De Juweelen Kroon. Honderdste jaargang, 1898. Amsterdamsche Brieven. FEUILLETON. A. CONAN DOYLE. NO. 142. Tweede blad. ALKMAARSCHE COURANT. Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. OOSTER ZOON. WOENSDAG Telefoonnummer: 3. gQ NOVEMBER. Deze Oonrant wordt Dlnsda g-, Donderdag en Zaterdagavond nitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,HO franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummorsj"3 ets. XLII. Te midden van de prettige drukte verbonden aan de voorbereiding van het St. Nicolaasfeestheeft zich plot seling een schrille wanklank doen hooren Amsterdam wordt weer onveilig gemaakt door geheimzinnige aanslagen. Twee meisjes hebben op één avond on geveer vijf uur na elkander een por gekregen op de Nicolaas Witsenkade onder omstandigheden die zoo geheel gelijk zijn aan die der aanrandingen van vorige winters, dat er geen twijfel ove.' blijft of de dader daar van is een en hetzelfde individu. Jnist dat bange vermoeden maakt de menscheu zoo zenuwachtig omdat daarmee gepaard gaat de bijna vol komen zekerheid dat deze aanslagen zich eerstdaags zullen herhalen. De dames, die in eenigszins afgelegen wijken wonen durven haar dienstmeisjes 's avonds een voudig niet meer om boodschappen uit te sturen en wanneer zij den moed zonden vinden om dit te doen is het antwoord het opzeggen van de .betrekking." De appreciatie der galanten in deze verlichte tijden spreekt men niet meer van vrijers is eensklaps van 20 pet. en lager tot ver boven pari gestegen wie heeft er niet een restantje uit. de keukeu voor over om de gedienstige gebruik te laten maken van haar uitgaans-avonden, zon der welke het goede hnmenr verdwijnt. Had de bescha ving al znlke vorderingen gemaakt, dat er kruiers-zaken waren op aandeelen dan zon zeker een schrijver van het overzicht der eflecten-markt daaraan deze week vele regelen moeten wijdenwant die zaken gaan nn weer uitstekend. Dames en dienstboden die noodzakelijk 's avonds nit moeten solliciteeren om het hardst naar het geleide van de vertrouwde witkielen, die haar onder weg opfrisschen met verhalen welke maatregelen zij hebben genomen om bij een ontmoeting met den .steker" dezen onschadelijk te maken. Politie en justitie staan als vroeger ook nn weer mach teloos. Er is veel te weinig honvast om aan het onder zoek een vaste richting te geven nu stuurt een gerucht den oenen weg nit en den volgenden dag moet weer een geheel ander pad worden ingeslagen. In de stad zelve duikt bijna eiken dag het bericht dat de man is gear resteerd, wat voor de arme reporters is om dol te wor den. Dan wordt om strijd om voorlichting gevraagd bij DOOR 4) .Doch ik ben zeker, dat hij onschuldig is. U weet, dat vrouwen in zulke zaken nogal scherp zien. Nog maals, ik weet zeker, dat hij onschuldig is en dat het n later zal spijten, zoo streng te zjjn geweest." .Waarom zegt hij dan niets, als hij onschuldig is." .Wie weet? Misschien wel, omdat hij boos was, dat n hem kon verdenken.'' .Moest ik dat dan niet, toen ik de kroon in zijn handen zag P" .0, maar hij heeft ze slechts uit het bureau genomen, om ze eens te bekijken. Geloof mij, bij is onschuldig. Laat de zaak op haar beloop en spreek er niet meor over. Het is zoo vreeselijk, te moeten donken, dat die goede Arthur in de gevangenis zit." .Ik zal de zaak niet laten loopen, voor de edelsteeneu teruggevonden zijn Mary. Uwe genegenheid voor Ar thur verblindt n. Wel verre van de zaak in den doofpot te stoppen, heb ik nit Londen een heer medegebracht, die een zeer naawkeurig onderzoek zal