WAARSCHUWING. De Erven de Wed. B. VAN NELLE, Nederlandsche Almanak Wortelsnijders Stroosnijders Kookpotten, V. S. OHMSTEDE J.Czn, Dijk C 26 27, Alkmaar. De Zuidhollandsche Roomboter- Kaasinrichting Het vergaan der wereld, N00RDERBANK GROOTE AFSLAG ROOMBOTER. Zuidscharwoude. Een Woonhuis en Erf Itfotaris Crouverne Het WEILAND aan de Ringsloot, te Koedijk AMSTERDAM ROTTERDAM, DAMRAK 98, 4e huis van den Dam. Schiedamschedijk 26-36. Boekhandel Herms. Coster ZoonAlkmaar Prijs 75 ets. Prijs 75 ets. GRAAN-, LIJNKOEK- en BOONENBREKERS Borschmachinesüosmolens Wanmolens, J. v* HEES. Ernstig gemeend. SMIDSKNECHT Horloges Regula teurs, Wekkers, J. BOSSERT Hz., Mient B 26. Boekli. Herms. Coster Zn. C. Flammarion. In 12 afleveringen a f 0.20. Compleet f 2,40. Het KANTOOR LANGESTHAAT No. 48, Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar. Echtscheiding. Eerste Aankondiging. publiek te verkoopen onder SINT PANCRAS, GRAANMATENSCHOPPENWANNENZEVENBASCULEN te LEIDEIN, ALKMAAR. Een allerinteressantst en leer- zaam boek voor de studie der populaire natuurkunde. te ALKMAA.R, wordt op 1 DECEMBER 1898 VER PLAATST naar het huis z/z vroeger bewoond door L)r. Mensonides Sr. Tweede aankondiging. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, d.d. 6 October 1898, is het huwelijk tnsschen FREDE- RIKA OUD, zonder beroep, wonende te Hoorn en DIRK DE GRAAF, koopman, mede wonende te Hoorn, ten verzoeke van eerstgenoemde ontbonden verklaard door echtscheiding. Alkmaar, De procureur van de eischeresse, 25 Nov. 1898. Mr. A. PRINS. Tweede aankondiging. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, d.d. 6 Oetober 1898, is het huwelijk tnsschen NEELTJE VERMEIJ, zonder beroep, wonende te Helder, en WIL LEM DIRK CORNELIS OENIN, vroeger wonende te Helder, thans zonder bekende woon- ot verblijfplaats ten verzoeke van eerstgenoemde ontbonden verklaard door echtscheiding. Alkmaar, De procureur van de eischeresse 25 November 1898. Mr. A. PRINS. Bij vonnis van bovengenoemde Rechtbank van 20 Oe tober 1898 is het huwelijk van JOHANNA OATHA- RINA LANGEDIJK, zonder beroep, wonende te Schagen, en HENDBIK BRAND, zonder beroep, vroeger wonende te Schagen thans woonplaats onbekend ver klaard te zijn ontbonden door echtscheiding op grond van kwaadwillige verlating en zulks ten verzoeke der vrouw. Alkmaar, 25 November 1898. De prokureur der eischeresse Mr. A. M. DE LANGE. Ingevolge beschikking der Arrondissements Rechtbank te Alkmaar van 24 Maart 1898 Heden den twee en twinstigsten November van het jaar 1800 acht en negentig ten verzoeke van JOHANNA OATHARINA LANGE DIJK zonder beroep wonende te Schagen ten deze domicilie hebbende en kiezende ten kantore van haren prokureur Mr. A. M. DE LANGEaan de Breedstraat A 48 te Alkmaar Heb ik JOHANNES GERARDUS KLEIN, Deurwaar der bij de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, aldaar wonendeAan HENDRIK BRAND zonder beroep, vroeger wonende te Schagenthans zonder bekende woonplaats in het Koninkrijk of bekend werkelijk verblijf, exploit doende door aanplakking aan de hoofddeur van de gehoorzaal der Arrondissements Rechtbank te Alkmaarterwijl een tweede afschrift van dit exploit door mij is overgegeven aan den EdelAchtbaren Heer Officier van Justitie van gezegde Rechtbank, sprekende ik aan het Parquet in het Rechtsgebouw aan den Bergerhoutte Alkmaar met ZEd. in persoon die de oorspronkelijke akte met »ge zien'' geteekend heeft zullende verder van dit exploit aankondiging geschieden in de Alkmaarsche Courant Met overgifte van afschrift Beteekend: de be hoorlijk geregistreerde grosse van een vonnis bij verstek gewezen door de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, de dato 20 Oetober 1898 in zake mijne requirante als eischeresse en de gerequireerde als gedaagdewaarbij is uitgesproken de echtscheiding tnsschen