Nederland. Stadsberichten. Het is ons niet bekend wat er dezen winter op muzikaal gebied zal worden aangeboden, maar denkende aan vorige jaren, waarin de werkelijk schoone muziek uitvoeringen te tellen waren en hoogst waarschijnlijk dit seizoen daarop geen uitzondering zal maken, is het, dunkt ons, niet te veel gezegd wanneer wij de uitvoering op j.l. zaterdagavond, den 26, van het amsterdamsch conser vatorium-kwartet, bestaande uit de heeren Jozef Cramer, André Spoor, H. W. Hofmeester en J. Mosselrekenen tot eene kunstuiting van den allereersten rang. ging te geven want dat zon schending zijn van het beginsel van de afscheiding der machten, die ons zon leiden tot een willekeurige maebtsingrijping. Wij eerbie digen de beslissingen der rechterlijke macht." De Kamer nam met 437 tegen 73 stemmen een motie van vertrouwen in de Regeering aanna verwerping met 411 tegen 87 stemmen van een motie, waarbij de Regeering wordt uitgenoodigd de verdaging van het proces-Picquart te bevelen. Telegram van Dreyfus. Mevrouw Dreyfus heeft van haar man het volgende telegram ontvangen »Ik verbeug mij met u allen. Gezondheid goed zoowel geestelijk als lichamelijk". De vredes-commissle. PARIJS 28 Nov. De Spaansche gedelegeerden hebben de Amerikaansche voorwaarden aangenomen nl. afstand van de Pbilippijnen en den Soeloe-archipel tegen 20,000,000 dollars. Do Amerikanen zonden de geheele Carolineu-6roep koopen. De qnaestie der Cubaansche schuld is nog hangende. De volgende zitting der commissie heeft Woensdag plaats. Wormerveer. In verband met den dreigbrief aan den heer C. Laan alhier is zekere A. V.los werk man als verdacht dat briefje te hebben geschreven in hechtenis genomen en ter beschikking van den Officier van Justitie te Haarlem gesteld. De bekende doofstomme wielrijder Sutherland Rooy- aards berichtte uit Por'tsaïd aan den directeur der doofstom- menvereeniging «Door liefde raamgebracht" den heer Stuhr te Amsterdam, dat hij den 28 met het stoomschip «Prins Hendrik" van de Maatschappij «Nederland" naar het vaderland vertrekt. Vee-uitvoer. Blijkens bericht van Hr. Ms. gekant te Brusselis van 1 December e.k. af, tot nader order de invoer van melkkoeien in België langs Esschen (station) en Esschen (dorp) verboden. Utrecht. In het ziekenhuis alhier is thans weder een patiënt, lijdende aan miltvuur, overleden. De man, slager van beroep heeft zich waarschijnlijkbij het slachten van een aan miltvuur lijdende koe geïnfecteerd aan de hand waaraan hij een wondje had. Kegelen. De stand van den internationalen korpswedstrijd uitgeschreven door de kegelclub «De Vliegende Hollander" te Haarlem is nu als volgt1 «Hard gaat ie" Haarlem 2732. »'s-Gravenhage" Den Haag 270 3. »M. O M." Haarlem 267 4. «Door oefening grooter" Den Haag, 266; 5. «De Kroon", Haarlem, 255; 6. «De Maas" Rotterdam 2507. «Door oefening sterk" Amsterdam 249 8. «Gezelligheid" Bussum 249 9. «De Amsterdammers", Amsterdam, 245; 10. «Ons Genoegen" Den Haag 245. Degenen die door meer dan 60 houten te werpen eeue zilveren medaille verwierven zijn de heeren Schinkel te Gouda; Engelhard en W. van Veen, te Den Haag; A. de Vries te Alkmaar C. Herkenhoff G. Roeson en H. Mattern te Amsterdam. Jacht. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben bepaalddat in die provincie de jacht op klein wild (met uitzondering van die op houtsnippen) gesloten wordt op Zaterdag 31 December a. s.met zons-ondergang. Het verkoopen te koop uitstallen en vervoeren van klein wild zal uiterlijk tot en met 14 Januari 1899 worden toegelaten. Het W. v. d. D. meldt het volgende In den Nieuwen Waterwegniet ver van den Hoek van Holland, lagen zes Urker botters dicht bij den wal geankerd toen zij door het kenteren van den sterken wind omzwaaiden en aan den grond raakten. Het was nacht en de visschers waren ter ruste gegaan. Spoedig was alle man in de weerom te trachten de vaartuigen vlot te krijgen doch te vergeefs. Een botter de U. K. 232 zat zóo gevaarlijk en werd zóo lek dat de opvarenden de noodvlag heschen. Gelukkig kwam met het aanbreken van den dag een stoombaggermolen de botters in hun benarden toestand te hulp en trok 'hen een voor een in veiliger water. De Urkers roemen de behandeling van den kapitein die hen belangeloos ter hulpe kwam hij wilde geen belooning dan wat visch en liet zelfs eenige verloren dreggen en kabels opzoeken en terugbrengen. Hofberichten. De Koningin zal den 8n December van Het Loo naar den Haag terngkeeren. Met den voet van H. M. de Koningin-Moeder gaat 't langzaam vooruitdoch nog eenige dagen zal volkomen rust moeten worden gehouden. Benoemingen. In de vergadering van het waterschap «de Vier Noorderboggen", op 23 Nov. j. 1., is herbenoemd als hoofd ingeland van de Hondsbossche en Duinen tot Petten de heer J. Wit Azn., te Medemblik, en zijn op de voor dracht aan de koningin voor de betrekking van heem raad der vier Noorderkoggen geplaatst de heeren M. Zijp Jz., te Twisk, en K. Commandeur, te Wognum. Voorts is als hoofd-ingeland plaatsvervanger van West- Friesland benoemd de heer J. Spaander, te Midwoud. Het bestuur van Drechterland heeft tot heemraden herkozen voor de Oosterkogge den heer J. Snoecb, te Grootebroek, en voor de Middelkogge den heer C. Beere- poot, te Binnen wijzend. Tot hoofd-ingeland van West-Friesland is herkozen de heer P. Hoek Spaans, te Oudendijk, en tot vervulling van twee vacaturen als hoofd-ingeland van West-Fries land de heeren N. Sluis Pzn., te Enkhuizen, en Jb. Schek- kerman te Hem. Bij beschikking van den Min. van W., H. en N. is benoemd tot buitengewoon opzichter C. Bakkerte Groote Keeten (Callantsoog.) Kokhuizen. Bij den zangwedstrijd voor mannen koren, uitgeschreven door de sted. schutterij muziekkorps alhier is de le prijs (verg. zilv. med.) toegekend aan «Oefening en Uitspanning" te Boven-Karspelde 2e prijs (zilv. med.) aan «Fidelio" te Hoorn, De heer A. Maagh Kniphuizen, emeritus predikant te Heiloo, herdenkt 3 Dec, e. k. den dag, waarop hij vóór 50 jaren zijn herderlijk ambt te Abbekerk aanvaardde. Te Helder, waar de mazelen in sommige straten, huis aan huis voorkomen, is die ziekte thans epidemisch heerschende verklaard. Barstngerhorn. De openbare vergadering van de afdeeling K o 1 h o r n, van den Geheel-onthouders» bond, op den 26, was, niettegenstaande het ongunstige weder, zeer druk bezocht. Door den heer prof. J. v. Rees werd, op wetenschappelijke gronden de nadeelige invloed van alcohol op het meuschelijk lichaam aange toond, verduidelijkt door vergelijkingen, voor elkeen be grijpelijk, en daarna werd door den heer ds. Bax het nut der geheel-onthouding betoogd. Debat had niet plaats. De afdeeling bleek uit 20 leden te bestaan. Hedembllk. Met veel spanning ziet men hier het vonnis tegemoet door de Rechtbank te Alkmaar te wijzen in zake eene vordering tot erkenning en betaling