Haagsche Brieven. Nederland. natuurlijk wordt gevonden als mr. Kerdijk optreedt in »Ons Huis," prof. van Hamel in Volksontwikkeling" en mr. J. N. van Hall, onze wethouder van onderwijs, in Handwerkers Vriendenkring." Toch zou men niet meer dan tien jaar behoeven terug te gaan om van dat alles niets te vinden. Destijds had men ook nog geen uitvoeringen als er zondagavond een in het Paleis voor Volksvlijt is gegeven door de Oratorluin-Vereenlglug. In al zijne schoon heid werd daar «Die Jahreszeiten" ten gehoore gebracht, met medewerking van mevrouw Nassau Noordewier Reddingius, Jos. Tijssen en F. H. van Duinen solisten alzoo van de bovenste plank van het koor der Orato- rinm-vereeniging en het Utrechtsch Stedelijk Orkest. Een programma derhalve om alle muziek-lekkerbekken te doen watertanden toch kostte het meesmuilen daaraan niet meer dan 25 ets. Zoo worden de schoone kunsten onder het volk gebracht en uit dat oogpunt heeft de Amster damsche werkman zeker veel voor boven zijn collega in de provincie. Wanneer in een provincie stad Haydn's meesterwerk een vertolking vindt als zondagavond in het Paleisdan zijn de toegangsprijzen van dien aard dat mannen en vrouwen it het volk met muzikalen aanleg er zelfs niet aan denken om daarheen te gaan te Amsterdam is 't juist de wensch van de Oratorium-Vereenigingdat zij die in de week met handenarbeid den kost moeten ver- dieneh, komen en al worden dames en heoren met den stelregel van te profiteeren, ook al is 't niet voor hen bestemd, niet geweigerd, toch hebben zij in de aankon digingen kunnen lezendat hunne tegenwoordigheid geenszins begeerd wordt. De lage entrée is niet om mensehen, die 't kunnen betalen, voor een koopje te doen uitgaan en aldus andere uitvoerende kunstenaars te be- nadeelen, maar uitsluitend om het schoone toegankelijk te maken voor hen, die daarvan anders verstoken zouden bljjven. Van onze opera-directeuren is dit jaar al heel weinig goeds te melden. Onlangs wekte de directie der Nederlandsche Opera rechtmatige ergernis over de wjjze, waarop zij zich van mevrouw Januschowski ontdeed en nu komt er een bericht, waaruit blijkt, dat 't bij de Italiaansche Opera al niet veel beter is gesteld. Daar heerscht een boete systeemdat ongehoord is. Siga Adami dreigt daarvan het slachtoffer te wordenzij heeft een repetitie vefzuimd en nu vraagt haar directeur daarvoor 5000 fres. schadevergoeding. Volgens de letter van het contract zal hij wel gelijk hebben, maar dergelijke onereuse bepalingen moesten niet mogen be staan. Zooals de contracten bij de Opera's in ons land zijn, beschikt de directie willekeurig over het wel en wee der artistenzonder dat do sociale rechtvaardigheid, waardoor onze tijd zich wil kenmerken, ook maar een enkel woord meespreekt. Geen patroon zou zijn werkman durven behandelen als een opera directeur ten onzent zjjn artisten en Nederland maakt zich daardoor berucht in het buitenland. XIII. krijgt heeft Wil ik met het gewichtigste beginnen dan Scheveningen dat zoo dapper voor zijn haven gestreden de eerste beurt. Wat heeft die havonge schiedenis hier pennen in beweging gebracht Schevoningen ging de laatste jaren hard achteruit. Op de visschers drukten zware lasten. Nadat een paar jaren geleden een geweldig hoogo vloed gepaard met storm weer in één nacht een groot deel van 't strand had weggeslagen konden de schuiten niet meer binnenloopen r Ik kan het u niet zeggen." De bankier wrong in wanhoop zijn handen. «Ik zal ze nooit terug zien!" kreet hij. «En mijn zoon? Geeft gij mij nog hoop »Ik blijf bij mijne meening." »Zeg