partijen op grond van kwaadwillige verlating met al de gevolgen daaraan door de wet gehechtmet bepaling dat het uit dit huwelijk geboren kind PIETERTJE EVERDINA BRAND bij de eischeresse zal veiblijven en met ver oordeeling van gedaagde in de kosten van het rechts geding. Geschiedende deze beteekening ingevolge de Wet en opdat gedaagde daarvan op legale wijze zoude kennis dragen. En heb ik Deurwaarder exploit doende sprekende en met domiciliestelling als boven is gerelateerd aan den ge- insinueerde gelaten afschrift van voormeld vonnis en afschrift van die exploit waarvan de kosten zijn in debet f 4.05een woord doorgehaald goedgekeurd. Gezien. De Officier van Justitie J. G. KLEIN MODDERMAN. Denrw. Expl. f 0,75 Schrijd. 2,40 Visa etc. 0,90 f 4,05 In debet geregistreerd te Alkmaar, den drie en twin tigsten November 1800 acht en negentig, deel 42 folio 96, verso vak 8. Een blad, geen renvooi. Verschuldigd voor recht een gulden twintig cent. De Ontvanger Debet f 1,20. VAN SLOOTEN. De Notaris DUKER, aldaar gevestigd, is voornemens op Dinsdag 39 Bïovember 1898 des namiddags te 5 uur, in de herberg »de Roode Leeuw" aldaar, ten verzoeke van de erven den heer KLAAS DE BOER CORNELISZOON met Schuren, geschikt voor Boerderij en Land bouw, benevens verschillende akkers BOUWLAND en eenig WEILAAD, in de gemeenten Ziuldschar woudc en Woordscharwoude te zameu groot ruim 4Vi hectaren. Breeder bij biljetten omschreven. zal verkoopen op V r ij d a g 2 December 1898 des middags 12 uur, in het café »de Muizenvreugd'', te ALKMAAR, in diverse perceelen sectie B, Nos. 206 en 207, groot 6.43.39 hectaren. Informatie te bekomen ook bij den heer J. M. DE SON NAVILLE. Daar men blijft voortgaan onze verpakkingen, vooral van T A B A K op alle mogelijke manieren na te maken en na te bootsen, zoo verzoeken wij ter vermijding van misleiding, op ons Merk en onze Handteekenlng te willen letten, waarvan al onze pakjes voorzien zijn. In vele opzichten een kleine „Staatsalmanak" Is deze keurige almanak reeds vele Jaren een goede bekende. VEEVOEDERWERKTUIGEN. en meerdere gereedschappen van de nieuwste en beste constructie In verschillende concur- reerende prijzen voorhanden in de magazijnen van Werktuigen en Gereedschappen van De koelen geven opnieuw weer veel room er wordt dagelijks versch gekarnd. verzendt franco rembours door geheel Wederland allerfijnste versche fiRAS-ROOMBOTER (surrogaat) 3« K.G. f 13,59; 19 K.G. f 7,-; 4K.G. f 3,49 en 2K.G. f2,-. Prima prima zijn mijn EDABREB ROOKK AASJES van pl. m. 2 K.G., per stuk f 1,19, hoog fijn mijn 4 K.G. K9ETElIEIiKSCHE G9UBSCHK HAAI f 2,— en eenig mijn prima 4'/2 HOMIJNBl KAAS voor f 1,49. Voor al hetgeen dat hier aangeboden wordt en niet voldoet wordt reclame in het publiek verzocht. Niemand kan leveren wat ik lever en niemand lieeft die fijne BBTER en KANS die ik heb. Bestelt dus bij niemand anders dan bij UKd. dv. dr. 3®- WINTER PROVISIE BOTER zelfde prijs. Een fatsoenlijk R. K. JONG M., 27 j., in 'f bezit eener drukke slagerij wenscht kennism. met een net burgermeisje of boerendochter, 20 a 24 jaar, met fortuin, om na wederzijdsch goedvinden te trouwen. Geheimh.verzocht en verzekerd. Brieven 't liefst met por tret, dat wordt ternggezonden, lett. G. bureau v/d blad. gevraagd voor NOODHULP, s. v. p. spoedig, bij W. HEMAN Warmenhuizen. De ondergeteokende heeft de eer te be richten dat hij voor het aanstaande ST. NICOLAASFEEST heeft ontvangen, eene ruime kenze in staande en fantalsie Klokjes, Klerenklok jeshouten Pen dules, barometers en thermometers in alle genres en prijzen. Fraaie sorteering Pendules in MARMER BRONS en ONYX. Al het bovenstaande onder garantie. Alle soorten Goudwerken klein en gemonteerd Zilver. Tafel Dessert- Hoogachtend UEd. dw. dienaar, DOOR der

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 7