Honderdste jaargang. 1898. ZONDAG 27 NOVEMBER. Ttfationale Militie. Zitting van den Militieraad. Zitting van den Gemeenteraad Buitenland. N e^d erland. Vrijdag 25 November 1898 NO. 141* Eerste blad. ALKMAARSCHE Deze Courant wordt B 1 n s d a g-, Donderdag en Katerdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,SO 5 franco door het geheele rijk 1 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer3. Clll Kt\T. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven f r a njc'o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de zitting van den Militieraad in het 3e district van Noordholland zal worden gehouden ten raadhuize der gemeente HOORN en wel voor zooveel de gemeente Alkmaar betreft op Maandag 12 December 1898des voormiddags sr ten li1/* ure. Volgens art. 88 der Militiow^t moet in die zitting persoonlijk verschijnen 1°. de vrijwilliger voor de Militie 2°. de loteling, die vrijstelling verlangt wegens zieke* lijke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderde lengte. De loteling, die wegens ziekte of gebreken buiten staat is voor den Militieraad te verschijnen, wordt onderzocht op de plaats waar hij zich bevindt. Hij, die buiten de provincie, waarin hij voor de Militie heeft gelootverblijf houdtkan met goedvinden van den heer Commissaris der Koningin verschijnen voor den Militieraad, onder wiens rechtsgebied hij verblijf houdt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorz. 25 Nov. 1898. C. D. DONATH, Secretaris. BUITEHJCSEWOHfE TAW ALKMAAR, 's namiddags één uur. Voorzitter: de heer C. W. Bruinvis, oudste wethou der wegens verhindering van den heer A. Maclaine Pontburgemeester. Tegenwoordig 13 leden. Afwezig de heeren Witte Canters Vonk en Bosman. Secretaris de heer C. D. Donath. De Voorzitter opent do vergadering en stelt voor het lezen der notulen van de vorige vergadering aan te hondenwaartoe wordt besloten. Krond In den Hout. Daarna deelt hij mededat Burg. en Weth. gevolg hebben gegeven aan de wenken van sommige raadsleden en aangekocht hebben in openbare veiling den warmoe- zierstuin in den Hout met woning schuur enz., toebe hoord hebbende aan mej. de wed. P. IJ. Twisk voor eene som van f 4250 d. i. f 0,66 per M2., alzoo goed- kooper dan indertijd den Middenhont, die f 0,69 per M2. heeft gekost en minder dan den aangeboden tuingrond van C. Admiraaldie f 0,97 per M2. vraagt. De heer Kraakman vraagt of in de som van f4250 ook de onkosten zjjn begrepen. De Voorzitter antwoordt ontkennend. De kosten bedragen 8 pet. Daarna wordt aangeboden het volgende ontwerp-besluit De Raad Gelet op de mededeeling van burgemeester en wet houders dat op 24 November 1.1. de openbare veiling heeft plaats gehad van een huis met schuur erf en warmoezierstuin, zeer gunstig gelegen in den Stadshout, op Ropjeskuil, achter de Cadettenschool, te zamen groot 69 aren en 32 centiaren, 'twelk op hunnen last voor de gemeente is gemijnd op een bedrag van f 4250 Overwegendedat deze vergadering de bedoelde han deling van het dagelijksch bestuur ten volle goedkeurt Gezien art. 194 lett. a en c der Gemeentewet Besluit: A. voor de gemeente aan te koopeu een huis met schuur, erf en warmoezierstuin ten kadaster bekend gemeente Alkmaar in sectie E Nr. 817 moestuin, groot 41 aren 65 centiaren 494 huis eu erf groot 2 aren en 70 cen tiaren 1677 moestuin groot 24 aren 95 centiaren alzoo te zamen groot 69 aren en 32 centiaren voor den prijs van f 4250 B. de kooppenningen van het snb A bedoelde onroe rend goed met de kosten van overdracht bedragende 8 pet. van de koopsom zijnde f 340, stel in ronde cijfers een bedrag van f 4500, te vinden door geldleening op te nemen in een eerlang te sluiten groote geldleening. Afschrift enz. De heer Janssen vraagt, of men reeds eene bepaalde bestemming aan den grond wenseht te geven. Wat spr. betrefthij is er in 't algemeen niet voor dergelijke dingen, als thans door B. en W. gedaan, goed te keuren. Aanstonds komt er misschien weer grond te koop. Gaat men dan op dezelfde wijze te werk dan zou spr. niet weten waar te eindigen. De Voorzitter antwoordtdat omtrent de be stemming nog niets gedecideerd is. In het rapport, uit gebracht naar aanleiding van het door »Alemaria" om trent den Hout uitgebrachte verslag welk rapport nog niet gedrukt en aan de led en rondgedeeld iswordt gesproken over den aanleg van eene kweekerij, die noodig zon zijn voor het verkrijgen van zwaardere boomen voor den aanplant. Daarvoor zou de grond eventueel bestemd kunnen worden. Nu is het echter mogelijk, dat niet alle grond daarvoor noodig zal zijn. Wellicht zal men een gedeelte kunnen verhuren de