mij dan om Gods wil welke geheimzinnige ge beurtenis er dezen nacht in mijn huis heeft plaats gehad »Als ge mij morgen vroeg tusschen negen en tien in Bakerstreet wilt bezoeken hoop ik u zooveel mogelijk de zaak op te helderen. Ik onderstel dat ge mij carU blanche geeft om te doen wat ik in uw belang noodig acht, op voorwaarde, dat ik u de ju woelen terug bezorg." «Mijn geheele vermogen zou ik er voor over hebben." Het was mij nu duidelijk, dat mijn vriend reeds bezig was, zijn oordeel te vormen, ofschoon het mij nog geheel duister was lot welke gevolgtrekkingen hij wel mocht komen. Op onze terugreis trachtte ik verscheiden keeren zijne meening te vernemen, maar hij bracht het gesprek telkens op een ander onderwerp, tot ik ten slotte de hoop, iets te weten to komen liet varen. Het was nog niet ten volle drie uur toen wij in onze woning terugkwamen. Sherlock Holmes begaf zich ter stond naar zijn kamer en kwam een oogenblik daarna weer benedengekleed als een landlooper. Met zijn omgevouwen kraagzijn glimmende, kale jas, zijn roode das en zijn versleten laarzen was hij het echte type van een vagebond. »Ik denkdat het zoo wel goed zal wezenzeide hij in den spiegel ziende die boven don schoorsteen mantel hing. «Ik had wel gaarne, dat je mij kon ver gezellen Watson maar ik vreesdat het niet zal gaan. Mogelijk dat ik het geheim reeds op het spoor doch hoe het zijik zal spoedig zich heeft toegedragen. Binnen terug te wezen." Hij sneed zich legde het tusschen twee sneden brood en nadat hij dit alles in zijn zak had geborgen aanvaardde hij zijn onderzoekingstocht. Ik was juist met theedrinken klaar toen hij terug kwam schijnbaar in goede luim een ouden schoen met elastiek aan weerskantenin de hand zwaaiende. Hij wierp den schoen in een hock en schonk zich een kop thee in. »Ik kwam nu maar eens even kijken," zeide hij: »ik ga onmiddellijk weer been." «Waar naar toe?" «O naar het andere gedeelte van het West-end. Het kan wel wat lang duren eer ik terug beu. Wacht niet op mij voor 't geval ik laat tlinis mocht komen." «Zijt, gij iets gevorderd Wordt vervolgd. ben mogelijk ook niet weten hoe de zaak een paar uur denk ik een schijfje rookvleesch Met het bouwen van de strandmuur was de mogelijkheid op verbetering geheel afgesneden. Alleen hoopte men uog redding voor het visschersdorp als men eene flinke haven kon krijgen voor do vloot. Maar dat ging met heel wat bozwaron gepaard Bewonderenswaardig is de volharding, waarmee de verschillende vereonigingen steeds zijn voortgegaan om te pleiten voor hun recht. En 't aantal tegenstanders was zoo grootOp't dorp zelf waren lui die er geen nut in zagen en beweerdon dat 't maar voor korten tijd zou helpen. Van buiten af werd tegengewerkt uit eigenbelang. De schuiten, die niet te Scheveningen konden ankeren, liepen binnen in Vlaar dingen Maassluis soms ook Rotterdam. Die plaatsen profiteerden er van winkeliers kuipers enz. voeren er wel bij. Voor de visschers zelf bracht het meer mooite, meer kosten mee voor heen- en weer-re zen, verblijf enz die aan de gezinnen onttrokken werden. Die toestand kon zoo niet blijven duren. Kwam er geen haven, dan zouden de visschers, reeders kuipers enz. zich elders vestigen. Vlaardingen hoopte er al op, en werkte tegen, waar het maar kon. Dat is nog als eens gebleken, toen invloedrijke ingezetenen in 't begin van de maand hun zaak bepleitten bij de leden van Provinciale Staten. 