Meisjesboeken^ Jongensboeken Prentenboeken De Zuidhollandsche Roomboter- K aasinrichting Nederlandsche Almanak 't Album van Alkmaar Compagnie Francaise. Vraagt de gerenommeerde Boterletters. NOORDERBANK De Czarina, m VORMEN. Handboek voor Dames GROOTS AFSLAG ROOMBOTER. o. ~\r^.isr stam, 5 IjUXE POSTPAPIERen vele andere Artikelen voor St. Nicolaas-Cadeaux m ruime keuze geëtaleerd in den boekhandel van L. C. POOL, Schoutenstraat. Boekhandel Herms. Coster Zoon Alkmaar. Prijs 75 ctSa Prijs 75 ets. ZXet fraaiste St» I^icolaas—cadeau en OMSTREKEN, AMSTERDAM. RRÜXELLES. Opruiming van chique Barnes- en Hinderhoeden, in het Hotel „DE TOELAST", op BON DE UI) AO, 1 December, tot veel verminderde prijzen. Meuwe PIAIYBfO's te HUUR van at f 3,p, maand. exquise Voorhanden een rnime sorteering fiin GEBAK. BORSTPLAAT, ook in fraaie doozen enz. Het KARTOOR LANGES TRAAT No. 48, TE KOOP Vederlandsch Tooneel. Donderdag 1 December 1898, Puik beste Duinaardappelen, Geen grijs Haar meer. P Voorheen T. G. van den Bosch. JAN DAALDER. Johanna van Wonde. Prijs f 1„30. Telegrafische Berichten. te LEIDEIN, J. V tof™'h"ruke?Iir**k'',11,° -*• °itg"0,ri 'n bekende Kunstdruk- te ALKMAAR wordt op 1 DECEMBER 1898 VER PLAATST naar het huis z/z vroeger bewoond door Dr. Mensonides Sr. Steeds voorradig gedurende het ST. MCOLAASFEEST bij BOTERLETTERS en STUKJES zeer fijne SPECULAAS en ander FIJN OEBAK', alsmede een ruime keuze ST. NICOLAAS- ARTIKELENdelicieuse BORSTPLAAT en CHÓCOLADE-LETTERS. Ie A bonnementsvoorstelling. J. BIJLOOS,' Coiffeur. „Czaar Peter O CD gO O CD Delftsche-, Leidsche-, Zwolsche- Kop- en Keukenboter, Goudsche-, Edammer-, Leidsche- en Friesche Kaas Boekli. Herms. Coster A Zoon, Alkmaar. door Be koeien geven opnieuw weer veel ro0« er wordt dagelijks verseh gekarnd. verzendt franco rembours door geheel Nederland allerfijnste versche GHAI-KOOHBOTfiR (surrogaat) 20 K.G. f 13,5»; lO K.G. f 7,-; 4'/, HG. f 3,10 en 2>/, K.G. 12,-. Prima prima zijn mijn EDAJHHfilR ROOMKA1SJE8 van pl. m. 2 K.G., per stuk f 1,10, hoog fijn mijn ,W" ^ÖKTKMELHSCHE kOUDICHE KAAS f 2,— en eenig mijn prima 4^ KOJMJNKN KAAS voor f 1,40. Voor al hetgeen dat hier aangeboden wordt en niet voldoet wordt reclame In het publiek verzocht. Niemand kan leveren wat Ik lever en niemand heeft die fijne BOTER en KAAS die ik heb. Bestelt dus bij niemand ande rs dan bij UEd. dv. dr. W WINTER-l'ROV IS1JB-BOTHR zelfde prijs. een"goede bekende" klei,,e "S,aa,*al'"anak" ls «»cze keurige almanak reeds vele Jaren Is ontegenzeggelijk Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren en den uitgever C. v. d. Aa Hofphotograaf alhier P K l.f S f 2, houtsoort1"?) n d'eTlTn !f-dit aaub0d St<1"wa>. Bechsteln, Blüthner, Hönisch enz. in alle houtsooit. Oude Piano s worden ingeruild. Adres, letter aan het bureau dezer Courant. BANKETBAKKER. Langestraat A 20. der KEXXKMERSTKAATWEG Voor een bezoek houdt hij zich beleefd aanbevolen. Tarwestroo f 8,2llaverstroo f 8.3Ö, gebon den in bosson per 1000 pond, franco Noordh. Kanaal H. v. TWUIVER 't Z a n d (N.