Arron fllssments EccMDanlL te AlïiaaT VORMEN. Handboek voor Dames mm V er gunningen. Stadsberichten. Üarkt- en Beursberichten. Telegrafische Berichten. Advertentiên. Scheiding van tafel en bed. Johanna van Wonde. Prijs f 1,9©. BURGERLIJKE STAND. Boekh. Kerms. Coster A Zoon, Alkmaar. door |*iimierend. Tot ledeü der kamer yan koophan -_ del en fabrieken werden den 23 herkozen de heeren P. W. Stuijt, F. J. B. Middelhof! en J. N. P. M. Brantjes. Zuid- en IVoordscheriner. De collecte voor de vereeniging »Trouw aan Koning en aderland' heeft in deze gemeente f 13,135 opgebracht. Opmeer. Den 22 gat de rederijkerskamer „Oefe ning kweekt kennis" hare eerste openbare uitvoering in dit seizoen. Gespeeld werden »Oom Frederik tooneel- apeldoor J. Huf van Buren on »de Nieuwe Predikant' blijspeldoor P. K. de Vries. De kamer bezorgde weder den aanwezigen een genoeglijken avond. Indische zaken. Twee belangwekkende brochures zagen bij den uit gever W. Versluijs het licht. Het zijn1° »Eenige beschouwingen over Oost-Indische toestanden' door mevr. douair Klerck, geb. van Hogendorp en 2° Bijdrage tot de oplossing der Oost-Indische vroedvrouwenkwestie door dr. S. Monnikendam. In dezen tijd van levendige belangstelling voor beide onderwerpen zijn deze goedkoope boekjes zeker zeer op hunne plaats. Laatste Berichten. Kngeland en Frankrijk. LONDEN, 23 Nov. Iu een redevoering, door sir M. Hicks Beach, den kanselier der schatkist, hedenavond te Edinburg uitgesproken, zeide bij o.a. dat er geen reden was waarom Frankrijk zich niet met Engeland zou ver eenigen voor een volkomen vriendschappelijke afbakening van°de rechten en verplichtingen der beide mogendheden in Egypte. Zijns inziens waren de vooruitzichten van een ernstige moeilijkheid met Frankrijk op het oogenblik veel verder verwijderd dan eonige jaren geleden. 359ste Staatsloterij. Ie kl., 3e lijst, 23 Nov. Nr. 15210 f 5000 nr. 3030 f 1000 nrs. 10071 en 12714 f 400; nr. 10216 f 200; nrs. 187, 3201, 8380, 17862 f 100. SV3NL lGf/> Verlichte straatnamen. Naar men ons mededeelt werd aan de besturen van verschillende grootere gemeen ten hior te lande, o.a. ook aan dat te dezer plaatse een aan bod gedaanom aan iedere lantaarn kosteloos te bevestigen een bordje met den naam der straat, zóó dat. dit 's avonds duidelijk te lezen is. Dit aanbod gaat uit van de fabrikanten van »Sunlight Zeep". Dat deze daaraan een reclame wenschen te verbinden voor hunne firma spreekt van zelf. Hunne be doeling blijkt duidelijk uit nevensstaande cliché. Aan ouders en kinderen. De onderwijzeressen der 2e openbare school voor I onvermogenden zouden weer zoo gaarne aan hare kinderen eene verrassing bereiden met het aanstaande Sint Nico- laasteest. Mogen zij daarbij weer op uwe hulp rekenen Al wat gij voor de kleinen wil afzonderen, zal zeer wel kom zijn en volgaarne in ontvangst worden genomen door G. BAKKER Kanaalkade 21. J. v. d. PLOEGWever Laat 110. M. DE WIT Fnidsen. Men verzoekt ons mede te deelendat zondag, den 27, de dienst in de kerk der remonstrantsche ge meente, zal worden vervuld door den heer dr. H. IJ. Groenewegen, remstr. pred. te Rotterdam. Met 1 Januari a.s. zal de heer J. Vogel, stations chef alhierden dienst met pensioen verlaten. De heer ds. J. F. Ternooy Apèlpredikant bij de evang. lutb. gemeente, alhier, komt voor op het zestal ter vervulling der vacature bij de evang. luth. ge meente te Utrecht. Aanbesteding. Bij de den 23 gehouden annbesteding van 16 woningen ten behoeve der Coöperatiove Bouwvereeniging »Kennemerland'', waren ingekomen 11 biljetten W. Greve Amsterdam, f 23637,P. Rings, Sant poort f 23500,—; M. Zonderhuis, f23500,—A. de Munk, f 23250,firma Spruit Wils f 23200,— J. Dorre geest f 23175,C. van 't Hullenaar f 23150, J. Schrenders f 22500,— O. de Wijs, f 21600,—; P. A. Fransen en H. J. Bek f 19995,A. van Slin- geland f 18686,— allen alhier. De gunning is aan gehouden. