bewees, is door de Koningin tot com mandeur in de orde van den heiligen Miehaël en den heiligen George benoemd. Een zeer ernstig pestoproer wordt uit Seringapatan in het Britsch-Indische district Mysore gemeld. Het oproer begon met een poging door een troep van duizend Hindoesche en Mahomedaansche visschers om de gevangenen van een vorig oproer te bevrijden. De politie en cavalerie wisten de menigte uiteen te drijven nadat eenige aanvallers waren gedood of gewond. Maar weldra kwamen de oproerlingen in tienmaal grooter getal terug. Zij ondernamen een drietal krachtige aanvallen op het fort, waarheen veiligheidshalve de gevangenen waren over gebracht. Er werd gernin en tjjd hardnekkig gevochten, waarbij door de welgemikte schoten der Britsche soldaten nogal wat aanvallers in het zand beten. Eerst toen de avond vieltrokken de oproerlingen af. Men vreest echter dat zij zullen terugkomen. Uit Mysore is ver sterking gezonden. FKAMB1JU. Met ingenomenheid wordt door de bladen het bericht begroet, dat er aan den tienjarigen tarievenoorlog met Italië een einde zal komen. De Fran- sche en Italiaansche regeeringen zijn het eens geworden over een handelstractaat, dat weldra aan de goedkeuring der beide volksvertegenwoordigingen onderworpen zal worden. Sedert 1 Maart 1888 bestond er geen handels tractaat meer tusschen de beide landen het tractuat dat 29 Februari 1888 afliep was niet vernieuwd noch verlengd Over de Dreyfus-zaak niet veel nieuws. Picquart bevindt zich nog steeds in hechtenis. Het Hof van Cassatie heeft nog een belangrijke huis zoeking laten doen door den rechter van instructie Josse. Daarbjj zijn een veertigtal brieven van Esterhazy, alle op mailpapier geschreven, in beslaggenomen. De brieven loopen van 1894 tot 1895. Zij bewijzen dat Esterhazy het gebruik van het eigenaardige papier pelure beeft laten varen toen zjjn aandacht was gevestigd op de zeld zaamheid van het papier. De inhoud van deze brieven moet belangrijke leemten in het dossier-Esterhazy op- helderen. r De heer Tronillot, minister van koloniën onder Brisson, verklaart dat er in het geheel geen geheim dossier- Dreyfus bestaat. Hjj schrijft aan een der bladen, dat al het geschrijf der militairistische bladen over een geheim dossier, welks openbaarmaking de betrekkingen met het buitenland zou schaden, ijdel geklap is en zegt Alles waaruit de schuld van Dreyfus zou hunnen volgen alles, volstrekt alles, zonder eenige uitzondering is besproken voorgelegd en voorgelezen in den ministerraad en daarna naar het Hof van Cassatie gezonden. Elke andere bewering in dit opzicht is onwaar. Er bestaat niets, dat een beslist bewijs zou hunnen vormen voor de schuld van Dreyfus. Als er iets van dien aard was, SPASME. Opnieuw hebben de Spaansche gedelegeer den ter vredes-conferentie te Parijs uitstel gevraagd en vorkregen. Da Amerikaansche gevolmachtigden verklaarden de ai bitrage niet te kannen aannemen en ae souvereiniteit te eischen over de Philippijnon, waarvoor de Vereenigde Staten twintig millioen dollars schadeloosstelling aan bieden. De Spaansche gevolmachtigden verzoeken uitstel der beslissing, om deze voorwaarden aan hunne tegearing te kunnen mededeelen, hetgeen, gelijk gezegd, werd toege staan. VEIS. STATHUI. Volgens de »Daily Chronicle" is het der regeering ernst met de plannen ter uitbreiding der vloot. De heer Long zal aan het congres voorstellen drie slagschepen le klasse en vijl gepantserde snelvarende kruisers le klasse en vijf kruisers 2e klasse te doen bouwen. De kosten worden op vjjftig millioen dollars geraamd. De schepen zullen binnen drie jaar gereed moeten zijn. Daar het congres nog pas kort geleden heeft gelast 36 torpedobooten en torpedojagers te bouwen, zal de minister niet voorstellen het aantal vaartuigen van deze soort nit te breiden. De werkelijke sterkte der marine-troepen zal van 12000 tot 17000 man worden verhoogd. Margarlnewet In Frankrijk. De nieuwe Fransche wet, die op 't punt staat uit gevoerd te worden, verbiedt het kleuren van de marga rine onderwerpt de margarinefabrieken