-H.) 's avonds 8 uur. Drama in vijf bedrijvenuit het Fransch van Eugène Scribe vertaald door A. lsing Jr. Regie W. P. de Leur. De hoofdrollen zullen vervuld worden door den heer Louis Bouwmeester en mevr. Theo Bouwmeester. Ie Rang f 1,6», 2e Rang f 1,—, 3e Rang f O,ft©. Plaatsbespreking op den dag der voorstelling, 10 ets., in het lokaal Harmonie, van 1012 uur. Be loting vangt precies te 1© uur aan. f 5 per mud, franco Alkmaar; te bevragen bij J. BLOM te Petten. DE NIEUWE LONDON doet het grijze Haar bin nen enkele dagen verdwijnen maakt het glansrijk en zacht is onschadelijk voor de huid en verft niet. Prijs 85 cents per flacon en f 1,50 per dubbele flacon. Alleen verkrijgbaar te ALKMAAR bij Ook voor St. Nlcolaas 1898 zal de alom geliefde BOOKING'S ZE EP met deu UIL weder in de bier gevestigde Ver koophuizen ver krijgbaar zijn. Wij vestigen de aandacht van alle Huisvrou wen, Dames en Heeren, zoowel ouden als jongen, op deze gelegenheid, eu wijzen er met nadruk op, dat deze doozen wegens hunne elegante uitvoering een zeer geschikt geschenk zijn, even sier lijk als prac- tisch, even nut tig als welkom. Niettegen staande de kleurrijke ver pakking is de prijs met geen en k e 1 e cent ver hoogd. RUST tie beste der Wereld is Java-Itijst. sterk aanbevolen ter vervanging van a ardappelen; wegens haar groot uitzetfingsvermogen goed- kooper in het gebruik dan alle andere Java-soorten. Verkrijgbaar in alle comestibles- en kruideniers winkels uitsluitend in origineele, fraaie bussen van 2ê1I% E.G. a f 1.50 en 5 E.G. Af 2.75, proef kartons f 0.30 waarop de afbeelding van Czaar Peter de Groote. Tevens in kartons beschikbaar gesteld tweede qualiteit Prima Java-Rijst, merk „De Phénix", a f 0 2Ö het Us EG. WAarnietof moeilijk verkrijgbaar rechtstreeks te bekomen een bus van kilo, franco thuis, tegen postw. af 1.50 aan het adres voor engros Stoomrijstpeilerij „De Phénix", C. KAMPHUIJS, ZAANDAM. CD t— Verkrijgbaar te Alkmaar bij C. J. LISSONE ZOON BREEDITRAAT Ns. 9, 10-I2~ Voor levering vau prima als voor 1ste qualiteit houdt zich beleefd aanbevolen UEd. dw. Dienaar EIEREN geregeld versch uit deze omgeving. »Hot gehecle geheim hoe eigen en anderer leven aange naam te maken is het geheim van hetsavoir vivre.'' 's-Gravenhage 29 November 1898. TWEEDE KAMER. Aangenomen weid de spoorwegaanleg Kalisit-Banjoe- angi ter voltooiing der hoofdlijn op Javahet uitvoer recht op tinerts op Javade verlenging der overeen komst met de Nederlandsche handelmaatschappij; de overeenkomst met Engeland betreflende de onderzeesche telegraafkabels en de overeenkomst met Duitschland betreffende de uitoefening der geneeskunst door veeartsen in de grensgemeenten. Het algemeen debat over de staatsbegrooting is aan gevangen. De beer Brummeikamp herdacht de goede verstandhouding in Nederland. De heer van Kempen opperde bedenkingen tegen den financieelen toestand. Dmk v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4