Stadsberichten. Veiling vaste goederen. Markt- en Beursberichten. m Advertentiên. B U K E R L I JK E ST A N 1). 994 88 991 974 164 9644 274 16f® 10A 109 614 12-ns 89 221 111 1164 1384 118 1654 1434 1871 1654 261 149 854 96 844 834 2141 33i 97A 971 954 1021 103 404 341 364 654 674 554 874 304 90f De Velserbrug. De Commissie, welke zich in 1896 zooveel moeite heeft gegeven ter bestrijding van de voorgestelde plannen tot opheffing van de brng over het Noordzeekanaal te Velsen, heeft zich thans weder opnieuw gevormd; zij be- staat uit 13 leden, waarvan 5 de commissie van uitvoe ring vormen. In de eerste plaats is de afgevaardigde uit het district Beverwijk in de Tweede Kamer, Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet, uitgenoodigd tot een bijeenkomst, teneinde hem te overtuigen van het groote belang, dat de brug blijft bestaan. Haringcarspel. Voor he texamen van apothekers bediende den 24 te Zwolle gehouden, slaagde o.a. mej. P. Keijseralhier. Liberale Unie. Het bestuur der Liberale Unie heeft besloten dit maal geen algemeene vergadering bijeen te roepen, omdat de agenda, bij gebreke van een meer omvangrijk onder werp, alleen zou kunnen bevatten de huishoudelijke werk zaamheden en het dus waarschijnlijk is, dat de vergade ring zeer schaarsch bezocht zou zijn. Daarentegen hoopt het bestuur de algemeene Vergade ring van 1899 zoo tijdig mogelijk te beleggen. Het stelt zich voor, daarin te doen bespreken het hoogst gewichtige vraagstuk der verzekering van werklieden tegen invalidi teit en den ouden dag en vooraf, ter behoorlijke voor bereiding dier behandeling, een praeadvies over dit onder werp aan de kiesvereenigingen te doen toekomen. lOjarlg jubileum. Veertig jaren werkzaam te zijn bij denzelfden patroon, 't komt nu juist niet dagelijks voor in den tegen- woordigen tijd. Met ingenomenheid mag er daarom de aandacht op gevestigd, dat J. F. «F. lMcuucnliuij7.cn, werkzaam bij de firma J. J. de Lange Zoon, dit feit op vrijdag, den 25, onder vele blijken van belangstelling herdacht. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 aur als volgt: den 25: 739.2den 26: 737.2. Commissie kroningsfeesten. Den 25 hield de feestcommissie der plaats gehad hebbende inhuldigingsfeesten in deze gemeente hare laatste vergadering, waarin aan de orde was gesteld: 1°. de rekening en verantwoording2°. de bestemming van het batig saldo. De voorzitter, de heer mr. A. M. de Lange, opende de vergadering met een warm woord van dank aan de ver schillende vereenigingen in deze stad welke zich op zulk eene verdienstelijke wijze van hare taak hebben gekweten. Aan den samensteller van den optocht, den heer Jb. Mas- dorp werd een woord van buide uitgesproken-en aan de subcommissiën voor de uitstekende ten uitvoerlegging der aan hunne zorgen toevertrouwde plannen. Tot de „Harddra- verij-vereenigingde vereeniging „Klein maar dapper," met hare uitmuntende leiders; tot de ingezetenen die door de keurige en smaakvolle versiering der stad het hunne zoo ruimschoots hadden bijgedragen tot het welslagen van het feestwerd een woord van erkentelijkheid en waardeering ger'cht, terwijl ook de voorzitter met bijzond, r genoegen constateerde hoe steeds in alle vergaderingen onderlinge waardeering, zelfs bij groot verschil van meening, geheerscht had en gebleken was dat de samenstelling dezer feestcommissie uitstekend had voldaan: ce com missie gekozen uit de afgevaardigden van talrijke ver eenigingen hier ter stede gevestigdvoelde zich sterk door den steun der geheele burgerij. De rekening en verantwoording van den penningmeester, den heer mr. W. P. A. Verhoeff, hield een ontvang van f 3213,50 een