16 Augustus zou de beslissing vallen. Als Gedeputeerden gewonnen waren, was tevens een subsidie van drie ton verzekerd. Wie op dien dag in 't dorp kwam merkte direct, dat er iets bijzonder moest ziju. Overal zag men dat er groote spanning heerschte. En hoe later 't op den middag werd, boe drukker en onrustiger 't op straat werd. Eindelijk tegen vier uur kwam de tijding. De opgewondenheid van 't volk te beschrijven is onmogelijk. Overal werd de vlag uitgestoken, 't Was bijna aandoenlijk om de eenvoudige dankbaarheid en de groote blijdschap van dio luitjes te zien. Ze waren zoo echt van een drukkende last ontheven. Dien avond was er een groot feest op de sociëteit «Neptunus", illuminatie en vuurwerk. Den geheelen avoud liepen troepen zingende kinderen door de Keizerstraatlang nadat op gowone dagou daar het bedklokje geslagen heeft. Alles vierde feest. Voor al de betoonde energie zou ik Scheveningen gaarne toewensehen dat de haven, als ze eenmaal tot stand gekomen isaan alle verwachtingen zal beant woorden. Een ding is zeker: Zonder haven ging Scheve ningen nu al reddeloos naar den keldor. Er heerscht op 't oogenblik groote armoede, daar kunnen de winkeliers van meespreken maar allen hebben nu hoop, dat de toekomst verbetering zal brengen. De vervoermiddelen in den Haag vermeerderen en ver beteren. Eerst had men de paardentram alleen, om door de stad te komen, maar die was erg duur. Van 't Hol- landsche station tot begin Scheveningschen weg 15 cent van 't begin Schev. weg tot aan 't Kurhaus ook 15 ets Er wordt berekend per sectie een stuiver. En dat nadat men in Amsterdam en Rotterdam al lang overstapjes kan krijgen. Er was al vaak tegen geprutteld, maar och, de goé gemeente is hier nog al meegaand, men bromde, maar bleef trammen. Er was eens voorgeslagen, dat b.v. in eon maand tijd niemand zou trammen, dan zou de maatschappij zeker do tarieven moeten, verlagen, maar er kwam niets van. Nu beeft de paardentram een gevaarlijk concurrent gekregen. Tegen de verwachting in, die men er in 't begin van koesterde, heeft de omnibusdienst zeer opge nomen. Na de eerste proefnemingen, die niet altijd even gelukkig waren, heeft de maatschappij al spoedig het aantal wagens vergroot, de nieuwere, die er bij kwamen, waren iets ruimer, met leer, in plaats fluweel bekleed, er was staanplaats voor 4 iu plaats voor 2 personen, kortom, op alle kleinigheden was gelet. Daarna werden de lijnen uitgebreid, overstapjes ingesteld, zoodat men nu voor een dubbeltje van 't Hollandsche station tot Scheve ningen rijdt, voor dezelfde afstand betaalt men met de paardentram 25 cent. De laatste verbetering is het be schikbaar stellen van een wachtkamer in 't hartje van de stad voor de lui, die overstappen moeten. Wat ik hier vertel, geldt de Haagsche omnibusmaat- schappij. Er is ook nog een Nederlandsche omnibus maatschappij, maar die heeft slechts één lijneen flinke afstand van ruim een half uur rijden, tarief 10 cent bij abonnement cent per rit. «Conducteur, hoe komt het toch, dat hier bij abonne ment een rit 9 cent, en bij de Ned. O. M. een rit 7j cent kost ►Ja, Mijnheer, de heeren dachten, dat, 9 cent al goed koop genoeg was. Ziet U, 't is nog lang niet zeker, dat do andore het houden kan, en wij komen er hoe langer hoe meer boven op. We rijden met gehuurde paardeu mijnheer, dan heb je wel geen eigen spul, maar je bent ook van alle risico en verder gezanik af. Anders, 't is geen kleinigheid honderd daaldertjers per dag Enfin, we krijgen goeie beesten daar is niets anders van te zeggen, maar ze worden ook goed vorzorgd. Laatst is er een gevallen in do Veencstraat niemand kon er wat aan doen, hij gleed uit op het. asphalt, maar na dien tijd zijn er heel strenge