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 uur als volgt: den 23: 755.1 den 24: 744.0. /Nedcrlandsch Tooneel. De eerste voorstelling door het Nederlandsch Too neel, in dit seizoen, zal zooals wij reeds meldden plaats hebben op donderdag, 1 December en zal bestaan in de opvoering van een drama van Scribe, getiteld »De Czarina." Het Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage schrijft over dit stuk »Ik wil gaarne erkennen, dat de bekende handige too- neelschrijver Scribe in zijn »Czarina" een zeer boeiend drama, (want dat is het rechte woord) heeft gegeven, een stuk, dat door het prachtige spel der hoofdvertooners hier met groote belangstelling en applaus werd ontvangen. Het bevat een aantal goed geschreven scènes, vooral als Catharina, Peter's echlgenoote en Olga, Menzikoff's dochter, aan het woord zijn. Eerstgenoemde de »Cza- rina" is hartstochtelijk verliefd op den Poolschen edelman Sapieha (De Jong), ofschoon zij vroeger een getrouwe steun voor Peter is geweest. Haar bewondering voor den Czaar is echter langzamerhand, wegens zijn gebreken, verdwenen. »Mevr. Theo Bouwmeester speelde als de Czarina met groote kracht en hartstocht, vooral in haar scène der laatste acte. Deze scène, waarin de jaloezie alle andere gevoelens verdringt, is een waar kunststuk voor een zoo talentvolle actrice als mevr. Bouwmeester. Niet minder treft het gevoelvolle en edele spel van mevr. Hol- trop als Olga. Hoe lief en vroolijb was zij eerst als het zorgelooze jonge meisje en hoe aangrijpend wist zij te schilderen wat er in haar hart omging. De tegenstel ling van Olga's onschuld en onbevangenheid met de schuldige liefde der aan ondervinding op amoureus ge bied zoo rijke »Czarina" is door Scribe prachtig ge schetst, en werd door onze beide bekwame actrices mees terlijk: weergegeven. Deze twee karakters maken in dit onhistorische stuk veel goed, en het de opvoering waardig. »De heer Bouwmeester was in voorkomen, houding en spreekwijs een uitstekende Czaar Peter.'' Conservatorium-kwartet. Blijkens achterstaande advertentie gaat de uitvoering van het Amsterdamsehe Conservatorium-kwartet op zater dag a.s. door, zoodat den muziekliefhebbers dien avond een meer dan gewoon genot te wachten staat. V aar steden als Amsterdam, den Haag, Rotterdam, Berlijn Parijs, Londen op de concert-lijst voorkomen, valt het zeer te waardeoren, dat ook de Btad onzer inwoning niet vergeten is. Wij hopen dan ook, dat het bezoek de kwade geruchten, die ten opzichte van Alkmaar's belangstelling in hooge kunst wel eens gehoord worden, zal logenstraf fen. Anders toch loopt men gevaar, dat de hoofdstad van Kennemerland door hen, welke ons tot het genieten dier kunst in staat kunnen stellen, zal worden ingedeeld bij de villes mortes." GETROUWD. 24 Nov. Pietei Bleij, wednr. van Aagtje Akkerman, en Trientje Loor, wede. van Karei Ephraim du Moulin. OVERLEDEN. 