uitgaaf van f 2930,08 en mitsdien een voordeelig saldo van f 283,42. De ontvang bestond uit: Ontvangen bijdragenf 3057,61 Verpachting programma's 40, Gekweekte renten67,53 Saldo's der commissiën voor optocht en volks feesten De uitgaven daarentegen uit Uitgaven der hoofdcommissie Commissie optocht Volksvermaken Aan „Klein maar dapper" Aan de politie Muziek 48,36 Samen f 3213,50 f 350,08 1800,— 350,- 70,— 25,— 325, Samen f 2930,08 Tot het nazien dier rekening (welke geheel gespecifi ceerd was) werden uitgenoodigd de heeren H. Coopmans, F. Fuhrman en F. H. Ringers, welke heeren voorstelden na tnderzoek die rekening goed te keuren en den penning meester te dechargeeren voor zijn geldelijk beheer, onder dankbetuiging voor zijne vele goedediensten in deze bewezen. Aldus werd besloten. Daarna was aan de orde de bestemming van het batig saldo ad f 283.42. Vooraf was gelezen een brief van den heer C. J. Reiziger Jr., hoofd der openbare 2e school voor on vermogenden, waarin een warm pleidooi werd gevoerd voor het bestemmen van een gedeelte dier gelden als een St. Nicolaas-cadeau voor de leerlingen der scholen voor on vermogenden. Dat schrijven vond al dadelijk bij het voorlezen den gewenschten bijval, en 't was dan ook geen wonder dat, nadat met algemeene stemmen was besloten om de f 131,die ontvangen was van de vereenigingen die als leden waren toege treden, aan die vereenigingen terugtegeven, ook met al gemeene stemmen besloten werd, de resteerende f 152.42 aan den heer Reiziger ter hand te stellen om die aan de verschillende scholen voor onvermogende kinderen in deze gemeente te verdeelen naar evenredigheid van het getal der kinderen op die scholen onderwijs genietende. Bij de rondvraag van den voorzitter, nam de heer J. Dirkzen het woord om den voorzitter en de leden van het hoofdbestuur den dank der vergadering te betuigen voor al hetgeen zij tot het welslagen der feestviering hadden gedaan. Daarna werd de vergadering door den voorzitter ge sloten en behooren de inhuldigingsfeesten tot, de geschie denis, welke ook voor deze gemeente vele aangename her- inneringen zal achterlaten. De heer A. Stuurman slaagde aan de univer siteit te Amsterdam voor het doctoraal examen in de rechts- en staatswetenschappen. Cadettenschool. De generaal-majoor van Pommeren, inspecteur van het militair onderwijsbezocht den 26 de Cadettenschool om inspectie te honden over de cadetten. Gebrs. Wilson. De directie van de «Nieuwe Courant" bezorgde Vrijdag, den 25, haren abonné's in het lokaal Har monie een aangenamen avond. De heeren Joh. en Jac. Wilson de bekende declamators uit Hoorngaven een achttal voordrachten ten beste die het talrijke pu bliek ten zeerste voldeden. Het programma was met zorg samengesteld en uitermate gesohiktom het dra matisch talent van den een zoowel als het komische van den ander te doen uitkomen. Behalve «Gervaise van Jacq. Normand en »do Schipbreukeling" van Framjois Coppée, werd ook »Het verhaal van den Werkman" van A. Belinfante Jr. zeer verdienstelijk voorgedragen. De humoristische schetsen van Laurillard »Een huiselijk tooneeltje" en «Bij een stndentenmaskarade' alsook «Het zoutvat" van Van Heyst zijn aardige gedichtjes doch de gezonde humor die er uit spreektkomt eerst ten volle uitals men ze hoort voordragen als de heer Wilson dit kan. Beide heeren hadden dan ook een zeer dankbaar publiek herhaaldelijk werden zij terugge roepen. De directie van de «Nieuwe Courant", zoowel als de heeren Wilson kunnen met voldoening op dezen avond terugzien. Mej. W. Clock, onderwijzeres aan de Huishoud en Industrieschool, is den 26 te Amsterdam geslaagd voor acte 1. o. handteekenen. De