dr. H. P. Wijsman Jr., die er de aandacht op vestigde, dat ten onrechte in het Voorloopig Verslag bij de be oordeeling van het voorstel tot oprichting van een z n i- velcontrölestation, alle nadruk was gelegd op het al of niet noodige daarvan voor het rijkstoezicht op de boterbereiding. Integendeel schijnt aan spr. ook om andere redenen de oprichting van een zuivelcon- trölestation aller nuttigst en noodzakelijk. In de eerste plaats maakt de uitvoering der boterwet het onderzoek van monsters noodig by wijziging dier wet zal dit nog veel meer het geval zijn en tot heden ge schiedt dit bij de vier hier te lande bestaande rijksland- bcuwproefstations. Dit wordt echter voor die stations veel te bezwarend en kan het daaraan verbonden perso neel dientengevolge niet de noodige aandacht wijden aan de vele andere belangrijke landbouwvraagstukken. Voorts kan een zuivelcontrölestation dienstbaar gemaakt worden aan het zoo noodige onderzoek van verschillende metho den van bereiding van boter en margarine. Deze beide redenen moesten naar spr.'s oordeel veel meer gelden bij de beoordeeling van den voorgestelden post dan het punt, waarop het Voorloopig Verslag zoo sterk den nadruk legde. Ten slotte zou een dergelijk contrólestaiion een krachtig middel zijn om zich zekerheid te verschaffen bij voorkomenden twijfel omtrent de echtheid van boter, in betrekking tot de eischen der boterwetvooral waar mag gezegd wordendat eene chemische analyse niet altijd zonder daarbij op de plaats van herkomst een lokaal onderzoek te stellen een beslist antwoord geven kan op de al- of niet echtheid van boter. Spr. eindigt met bepaald bevestigend te antwoorden de vraag of verscherpt toezicht van rijkswege op de bereiding van boter gewenscht mag geacht worden. Ook al kan zich nu het toezicht ook niet uitstrekken tot de handelaars wat spr. hoogst moeilijk voorkomt hij geeft er de voorkeur aan boven totaal ontbreken van toezicht. De beslissing echter over bet zenden van een adres in den door spr. genoemden geest, vanwege de ereeniging aan de regeering werd, na eenige discussie, zonder hoofdelijke stemming, uitgesteld tot eene volgende, desnoods buiten gewone vergadering. Daartoe gaf de doorslag de overweging dat hot ont werp tot wijziging der boterwet reeds bij den Raad van State is en eene voorloopig afwachtende houding dus het meest wenschelijk mocht worden geacht Men oor deelde het overigens zeer moeielijk om thans reeds deze ingrijpende zaak volledig te beoordeelen en zou er ook prijs op stellen dat aan eene bespreking daarvan ook aan den handelaar gelegenheid gegeven werd deel te nemen. Do heer Chr. Oortman Gerlings bepleitte de wen- schelijkheid om vanwege de Vereeniging met klem de regeering er op te wijzen hoezeer de manier, waarop de belgische regeering handelt ten opzichte van den i nvoer van ons vee, den handel belemmert, Spr. wenscht korter quarantaineb. v. 3 dagen, in welken tijd de tuberculine-inspuiting kan plaats hebben. Hij keurde den grooten willekeur der belgische maatregelen af. Namens het bestuur stelde spr. voor, een adres te zen den aan onze regeering, om alle pogingen aan te wenden, die zouden kunnen leiden tot het geheel of ruimer open stellen der grenzen. De heer A. Ferf gaf als zijne meening te kennen, dat bet aanbeveling verdientvoorloopig zich te onthou den van inmenging in deze zaak. Hij kon ten stelligste verzekeren, dat onze regeering in deze zaak zeer diligent is en de kansen z. i. goed staan. De heer Kaaskooper waardeerende wat de regeering doet, acht het niettemin gewenscht, dat een iederdie bij den landbouw belang heeft, dos ook deze ereeniging, krachtig