aan Staatstoe zicht en verplicht de fabrikanten specifieke opgaven te doen van de grondstoffen voor de fabricage gebrnikt. Geen margarine mag ten verkoop worden aangeboden bevattende meer dan 10 pCt. boter, hetzjj dat deze er in gevormd is door het karnen hetzjj door directe toe voeging. Onder den naam van boter mag niet worden in- of uitgevoerd wat niet uitsluitend uit melk of room verkregen is. Een boterfabrikant mag geen margarine of oleo-marga- rine hebben. Margarino en oleo-margarine mogen alleen verkocht worden in speciaal daarvoor ingerichte gelegenheden. (Landb. weekbl.) Een nieuwe geneeswijze. Een nieuwe natuurgeneeswijze wordt thans door den predikant Felke in het dorpje Revelen bij Duisburg toegepast. Uitgaande van het Bjjbelsch verhaaldat de rnensch oorspronkelijk uit aarde is gemaakt, wil hij alle ziekten en gebreken door aarde resp. modder genezen. De patiënten moeten zich geheel ontkleed in het sljjk wentelen en daarna in dien toestaud een kwartiertje in de open lucht rondwandelen, 's Nachts slapen de zieken op den blooten grond, daar anders »hot aardmagnetisme'' niet voldoende op hen kan inwerken. Na het opstaan wordt dan het sljjk- of drekbad genomen en dan rond gewandeld. Hjj gebruikt deze geneeswjjze tegen alle ziekten en kwalenzelfs tegen verwondingen enwat wel het bedenkelijkste is hij strjjkt klodders slijk in de open wonden. Nu is zelfs door een zekeren heer Andreas Muller een boek geschreven, handelende over »De predi kant Felke en zjjne geneeswjjze". Het wonderlijkste is weldat hij een grooten toeloop van zieken heeftdie van week tot wees toeneemten voornamelijk nit Rijn landWestphalen en Nederland komt. Hjj denkt er zelfs over een assistent aan te stellen. Echter komt het ons nog wonderljjker voor dat een en ander in Pruisen kan geschieden zonder dat de overheid er zich mede bemoeit, (Haarl. Couiant.) De vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier hield hare najaarsverga dering te Zaandam in het C a f N e u fop dmsdae 22 November 1898. Er waren tegenwoordig 63 leden en 8 gasten. De leiding was in handen van den voorzitter den heer G. Wonder, die de vergadering o p e n d e met een woord van welkom waarbij hjj zich aansloot bjj de algemeene huldiging van H. M. de Koningin bjj hare troonsbestijging. Hjj deed voorts een beroep op aller samenwerking, ter bereiking zoo zeide hij van het heerlijk doel der Vereeniging. De n o t a 1 e n der vorige vergadering werden gelezen door den secretaris den heer W. Teengs en onder toejuiching der vergadering goedgekeurd. Van de mededeelingen stippen wij aandat het ledental bedraagt 181 leden en 2 zoons van leden dat door den heer J. Mol als bestuurslid was bedankt dat ter zake van de San José schildlniB geen adres was ingezonden omdat door de regeering reeds stappen waren gedaan geheel in den geest der Vereeniging dat de voorgenomen conferentie met den Bond van Kaasfabrie- kon met plaats had omdat deze zelf de onmogeljjkheid inzag om een algemeen fabrieksmerk voor Noordhol- landsche kaas vast te stellen; dat aan H. M. de Koningin bij hare troonsbestijging een adres van hulde was ge zonden. 8 Een vijftal voorloopige verslagen werden uit- gebracht;. Zoo bleek omtrent de loopende proeven in zake sc ha- pen f o k k e r jj dat voor f 1012.98 waren aangekocht vier engelsche rammen van vier verschillende rassen -Lincoln, Hampshiredowa, Cotswold en Wensleydale. De keunngsproef werd uitgestrekt, behalve tot 32 texelsche schapen, tot 32 van het vasteland. Door de aandeelhou ders worden 76 huuuer schapen bjj de rammen gebracht Umtrent de resaltaten - zoo deelt de rapporteur, de heer Chr Oortman Gerlings, mede zal men den vol genden herfst moeten afwachten. De heer J. Baron merkt op, dat, waar tot heden geen verzekering yam dergelijke rammen als de ingevoerde mogelijk was thans bjj den heer Snel 'te Almelo daartoe gelegenheid bestaat. Ter zake van het zoeken van broanen van afzet voor ons r u n d v e e werd door het bestnnr eene corres pondentie gevoerd met de firma van Ommeren, te Rot terdam waaruit bleek, dat deze den geregelden stoom vaartdienst met rus3ische havens onderhoudt met booten speciaal ingericht ook voor vee-vervoer waarvoor dé kosten naar Riga bedragen per rund en bokkelins f 40 per kalf f 25.