ïjen en Bontint wïïöÊraor SIGAREN. St. Nicolaas- aa M-Caflaai. Sint Nicolaas. UITGESTELD AGENTEN. Markt- en Beursberichten. Advertentiên. J. LIND Hz.. Mient 3. Bontwerker. N. A. C. BIJL. BREGMAN te ALKMAAR tot op Vrijdag 9 Dec. 1898, HAVANA. MANILLA. BURGERLIJKE STAND. Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar. m zeer geschikte St. Nicolaas-Cadeaux. Reparatiën spoedignet en billijk. Rijke keuze Luxe Post. "Wt W. M. H. PELSKoorstraat 26. zouden zijn. Een denkbeeld, om aan alle leden te zjjner tijd ter beslissing een stembillet te doen toekomen, werd verworpen en de regeling verder aan het bestuur over gelaten. In de commissie tot het nazien der rekening werden gekozen de heeren P. de Lange P.Bz., P. H. M. Ibink Meienbrink en D. A. Wisselink. Als bestuursleden werden herkozen de heeren jhr. mr. P. van Foreest en J. M. de Sonnaville. Bij de rondvraag vestigde de heer H. J. de Groot de aandacht op de wenschelijkheid van het aanschaffen van gemeentewege van een spro< iwagen waarop het bestuur een onderzoek, wat de Vereeniging in deze zou kunnen doen toezegde. Het examen voor apothekersbediende werd met gunstig gevolg afgelegd door mej. Dorothea Mulder. Een jubileum. Het was den 28 vijf ou twintig jaren geleden, dat C. Koeman bij de firma D. Bosman en Zoon op de werf »'t Hondsbosch", in dienst trad. Het ontbrak den Hinken werkman niet aan bewijzen van belangstelling. Veefokkerij. Den 28 vergaderde in het café Central alhier de commissie ter verbetering van den Noordhollandschen veestapel voor Alkmaar e. oonder leiding van den heer S. de Jongh. In het voorjaar van 1898 waren, van wege deze com missie tot b. en w. van een aantal omliggende ge meenten circulaires gerichtwaarin met klem gewezen werd op de noodzakelijkheid om de hand te slaan aan verbetering van den veestapel en zorg te dragen dat door het gebruik van uitsluitend het beste fokmateriaal de goede naam van Noordholland's veeslag niet te loor gaat. Aan het goed beleid van b. en w. werd overgelaten, welke maatregelen het best aan in verschillende ge meenten bestaande toestanden zouden aanpassen. Alleen werd in bedoelde circulaire allereerst als eene noodza kelijkheid op den voorgrond gesteld om invloed uit te oefenen op de hoedanigheid der zoogenaamde padstieren. Van bijna alle besturen werden in antwoord op de circulaireberichten ontvangen dat men doordrongen was van den dringenden eisch om maatregelen te nemen ter verbetering. Doch bijna overal waren het de vee houders zeiven, die verbetering in den weg staan. Door een begrip van zuinigheid, die de wijsheid bedriegt, die hun bedrijf ernstig benadeelt en aan ons vee zijne repu tatie dreigt te ontnemen, blijven zij, met onbegrijpelijke onverschilligheid, den slechten toestand bestendigen. In plaats van de houders van padstieren te dwingen tot het aanschaffen van beter fokmateriaal waarvan de geringe meerdere kosten ontwijfelbaar in driedubbel verhoogde waarde van het nakroost rente znllen dragen blijven zij gewillig gebruik maken van de diensten dezer meerendeels onwillige lieden. Niets toch ware gemakkelijker en zeker voordeeliger dan met aankoop voor gezamenlijke rekening van uit stekend fokmateriaal, de belemmerende houding dier pad- stierhonders te beantwoorden. Intusschen was ook op goede uitkomsten