22 Nov. Jacob Frederik Spierdijk, 64 j. AMSTERDAM. 23 Nov. 24 Nov Cert. Nederland, N. W. Schuld ditodito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1862/81 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli.. ditodito April-Oct. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket dito,, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, Binnenlandscbe 1894 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. dito, 1889 l>,&2eser. 1 Jan. 1 Apr, 1 Juli lOct. dito, 1894, Donetz-Spoorw dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov dito, 1889 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli Spanje, Obl. Buit. Perpetuele Turkije, gepriv. Conv. leening pCt.t 2* I 85| 3 96* 3 96 5 8b# 5 5 5 5 3 4* 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 dito, Douane Obl. dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig dito, Buit. Geconv. 1890 Venezuela, Obligatiën 1881.... N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. N. W. Pac. Hvp. Pdbr Nederland, Cult.. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 1889 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig dito, id. a R 125 dito, Eastowo Spw. Mij dito dito, Iwang. Dombr. Oblig.... dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 625 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. NederlandStad Amsterdam f 100 Hongarije, Tbeiss Loten Oostenrijk, Staatsl. 1854 dito, dito 1860 dito dito 1864 dito' Stad Weenen 1874 Ruslamd, Staatsleening 1864 Loten dito dito 1866. Dito Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind.Expl.Mij Amsterdam 23 Nov. Friesche Dokkumer Jammen f2.50 a 3.—, Franeker f0.— a 0.— Zaaiers fl.90 a 2.10, Zeeuwsche Spnische Jammen f 3.a 3.30, Poters f 1.70 a 1.80, Flakkeescbe f 2.70 a 2.90, Blauwen f 2.90 a 3.10, Geld. blauwen f2.70 a 2.90, Kralen f 0.—a 0.—, Pruisische Hamburgers f 2.90 a 3.10, Roode f 0. a 0. Westlandsche Zand f 3.a 4.50 per H.L. Petroleum onveranderd. Amsterdam, 23 November. Aangevoerd 131 vette kalve ren, le qual. f 0,90, a 0.—, 2e qual. f 0.80, 3e qual. f 0.70, 24 nuchtere kalveren f 9 a 11, 1 schaap 355 vette varkens f 0.32 a 0,35 p. k.gr. 83tfe 83# 84fs 21 f 32* 64* 97 A 97r% 95 101# 81| 103# 40-nr 891 93# 22 1071 34i% 981 371 98* 65* 67* 50* 87* 321 93# 112 34* 91* 100# 91* 5 5 -fü 58A 155 98. 86 ts 104* 88 99 97| 16# 96# 271 J6# 10A 109 61 12fk 89# 21& llOrs 116| 139* 1171 165 143* 188# 165" 26fg 149 85 96 96* 87# 84A Haarlem, 23 Nov. Ter veemarkt aangevoerd 7 koeien, verkocht 6, f 140 a 160, Stieren f a 16 schapen f 13 a 24, 29 nuchtere kalveren f 7.a 12. 3 paarden. Haarlem, 23 Nov. Kaas. Aangevoerd 22 stapels, te zamen 2768 stuks, weg. 5492 Kg. Prijs f 25. Sneek, 22 Nov. Boter le soort f45,a Veree niging le soort f 45.a 45.50, 2e soort f 44.a 3e soort f 43.— a 4e soort f a Aangevoerd 113 vierde en 25 achtste vaten. Nieuwe Nagelkaas f 30,—, aangevoerd 340 kgr. Schiedam 23 Nov. Moutwijn f 11,Jenever t 15, id. Am8terd. proef t 16,25, Spoeling f 1.60, bij den Bran- dersbond Moutwijn f 10.75 a Londen 18 Nov. