Honderdste jaargang, 1898. WOENSDAG 30 NOVEMBER. Buitenland. Inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Plaatselijke directe belasting. NO. 142. Eerste blad. ALKIHAARSCHE COURANT. Deze Conraut wordt 0 1 n s d a g-, Uonderdag- eu Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,SO franco door het geheele rijk f 1.—. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentien Per regel f O,ld. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven f r a njc'o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer3. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd bet aan hen ingediende verzoek, met de bijlagen, van FREDERICUS RENS, timmerman en aannemer, alhier, om vergunning tot het plaatsen van een gasmotor van 31/2 paardenkracht in het perceel aan het Kleine Vijvertje, wijk A, en dat op Dinsdag 13 December 1898, 's middags te txcaalf uren, ten raadhnize gelegenheid wordt gegeven om tegen het oprichten van die inrichting bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT Voorzitter. 29 Nov. 1898. 0. D. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat het 1ste suppletolre kohier der plaatselijke directe belasting naar het Inkomen, dienst 1898, op 16 November 1.1. door den Gemeenteraad vastgesteld en bij besluit van 23 November d.a.v. door de Gedeputeerde Staten van Noord holland goedgekeurd, op heden aan den gemeente-ont vanger ter invordering is uitgereikt, terwijl een afschrift van dat kohier gedurende vijf maanden, ter gemeente secretarie voor een ieder ter lezing is gelegd. Bezwaarschriften tegen den aanslag kunnen op ongezegeld papier bij den Gemeenteraad ingediend worden binnen drie maanden na den dag der uitreiking van de aanslagbiljetten, welke uitreiking op 1 December a.s. bepaald is. Burgemeester en Wetbonders voorn., Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorz. 28 Nov. 1898. 0. D. DONATH Secretaris. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Alkmaar brengtop grond van artikel 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het kwartaalseh kohier der personeele belasting, No. 6, dienstjaar 1898, op 26 Nov. 1898 door den Directeur der directe belastingen in Noordholland executoir verklaard, heden aan den ontvan ger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voornoemd, den 29 Nov. 1898. A. MACLAINE PONT. De milicien-verlofganger der gemeente Gorinchem Adrlanus Cornells Maria Buiteman, wordt uit- genoodigd zich ten spoedigste ter gemeente-secretarie aan te melden. BUITSCMjAWB. De keizerlijke touristen zijn be houden van de reis teruggekomen en gezond en wel te Potsdam gearriveerd. Te Potsdam en te Berlijn vlagden de openbare ge- bonwen en enkele particulierenmeest hofleveranciers. En bovendien hadden alle Roomsche kerken de Duitsche vlag naast de pauselijke uitgestoken en werden een kwartier lang de klokken geluid op bevel van den bisschoppelijken delegaat. Op het perron waren de staatssecretarissen, de ministers, de bevelvoerende officierende geestelijkheid, de provin ciale en de stedelijke overheden aanwezig. Van het station naar het paleis stonden troepen en schoolkinderen geschaard. Nog in het station sprak de keizer landen tijd tot het ministerie over de resnltaten van zijn Oostersche reis. Hij verklaarde zeer tevreden te zijn over den uitslag. De zaak-Picquart trekt thans ook in Duitschland algemeen de aandacht. Het »Berliner Tageblatt" dringt er zeer krachtig op aan dat kolonel von Schwarzkoppen zal spreken. De Parijsche correspondent van dat blad schrijft »Heeft kolonel Schwarzkoppen het petit bleu geschre ven dan moet het hem pijnlijk zijn te zien dat thans een tweede onschuldige wordt veroordeelden daarbij stil te zwijgen. »Men mag nog zoo zeer soldaat zijn, en nog zoo zeer ge woon zijn aan militaire discipline men blijft toch een mensch. »Ook Picqnart was soldaat en aan discipline gewoon. Maar toen hij wistdat men een onschuldige had ver oordeeld, zegevierde in hem het gevoel van menschelijkheid. »Wij willen kolonel Schwarzkoppen geen oogenblik de beleediging aandoen te gelooven, dat hij zulke gevoelens niet begrijpt en er in deelt.'' BWOEIiASlB. Tot nog toe is de verwachting, dat Engeland zonder talmen de Egyptische quaestie ter tafel zou brengen ten einde haar tot eene definitieve beslis sing te brengen, niet verwezenlijkt. Het schijnt alsof de Regeering tevreden over het behaalde succes der ontrni ming van Fashoda, voorshands de oneindig belangrijker en neteliger quaestie der ontrniming van Egypte wii laten rnsten. Niet alleen wordt over dit laatste punt geheel gezwegenmaar in de afgeloopen week hebben verscheidene Engelsche staatslieden hunne vriendschap pelijke gezindheid jegens Frankrijk uitgesproken. De minister van financiën, sir