heer J. C. F. Hellevoet, stationschef te Res teren, is als zoodanig benoemd te Alkmaar en tevens van de 3de tot de 2de klasse bevorderd. Conservatorium - kwartet. Het bovengenoemde concert, op Zaterdag, den 26, in het lokaal »H a r m o n i e", vangt te half negen aan. Leeraar amhachts- en burgeravondschool. Van de 124 candidaten, die zich voor de betrek king van leeraar aan de ambachts- en burgeravondschool voor het timmeren hebben aangemeld, zijn vier candida ten opgeroepen om 24 en 25 November proeven van bekwaamheid af te leggen. Nationale Militie. Het aandeel dezer gemeente in de lichting der nationale militie van 1899, bedraagt 39 man. Het aan tal lotelingen bedraagt 181. Aankoop grond Hout. Het in eene buitengewone zitting genomen besluit tot aankoop van een stuk grond in den Houttoebe hoord hebbende aan mej. P. IJ. Twiskverblijdt ons zeer. Waar voor zoo billijken prijs de gemeente eigenaresse worden kan van grondgelegen in onzen nooit genoeg te waardeeren Houtdaar doet onze Raad o. i. een daad van wijs beleid, om zulk eene gelegenheid niet te laten voorbijgaan en verheugt het ons zeer dat bedoeld besluit werd genomen met op één na algemeene stemmen. Trouwens krachtige argumenten tegen dit overwegend gemeentebelang voerde ook deze eenige te genstander blijkens het in dit nummer voorkomend verslag der zittingniet aan. Vakonderwijs. Op uitnoodiging van de afd. Schiedam van den Alg. Ned. Werkliedenbond hield den 22 de heer H. J. de Groot, directeur der Ambachtsschool en der Burger avondschool, alhier, eene lezing over «vakonderwijs voor a.s. ambachtslieden". Na een uitvoerig verslag dier rede en van de daarop gevolgde levendige gedachtenwisseling wijdt de «Schie- damsche Courant" in baar nummer van donderdag, 24 November 1.1., een waardeerend woord aan het ambachts- onderwijs hier ter plaatse. Zij zegt o. a. De tentoonstelling van teekeningen, vervaardigd door leerlingen der gereorganiseerde burgeravondschool te Alk maar was een bezoek en aandachtige beschouwing ten volle waard. Ook zonder de zeer belangrijke lezing van den heer H. J. de Groot en de door hem gegeven inlich tingen, bleek uit het tentoongestelde werk zelf reeds, dat de richting waarin het onderwijs daar gestuurd wordt, een geheel andere is, dan die, welke tot nog toe op de meeste burgeravondscholen gevolgd wordt. Dat deze nieuwe richting in het avondschoolonderwijs verre te verkiezen is boven de oudedaarvan is het tentoongestelde wel het beste bewijsde resultaten aan de Alkmaarsche school verkregen, kunnen dan ook niet anders dan uitstekend genoemd worden. 24 November. Door den notaris H. J. J. VERHOEFF te Avenhorn. 1. Koffiehuis «Boompoort", hoek Voormeer en Raaksje. Str. J. Dorregeest f 2720, 2. Huis en erf, Raaksje. Str. J. J. Schouten 245, 3. dito dezelfde 840,— 4. dito dezelfde 595,- 5. dito Str. C. Grootegoed 590,- 6. dito Str. Jb.Wagenaar Pz.» 605,— 7. dito Wolfpad. Str. S. Bregman 735,— 8. dito Str. W. Vasbinder 730,- 9. dito Str C. Grootegoed 720,— 10. dito, Overdiestraat. Str. W. Vasbinder 665,— 11. dito Str. S. Bregman 645,— Alle deze perceelen te Alkmaar. Toewijzing 1 December 1898, in «de Valk" te Alkmaar. ONDERTROUWD. 24 Nov. Jan Dik en Antje Zwart. 25 Adriaan Johannes van den Berge, alhier, en Dina Paulina Timmerman, te Ellewoudsdijk. GEBOREN. 24 Nov. Anna Cornelia en Dorothea Johanna, ds. van Klaas Baltus en Dorothea de Winter. OVERLEDEN. 25 Nov. Paulina Eranciska, d. van Abraham Theodorus Karlee en Gijsbertha Oostendorp, 4 j. en 9 m. Joannes Josephus Kuipers, 50 j. Willem Pendraat, 50 j. 11 m. f 27.50, commissie Aangevoerd 352 stapels Alkmaar, 25 Nov. Kleine f 27,50, Middelbare f 28.50. wegende 114553 Kgr. Alkmaar, 25 Nov. Aangevoerd 2844 mudden. Tarwe t 5.90 a 7.30 rogge f 5,25 a 5.70, gerst f 0.