instellen." .Dezen heer?" vroeg zij, naar mij ziende. .Neen, een vriend van hem. Hij wenschte, dat wij hem alleen zonden laten hij wandelt nn in do stallaan." »De stallaan?" Zij trok haar donkere wenkbrauwen op. .Wat hoopt hij daar te vinden? Ha, daar komt hij, geloof ik, aan lk wil hopen mijnheer, dat het n geinkken zal, de onschuld van dien goeden Arthur te be wijzen." »Ik deel uwe meeniug ten volleen ik vertronw met n, dat wij het znllen kunnen bewijzen," antwoordde Holmes, naar de mat teruggaande, om de sneenw van zijn voeten te stampen. »Ik geloof de eer te hebben, met Miss Mary Holder kennis te maken. Mag ik n een paar vragen doen P" .Welzeker, mijnheer, als het u helpen kan, om in deze vreeselijke zaak eenig licht te ontsteken." .Hebt gij van nacht niets gehoord .Niets, vóór mijn oom lnid bogon te spreken. Ik hoorde zijn stem en ging toen naar beneden." .Ge sloot den vorigen avond deuren en vensters niet waar Hadt ge al de ramen goed gesloten »Ja." .Waren zij van morgen nog alle gesloten Ja." den commissaris van politie in de Ferdinand Bolstraat, den heer Van der Wieledie het onderzoek leidt gelukkig beschikt deze over eindeloos geduld. Telkens weer moet hij meedeelen, dat het gerucht nit de lucht is gegrepen. Wat echter in dezen nog wel het meest onaangenaam is zijn de praatjes, die van de kletstafels der sociëteiten grif hun weg vinden onder het publiek. Zoo ontziet men zich niet eeu naam te noemen van een zoon nit een der meest geachte Amsterdamsche familiën, hoewel daarvoor niet de minste reden bestaat. Alleen waar is, dat zijn geestestoestand in zeer geringe mate van dien van gewone menschen aiwijkt en dat hij verleden jaar, toen links en rechts arrestatiën zijn gedaan, ook verhoord is, waarbij echter zijn absolute onschuld zonneklaar bleek. Toch wordt nu weer zijn naam van den eenen mond naar den andereu gefluisterd on toen hij Vrijdagavond, blijkbaar met manifestatie-bedoelingen zich in het circus-Carré bevondwas er onder de overige bezoekers een druk gemompel, 't Is moeilijk om aan dergelijke praatjes voor goed den kop in te drukken. Ik voor mij zon al niet graag in dezen brief den naam willen noemen van het jongemenschomdat deze zelfde naam gevoerd wordt door een man, waarop heel Nederland trotsch is, en de Amsterdamsche pers verkeert in een nog moeilijker geval. Vermeldt zij het gerucht om dit tegen te kunnen spreken dan wordt haar het mes op de keel gezet om man en paard te noemen, en daartoe zon zij in geen geval te bewegen zijn. Zoo woekert het onkruid voort en 't is niet eer nit te roeien voordat de werkeljjke dader is gevouden. Hoe lang dat echter nog doren zal Het uitloven eener premie van f 500 op het vinden van den schuldige is slechts een zeer schamele poging om particulieren er toe te brengen tot de opsporing mede te werken. Men verzekert, dat nn al mannen 's avonds in de eenzame bnnrten in vrouwenkleederen rondwande len in de hoop, dat zij door den .steker" als prooi znl len worden uitverkoren, maar hun aantal is zeer gering slechts bij een zeer hooge premie zonden velen dit mid del dat misschien nog het meest doeltreffend is, gaan toepassen. En van deze nachtmerrie verlost te worden is toch zeker wel eenige duizenden guldens waard. De winkeliers alleen al zonden er zeker wel een aantal grijze bankbiljetten voor over hebben, wanneer er een eind kwam aan de schrikwekkende aanslagen. Zij hebben daarvan groot nadeel de noodzakelijke inkoopen voor »Ge hebt een meisje in dienst, dat verloofd is. Ik meen, dat gij er uwen oom