De Juweelen Kroon. Honderdste jaargang. 1898. ZONDAG 27 NOVEMBER. Armenzorg. FEUILLETON. Buitenland. A. CONAN DOYLE. MO» 141. Tweede blad. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsda g-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,SO franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummeraj'3 ets. Telefoonnummer3. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,13. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. i. Twee zaken van groot algemeen belang worden in eenzelfde hoofdstuk ouzer Grondwet behandeld, en de eene zoowel als de andere wordt, elk in een afzonderlijk artikel, verklaard te zijn een onderwerp of voorwerp de woorden verschillen, maar de beteekenis is dezelfde »van de aanhoudende zorg der Regeering." 't Zijn inderdaad twee gewichtige volksbelangen onderwijs en armbestuur. Beide moeten volgens deze Grondwetsbepa lingen door de wet worden geregeld maar wat in de Grondwet zelve ten aanzien van beide wordt bepaald, is verschillend. Terwijl omtrent het armbestuur armenzorg zou een geschikter woord zijn behalve de bovengenoemde verklaring niets anders wordt gezegd, dan dat de Koning jaarlijks van de «verrigtingen dien aangaande" een uitvoerig verslag doet geven aan de Staten-Generaal, bevat het artikel dat over het onderwijs handelt, niet alleen een soortgelijk voorschrift, maar tevens de bekende belangrijke bepalingen, dat het geven van onderwijs vrij is, behoudens het toezicht der overheid en, wat het middelbaar en lager onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onder wijzers, dat het openbaar onderwijs wordt geregeld met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, en dat overal in het rijk van overheidswege voldoend lager onderwijs wordt gegeven. Zoo is bij de Grondwet ten aanzien van het onderwijs reeds een belangrijke beslis sing gegeven, en aan den wetgever op enkele punten de weg gewezen voor verdere regeling, doch ten aanzien van de armenzorg de wetgever geheel vrijgelaten. Bij de wettelijke regeling van het lager onderwijs heeft men in overeenstemming met het voorschrift der Grond wet de openbare school voorop gezet, uitgaande van het denkbeeld dat zij zou zijn de algemeene volksschool, be houdens de noodige vrijheid tot oprichting van bijzondere scholen voor hen die met de openbare geen vrede zouden hebben. Bij de regeling van het armbestuur daarentegen is de tegenovergestelde weg ingeslagen. Met zoovele woorden is bepaald, dat de ondersteuning der armen wordt overgelaten aan de kerkelijke en bijzondere instel lingen van weldadigheid, dat de subsidiën uit de open bare kassen allengs zouden verminderen, en dat de bur gerlijke besturen geen ondersteuning zouden verleenen, dan na zich te hebben overtuigd, dat zij van de kerkelijke en bijzondere instellingen niet te verkrijgen was, en dan alleen bij volstrekte onvermijdelijkheid. Men oordeelde ten aanzien van het onderwijs, dat een openbare school, DOOK 3) «Gij hebt mij nu genoeg uitgescholden. Ik wil er geen woord meer over spreken. Morgen vroeg ga ik hier vandaanik zal ook zonder uwe hulp mijn weg wel in de wereld vinden." «Je zult mijn huis geboeid verlatentusschen twee politieagentenschreeuwde ik razend van drift. »Ik wil weten, wat er gebeurd is." «Van mij zult gij niets gewaar worden. Laat de politie alles maar nauwkeurig onderzoeken." Het geheele huis was nu op de been, want in mijn drilt had ik al luid geschreeuwd. Mary kwam eerst de kamer insnellen en toen zij het kroontje en Arthur's bleek gelaat zag, ried zij dadelijk, wat er gebeurd was, en viel met een gil bewusteloos neer. Ik zond het kamermeisje om de politie te halen en verzocht deze, terstond een onderzoek in te stellen. Toeu de inspec teur en een brigadier het huis binnentradenvroeg Arthurdie de laatste minuten met over elkaar ge slagen armen somber voor zich uit bad gekeken, of ik van plan washom van diefstal te beschuldigen. Ik antwoordde, dat bet nu geen zaak meer tusschen ons beidenmaar eene publieke zaak waswijl de beschadigde kroon tot de rijksjnweelen behoorde en ik daarom vast besloten was het recht zijn loop te laten. »Ge zult toch in elk geval niet wenschen, dat ik op staanden voet gearresteerd word Het zal zoowel in uw eigen belang als in dat van mij zijn, als ik het huis voor een paar minuten kan verlaten." »Opdat jij je uit de voeten kunt makenof ver bergen wat je hebt gestolen," zeide ik. En bij de waar onderwijs werd gegeven