woning kunnen laten gebruiken tegen oen Diet te booge huursom aan een werkman voor de plant soenen. Ook zal men een deel bij den Hout kunnen trekken. De grond ligt onmiddellijk achter de Cadetten school tegenover de Liefdelaan en had voor bouwterrein aangewend kunnen worden men achtte het evenwel niet wenschelijk daar meerdere arbeiderswoningen te ver krijgen. De heer de Groot den aankoop zeer op prijs stel lende betuigt aan Barg. en Weth. daarvoor zijnen dank. Op verzoek van den heer Kraakman besluit de vergadering voor een wijle over te gaan tot eene zitting met gesloten deuren. Na heropening daarvan stelt de Voorzitter voor den aankoop goed te keuren onder toevoeging oener eerste overweging aan het ontwerp-besluit in dien zin dat de tnin zal worden bestemd voor eene stads-kweekerij. De heer Janssen vraagt, of het reeds berekend is, dat eene eigen kweekerij voor de stad voordeeliger is dan boomen aan te koopen. Spr. verkeert in het onzekere of zij niet te bezwarend kan zijn voor de gemeente. De heer van den Bosch gelooft wel degelijk dat het hebben eener kweekerij een gemeentebelang is. Jonge boomen groeien het best, als ze van jongsaf opgekweekt worden in denzelfden grond, als waarin ze later verplant moeten worden. Voorts is de grond hier voor den groei uitstekend geschikt. Over de wegneming van de boomen aan den Geestersingel zou nimmer zooveel geklaagd zijn, als de boomen beter en grooter en meer bladrijk waren geweest. Heeft men zelf een kweekerijdan kan men de boomen grooter laten worden dan men ze nu kan koopen. De heer Janssen meent er opmerkzaam op te moeten maken dat in de eerste 10 jaren de gemeente aan een kweekerij niets heeft. Voorts is hij het niet eens met de bewering dat de boomen hier zoo goed groeien. De heer Goede wijst er opdat de gemeente voor den Hout veel boomen noodig heeft. Het gewenschte eener eigen kweekerij leert men het best waardeeren, als men een blik slaat in den Hout. Wij vinden hier prach tige lanen met schoone boomen. Bij storm zijn er echter hier en daar enkele uitgewaaid, die niet op tijd konden worden vervangen omdat er geene flinke jonge boomen beschikbaar waren. Alleen reeds voor het aankweeken daarvan lacht hem de aangekochte grond zeer toe. De heer Kraakman zou aan het te nemen besluit willen vasthechten de nitnoodiging aan burg. en weth. om een nader voorstel te doen omtrent de inrichting der kweekerij. Voorts gelooft hijdat het niet noodzakelijk zal zijn om in letter B van het ontwerp-besluit melding te maken van een te sluiten groote leening. De Voorzitter zegtdat de gemeente voor de subsidie aan den spoorweg Alkmaar—Hoorn toch moet leenen. De heer Goede is er niet zoo zeer voor om de kosten te voldoen uit de opbrengst eener geldleening. Evenals met den aankoop van land voor den stads- reinigingsdienstzou hij ook hier de koopsom willen betalen met een gedeelte van het ten name der gemeente op het Grootboek der N. W. S. ingeschreven kapitaal. Hij doet daartoe het voorstel. De heer Kraakman vindt dit denkbeeld niet geheel verwerpelijk. Zonder thans daaromtrent eene beslissing te nemen, zou hij deze zaak in het midden willen laten, totdat een nader voorstel van Burg. en Weth. zal zijn ontvangen Daarom stelt hij voor het besluit sub lett. B te wijzigen door de kooppenningen te voldoen hetzij uit de opbrengst eener te sluiten leening, hetzij uit de opbrengst van den verkoop van een gedeelte inschrijving op het Grootboek. Dit amendement wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Het ontwerp-besluit, aldus gewijzigd en aangevuld met de overweging, dat de aankoop zal strekken voor eene Stad9kweekerij wordt in stemming gebracht en aange nomen met op een na algemeene stemmen. Tegen stemde de heer Janssen. De vergadering wordt gesloten. BUlTSdtLANB. De Keizer en de Keizerin zijn den 26 te Potsdam teruggekeerd. Op de terugreis had te Mtinchen eene bespreking plaats tusschen den Keizer en den Prins-Regent van Beieren, waarbij volkomen over eenstemming verkregen is over de regeling van de mi litaire rechtspraak in Daitsehland. Het Dagelijksch Bestuur en de Raad van Berlijn zullen zich met een verzoekschrift tot den Rijkskanselier richten ter zake der steeds stijgende vleesehprijzen. Aan getoond wordt daarin, dat het Rijk in deze niet vol doende in 6igen behoeften kan voorzien. FBANKRIJU. Generaal Zurlinden, de militaire gouverneur van Parijs, heeft kolonel Picquart naar den krijgsraad verwezen, waarvoor hij zal terechtstaan onder beschuldiging van valschheid in geschrifte en het ge bruik maken daarvan. De krijgsraad zal 12 Dec. bij eenkomen en de zaak met open