gisteravond opmerkzaam op hebt gemaakt, dat zij naar buiten was gegaan, om haren beminde te spreken." .Ja, en zij was ook het meisje, dat zich in het salon bevond, toen oom ons over het kroontje sprak." .Maakt ge hiernit de gevolgtrekking dat zij de kamer heeft verlaten om haren vrijer te vertellen wat zij gehoord had en met hem den diefstal te be ramen .Maar waartoe moeten al deze veronderstellingen dienen vroeg de bankier, ongeduldig. »Ik vertelde n immer9dat ik Arthur met het kroontje in zijn handen zag." .Een beetje gednldMr. Holder daarover straks. En nu over dit meisjeMiss Holder. Zaagt ge haar niet door de keukendeur weer binnenkomen »Ja toen ik ging zien, of de denr voor den nacht gesloten was sloop zij naar binnen ook zag ik den man in de duisternis." .Kent ge hem .Wel zeker het is onze groentenboer. Hij heet Fran cis Proper." .Hij stond zekor links van de denr?" vroeg Holmos. »Ja, zoo was het." .En is het niet een man met een houten been?" De sprekendezwarte oogon van de jonge dame glinsterden plotseling van verrassing. .Wel, ge schijnt een toovenaar riep zij uit. .Hoe weet ge dat Zij glimlachtewat evenwel niet door een glimlach op het magerescherpgeteekend gelaat van Holmes werd beantwoord. »Ik wilde nn wel eens gaarne boven gaan rond zien," zeide hij. .Ook zon het waarschijnlijk goed wezen, als ik bniten nog eens een kijkje ging nemenof wachtik zal liever eerst door de benedenvensters zien, voor ik naar boven ga." Hij liep ving van het eene venster naar het andere. Voor het groote venster, dat op de stallaan uitzag, bleef hij staan. Ten slotte opende hij dit en bekeek de vensterbank nauwkenrig door zijn sterk vorgroo- tende lens. »Nn znllen wij maar eens naar bovengaan," zeide hij ten slotte. Het kleedvertrek van den bankier was een goed gemeubileerde kleine kamer, met een grijs vloerkleed, een groot Echrijfbureau en een groeten spiegel. Holmes ging het eerst naar het bureau od bezag het slot aandachtig. .Met welken sleutel werd dit bureau geopend?" vroeg bij. .Met den sleutel dien mijn zoon zelf aanwees n.l. dien van de kamerantwoordde Mr. Holder. .Hebt gij hem bij u St. Nicolaas worden wel gedaan, maar van bet eigenlijke flaneeren langs de fraaie etalages, dat het meeste geld nit de beurzen klopt is bij vele dames geen sprake meer nn de avond voor het uitgaan is vervallen. Men zal wellicht zeg gen dat een Amsterdamsch winkelier, die zooveel hnnr en belasting moet opbrengen, altijd klaagt, en tot zekere hoogte is dit ook inderdaad waar. Maar toch weet ik uit on wraakbare bron dat er dit jaar al bijzondere reden is om ontevreden te zijn over de ontvangsten er wordt wel verkocht, maar 't meest in de bazars en de winkels met dure artikelen znllen heelwat moeten zuchten voordat de balans sluit. De een schrijft dit toe aan de nawer king van de Kroningsfeesten toen heel veel menschen hnn spaarpot geleegd hebben de ander schuift 't op de hooge belastingen die bezuiniging gebieden op alles wat het uitvloeisel is van weelde de derde beweert dat de menschen van geld hoe langer hoe meer Amsterdam schuwen en verlaten en allen zijn 't hierover eens dat het aantal factoren die op het bezoeken der maga zijnen een ongnnstigen invloed hebbenwerkelijk nog niet met een belangrijken behoefde vermeerderd te worden. Na al die Jobstijdingen volge thans het verblijdend berichtdat het Bestnnr van „Liefdadigheid naar Vermogen" besloten heeft aan te blijven. De vorige week hebben wij gezien dat daarvoor ernstig gevaar dreigde maar gelukkig hebben ten slotte de belangen der