met eerbiediging der uit- eenloopende godsdienstige begrippen, tevens medewer kende tot de opleiding tot alle Christelijke en maat schappelijke deugdenhet godsdienstonderwijs over latende aan de kerkgenootschappenzou voldoen aan de behoeften van de overgroote meerderheid van het Nederlandsche volk, zoodat de bijzondere school alleen hier en daar totaan vulling zou dienen. Ondersteu ning der armen daarentegen was altijd zoozeer beschouwd als één der eerste plichten van kerkgenootschappen en godsdienstige vereenigingen dat men meende haar vei lig aan deze en andere bijzondere instellingen te kunnen overlaten en genoeg te doen met aan de burgerlijke besturen de verplichting op te leggen om waar langs den gewonen weg geen hulp te verkrijgen was in den uitersten nood ondersteuning te verleenen. In beide opzichten heeft men zich vergist, is althans een sterke reactie niet uitgebleven. Ofschoon de open bare school nog altijd vooraan staat heeft de voorkeur voor de bijzondere school zich allengs krachtiger en iu breeder kring geopenbaard. Daarentegen zijn de kerke lijke en bijzondere instellingen van weldadigheid meer en meer in de vervulling harer taak te kort geschoten. Naarmate de subsidiën nit de openbare kassen slonken bleken de kerkelijke armbestnren minder in staat hnnne armen voldoende te ondersteunen. Verschillende vereeni gingen met ot zonder kerkelijk verband, namen een deel van het werk over of boden hulp maar de toestand is en blijft onbevredigend. Gebrek aan geld is daarvan niet de eenige oorzaak. Men begrijpt dat er geen ver betering komt wanneer men zich er toe bepaalt elke uitgestoken ledige hand te vullen. Luiheid, zorgeloosheid, slordigheid mogen niet gevoed worden. Er moet worden onderzocht, wat de oorzaken sjjn van armoede en gebrek. De ziekte kan voorgewend de tegenspoed niet vrij zijn van eigen schuld de werkeloosheid gewild of het gevolg van onverschilligheid en wispelturigheid. Wordt onder zulke omstandigheden te willig onderstand verleend dan wordt voedsel gegeven aan de neiging tot misleiding en bedroghet besef van eigen verantwoordelijkheid ondermijnd en een onmatig vertrouwen gekweekt op de weldadigheid van anderen. Het gevaar ontstaat, dat hetgeen ten behoeve van hulpbehoevenden wordt gedaan en gegeven niet in de eerste plaats ten goede komt waar de nood het meest dringtwaar de hulp den wan kelenden moed zou schragen en tot nieuwe krachtsin spanning zou opwekken maar in kringen waar de be deeling als een der gewone middelen van bestaan wordt beschouwd. gedachte aan de vreeselijke positiewaarin ik mij bevondsmeekte ik hemtoch te bedenken, dat niet slechts mijn eer, maar ook die van een ander, veel aanzienlijker persoon op het spel stond en dat hij een schandaal dreigde te veroorzaken, dat de ge heele natie zou schokken. Hij kon dit alles voorko men, als hij mij slechts wilde zeggen, wat hij met de drie vermiste steenen had gedaan. »Bedenk toch wat je te doen staat," vervolgde ik, »want je bent op heeterdaad betrapt. Alleen als je ons vertelt waar de berillen zijn, dan zal alles vergeven en vergeten worden." «Bewaar uwe vergiffenis voor hendie ze noodig hebben," antwoordde hij verachtelijk Ik zag duidelijk dat mijn woorden geen indruk op hem maakten. Ik noodigde den inspecteur uit, binneu te komen en liet mijn zoon onmiddelijk in hechtenis nemen. Terstond werd een onderzoek ingesteldniet enkel op zijn persoon, maar ook in zijn kamer en overal in het huis, waar hij de juweelen kon verborgen hebben. Doch er werd geen spoor van gevonden en overreding noch bedreiging vermochten den ellendigen knaap te be wegen, ons eenige inlichting te verschaffen. Hij werd van morgen naar de gevangenis gebracht en nu kom ik u smeeken, uwe scherpzinnigheid aan te wenden, om deze duistere zaak op te helderen. De politie heeft openlijk verklaard, dat zij er voor 't oogenblik niets aan kan doen. üp geld behoeft ge niet te zien. Ik heb reeds eene belooning van duizend pond uitgeloofd. Mijn God wat moet ik beginnen [n één nacht heb ik mijn eer, mijne juweelen en mijn zoon verloren. Wat moet ik nu doen Hij hield zijn hoofd met beide handen vast en bewoog het heen en weer, bij zichzelf klagend als een kind, dat geen woorden voor zijn verdriet kan vinden. Sherlock Holmes keek eenige minuten zwijgend met gefronste wonkbranwen voor zich. «Ontvangt ge dikwijls bezoek vroeg hij. «Niemand, behalve mijn compagnon met zijn gezin en een enkelen