te wijzen. Bergen en Schoorl ook Ursem doch vooral de beide eerste gemeenten namen, met uitnemend succes, de zaak ter hand. Men beseft daar dat langere onthouding ongeoorloofd is. Uit de langdurige discussie die zich naar aanleiding der ingekomen rapporten ontspon bleek duidelijk dat de toestand bepaald voorziening eischten werd dan ook met algemeene stemmen besloten deze nog steeds voorloopige commissie niet te ontbinden doch zich permanent te verklaren. Ontveinzen deed men zich niet, dat bij het nog weinig levendige plichtbesef en gebrekkige vakkennis van velen onder de veehoudershet beramen van middelen ter verbetering hoogst moeielijk blijft. Voorloopig besloot men zich dan ook te bepalen tot het zenden van een nieuwe circulaire aan b. en w. van verschillende omliggende gemeenten, daarin te wijzen op de reeds te Bergen Schoorl en ook Ursem verkregen resultaten en van die colleges met ernst en nadruk opnieuw de krachtige moreele of daadwerkelijke mede werking interoepen. De commissie bestaat uit do heeren S. de Jongh, Stompe- toren, voorzitter; S. Akkerman, Heerhugowaard; K. Blom, Warmenhuizen; D. de Boer Dz., Oterleek; G. Bos Wz., Ou- dorp; jhr. mr. P. van Foreest, Heiloo; G. Groot, Aker sloot; J. Kos, Ursem; H. Kramer Sz., Koedijk; K. Olij Dz. Schermerhorn; P. Olij, Z. en N.-Schermer; A. J. Peecb, Schoorl; J. de Wit, Egmondbinnen; Jb. Leijen, Bergen; M. Kalis, St. Pancras, en H. Siebert Goster, Alkmaar, secretaris. In het voorjaar van 1899 zal zij opnieuw bijeenkomen. f 18.a 28.303 vette varkens per P. f 0.34 a 0.37, 24 magere, id. f 13 a 15, 0 bokken en geiten f 0 a f 0. Amsterdam 28 Nov. Friesche Dokkumer Jammen f2.50 a 3.—, Franeker f0.— a 0.— Zaaiers fl.90 a 2.10, Zeeuwsche Spuische Jammen f 3.a 3.30, Poters f 1.70 a 1.80 Flakkeesche f 2.70 a 2.90, Blauwen f 2.90 a 3.10, Geld. blauwen f2.70 a 2.90, Kralen f 0.—a 0.— Pruisische Hamburgers f 2.90 a 3.10, Roode f 0.a 0. Westlandsche Zand f 3.a 4.50 per H.L. Petroleum onveranderd. Amsterdam 28 Nov. Aangevoerd 325 runderenvette le qual. f 0.60 a 0.2e id. f 0.55, 3e id. f 0.50 per K.G., 175 melk- en kalfkoeien f 100 a 220, 0 vette kalveren J 0.— a 0.— a 0.— per P. 0 Gras id., f - per stuk, 29 nuchtere kalveren f 9 a 11, 4 scha pen f al398 vette varkens f 0.33 a 0 36 per P., 0 lammeren f a Delft, 26 Nov. Ter kaasmarkt aangevoerd 8 stapels, wegende 1606 Kg. Prijs f 20.a 24. Leiden 26 Nov. Boter. Aanvoer groot. Prijs le qual. f 54.— a 58.—, per Kg. f 1.35 a 1.45, 2e qual, f 48.— a 52. per K.g. f 1,20 a 1.30. Handel mid delmatig. Turf. Van den 31 Oct tot en met den 26 Nov. Aanvoer 7500 dnbb. HL., lange zwarte 450.000 stuks perjdubbele HL f 0.18 a 0.21, per 1000 stuks f 3.— a 3.50. Edam 26 Nov. KaasAangevoerd 31 stapels, weg. 5849 Kg. Hoogste prijs f 27.a Haarlem, 28 Nov. Boter, aangevoerd 193 KG., f 1.30 a 1.40, 142 biggen, verk. 128, f 5 a 8.—, 56 schrammen verk. 56, f 11 a 14. Aangevoerd 270 mud Aardappelen verk. 270, f 2.— a 2.50 a 0.—, 97 H.L. appelen, verk. 73, f 6.— a 16.—, 44 mud peren, verk. 28, f5.— a 20. Haarlem, 28 Nov. Roode tarwe f 0.—, witte tarwe f 6.50 a 6.80, rogge f 5.— a 5,25, haver f 3.375 a 3.50 gerst f 5.a 0,duivenboonen f 7.a 7.22s, paarden- boonen f 6.30 a 0.