behoeftige gezinnen het zwaarst gewogen. Aan de Kamer is het bewnste adres verzonden aangevuld met het verzoek om art. 20 der Armenwet te doen vervallen. Veel kracht zal daarvan nu zeker niet uitgaan want ook op het Haagsehe Binnenhof weet men natuurlijk, op welke wijze het adres is tot stand gekomen. Had L. n. V. met zoo goed als algemeene stemmen aange drongen op Staats-armenzorgdan zou die wensch on tegenzeggelijk indruk hebben gemaakt; nu staat te vreezeu, dat de wijzigingen waarmee alle leden 't eens waren niet tot haar recht znllen komen ten gevolge van het bij overrompeling aangenomen amendement. Voor het overige is het nieuws van deze week in de vergaderzalen te zoeken. Bijna avond aan avond is er gelegenheid geweest om wijsheid op te vangen van beroemde lippen. De vereenigingen, die Amsterdam bezit voor volksbeschaving, ondervinden daarbij de meest moge lijke medewerking van de meest bekende voorgangers op politiek wetenschappelijk en literair gebied en men raakt daaraan langzamerhand zoo gewoon, dat 't heel .Hij ligt daar op de uittrektafel." Sherlock Holmes nam den sleutel op en opende het bnrean. .Het slot maakt volstrekt geen geluidzei hij. .Geen wonder dat ge niet wakker werdttoen het bureau werd geopend. In dit kistje is zeker de kroon. We zullen ze eens bezichtigen." Hij nam den diadeem nit dit kistjeen legde hem op de tafel. Het was een knnststnk van juwelierswerk en de zes en dertig steenen, die de kroon thans bevatte waren de fijnste, die ik ooit had gezien. Aan eene zijde van het kleinood bevond zich een getande rand waar blijkbaar een stnk met drie edelsteenen was uitgebroken. »Nu Mr. Holder," zei Holmes .hier is een hoek die overeenkomt met dien welke zoo ongelukkig verloren is geraakt. Mag ik u verzoeken, dien af te breken?'' De bankier deed van schrik een stap achteruit. »Ik denk er niet aan zoo iets te doen." .Dan zal ik het doen." Holmes beproefde er al zijne krachten op, doch zonder eenig resultaat. »Ik voel wel, dat het een weinig buigt," zeide hij .doch, ofschoon ik buitengewoon sterk in de vingers ben, zon ik lang werk hebben, er een stak af te breken. Een man van gewone kracht zon het niet kun nen. Wat denkt ge nn dat or gebeuron zon als ik dit stnk er afbrak, Mr. Holder?" Het zon een geluid geveu alsof er een pistool werd afgeschoten. Kan zoo iets nu op een paar ellen atstand van nw bed gebeurd zijn zonder dat ge er iets van hoordet?" »Ik weet niet wat ik er van denken moet. Het is mij alles zoo duister." .Nn misschien zal alles ons later wel duidelijk wor den. Wat denkt gjj er van, Miss Holder »Ik wil eerlijk bekennen, dat ik er even versteld van sta als mijn oom." .Had uw zoon geen schoenen of muilen aan toen gij hem zaagt .Hij had niets aan, behalve zijn broek en zijn hemd." «Dank u. Wij zijn bijzonder gelukkig geweest bij dit onderzoek en het zal geheel en al onze eigen schuld zijn, als het ons niet gelnkt deze zaak op te helderen. Met uw verlof, Mr. Holder, zal ik nu mijn nasporingen ver der voortzetten." Daarop ging hij alleen naar buiten opdatzooals hij zei geen onnoodige voetsporen zijn taak zonden ver zwaren. Hij bleef ongeveer eon uur weg en kwam toen terug met dik sneeuw aan de schoenen; zijn gelaat stond strak en ondoorgrondelijk als altijd. »Ik denk dat ik nn alles gezien heb wat er te zien is Mr. Holdor," zeide hij»en ik kan n nu het best van dienst zijn, door voorloopig naar mijn woning terug te keeren." .Maar de edelgesteeuten, Mr. Holmes. Waar zijn die

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5