kennis van Arthur, o. a. Sir George Burn- well, die in den laataten tijd verscheidene koeren bij ons Wil men dit gevaar vermijden, dan is eenheid van handelen noodig van allen die aan het gewichtig en moeilijk werk der armenzorg medewerken. Kennis van de gezinnen en de personen die ondersteuning vragen, of ongevraagd soms meer dan anderen behoeven is een vereischte bekendheid met hun levensomstandigheden en, als vrucht van die bekendheid, belangstelling in hun lot is onontbeerlijk. Maar dan is ook volstrekt noodzakelijk, dat de eene instelling van weldadigheid niet onbekend zij met hetgeen door de andere wordt gedaan. Er dient te wezen wat wij zonden kunnen noemen een algemeen informatie-bureel, waar alle inlichtingen zijn te verkrij gen, die omtrent personen en gezinnen kunnen zijn inge wonnen. De daarvoor onmisbare samenwerking van alle instellingen van weldadigheid wordt evenwel te zeldzaam gevonden. De wet verplicht er niet toe, kan er niet toe noodzaken, en om het uit eigen beweging te doen, daar toe is het onderling vertrouwen niet sterk genoeg. De eene instelling vreest bijoogmerken bij de andere men is het oneens over den te volgen weg, oneens over de middelen die moeten worden aangewend. Daarbij is het aantal personen, die het lastige en veelomvattende werk van het onvermijdelijk voorafgaand onderzoek onder elkan der verdeelen, veelal te gering. Wil men verder komen, dan moeten de armen bezochtdan moet met de armen zeiven overlegd worden. Daarvoor is veel tijd, daarvoor is de samenwerking van velen noodig. Reeds sedert lang is op wjjziging onzer armenwet aangedrongen. Schetsen, ontwerpen eener herziening zijn in het licht gegeven. In het vorige jaar werd in de Troon, rede medegedeeld dat een ontwerp in bewerking was. Dat de Troonrede in September van dit jaar daarover zweeg, heeft velen teleurgesteld. Zoo is het begrijpelijk, dat men met belangstelling, sommigen met onverholen ongeduldde plannen der Regeering te gemoet ziet. Intusschen hebben zij, die van de noodzakelijkheid eener nieuwe regeling het sterkst overtnigd zijn, gelegenheid gevonden om hun wenschen aan de Regeering te doen kennen. ITALIË. De conferentie tegen het anarchisme is den 24 te Rome geopend. De minister van bnitenlandsche zaken, admiraal Canevaro, begroette de vreemde vertegen woordigers. In zijn openingsrede zeide hij, zich niet de moeilijkheden van de taak der conferentie te ontveinzen. De heer Canevaro werd tot voorzitter der conferentie benoemd. Wegens den ernst van het onderwerp der conferentie, zullen de feesten, die anders bij dergelijke gelegenheden worden gegeven, ditmaal achterwege blijven. Wel zullen is geweestmaar, voor zoover ik mij herinner, niemand anders." «Gaat ge veel uit «Arthur wel, Mary en ik blijven altijd tehuis; wij hebben geen behoefte aan uitgaan." Dit is iets ongewoons voor een jong meisje." «Zij is wat stil van natuur. Bovendien is zij niet zoo heel jong meer, zij is reeds vier en twintig jaar oud." «Naar ge zegt, heeft dit voorval met de berilkroon ook haar zeer geschokt." «Vreeselijk, nog meer dan mij." «Twijfelt niemand van u aan de schuld van uw zoon?" «Hoe zou het anders, daar ik met eigen oogen zag, dat hij de kroon in zijn hand had." «Ik kan dit moeilijk als een doorslaand bewijs beschou wen. Was de kroon geschonden «Ja, ze was verbogen." «Denkt n niet, dat hij getracht kan hebben, ze recht te buigen «God zegene u gij doet wat gij kunt om hem vrij te pleiten, doch dat zal u te zwaar blijken. Wat had hij daar in de kamer te doen Als hij geen kwaad in den zin had, waarom zei hij dan niet, wat hij van plan was «Juist. En als hij werkelijk schuldig was, waarom verzon hij dan geen leugen Uit zijn stilzwijgen kan zoo wel het een als het ander afgeleid worden. Wat dacht de politie van het geraas, waardoor gij wakker zijt ge worden «Zij dachten dat hot wel kon veroorzaakt zijn doordat Arthur de deur van zijn slaapkamer sloot." «Dat lijkt nogal waarschijnlijkAlsof iemand, die een misdaad in den zin heeft, hard met de deur zon slaan, om het geheele huisgezin te wekken. Wat zeiden zij dan van het verdwijnen der juweelen «Zij zijn nog bezig den vloer en de meubels te onder zoeken, in de hoop, de kostbare steenen terug te vinden." «Hebben zij er al aan gedacht, ook buiten uwe woning rond te zien «Ja wel, zij hebben veel ijver betoond. De geheele tuin is al nauwkeurig onderzocht."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5