Michael Hicks Beach, heeft te Edinburg geheel in dien geest gesproken en zijn redevoering heeft in Frankrijk een zeer goeden in druk gemaakt. Niet minder was dat het geval met den speech van den heer Ritchie, den minister van handel, in de Kamer van Koophandel to Croydon. Ook hij betreurde het verschil van raeening tusschen Engeland en Frankrijk en verklaarde, dat er geen land is, waarmede Engeland zoo graag op goeden en vriend- schappelijken voet verkeert, als Frankrijk. Door deze sprekers noch door verscheidene anderen werd de Egyptische quaestie te berde gebracht, waarnit men mag afleiden, dat Engeland niet voornemens is te trachten de pas behaalde overwinning onverwijld door meer audere te doen volgen. FBANHBIJU. Eindelijk is de groote massa in beweging gekomen en rust de verheven taak om de rechtvaardigheid te doen zegevieren niet meer op de schouders van slechts weinige personeu. Wat lang ver wacht werd is geschied, de uogen zijn open gegaan en de groote menigte ziet in, aan weikan afgrond de Re publiek gebracht is. De verwijzing van Picqnart heeft eindelijk doen inzien, wat er van de militaire overheer- sching te vreezen was en het gevolg is, dat allerwege en van alle kanten geprotesteerd wordt tegen de brutale rechtsverkrachting van Generaal Zurlinden. Meer dan 30.000 burgers van alle rangen en standen, betuigden hunne instemming met de volgende verklaring »Ondergeteekenden protesteeren in naam van het mis kende recht tegen de gerechtelijke vervolging en andere vervolgingen welke kolonel Picqnart, den heldhaftig.n bewerker der revisie treffen op hetzelfde oogenblik waarop deze revisie tot stand komt.'' Dit protest en de handteekecingen gaan uit van en worden gepubliceerd in de »Aurore." De presidenten der vier repnblikeinsche groepen ir den Senaat werden za terdag ontvangen door den eerste-minister en de minis ters van oorlog en justitie, aan wie zij verzochten de zitting van den krijgsraad, waarvoor kolonel Picqnar'. zal terecht staan, te verdagen tot na de beslissing van het Hof van Cassatie. De ministers verklaarden, dat zij de zaak zonden onderzoeken. Tallooze interpellaties zoowel in Senaat als Kamer, staan te wachten terwijl de presidenten van verschillende groepen van Fransche afgevaardigden besloten hebben de urgentie te vragen voor een voorstel bepalende dat van de arresten van verwijzing van rapporteurs bij een krijgsraad hooger beroep wordt toegelaten op het Hof van Cassatie; over welk voorstel men heftige discussies verwacht. Dat deze, steeds wassende beweging voor recht en gerechtigheid zal verloopen is niet aan te nemen, maar evenmin mag men gelooven dat de militaire autoriteiten hnn gewaagd en hoog spel zullen neerwerpen zonder een laatsten, krachtigen tegenstand te beproeven. Het zijn dagen van groote spanning, het politieke water is meer dan troebel, gelukkig dat er geen gevaarlijke pretendenten zijn om daarin naar een keizerskroon te visscheu (iBUlllKNI.ANB. De gezanten van Rusland, Frank rijk, Engeland en Italië werden den 26 ontvangen door den koning in tegenwoordigheid van de koningin en den kroonprins. De Russische gezant las de mededeeliug voor van de benoeming van prins George tot hooge commis saris van Kreta. De prins verklaarde, dat hij de benoe ming aannam en beloofde alle pogingen in het werk te stellen om het eiland tot vrede te brengen. SPAAJB. De vredesonderhandelingen te Parijs zijn nog niet hervat. De Amerikaansche gevolmachtigden hebben de Spaansche tegenvoorstellen naar Washington geseind en ten antwoord gekregen, dat de Amerikaan sche regeericg haar eischen blijft handhaven. Het is dan ook, naar uit Madrid aan den iHerald''ge meld wordt, niet twijfelachtig, of Spinje zal de Philip- pijnen alstaan aan de Yereenigde Staten slechts bestaat nog verschil van meening over het bedrag waarvoor de afstand zal plaats hebben. De V. S. hebben twintig millioen dollars aangeboden. De Spaansche Regeering vraagt honderd millioen dollars. In de kerk Saint-Germain des Prés te l'arij s waar, ter gelegenheid van de »Sainto Cathérine' een kin derfeest werd gevierd, waarbij een tooverlantaarc werd vertoond, is de lamp, die daarbij gebruikt werd, omge vallen, en een begin van brand ontstaan. Het vnnr werd spoedig uitgedoofd. Maar erger was de schrik, die een gedrang veroorzaakte, waarin een meisje werd doodgedrukt en 30 kinderen meer of minder zwaar gewond. Ontploffing. Door een hevige ontploffing zijn in een kaarsenfa briek bjj Atrecht tien menschen om het leven gekomen. De schade is zeer aanzienlijk. boom, op een meter diepte, een prachtige met edelge steenten versierde ring gevonden, welke gebleken moet zijn afkomstig te wezen van den voor rnim vier eeuwen gesnenvelden Karei den Stonte. De