deuren behandelen. De regeeringscommisseris, overste Foulon, zal als ambtenaar van het openbaar ministerie optreden en mr. Labori zal den beschuldigde verdedigen. Voorzitter van den krijgs raad is generaal Dosse. In de Siècle" maakt Yves Guyot er den minister van oorlog de Freycinet een verwijt van te hebben toe gelaten dat Kolonel Picquart naar den krijgsraad is verwezen hoewel het Hof van Cassatie nog geen uitspraak heeft gedaan in de zaak Dreyfus. Het schijnt dat ge neraal Zurlinden den minister van oorlog gezegd heeft zijn ontslag te zullen nemen, als de regeering hem niet geheel vrij liet in zijne beslissing omtrent kolonel Pic quart. De heer Guyot schrijft o. a. »Een generaal heeft zoo tegen u durven spreken en gij bekent bet, gij, minister van oorlog Hoe gij hebt hem niet onmiddellijk geantwoord, dat deze bedreiging hem op zestig dagen vestingstraf en ontslag uit den dienst kwam te staan »Is er een ernstiger daad denkbaar, een daad die het leger volmaakter zon kannen desorganiseeren, die de tucht zekerder zou kunnen te niet doen, dan deze ver draagzaamheid van een minister van oorlog tegenover zulk een houding van de zijde van een generaal »Ik heb u meermalen hooren spreken over de noodza kelijkheid van de krijgstucht bij de hoofden van het leger. Begrijpt gij die thans zoo En verstaat gij zoo de suprematie van het burgerlijk gezag »Ik hoop nog mijnheer de minister en waarde oud collega, dat gij niet de medeplichtigheid zult aanvaarden van de wreedgeniepige daad die door generaal Zurlinden wordt voorbereid, dat gij die integendeel zult weten te beletten, en het is daarom, dat ik n heden nog de ver zekering geef van mijn oprechte hoogachting in de hoop dat het niet voor de laatste maal zal zijn." De minister van koloniën heeft mevrouw Dreyfus gemachtigd om een telegram te zenden aan haar echtge noot, door tussehenkomst van den gouverneur van Guyana, die het hem zal doen toekomen. Laatste Berichten. 0e Hretenzer-quaestle. WEENEN, 25 Nov. Men meldt uit Konstantinopel dat de sultan aan keizer Nicolaas een telegram zond, waarin hij diens tussehenkomst inroept om de installatie van prins George van Griekenland als gouverneur van Kreta te beletten. 0e meenfng te Berlijn. Te Berlijn is men vrij algemeen overtuigd, dat het »petitblea' inderdaad door majoor von Schwartzkoppen is geschreven en men vraagt zieh af of deze in het proces- Picquart niet tusscbenbeiden zal komen. Men hoopt, dat de Regeering den voormaligen attaché te Parijs zal machtigen tot spreken wanneer de veroordeeling van Picquart op geen andere wijze belet kan worden. Onteigening. De »St.-Ot.'' bevat heden het koninklijk besluit van 17 Nov. 1898, tot aanwijzing ter onteigening van per- ceelen, noodig voor de verzwaring en den aanleg van zanddijken in den buitendninregel tusschen de Heldersche- en Hondsbossche zeeweringen. Uit Apeldoorn schrijft men aan het N. v. d. D H. M. de Koningin-Moeder heeft zich den 24 bij het afgaan van het bordes van het Paleis Het Loo den voet verzwikt.. De hof-arts en de oud-hof-arts die toevallig in bet Paleis was verleenden geneeskundige hulp. Gelukkig is het ongeval niet van ernstigen aard. Amsterdam. Een van de grootste meolconsumenten alhier heeft, naar de »Ned. Bakk. Ct. verneemt, aan eenige Belgische meelfabrieken te kennen gegeven niet genegen te zjjn verder contracten tot levering af te sluiten zoolang de Belgische grenzen voor het Neder- landscbe vee gesloten blijven. Een geheimzinnige geschiedenis. Onlangs werd te Molenaarsgraaf een vrouw, die alleen thuis wasdoor gemaskerden overvaLenwaarbij de roovers f 300 uit een kast ontvreemdden en verder alle kostbaarheden onaangeroerd lieten. Het geval wordt nog geheimzinniger door het volgende verhaal in het Haagsche Dagblad" »Uit Molenaarsgraaf wordt gemeld dat een der huis- genooten van F. van Gilst in een doornenhaag op zijn erf een couvert gevonden heeftinhoudende de hem Zondagavond 6 November door twee gemaskerde mannen die eerst zijn vrouw handen en voeten bonden ontstolen f 300 in bankbiljetten. Daarbij was een brief gevoegd welke inhield dat die-en-die wier namen niet werden genoemd niet moesten verdacht worden en dat de dieven het geld teruggaven omdat zij er niet om verlegen waren. Een visscher te Loosdrecht heeft in één zet met plompnetten meer dan duizend pond brasem gevangen. Schagen. De heer J. C. Mate:s te Bnitenveld (Helder) vroeger leerling der Landbouwschool alhier is uit 40 sollicitanten benoemd tot directeur van de afdeeling landbouw en veeteelt aan het krankzinnigen gesticht te Deventer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1