blijft pleiten voor openstelling der belgische grenzen. Da heer J. Baron constateerde dat de belgische re geering er bepaald op staatdat de tuberculose worde opgenomen onder de besmettelijke ziekten. By acclamatie werd het bestuur de machtiging ver leend tot het zenden van het bedoelde adres. Den heer K. Breebaart Jz. was de inleiding toever trouwd van het vraagpunt welke graad van r ij p- h e i d de gewenschte is bij den oogst van onze land- bon wgewassen. Hij herinnerde hoezeer de we gesteldheid bij den oogst een groote rol speelt. Te i opzichte zal echter veel afhangen ook van de opmerkzaam heid van den bouwer. De moeilijkheid bestaat bovendien in de juiste bepaling, welken graad van rijpheid bij een oogst het best mag geacht worden ten opzichte van soortgelijk gewicht en derg. Het bestuur wenscht, bij goedkeuring nadere voorstellen te doen tot het nemen van desbetreffende proeven. Bij acclamatie wordt de gevraagde machtiging verleend Het aanleggen van een pro efveld met het oog op de keuze van zaai- en pootgoed bij aardap pelen en erwten werd ingeleid door den heer H, Vijn Hz. Hij betoogde, dat ten deze vele open vragen bestaan, di6 zeer zeker meer licht behoeven. De heer W. C. Visser deelt uit zijne ervaring mede, hoe goede resultaten uit een dergelijke proef kunnen voortvloeien. De vergadering ging dan ook gaarne met het bestuurs voorstel mede. Het was voor den heer dr. K. H. M. van der Zande geene moeielijke taak, om de vergadering te overtuigen van het nut, om de proef met het bijhouden van melklijsten voorttezetten. Hij ging na, wat reeds, van wege de Vereeniging, op dit gebied was geschied en constateerde, dat eerst in de voorjaarsvergadering omtrent de uitkomsten iets positiefs kan worden medegedeeld. Nu reeds kan worden gezegd, dat uit de nauwkeurige waar nemingen en aanteekeningen sterke verschillen in melkrijk heid gebleken zijndie het belang van de proeven krachtig bepleiten. Met groot vertrouwen beval spr. dan ook het voortzetten aan, en ook om te b 1 ij v e n nagaan het gehalte aan droge stof, naast vetrijkdom. Groote kosten zijn bovendien er niet aan verbonden. Dezelfde heer had de inleiding op zich genomen, van het voorstel om een onderzoek intestellen naar het ver band tusschen het gehalte der melk en de daaruit verkregen kaasopbr engst. Hij bepleitte dat dit mede in hooge mate wenschelijk kon geacht worden. Het juiste verband is nog eene open vraag. Eene voldoende toelichting tot deze zaak zou een groote stap vooruit zijn Hij achtte het dan ook zeer noodig, deze zaak aantevatten Spr. vroeg een voorloopig crediet van f 50 voor voorbereij dende maatregelen in afwachting van nader intedienen voorstellen. Met instemming werd het gevraagde crediet verleend. De zuivelconsulent, de heer W. Keestra beveelt der Vereeniging aan een onderzoek in te stellen naar de uitkomsten van de fabriekmatige kaasbe reiding, de inrichting der gebouwen en de organisatie der betreffende vereenigingen in deze provincie. Hij stelt in het licht hoe Noordholland eigenlijk nog steeds aan het proeven nemen is in zake fabriekmatige kaasberei ding en nog wel op zeer onvoldoende wijze. Spr. wenscht een nauwkeurig onderzoek in deze zoo belangrijke zaak en vraagt machtiging daaromtrent juist omschreven voorstellen te doen. Uit de daarop gevolgde besprekingen bleek, dat de vergadering een dergelijk onderzoek zeer nuttig achtte, en werd dan ook de gevraagde machtiging gaarne ver leend. Het uitgeven van een jaarverslag, waarin de rapporten omtrent de verschillende werkzaamheden der Vereeniging worden opgenomen, wordt ingeleid door den heer G. Groot. Hij meende