-. Het vervoer van het voeder is vrjj.' Keuringskosten en derg. in Rusland zijn te vergoeden door den verzender. Wat de uitgeschreven prijsvragen zuivelfa briek en brochure veeverloskunde betreft, kan alleen medegedeeld worden dat vele inlichtingen waren gevraagd, en de data van inzending waren gesteld, voor 1:1 Januari 1899 en voor 2°1 Mei 1899 Het inzenden van v e e ter i n t e r n a t i o n a 1 e t e n t o o n s t e i 11 n g te Parijs in 1900 bleef voortdu rend een pnnt van ernstige voorbereiding. Belangriik omvangrijker plannen, dan aanvankelijk door deze Ver eeniging beraamd, waren in den laatsten tijd opgekomen waarvan in geen geval het risico door de Vereeniging te dragen is Het schijnt echter met grond te mogen verwacht worden, dat dit ook niet uoodig zal ziin. Zoodra nadere plannen worden kenbaar gemaakt, zal het bestnnr daarvan aan de leden mededeeling doen. Omtrent het onderzoek naar de gebruikswaarde van t u r f s t r o o i s e 1 degd de heer dr. K. H. M van der Zande uitkomen, dat bij een vergelijkende proef met eenige fabrikaten van turfstrooisel gebleken was, dat het vermogen om vloeistof op te zuigen bij alle vrij wel gelijk was en het dus met noodzakelijk scheen, voorloo- pig het onderzoek voort te zetten. Eene belangrjjke bespraking volgde daarna naar aan leiding van het Voor]oopig Verslag op het voorstel tot verhooging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting Wat de p r o e f z u i v e 1 b e o r d e r ij betrof, was het de heer jhr. mr. 1 van I oreest, die krachtig te velde trok tegen de wijze, waarop door de niet-vnkkundige rapporteurs, namens de sectiën, een afbrekend oordeelwas uitgesproken over deze zoo nuttige zaak niet alleen belangrijk voor den heere- boer zooals in bedoeld verslag wordt opgemerkt, doch wel degelijk voor den gewonen boer, die van zijn bedriii eene ernstige industrie maakt, Spr. keurde scherp af dat mt de geheeie bespreking van de sectiën bleek, hoe alles wat den landbouw betrof, naar het oordeel der Kamer- u j u0tL »Poedeiacbend genoeg was, om te worden be handeld bij snppletoire begrooting, doch hetgeen daar buiten lag, zonder protest schier voorbij ging. Hij stelde ton slotte voor, dat de Vereeniging den directeur gene raal hn de zou brengen voor diens energiek optreden in deze zaak, die in eene diep-gevoelde behoefte moet voor zien en voorts zich tot de Kamer te wenden met krach- tigen aandrang, om, ondanks de ongnnstige voorlichting iu het_ Voorloopig Verslag, den gevraagdeD post op de begrooting te dier zake goed te keuren. Spr. voegde er ten slotte bij eene opwekking, ook aan de leden dezer Vereeniging, om deel te Domen in het waarborgkapitaal groot f 151)00, der op te richten proefzuivelboerderij' hetgeen met anders dan ter goede plaatse een uitmun tenden indrnk zal kunnen maken. Op grond eener vraag van den heer Fabids, stelde de heer J. L. T. Groneman in het licht, hoe voor de geheeie nederlandsche zuivel-industrie de oprichtig dezer proef- boerderjj wenschelijk mag geacht worden en daarom dan ook over geheel Nederland, op uitgebreide schaal, een beroep werd gedaan op aller medewerking, om het noo- dige kapitaal bijeen ta brengen. Overeenkomstig den wensch des voorstellers werd ten slotte door de vergadering, zonder hoofdelijke stemming bij acclamatie besloten. In de daarop volgende pauze werd tot bestuurslid ge kozen, in de plaats van den heer J. Mol Jr., de heer J. Koopman; tot onder-voorzitter dezelfde heer. Bij acclamatie werden verder de heeren P. Bmjs Jz. C. Koojj Hz. en K. A. Schenk benoemd als leden der com missie tot het onderzoek der rekening van dit en de be grooting voor het volgende jaar en werd Nieuwe Niedorp aangewezen voor de plaats der volgende vergadering. Na de pauze werd het woord verleend aan den heer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1