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) Door bet niet aankomen van de Harlinger boot was er heden op de markt weinig omzet. Andere soorten zijn vast, maar handel algemeen lusteloos. Laatste noteeringen Boter: Friesche ordinaire tot fijnste 90 - a 102/-, fa- brieksboter /-a /0 Norm. extra 120/- a 122/0, gew. 88/- a 98/-, Brittany le qual. 14/6, id. 2e qual. 13/6 3e qual. 12/0, 4e qual. 12/6 per 12 Eng. ponden; Jersey, a f Deensche prima 100/, 114/-, Iersche 86/— a 104/-, Finsche 86'- a 96/-, Amerikaanscbe —/0 a /0/, a /0 Nieuw-Zeelandsche /- a /- Russische 76/- a 86. Pürmerend. Op de den 22 gehouden najaarspaarden markt (Scheimarkt) werden veihandeld 89 paarden. De handel was stug de prijzen liepen van f 40 tot f 160. Schagen, 24 Nov. Aangevoerd 150 paarden f 50 a 300, 20 veulens f 70 a f 100, 5 stieren f 80 a 130. 40 Geldeboeien f 100 a 150 35 vette koeien f 150 a 190, 10 kalfkoeien f 150 a 185, 30 vaarzen f 70 a 120, 20 graskalven f 30 a 50, 10 nuchtere kalveren f 6 a 16, magere schapen f a 300 vette schapen f 20 a 29,800 overbouders f 10 a 19.29 magere varkens f 9 a 12,—, 16 vette varkens f 0,34 a 0,36. p. P., 80 biggen f 4.— a 8,—, 1000 kop boter, per P. 57»/2 a 62>/j ct., 800 kipoieren f 5,— a 6,per 100 Per Telegraaf. Hoorn, 24 Nov. Kleine kaas f 27,50, commissie f26,50, Middelbare f 24,50. Aangevoerd 214 stapels, wegende 63962 Kg. 84-fff 21# 32* 64* 97* 97 ra 101 82* 41 90 's-Gravenhage 24 November 1898. TWEEDE KAMER. Na een uitvoerig debat werd onveranderd goedgekeurd de post tot reorganisatie van bet binnenlandsch bestuur, door de heeren Mackay van Kol en Malefjjt bestreden als gericht tegen eene wenschulijke uitbreiding van den be8tuursinvloed van inl nders. De heer Brummelkamp heeft na debat ingetrokken zijn amendement tot schrap ping van gelden voor heidenscho offerfeesten op Lombok. 34-j# 37* 67* 53* 88* 308 91 55# 58# 86* 99* 99 16* 96# 27fk 15* 10* 61# 12* 89 22 138* 118 187* 26ra 25 November e.k. hoopt J.F. J. NIEUWENHUIJZEN den dag te gedenken, waarop hij vóór TBBBTI® .1 A A It in dienst trad bij de firma J. J. DE LANGE ZOON. Wij waardeuren in hem steeds zijne werkzaam heid, eerlijkheid en trouwe plichtsbetrachting. J. J. DE LANGE ZOON. Alkmaar, 23 November 1898. Derde Aankondiging. Bij vonnis van 15 September 1898 vau bovengenoemde Rechtbank, is het huwelijk van AUGUSTINUS JOHAN NES SARLEMIJN, machinist, wonende te Helder, en HENDRIK A CLASINA JACOBA PAUWELINA LIG- TERINGEN zonder beroep, wonende mede te Helder, ontbonden verklaard door echtscheiding en zulks ten verzoeke vau den man. Alkmaar, 24 November 1898. De Procureur des eischers Mr. A. M. DE LANGE. le Aankondiging. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alkmaar van den 17 November 1898 is op verzoek vau beide echtgenooten uitgesproken desehelding van tafel en bed tusschen den heer JOHANNES AUGUSTUS VAN DEN BERG vroeger wonende te Alkmaar, thans te Arnhem, en diens echtgenoote mevrouw ELISABETH BERGHUIJSvroeger wonende te Alkmaarthans te Amsterdam. De prokureur van partijen M". F. H. G. VAN DER HOEVEN. Kantoor: Gedempte Nieuwesloot Nr. 46. »Het geheele geheim hoe eigen en anderer leven aange naam te maken is het geheim van hetsavoir vivre. f 300 Tapp. Slijterij o. stad huur f 3 ontv. f 40 p. w. f öOO Tapp.-SlijterijLoopz.hr. f 6ontv. f 70 p. w. f 650 Tapp.-Slijt.o. st.hr. f 5 verg. f40. ontv. f 70 p. w. f 800 mooi Café huur f 14 verg. f 50 ontv. f 60 p. w. f 1800 dr. Tapp.-Slijt, loopzaak, hoekh.o stad.hr. f 14verg. f 62.50 ontv. i 130. Nog verschillende andere zaken zijn kosteloos te bevragen ,1'Europe," Kerkstraat 156 Amsterdam b. d. Spiegelstraat. Spreekuur 10—1 en 6—8 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3