niet te behoeven te twjj- feleu dat men het algemeen waardeeren zon de uit te brengen rapporten in druk te bezitten. Het bestuur wenschte een kleiu crediet, in eene volgende vergadering te bepalen. Zonder beraadslaging vereeuigde de vergadering zich met het geopperde denkbeeld. De heer G. Wonder deelde mede, hoe het c a s t r e e- r o n van melkkoeien reeds elders geleid had tot goede resultaten. Hij meendedat bet voor eene streek als deze van het hoogste belang mocht geacht worden, eens nauwkeurig deze zaak onder de oogen te zien en door proeven na te gaan, wat in deze verkiegen kan worden. Beweerd wordt, dat ook ten aanzien van de melkopbrengst de te verkrijgen voordeelen niet onaan zienlijk kunnen zijn. Een crediet van f 100 acht het be stuur vooralsnog voldoende, en, na eenige bespreking, waarbij de heer J. M. Bilroth belangrijke mededeelingen deed omtrent de gevolgde methoden, werd dit bij accla matie verleend. Bij de rondvraag deelde de heer W. C. Visser mede, met betrekking tot het vervoer van vee nair Rusland, dat hem eene offerte bekend is van f 30 per stuk vee en verklaarde hij zich bareid tot nader onderzoek en mede- deeling van den uitslag daarvan aan het bestuur. Nadat de heer J. L. T. Groneman den aftredenden voorzitter een woord van dank had gewijd en deze laatste ook de andere aftredende bestuursleden, de heeren Geerligs en Groot, voor hun arbeid had bedankt, werd de verga dering besloten. muskus en mosselen. Een paar jaren geleden bevond zich in ons land een buitenlander, die op verschillende plaatsen muskus trachtte te vervaardigen. Overal evenwel werd hij ge dwongen zijn bedrijf te slaken, wegens den ondragelijken muskus-geur, welke nog op verren afstand van zijn houten keet merkbaar was. Toen hem zijn bedrijf op Noord-Brabantsche en Drent- scbe heide onmogelijk gemaakt werd, huurde hij'een oud schip, waarop hij in het Sloe tusschen Walcheren en Zuid-Beveland zijn bedrijf ongestoord voortzette. De bodem van het Sloe wordt grootendeels gebruikt voor kunstmatige mosselcultuur. En nu zijn sedert dien tijd al de in het Sloe uitgezaaide mosselen öf doodge gaan öf voor den handel en het verbruik ongeschikt geworden. Voor de pachters of concessiehouders van deze mossel perceelen is dit een zware slag geweest; te meer omdat vroeger de mossels in het Sloe gekweekt, tot de beste behoorden en gereeden aftrek vonden. De belanghebbende visschers allen te Philippine wonende hebben zich nu tot de regeering gewend met verzoek om teruggaaf van de reeds betaalde pachten, omdat zij in de laatste twee jaren volstrekt geen voor deel van deze perceelen gehad hebben. Had zich ditzelfde verschijnsel op de Ooster-Schelde voorgedaan, dan zon de geheele mossel- en oestercnltuur ontwijfelbaar vernietigd zijn geworden. De schade alhoewel niet gering voor de getroffen visschers heeft zich thans slechts tot het Sloe beperkt. Te Winterswijk is de arbeider M. ter Haar door eene rangeerende locomotief overreden, wijl hij, bij het omwerpen van een wissel, op de gladde rails vlak voor de locomotief was gevallen. De ongelukkige heeft nog een uur geleefd. Hij laai een talrijk gezin onver zorgd achter. Buiksloot. Den 1 December zal alhier eene lezing gehouden worden over »Veevoedering'' door den heer W. Keestra, zuivelconsulent voor Noordholland. De stationschefs te Schagen en Castricum, de heeren van Beijnen en König, worden verplaatst naar Rotterdam (goederendienst) en Workum. Het bestuur der Vrije Vrouwenvereeniging heeft zich mot een adres tot de Tweede Kamer gewend ten einde te wijzen op de meer en meer blijkende nood zakelijkheid van Rijksvakscholen welke ons