van tiendrecht der Gemeente op een der landbouwers te Wervershoof. Is de zaak voor de Gemeente, die jaar lijks verscheidene duizende guldens uit de verpachting der tienden trekt, van groot belang, de tallooze boe ren, die in het geval van gedaagde verkeeren, en met zijne ervaring in deze procedure hun voordeel zullen doen, zijn niet minder bij het vonnis geïnteresseerd. Donderdag en Zaterdag 1.1. werd de zaak bepleit voor de Gemeente door mr. Mouthaan, en voor den gedaagde door mr. A. H. J. van der Biesen, beiden advocaten te Amsterdam. De conclusie van den Officier van Justitie is bepaald op Donderdag 5 Januari. Aanranding. In den avond van den 27 is te Amsterdam weder een meisje Pietje Faas, aangerand. In een eenzame straat loopende, werd zij door een man plotseling aangevallen en in den bovenarm gestokeD. De aanrander ontkwam ook nu weder. De verwonding is gelukkig van zeer lich ten aard. De toestand van een der vorige slachtoffers Cato van Heiloo, die eenige dagen redenen tot bezorgdheid gaf, is beterende. Westgraftdijk. Vanwege het Zeevarend fonds alhier is aanbesteed het leveren der petroleum en het opsteken der lantaarns voor 1899. Er werd ingeschreven door de heeren C. Vennik voor f 92 A. Hop voor f 80 en K. Renooij voor f 79. Aan den laatsten inschrijver is de besteding gegund, St. Pankras. Uit 10 sollicitanten naar de vacante betrekking van onderwijzer aan de openbare school in deze gemeente zijn op de voordracht ter benoeming ge plaatst, de heeren H. Hiddink, Markeloo J. A. V. Bee- len Katwijk en G. Vennik Kz., Limmen. Spanbroek. Herkozen tot lid van het dagelijksch bestuur en tot hoofdingeland van den polder de Koog onder deze gemeente de heeren Jb. Dekker en C. Heddes. Be brug over het Aoordzeekanaal te Velsen. Op uitnoodiging van den burgemeester van Haar lem had den 28 ten Stadhuize aldaar een bijeenkomst plaats van burgemeesters uit verschillende gemeenten in het westelijk deel der provincie Noordholland, ter be spreking van de aanhangige qnaestie over de wegneming der brug over het Noordzeekanaal bij Velsen, ter ver betering der scheepvaart in dat kanaal. Bovendien waren aanwezig jhr. G. S. Boreel, lid van Gedeputeerde Staten, mr. Joh. Enschedé, voorzitter der Kamer van Koophandel te Haarlem, de heeren Scbuijt en Hoek, voorzitter en secretaris der commissie te Beverwijk in zake deze aangelegenheid en de heeren Krelage en de Breuk, als voorzitter en secretaris van de Vereeniging voor bloembollencultuur. De heer Tak van Poortvliet, de afgevaardigde voor het district Beverwijk was ver hinderd de bijeenkomst bij te wonen. Do heer mr. Kraak man vertegenwoordigde den Burgemeester van Alkmaar. In een inleidend woord deelde de burgemeester van Haarlem, jhr. mr. Boreel van Hogelanden, die als voor zitter der bijeenkomst fungeerde, mede de beweegreden tot het beleggen dezer vergadering, namelijk de bespre king op welke wijze zou kunnen worden opgetreden om te voorkomen, dat de verbinding per brug tusschen de beide deelen van Velsen zou worden verbroken. Na lange ernstige besprekingen bleek het, dat men unaniem een brug voor bet verkeer wenschte te behouden en er werd besloten een adres in dien geest op te stellen. Uit de commissie aan wien de uitvoering daarvan zal worden opgedragen, werden gekozen de heeren Schuyt, Weerts en mr. Kraakman. De vergadering werd daarop gesloten. Petroleumhranden. Sommige dingen kunnen niet