bevelen gegevon, langzaam rijden, en niet meer stoppen." Over 't geheel is het personeel zeer beleefd, ook voor die lui, die geregeld met coupons betalen, en van wie dus geen fooi te verwachten is. Het geheel toont aan dat de onderneming door een uitstekende hand geleid wordt. Eens kwam ik met het eerste busje uit Scheveningen, en daar stond waarlijk de directeur al ouder de kap van 't station de aankomst af te wachton. Met iemand, die zóó actiefis, aan 't hoofd, moet dat zaakje wel mar- cheeren 't Binnenhof eischt groote reperatie. Zooveel mogelijk wil men bij het aanbrengen van herstollingen de oude bouworde trachten terug te vinden. Die verbouwing moet voor een deel plaats hebben onder de rechtzaal. Twee en drie December komt daar de zaak-Vemer aan de orde waarbij op een buitengewoon grooten toevloed van belangstellenden wordt gerekend. Van de journalisten kunnen alleen de vaste klanten gereserveerde plaatsen bekomen, de overige moeten toonen dat het hun «beroep" isdoor hun bewijs van lidmaatschap van de Neder landsche Journalistenkring over te leggen. Alles gaat dus heel secuur. Iu de stad is weinig nieuws te beleven. Van af gisteren zijn de beide schilderijen «Vlootrevue'' van Mesdag en Pulchri tentoongesteld. Het comité van de Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid, tot, hiortoe zoo consekwont in 't doorvoeren van wat vooraf bepaald was verloochent die stelregel wel een beetje wat betreft de verloting. Op de tentoonstelling werd ons verzekerd «1 November heeft ze plaats, myn heer." In do eerste helft van de maand hingen in alle trams en omnibussen cartons met de tijdingdat de prijzen te bezichtigen en de loten te verkrijgen zouden blijven tot !9 November nu is 't al de 27 en nog geen nader bericht. Dat is wel jammer't begin was zoo schitterend Over 't vochtige triestige weer te schrijven met de onaangename gevolgen er van zal wel onnoodig zijn dat is toch overal hotzelfde. Uit angst even saai te wor den als het weer, zot ik er maar een dikke stroep onder. Aedcrlandscli Paardenstamboek. In de algemeene vergadering der Vereeniging «Het Nederlandsch Paardenstamboek", te houden op maandag 18 December 1898, des namiddags te één uur, in «Tivoli," Coolsingel, te Rotterdam, zullen aan de orde komen Verslag van den toestand der Vereeniging; mededee- ling van ingekomen stukken en zoo noodig daarop besluiten rekening en verantwoording over 1897voor stel van het hoofdbestuur: De internationale tentoonstelling van 1897 te 's-Gra- venhage heeft het bewijs geleverd, dat onze paardenfok kerij belangrijk vooauitgaat en Nederland zich niet be hoeft terug te trekken waar het strijdperk der onder linge vergeljjking geopend wordt. In 1900 zal eene der grootste internationale tentoonstellingen, welke tot nu toe plaats vonden, te Parijs gehouden worden. Eene commissie adhoc is reeds bezig geweest om samen werking tusschen Stamboeken en Vereenigingen te ver krijgen. Daarfoe is in het voorjaar te Amsterdam eene verga dering bijeengekomen, waarop eene berekening van kos ten van algemeenen aard is gemaakt tot eon bedrag van ruim f 20,000, - Aan het rijk is f 10,000,als steun aangevraagd en op de begrooting gebracht. Het vertrouwen dat de volks vertegenwoordiging deze subsidie verleeuen zal mag voorzeker als vast worden aangenomen, omdat de weige ring daarvan de uitvoering onmogelijk maken zon en een belangrijken tak van ons volksbestaan ernstig bo- nadeelen. Rijkssubsidie alleen is echter geenszins voldoende, ook corporation en particulieren moeten steunen. Uit gaande van de wenschelijkheid