land alleen bezit voor hen die de wetenschap of het onderwijs zich tot vak kiezen. Adressante zou weuschendat de Tweede Kamer besluitebinnen een niet al te lang tijdsverloopvak scholen voor de confectie op te richten of minstens als proef één inrichting van dien aard in het leven te roepen terwijl zij gelooft als model te mogen aangeven de school voor confectie te Ixelles bij Brusseleen weliswaar nog kleine inrichting doch afwerpende gunstige resultaten. Door den heer J. C. Eringard te Delft is blijkens oen oproeping in het »Soc. Weekblad''het initiatief genomen tot oprichting van neen bureau voor sociale advleien". Het doel is in de eerste plaats allen van raad te dienen die een of andere onderneming wenschen op touw te zetten ter bevordering der sociale welvaart in kleiner of grooter kring in de tweede plaats ook wetenschappelijke onderzoekingen op dit gebied te doen en gegevens te publiceeren. Het zal volgens den ont werper een vereeniging moeten zijn met een tamelijk uit gebreid bestuur opdat personen die hun sporen verdiend hebben op allerlei gebied daarin zijn vertegenwoordigd met een bezoldigd secretaris. Nader intusschen zalals het denkbeeld bijval vindtop de constitneerende ver gadering de organisatie besproken worden. Wie mee wil doen zende zijn kaartje aan dr. EriDgard. Activiteit van de Aederlandsche post. Men schrijft aan de »Tabaksplant" »Eenigen tijd geleden waren eenige vrienden in 't artikel tabak voor pleizier op reis in Duitschland. Onder het drinken van een fijne flesch opperde een der vrienden het idéé aan zijn adres een briefkaart te zenden met 't opschrift »Den beer J. J.in tabak, (Holland)." Kwam de kaart niet terechtdan gaf onze vriend een flesch doch in het tegenovergestelde geval moesten zijn vrienden het doen. En zie de afzender won het want de Nederlandsche posterijen zonden de briefkaart naar Amsterdam met het opschr'ftzie Brakke Grond" het lokaalwaar de tabaksveilingen gehouden worden en daar wist men spoedig het adres van onzen bekenden tabaksman te Eindhoven aan te geven. Dat er meer dan één flesch op 't geval gedronken is ligt voor de hand. 11e aanrandingen. Amsterdam. Allerwegen in de stad zijn wederom biljetten verspreid, waarin f 500 belooning wordt uitge loofd aan hem wiens aan wijzigingen leiden tot de ont dekking van den dader der aanrandingen. Oen Haag. Het Ridderkruis der Militaire Wil lemsorde is den 21 voor het front van den troep plechtig uitgereikt aan den officier van gezondheid tweede kl. van het Indische leger O. van der Meer. De Gouverneur der residentie hechtte hem 't eerekruis op de borst na een hartelijke toespraak, waaruit bleek, dat dr. Van der Meer bij het gevecht bij Glelehoeng bij den terugtocht der achterhoede, onder het overstelpend vuur van den vyand, met kalmte de wonden der getroffenen bleef verbinden. Een veertienjarige jongen in de Friesche gemeente Achtkarspelen had bij herhaling erge pijn in het oor. Toen hij onlangs in dienst kwam bij de Koninklijke Marine en hij wederom oorpijn kreeg, werd hij genees kundig onderzocht. Het bleek nu, dat een koraal de oor zaak der pijn was. De geneesheeren wisten deze te ver wijderen. Deze koraal had hij op tweejarigen leeftijd in het ooi- gekregen. Bij Amerlkaansch fruit, dat in den laatsten tijd naar Duitschland werd gezonden, werden herhaaldelijk San José schildluizen aangetroffen. lie „Bullenkerk". Dr. Cuypers, aan wien vanwege de Regeering een onderzoek was opgedragen naar den toestand dor fuuda- menton van de zoogenaamde »Bullenkerk" te Zaandam, over wier slooping dezen zomer zooveel pennen in bewe ging zijn gebracht, heeft thans zijn