genoeg herhaald wor den. Zoo gaat het ook met het volgende schrijven dat de heer S. J. R. de Monchy aan de N. R. C. zendt «Herhaaldelijk leest men in de nieuwsbladen van brand veroorzaakt door het omvallen van petroleumlampen of petroleumtoestellen en gewoonlijk volgt dan dat men met water en met kleeden de vlam tracht uit te dooven. «Men vergeet dat met water in den regel grooter uit breiding aan den brand gegeven wordt omdat petroleum lichter is dan water en de vlam verder verspreid wordt. «Met kleeden uit te dooven is ook in vele gevallen gevaarlijk en niet aldoend. «Er is een eenvoudig middel dat rijk en arm kan toe passen. «Indien de petroleumverbruikers wilden zorgen steeds een emmer of bakje met zand in huis te hebben om bij het ontstaan van brand dit zand over de vlam te storten, dan zouden zeker in de meeste gevallen de ongelukken geene ernstige gevolgen hebben." De verhouding tusschen den burgemeester en de overige leden van het gemeentebestuur van Hijnsheeren- land is volgens de N. R. Ct. zoo gespannen, dat bij de laatst gehouden Gemeenteraadsvergadering de brigadier majoor der Rijksveldwacht te Oud-Beierland, op uitnoo- de zitting als rustbewaarder bijwoonde. Schagen. Bij het jongstgehouden examen voor het postradicaal is o. a. geslaagd de heer A. C. Eskes, klerk der posterijen en telegraphic alhier. De firma Bruning Muhren, te Amsterdam, zendt ons eene gekleurde reclame-plaat voor hare firma, "die het atelier van de heeren L. van Leer Co. aldaar, waarop zij vervaardigd werd, alle eer aandoet. Huishoud- en Industrieschool. De regeering heeft de toe te kennen subsidie voor de Alkmaarsche Huishond-en Industrieschool van f3500. tot f 3000.teruggebracht. Badhuis Witte Kruis. In de week van 20 tot 26 Nov. zijn in het badhuis van het «Witte Kruis" genomen 29 kuipbaden, 51 regenbaden le klas, 113 regenbaden 2e klas, totaal 193 baden. Conservatorium kwartet. Ernstigrustigzonder effectbejag deelen deze vier heeren de meesterwerken der kamermuziek aan hun publiek mede. Er is een ensemble verkregen, dat uitmunt door prachtig klankgehalte en dat blijft van af het pp. tot het krachtigst ff; een zuiverheid die nimmer wankelt. Niemand stelt zich op den voorgrond, slechts dan alleen, wanneer zijne partij dit eischt. Trouwens iedereen die in de muziek belang stelt, wist reeds uit verschillende couranten, dat dit kwartet in eenige voorname steden van ons land met zeer veel succes was opgetreden en te Berlijn tegenwoordig de muziekstad bij uitnemendheidwaar de voornaamste toonkunstenaars de soirée onzer artisten bijwoonden hun uitbundige lof was toegezwaaid. Daarom was bet zoo jammer, dat hier een betrekkelijk zeer klein publiek zich naar de zaal Harmonie had begeven om van deze schoone uitvoering getuige te zijD. Vreesde men kunst te zullen hoorendie meerendeels onbegrijpelijk zou zijn Dan vergist men zich. Het geheele kwartet van Haydn en onderscheidene gedeelten van Schumann's werk waren ook voor hen, die slechts weinig aan muziek doen en zich de moeite willen geven van goed luisteren, volkomen verstaanbaar. Het kwartet van van Beethoven was te moeilijk om de schoonheden, daarin gelegd alle bij een eerste hooren optemerken daarvoor zou men dit werk eerst eens uit de partituur moeten bestudeeren. Maar afgescheiden daarvan, de ge legenheid was er nu, om op het gebied der kamermuziek eens iets voortreffelijks te hooren en daar< m had de