om in elk opzicht het doel der Vereeniging te bevorderen, stelt het hoofdbestuur voor op de begrooting voor 1899 een post van f 300 uit te trekken ter bevordering van de inzending van paarden uit Nederland op de wereldtentoonstelling van 1900 te Parijs en vraagt het aan de Algemeene Verga dering machtiging om over dat bedrag op zoodanige wijze te beschikken, als later gewenscht en goed aan het bestuur zal blijken. Het is niet wel mogelijk nu reeds in beschouwing te treden over den inhoud van program ma's, welke nog niet zijn opgemaakt. Het bestuur stelt zich voor direct en indirect zjjn adviseerende stem bij de samenstelling van het programma te doen hooren en meent daarom, dat het vrijheid van handelen van uwe Vergadering mag vragen. Voorstel van de afdeeling Noordholland, om ter ver gadering de vraag te bespreken tot welken leeftijd heng sten op cornage moeten gekeurd worden. Veelal geschiedt dit in het buiteniand slechts in de eerste dekkingsjareu, terwijl de afd. Noordholland thans steeds cornage als reden van afkeuring beschouwt onverschillig of de heugst jong of op gevorderden leeftijd is; begrooting voor het jaar 1899. N.B. Op eene gedane aanvrage is van den directeur van het Rijks-Hengstenveulen depót te Bergen op Zoom het antwoord ontvangen, dat de rijks-hengsten op dinsdag 20 December, 's middags 12 uur, te Bergen op Zoom in stap en draf ter bezichtiging voor de leden der Ver eeniging zullen worden gesteld. Daarbij is de mededeeling gevoegd dat de kwade droes niet onder de paarden te Bergen op Zoom heerscht en de berichten daaromtrent geheel onjuist zijn. Leger des Hells. Den 1 December zal door het Leger des Heils te Amsterdam, door commandant en maréchale Booth Clib- born, een openbare vergadering worden geleid, waar het onderwerp van behandeling zal zjjn «Een campagne ten bate van het Nederlandsche Volk". Deze bijeenkomst, die zal worden bijgewoond door alle Heils-officieren van Neder land, ruim 250 in aantal, belooft zeer belangwekkend te zijn. Een bijzonder zangkoor van officieren zal dien avond medewerken. Aanvaring. Het pas vau stapel geloopen Wieringer visschers- vaartaig W. R. 90, schipper J. Hengel, werd aangevaren door den Enkhuizer botter E. M. 145, en boliop daarbij belangrijke averij, zoodat het naar de scheepstimmerwerf moest worden gebracht. Te Poortvliet heerschen de mazelen en hot rood vonk. De ziekten zijn van een zeer ernstigen aard, zoodat vele lijders bezwijkonin één gezin stierven zelfs drio kinderen van 21/j, 10 en 16 jaar binnou twee dagen. Do school is gesloten. Bij Ode is een boerderij afgebrand, vermoedelijk door het stoken van een fornuispot. Mede zijn verbrand 25 vim ongedorscht.e rogge, 5 vim boekweit, 8000 pond hooi, 2000 pond stroo, 3 biggen en een gedeelte van den inboedel. Alles was verzekerd. De Rijp. Dezer dagen schoot een jongetje van den smid P het zoontje van den bootknecht G., met een rieten pijl in hot oog. Deerlijk gehavend en bloedeudo word het kereltje thuis gebracht De geneesheer achtte onmiddellijke opzending naar het Binnen-Gasthuis te Am sterdam noodzakelijk. Meer dan waarschijnlijk zal het oog verloren zijn. Rotterdam. In den morgen van den 25 is de basalt-kaaimuur aan de Wilhelminakade, ter lengte vau 50 Meter, grenzende aan het terrein der Rotterdamsche Lloyd, plotseling ingestort en heeft een groote ruïne aan gericht aan voornoemd terrein. Gelukkig hoeft niemand daarbij eenig persoonlijk letsel gekregen. Do schade wordt geraamd op f 50,000. Drukkerij v. Harms. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6