trommels die indertijd gediend hebben om de oorlogsvergoeding van 5 milliards aan Duitschland te vervoeren zijn te Parijs geveild. Zij brachten 29 frs. op. (Haarl. Cour.) Opening Siberische Spoorweg. De opening van den dienst op den grooten Sib9- rischen spoorweg zal niet zonder uitwerking zijn op den kleinhandel in eetwaren tot zelfs in verwijderde dorpen. Niet alleen heeft deze Russische spoorweglijn nieuwe bronnen van tarwe-aanvoer ontsloten maar het schjjnt dat haar ook oen groot aandeel toekom t in den ver bazend toegenomen uitvoer van Russische eieren. De Britsche consul te Riga zegt dat de eierenhandel aldaar een kolossaleu omvang aanneemt. In 1897 werden daar van 29,842 ton uit Riga uitgevoerd. Dit beteekent, dat gedurende dat jaar zoo ongeveer 430 millioen eieren uit dien hoek van Rusland naar Westelijk Europa werden verzonden waarvan het meerendeel zijn weg vond naar het Vereenigd Koninkrijk en naar Duitschland en met het oog op de meerdere gemakken in het vervoer waarop de spoorweg-en ook enkele stoomvaartmaatschappijen zich hebben toegelegd zal die handel zich zeer waar schijnlijk nog meer gaan uitbreiden. In 1897 zijn reeds 23 millioen eiereu meer per schip verzonden dan in 1896. Van een totaal van 80,188,120 per schip verzonden eieren ontving Engeland er 53,500,000, daarna volgde Denemarken. Eene hoeveelheid vleesch meer dan dubbel zoo groot als in het vorige jaar werd bijna uitsluitend naar Engeland uitgevoerd en bestond hoofdzakelijk ui^ spek en hammen. Wild werd bijna in driemaal zoo groote hoeveelheid verscheept als het gemiddelde der laatste 10 jaren en bijna uitsluitend naar Engeland. (N. v. d. D.) Laatste Berichten. Be ftlng van Karei den Stoute. Volgens bericht uit Nench&tel is onder een linde- Be zaak Flcquart ln de Kamer. Parijs, 28 Nov. President Deschanel deelt mede dat hij interpellaties heeft ontvangen van de afgevaardigden Bos en Massabnau. De heer Bos beweerdedat de beschuldiging tegen Picqnart op kwade trouw berustte en verklaarde dat het Hof van Cassatie helder licht in de zaak-Dreyfus wil verspreiden. Na een aanval op generaal Gonse en een geschiedkundig overzicht van de zaak-Picquart merkte spreker op, dat de minister van oorlog De Freycinet het recht heeft zich te verzetten tegen de bijeenroeping van den krijgsraad tegen 12 December. Het was zijn taak te beletten dat de krijgsraad vonnist vóór het Hof van Cas satie uitspraak heeft gedaan. Generaal Znrlinden, ging hij voortdie beloofd had de herziening van het Drey- fns-proces te bewerkstelligen, heeft zijn woord gebroken. (Geroep »Tot de orde!") De heer Massabuan verkreeg daarop het woord om zijn interpellatie tegenovergesteld aan die van den heer Bos te ontwikkelen. Hij zeide dat de minister van oorlog niet kan noch mag tnsschenbeiden komen. De spreker werd herhaalde malen in de rede gevallen door de linkerzijde. Het slot van zijn interpellatie ging verloren in het rnmoer, waarna hij van de tribune kwam onder de ironische toejuichingen der linkerzijde. Millerand verklaarde dat de ministerraad de behande ling van het proces moet verdagen het staat aan de regeering om daartoe het bevel te geven, meende hij. De heer De Freycinet die de onmiddellijke chef van generaal Zurlinden is, kan den dag van de bijeenkomst van den krijgsraad wijzigen. De oud-minister Poincaré (in het vorige kabinet-Du- puy) merkte opdat men vooral niet het leger moet verwarren met onvoorzichtige personen. Hij vervolgdeHet eenig bewijs voor de schuld van Dreyfus in 1894 was het borderel. Geen ministernoch zeljs de minister-president heejt destijds hooren spreken van beken tenissen, van Dreyjus ontvangen door kapitein Lebrun- Renault. Bij een ondervraging door den minister-presi dent sprak de kapitein ook niet van bekentenissen van Drey jus. (Toejuichingen op alle banken.) De oud-minister Barthou (eveneens in het vorige kabinet-Dupny verklaarde bereid te zijn de verklaring van den heer Poincaré te bevestigenzij behelst de volle waarheid. j>Die valsehe stukken zijn verschrikkelijk riep hij nit. De heer Cavaignac wilde het woord nemen doch hem werd het spreken belet door het geroep »Hon Hon De minister van oorlog zeide »Wij weigeren hot Hof van Cassatie niet de overleg ging van alle dos iers, onder voorbehoud van het belang der landsverdediging maar bij de militaire rechtspraak is ook een zaak aanhangig en de Kamer moet de onaf hankelijkheid der rechtspraak eerbiedigen. Millerand riep uit: »wij hebben het recht der regee ring te verzoeken generaal Znrlinden uit te noodigen zijn beslissing te wjjzigen." Minister-president Dnpny verklaarde namens de re geering »Wij kunneu niet op ons nemen een bevel tot verda-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1