HM t( nunrroiMoist. Soirée voor kamermuziek Koninkl. Ned. Beij. Bierbrouwerij. BOCKBIER vangt aan op Woensdag 23 Nov. e.k. De Czarina, luw Alles te zamen: PRIJS 40 CENTS. St. Nicolaas-Etalage. Café Restaurant „de Nachtegaal?' BOCK B I K It, Piederlandsche Almanak Café LIEVENDAG. BOCKBIER, Bekendmaking! Amsterdamsch Conservatorium-Kwartet. He aflevering van De DIRECTIE. Nederlandseh Tooneel. Donderdag 1 December 1898, Mevrouw G. M. KERREBIJN geboren M e 1 c h i o r, A. P. KERREBIJN Jz. Boekhandel HERMs. COSTER ZOONAlkmaar. AANBESTEDING levensmiddelen. C. 1. Een practisch kookboek voor burgergezinnen 9 2. Een practische portefeuille-almanak. Cartonnages, Suikerwerken, Chocolade, zeer fijne Borstplaat enz. B ABTKETIüTTSRS, BAKKETSTUKJBS, Kok en Banketbakker.Ritsevoort A 3». aan de pomp met koolzuurdruk. Aanbevelend, H. VAN DDR SUmSEN. Boekhandel Herms. Coster Zoon Alkmaar. Prijs 75 ets. Prijs 75 ets. UITSLAG VEILING. üdedelezers gevraagd J. VAN TELLINGEN. Gebr". ADMIRAAL ALKMAAR. Zaal „Harmonie." Zaterdag 26 November 18988 uur. KWARTETTEN van HaydnBeethoven en Schumann. Ie Abonnementsvoorstelling. Bovenstaande novellen komen voor in Steeds voorradig gedurende het ST. NICOLAASFEEST bij BOTERLETTERS en STUKJES, zeer fijne SPECULAAS en ander FIJN GEBAK alsmede een ruime keuze ST. NICOLAAS- ARTIKELENdelicieuse BORSTPLAAT en CHOCOLADE-LETTERS. volledige kalender met kasboek, munttafelzegeltarief enz., vele illustratiën alsmede twee premiënen wel bevattende alle voorkomende recepten. De ondergeteekende bericht door deze, dat de ST. NICOLAAS-ETALAGE van af heden gereed en voorzien is van de nieuwste artikelen in en beveelt zich beleefd aan voor de levering van H. W. M. RIJKS, firma Wed. D. SCHOTSMAN, Tanaf heden verkrijgbaar van de pomp. Groote voorraad Vruchtboomen, Iepen, Heesters en Planten Billijke prijzen door het 'H n\ J«8. CRABBER, le viool. AVBSSé SPOOR, 2e viool. H. W. HOFMEESTER, alt. J. MOSSEL, violoncel. Programma: Entrée voor leden van Toonkunst met hunne Dames i 1,Entrée voor niet-leden f 1,25. Plaatsbespreking op Zaterdag 26 Nov. in de kleine zaal der »Harmonie." 's avonds 8 uur. Drama in vijf bedrijven uit, het Pransch van Eugene Scribe vertaald door A. lsing Jr. Regie W. P. de Leur. De hoofdrollen znllen vervuld worden door den heer Louis Bouwmeester en mevr. Theo Bouwmeester. Ie Rang f 1,60, 2e Rang 1 I,—, 3e Rang fO,50. Plaatsbespreking op den dag der voorstelling, 10 ets. in het lokaal Harmonievan 10 12 uur. De loting vangt precies te IO uur aan. Ondergetekende geeft bij deze kennis dat geene hem Sedaan zullen worden van GOE DE KEN ten zijne name gekocht of gehaald door thans verblijfhoudende te KOEDIJK, bij ALKMAAR daar zij met medeneming der kindereu begin September J.I., zonder eenige voorkennis, mijne woning verlaten heeft HAARLEM. Justus v. Maurih Verhuizen en Een interview. Trulda Rok, Uitscheien. L. van de Velde Een mooi cadeau. Geïll. Ph. S. van der Veen Een onderkruiper. Geïll. A. PrellEen exeensie. W beuevens: VAN De DIRECTEUR der PRINS HENDRIK STICHTING wenscht, behoudens de goedkeuring van het Dagelijksch Pestuur de leverantiën van Koloniale- en Grutterswaren, Brood, Boter, Vet, leesch, Holl. Spek en Potroleum aan te besteden, benoodigd gedurende bet jaar 1899. He bevolking bedraagt 200 personen. De gunningen zijn afhankelijk van prijs en kwaliteit medegedeeld Z°° Sp°edig mo^ellJk aan belanghebbenden De voorwaarden van aanbesteding zijn met de beschrij- Vingslpsten voor f 0,25 te verkrijgen en worden op franco toegezonden10' J'7°egillg van f °'35 in postzegels, franco De op zegel geschreven biljetten moeten voor of op Woensdag 30 November e.k. franco zijn ingekomen aan het adres van den Directeur, voorzien van het op schrift „Inschrijvingsbiljet", doch kunnen ook gesloten" bus d<3 daartoe blJ den Portier aanwezige Op biljetten bij monsters ingepaktkan geen regard worden geslagen. or. B g Monsters worden niet teruggezonden en moeten met e mui 'Oviiigsbiljetten van eenzelfde merkteeken voor zien zrjn. De Directeur voornoemd G. E. A. VAN HALL. KEWEMERSTRAATWEG Voor een bezoek houdt bij zich beleefd aanbevolen. ln vorige Jaren was deze kalender reeds omstreeks Nieuwjaar UITVERKOCHT. welke steeds versch voorhanden zijn. In vele opzichten een kleine „Staatsalmanak" Is deze keurige almanak reeds vele jaren een goede bekende. Bij de op 23 November 1898 gehouden veiling te DIRKSHORN is geboden 1. voor de BOERENPLAATS met SCHUUR, ERF, I UIN WEI- en BOUWLAND, in de Wondmeer, nabij Dirkshorn te Harenkarspel, gr. 22.12.90 H.A. f 23908,38 2. voor het HUIS en ERF, op de Stroet, te St. Maarten, groot 0.07.70 H.A. AVO, 3. voor het WEI- en BOUWLAND aldaar, gr. 3.95.80 H.A62A9,— 4. de helft in RIETLAND, te War- menhuizen groot .46.50 H.A. 173.— Totaal f 32803,38 De eindtoewijzing blijft bepaald op Woensdag, 30 No vember 1898 's morgens 10 nnr, in de herberg »het Wapen van Harenkarspel" te Dirkshorn. Mr. A. P. H. DE LANGE Notaris te Alkmaar. voor L' VI KOR E Parijsch Dagblad. Brieven letfc. M. a/d Boekh. F. KLUITMAN Alkmaar. Aanbevelend Boomkweekers, Bloemisten en Aanleggers van Tuinen, te II IJ P. Des Zaterdags te spreken te ALKMAAR, ten 12 nnr in »de Jager." Drnkkerjj v. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4