— bruine boonen f 9. a 0. groene erwten f 7.a 8.25, capucijners 11.75 per 50 K. G. AMSTERDAM. N. W. Schuld, dito Cert. Nederland, dito, dito, Oblig Italië, Inschrijving 1862/81 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. ditodito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli.. ditodito April-Oct. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket GETROUWD. 27 Nov. Klaas Radder, en Antje Krom. GEBOREN. 28 Nov. Grietje, d. van Rens Zomerdijk en Jansje Groot. 29 Daniel, z. van Daniel van Helden en Gnnrtje Pool. OVERLEDEN. 28 Nov. Jan Molenaar, 81 j. Zitting van 29 Nov. 1898. B. H. E. F,, Alkmaar, verzet, hooger beroep kanton gerecht te Alkmaar, vrijgesproken. J. A., Egmond aan Zee, beleediging, f 5 boete, subs. 4 dagen hecht. C. B., Berkhout, strooperij van bagger, f 8 boete, snbs. 4 dagen hecht. P. M. en J. v. D., Boveukarspel, wederspannigheid. de le vrijgesproken, de 2e 14 dagen gev. C. v. B., Anna Paulowna, diefstal, 6 weken gev. M. M. v. P., Helder, verduistering, vrijgesproken. J. V. en P. V., Texel, mishandeling, de le f 5 boete, subs. 6 dagen hecht., de 2e vrijgesproken. dito,, 1888/89, a frs. 500 met id4J Rusland, Binnenlandscbe 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le&2eser.l Jan.lApr.lJulilOct, 4 dito, 1894, Donetz-SpooTw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obl. Binn. Sck. aflosb. oblig dito, Buit. Geconv. 1890 Venezuela, Obligatiën 1881 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr. N. W. Pac. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bauk Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Obligf dito, id. a R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Obligfk dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hvp4 dito, Wabash St". L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito dito 18605 dito' dito 1864 dito» Stad Weenen 1874 Ruslamd, Staatsleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind.Expl.Mij S5fs 961 96 87| 84J 831# 83! 34-nr 21-Hf 32Ü 04| 97A 97ts 95 101! 82! 102! 40 89| 93J 22Ü 107# 34# 98f 36!# 98* 644 67! 554 87! 313 91 112 344 91! 100! 92 56 584 155 98! 86 lOOrg- 88# 99At 98f 16 TB 96A 27! 16! 10A 109 62 12tb 89 22 111 116 A 138! 118 165f 143! 187! 165! 86# 148 85! 95! 96f 28 Nov. 29 Nov. pCt. 2! 3 3 5 5 5 5 5 3 voerd. De handel was vlug en de prijzen waren als volgt Melkkoeien f 120 a f 160 per stuk. Vette Koeien 150 300 Vette Kalveren 50 90 Hok kelingen 40 80 Stierkalveren 40 90 PURMEREND 29 Nov. Aangevoerd 726 vette run deren f 0.40 a 0,55 p. p., 7 stierenprijshoudend handel stug, 158 vette kalveren f 0.60 a 0.80 p. p., 104 nncht. idem f 8 a 18, beide handel matig, 13 paarden, 3169 schapen en lammeren, prijshoudend, handel matig, 374 vette varkens 35 a 37 ct. p. p., handel ving, 59 magere id. f 13 a 20, 337 biggen, f 5 a 8.beide handel stug, 1087 ganzen f 1,90 a 2.50, 145 zwanen f 7,50 8,25, 125 zak appelen f 2,a 2,50, 75 zak peren 1,75 a 2.per zak. Kleine kaas f 27,middelbare f 25.50, commissie f Aangevoerd 159 stapels, weg.kg., 1184 kg. boter f 1.20 a 1,30, Kipeieren f 5,a 6,—. 83! 83f 84A 21f 32! 64 971 81! 103 40! 90A 107! 34-nr 36! 64! 67# 87# 301 87 112 92 55! 58! 99! 16# 96| 29! 16! 10! 110! 63! 12! 89! 22A 110 116t5 167 189! 26! 