rapport uitgebracht, waarin wordt geconstateerd, dat de fundamenten te bouw vallig zijn om gerestaureerd te kunnen worden. De afdeeling »Kunsten en Wetenschappen" van het depar tement van Binnenlandsche Zaken heeft de strekking van dit rapport aan de kerkvoogden der »Bullenkerk" mede gedeeld. (Haarl. Ct.) Stranding;. In den nacht van den 22 is op lieland gestrand de Noorsche schoener »Marta Elena", kapitein Blixe, met klipvisch, en van IJsland naar Barcelona bestemd. Het volk is gered. Oterleek. Door het overlijden van den hoer P. Dekker Cz., die jaren laDg de gemeente heeft vertegen woordigd als raadslid en wethouder, zal in do open zetel moeten worden voorzien, waarvoor de verkiezing of can- didaatstelfing don 6 December a.s. zal plaats hebben. Kegelen. Het nationaal kegelconcours te houden door de kegelclnb Sport Staalt Spieren", ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan op de banen van het gebouw «Gon- cordia" is den 20 te Amsterdam geopend. Voor den korpswedstrijd zijn ingeschreven 42 clubs. Door 14 daarvan werd Zondag jl. deelgenomen die het daarachter vermelde aantal punten hebben behaald nl. Z. B. G. P." 142, «Klein Hamburg" 136»De Amster dammers" 130 «Vriendschap 128 »Poedelhaat111 Entre-Nous" 111, »Door oefening sterk" 110 «Ewaldi" 108 sjonge krachten" 102 sG. G. P." 87 sOp hoop van kans" 72, sNeerlandia" 72, sSparta' 67 en »De Ploeg" allen van Amsterdam 49 punten. De volgende clubs zullen a.s. Zondag deelnemen „De Unie" van Alkmaar, »De Kroon" van Haarlem, Gezelligheid" van Bussum sOnderlinge Vriendschap De vaste hand", »A. T. G. V.", «Oranje Kegelclnb", Nooit Gedacht"sGermania"»T. O. G. I. D. O." sNeptnnns" «Genoegen door vriendschap" «O. O." «Je doe maar" en «Links in die Gasse"allen van Amsterdam. Schagen. Door de vereeniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van vee alhier zal op Donderdag 8 December a. s. hare algemeene jaarver gadering worden gehouden. De heer O. N. Vlaming, alhier herdacht den 22 den dag waarop hij vóór 25 jaar als voorzitter der St. Vin- centius-veieeniging alhier werd gekozen. Bij deze gele genheid werden alle katholieke armen door den jubilaris rijkelijk bedacht, terwijl bij der katholieke kerk een prachtig, nieuw St. Anthonius-altaar schonk, door hem zeli in vrije uren vervaardigd. Dit altaar is een waar sieraad der kerk en wordt door deskundigen op eene waarde van meer dan f2000 geschat. De nieuwe gevel zoo meldt onze berichtgever voor het oude raadhuis alhier is zoo goed als klaar. Hij maakt zooals hij is opgetrokken in de nabijheid der nienwe kerk door zijn gedeeltelijk oud-hollandschen stijl een goeden indruk. De nieuw-modische ramen, alleen de bovenste twee vakken zijn van in lood gevatte be schilderde ruitjes voorzien kwetsen het schoonheidsge voel van leeken nietop hen maken ze den indruk, dat ze precies bij den trapjesgevel de sierankers en sier- steenen passen. Onder het Sebager wapen troont weer als vroeger het beeld der gerechtigheid terwijl 2 stee- neu met de jaartallen 1898 en 1612 ter weerszijden van de deur zijn ingemetseld. Ia waarheid de nieuwe gevel is een aanwinst voor de gemeente. Barslngerhorn. Den 26 zullen te Kolhorn, in de kolfbaan vanwege de geheel-onthondersafdeeling alhier, als sprekers optreden de heeren prof. J. van Rees, van Amsterdam en ds. W. Bax, van Kolhorn. De toe gang is vrij voor vronwen en mannen. droofBchermer. Alhier is een Bnrgernnt opge richt aanvankelijk tellende 59 leden. Tot leden van bestuur zijn gekozen de heeren J. Smit, voorzitter P. Klinkhamer, secretaris W. Slooten, penningmeester.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2