— a 0.— id. chev. f 4.90 a 5.75, haver f 3.a 3.65, paarde- boonen f 6.35 a 6.50 bruine dito f 10.25 a 11,50, citroen dito f 15.witte dito f 13.a 16.rood mosterd zaad f 0.a 0.geel mosterdzaad f a koolzaad f—a karweizaad f 11.a blanwm. zaad f a groene erwten f 9.a 18. grauwe erwten f 13.50 a 20.—vale erwten f 12.a 16. witte erwten fa duivenboonen f 6.75. Alkmaar 26 Nov. Aangevoerd 0 paarden fa 3 koeien en ossen f 150 a 180, 0 vette kalv. f a per P. f 0.a 0.24 jnuebtere id. f 8 a 18, 70 magere schapen f 10.a 16.p. P. f0,a0—0 vette id. f 0. a a vette varkens a ct. per K.G., 70 magere id. f 12.a 16.10 bokken en geiten f 2.— a 8. boter, per P. ('s middags 12 uur) f 0.55 a 0.625, kip eieren fl.375 a 1.50, per 25 st. eenden dito f 0. - p. 100. 289 biggen f 5.a 8.50, 3 kleine bokjes f 1.25 a 2. 1 ezel f 15. Amsterdam 25 Nov. Friesche Dokkumer Jammen f2.50 a 3.Franeker f0.a 0.Zaaiers f 1.90 a 2.10, Zeeuwsche Spuische Jammen f 3.a 3.30, Poters f 1.70 a 1.80, Flakkeesche f 2.70 a 2.90, Blauwen f 2.90 a 3.10, Geld. blauwen f2.70 a 2.90, Kralen f 0.a 0. Pruisische Hamburgers f 2.90 a 3.10, Roode f 0.a 0.— Westlandsche Zand f 3.a 4.50 per H.L. Petroleum onveranderd. Edam, 25 Nov. 109 stuks boter per Pond 60 a 65 ct. kipeieren f 6.a 7.per 100 stuks. Op de najaars-lammerenmarkt werden aangevoerd 2200 stuksf 13 a 20 per stuk. Handel vlug. Hoorn, 25 Nov. Aangevoerd: 505 schapen f20 a f25, 387 lammeren f 14.a 20.149 varkens f 0.32 a 0.38 per KG., 18 runderen|f 200 a 250. Handel vlug. Hoorn 26 Nov. Aangevoerd tarwe f 6.a 7. Rogge f 0,— a 0,Gerst, f 4,a 5,—, Haver f3.25 a 3.75, witte erwten f 12, a 13.— groene dito f 11 a 14. grauwe dito f 16,25 a 19,vale dito f 10,75 a 15, Bruine boonen f 10.a 11,50, Karweizaad f mosterdzaad f 0 koeien f 0 a 0 32 schapen f 20 a 26 0 Lam meren f a ,3 kalveren f 10 a 14,41 varkens f 10. a 20.—, 0 zeugen a 203 biggen f 4,a 10, kipeieren f 6,a 6,50, eenden dito f a per 100, 1675 kop boter f 0,62s a 0,675 p. K., 9 paarden f 70 a 150. AMSTERDAM. 25 Nov. 26 Nov. Cert. pCt. Nederland, N. W. Schuld dito, dito3 dito, Oblig3 Italië, Inschrijving 1862/815 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.. 5 ditodito April-Oct.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... 3 dito,, 1888/89, a frs. 500 met id44 Rusland, Binnenlandscbe 18944 dito, 1880 geeons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le&2eser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli.. 5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.3 4 N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatseh. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Oentr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250. dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig.44 dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 HongarijeTheiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito dito 18605 dito dito 1864 dito' Stad Weenen 1874 Ruslan.d, Staatsleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind.Expl.Mij 851 961 9bfit S7f 84 A 8344 83-ft 844 211 64t% 97-tV 9744 95 10]i 824 102$ 39-Hr 90 934 29* 1071 34f 981 37 984 654 664 5444 874 3034 904 112 344 914 1004 92 56 584 155 98| 864 1004 5541 581 991 984 161 96t4 27f 151 IOïw 12s 89rfr 22 116ts 118 1644 264 Heden overleed, op noodlottige wijze, onze geliefde echtgenoote moeder, behuwd- en grootmoeder DUIFJE EILAND in den ouderdom van 70 jaar en 4 maanden. J. JONGERT. Alkmaar T. JONGERT Stam. 22 Nov. 1898. F STAM. STAM.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2