148 Alkmaar 28 Nov. Aangevoerd 0 Paarden t a 8 koeien en ossen f 130 a 185 112 v<tte kalveren, 35 a 107.per pond 65 a 80 ct., 11 nuchtere kalveren 8 a 16, 0 magere schapen fa 657 vette id. Londen, 21 Nov. Aangevoerd 1800 runderen 2/6 a 4/6 8000 schapen en lammeren 3/4 a 5/8, 20 kalveren 0.0 a 0.0, varkens 0.0 a 0.0. Londen 25 Nov. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) De boot is vrij laat aangekomen, maar er ging trou wens niet veel om. Andere soorten vast, met geringen vooraad. Laatste noteeringen BoterFriesche ordinaire tot fijnste 90 - a 100/-, fa- brieksboter 98/- a 104/0 Norm. extra 120/- a 0/0, gew, 94/- a 112/-, Brittany le qual. 15/0, id. 2e qnal. 14/0 3e qual. 13/0, 4e qual. 12/6 per 12 Eng. ponden; Jersey -/- a /-Deensche prima 104/, 118/-, Iersehe 84/ a 108/-, Finsche 90'- a 100/-, Amerikaansche —/0 a /0/ a /0 Nieuw-Zeelandsche /- a /- Russische 80/- a 90. Kaas: Canadeescbe 36/- 42/- a /-, nieuw Goudsche 34/a 42/nieuwmelkte -/—Edammer 44/-, 52/-a /-, Australische a Nienw-Zeelandsche /0 a /0. Hoorn, 28 Nov. Op de heden alhier gebonden kleinen najaars-runderenmarkt werden 742 stuks vee aange Heden werden wij verblijd door de geboorte van een flinken jongen. Haarlem 28 Nov. 1898. L. DE VRIES. (Ruijchavenstraat.) A. R. DE VRIES Appelman. Ondergeteekenden brengen hunnen hartelijken dank, inzonderheid aan de heeren D. BOSMAN ZOON, voor de belangstelling den 28 ondervonden. Mede namens kinderen Alkmaar. O. KOEMAN en Echtgenoote. KCHTSCHBiniNCi. Bij vonnis der Arr. Rechtbank te Alkmaar, d.d. 22 September 1898 is verklaard ontbonden door echtscheiding het op 1 Mei 1887 te Alkmaar gesloten huwelijk tusscben LUITJE GLAShandelsreiziger, wonende te Alkmaar, en BARTHA MARIA DE ROVER, zonder beroep, wonende aldaar, en znlks ten verzoeke van de vronw. De Procnreur der eiseheresse Mr. K. A. COHEN STUART. bij Groote keuze billijke prijzen solide afwerking .71 o f IVn voeren 7ö cent en hooger. KRAGEN en BONT voor MANTELS en JAPONNEN worden in verschillende VELSOORTEN en naar ieder verlangd model geleverd. Bekende en onbekende schuldeischers in de onder voor recht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van den heer PIETER BOS in leven Koopman in Granen Peulvruchten gewoond hebbende en overleden te Amsterdam, 28 April 1898, worden opgeroepen tot aan- hooren van de Rekening en Verantwoording op Donderdag 1 Deceniber 1898des morgens 10 nnr, ten kantore van den ondergeteekenden Notaris, aan de Prinsengracht 674, te Amsterdam alwaar zij van af heden ter inzage ligt. J. A. VON STEIN CALLENFELS. Amsterdam, 25 November 1898. Het P rentenboek van 1898 isHAAN TJE DE VOORSTE bij de feesten. Verkrijgbaar LAAT 102, benevens een menigte andere soorten. Aanbevelend Gratis verloting van een portret van M. DE KONINGIN (oleografie) in vergulde lijst groot 90 X 65 c.M. Zie de Etalage. H. Wegens sterfgeval wordt do H O U T- TB1LIN6 van den heer J. BAARS van Amsterdam, die was geannonceerd tegen 2 December 189 8, achter het Café van den heer 's morgens te half tien uur, terzelfder plaatse. Deurw. KLEIN. Een groote soliede Maatschappij van Levensverzekering wenscht actieve Agenten aan te stellen tegen flinke provisie. Fr. br. m. vol!, inlicht, lett. B.B. bureau dezer Courant. De ondergeteekende heeft de eer zijn geachte cliëntèle te berichtendat zijn magazijn ruim voorzien is van verpakkingen geschikt voor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3