be langstelling voor onze vier en inente kunstenaars véél grooter behooren te zijn. Alcuiarla. De vereeniging „Alcmaria", ter bevordering van het vreemdelingenverkeer en tot verfraaiing van Alkmaar en omstreken hield op Maandag, den 28, hare Noveraber- vergadering in het hotel „de Toelast", des avonds te 8 uur. De leiding was in handen van den voorzitter, den heer C. Bosman. Na voorlezing der notulen werd medegedeelddat adressen ingezonden varen: lo. aan Burg. en Weth. in zake een snelleren afvoer der faecaliën uit de gemeente naar de terreineD der Reiniging, door middel eeuer mo torschuit met bijgevoegde ontwerpteekening 2o. aan den raad dezer gemeente ter begeleiding van het rapport, door de heeren Th. A. Koster, te 's Gravenhage en H. Copjjns te Utrecht uitgebracht omtrent den toestand en het onderhoud van Hout en plantsoenendat van den schrijver was aangekocht de copie van een goedkoop gidsje voor Alkmaar en omstreken en dit tegen den volgenden zomer voor rekening der Vereeniging ver schijnen zaldat voor de beharding van den Wester- weg over een groot deel van het vrij hooge saldo der loopende rekening beschikt was tot aankoop van 120 M3 puin van de afgebrande meelfabriek tot het vervoer waarvan de meest mogelijke medewerking vau de stalhouders op enkele uitzondering na ondervonden wordt en met die hoeveelheid de weg zal kunnen behard worden tot aan den reeds beharden kruisweg bij het Sparreboseh. Ingekomen was een schrijven van den heer V. O. Luijcx, waarin hij mededeelde, dat, tengevolge de afkeuring van gemeentewege, bij hem het voornemen bestaat, het Koning Willemshuis aftebreken en te herbouwen. Gaarne zou hij inplaats van een gewonen gevel er een plaatsen geheel in den ouden trantdoch de daaraan verbonden meerdere kosten bedragende f 700 zijn hem te hoog. Hij wenscht daarom der Vereeniging te vragen of zij niet bereid zou zijn, hem door haren moreelen en finan- ciëelen steun de restauratie van dit gedenkwaardig monu ment mogelijk te maken. De voorzitter deelt mede, dat het bestuur zeer gaarne zou zien, dat deze unieke gevelwaarop ook van bniten af veler aandacht gevestigd isvoor deze gemeente behouden bleef en het niet onverschillig achtof deze gemeente voor de vreemdelingen eene merkwaardigheid te meer aantewijzen heeft. Het stelde daarom voor f 25 te verleenen tot dat doel, en wenschte verder machtiging te vragen, te trachten 'van hier en elders bijdragen van particnlieren te verkrijgen. Overeenkomstig het bestuursvoorstel werd besloten. Op de begrooting voor 1899 kwam o. m. een post voor tot bet uitloven van een drietal prijzen voor de fraaiste bloemperken in de openbare plantsoenen, resp. van f 25, f 15 en f 10. De uitvoering van een dergelijk denkbeeld zal alleen met welwillende medewerking van b. en w. dezer gemeente mogelijk zijn. In plaats van openbare aanbesteding en gunning aan één bloemist, zal aan alle alkmaarsche bloemisten de levering voor een bepaald aangewezen bloemperk, tegen een vasttestellen prijs, kunnen worden opgedragen, zoodat de gemeente niet meer dan den gewonen prijs betaalt. Alsdan zouden de drie uitteloven premiën een prikkel kunnen zijn voor de bloemisten om iets schoons te leveren, waarvan het geheele wandelend publiek zou genieten. De betreffende post werd gereedelijk goedgekeurd .Tfeen verschilde men over de vraag wie de beoordeelaars

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2