opëi iflmoft wlitwrs. Toevaltreffers, Gezondheidsleer, HA ND BOE KJ E Oompleet f I.20. Stadsberichten. Onbestelbare Brieven, Rationale inLiTiE. Donderdag, den 8 December Advertentièn. PRIJS f 2,SO. Dienstbode B U R~dÊ~R LIJKE STAND. Boekli. HERMs. COSTER ZOON, Alkmaar. ITbor voordrachten. ar. vaiv harpen. Doctor BROERS in l ikwidatie. BQEKH7HERMs. COSTER ZOON. J*. BIE Gr E Moord te Amersfoort. Alhier heeft, vermoedelijk al eenige dagen geleden, een moord plaats gehad. Zekere N. Kalf, ond 68 jaren, woonde alleen in (een klein hnisjede man leefde zeer I zuinighoewel het algemeen bekend wasdat hij er I warmpjes inzat. In het afgeloopen jaar was al inbraak bij hem gepleegd en nu zijn vermoedelijk de dieven terng gekeerd. Het huisje bleef eenige dagen gesloten wat door de buren eerst niet werd opgemerkt. Eindelijk kreeg men argwaan door de politie werd de deur open gebroken en men vond den ouden man dood in de bedstede gebonden aan handen en voeten en met een prop in den mond. Teekenen van geweld waren niet te bespeuren. Kisten en kasten waren open gebroken. Tram SchagenAlkmaar. Schagen. Den 29 vergaderde de raad dezer gemeente hoofdzakelijk ter bespreking van bovenge noemde tramplannen. Na langdurige discussiën werd besloten, concessie te verleenen voor het leggen der lijn door de gemeente zooals het rapport der commissie vroeger in dit blad vermeld aanduidt. Enkele ver ordeningen werden daarbij aangenomen. De concessie I wordt voor onbepaalden tijd verleend, de .lijn moet echter 1 Januari 1904 in exploitatie zijn gebracht. Haringcarspel. Den 29 vergaderde de raad 1 dezer gemeente, ter behandeling van ingekomen stukkeD, o. a. van een verzoekschrift van de Groentenvereeniging «Waarland en Omstreken" om subsidie te verleenen aan de banne Haringcarspelin de kosten van aanleg van een verbindingsweg van het Waarland tot den Laan- derweg, tot den aanleg waarvan zij tot dat bestuur het verzoek heeft gericht, onder aanbieding eener som van pl. m. f 475 door de ingelanden in die kosten bij te dragen. De vergaderingvan oordeel dat de bedoelde weg in het belang der gemeente zal zijn verleende een subsidie van f 500, te verdoelen over vijf dienstjaren. Voorts werd nog gunstig beschikt op het verzoek van een achttal ingezetenen om pogingen aan te wenden tot het verkrijgen van gelegenheid tot het in- en uitstappen in de lokaaltreinen van de Holl. IJzeren Spoorwegmaat schappij, aan den Overweg in den polder Schagerwaard> Kegelen. Den 27 November werd de nationale korpskegel- wedstrijd uitgeschreven door de Kegelclub «Sport Staalt Spieren" te Amsterdam ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan voortgezet. Door 23 clubs werd daaraan deelgenomen die het daarachter vermelde aantal punten hebben geworpen «De Kroon" van Haarlem 159 «De vaste hand" 132 e n «Koekoek" van Amsterdam 127, «Houdt plank aan'' Gouda 122, «Nooit Gedacht" 120 en «Onderlinge Vriend schap" van Amsterdam 101, «Volharding" van Haarlem 100 »Z. E. K. Z." 100 «Oranje Kegelclnb" 99 «Fran Fran" 93 en «Neptunus" van Amsterdam 91 nDe linie" van Alkmaar 88 «Helena" 82 «Amsterdam" 82 en «O. O." van Amsterdam 81«Gezelligheid" van Bus- sum 73 «Germania" 71»A. T. G. V." 69 «Je doe maar" 61«Links in die Gasse" 60 «Negenvriend" 55 «Genoegen door Vriendschap" 51 en »T. O. G.I. D. O." van Amsterdam 47 punten. Op 4 December e. k.den laatsten dag van den korps wedstrijd zullen nog 15 clubs deelnemen. Amsterdam. Een brutale diefstal heeft den 30 aan de Twentsche Bank plaats gehad. Een particulier de heer E. had f 1500 in Fransch bankpapier gewisseld doch bemerkte terwijl hij het gebouw verlietdat zijn portefeuille verdwenen was. Dadelijk sloot de portier het gebouw en telephoneerde om de politie. Deze kon niet anders doen dan allen die zich voor de loketten bevonden te fonilleeren doch tevens te constateeren dat de dief gevlogen was. Mond- en klauwzeer. Te Scheffenthum en Cranenburg vlak aan de grenzen van zuidoostelijk Gelderland is het mond- en klauwzeer uitgebroken onder het rundvee. In het benedendeel der Rijn-provincie schijnt deze ziekte erg te heerschen. Vee-uitvoer. Bij den commissaris der Koningin in Friesland is den 30 van den minister van buitenlandsche zaken een telegram ontvangen inhoudende dat de Belgische regee ring Achel het meest geschikt acht voor den invoer van veedat anders over Essen wordt verzonden. Te Broek-op Uangendijk heeft de aldaar geves tigde Landbouw- en Handelsvereeniging eene vergadering gehoudenwelke door 83 van de 6 a 700 leden werd bijgewoond. Algemeen achtte men het in het belang der vereeniging afdeelingen te vormen. In dien zin werd besloten en zoo spoedig mogelijk zal nu daartoe worden overgegaan voor de verschillende Langedijker dorpen te Koedijk Warmenhuizen Heer-Hugowaard enz. Ook werd nog eens herinnerd aan het besluit van 25 Juli 1.1. om met 1 Januari a.s. de overtallen in den handel af te schaffen. Er werd overeengekomen gezamen lijk pal te staan tegenover de enkele kooplieden die ook na 1 Januari nog 112 voor 100 eischen. Diefstal. Te Spijk onder Gorinchem zijn bij den landbouwer C. M. H. op klaarlichten dag tijdens de afwezigheid der bewoners 1 1400 aan bankpapier en eenig goud en zilver ontvreemd. De medegenomen geldtrommelwaarin hot gestolene geborgen was heeft men door inbraak uit een kast gehaald. Als blijk vau dankbaarheid voor de genoten gast vrijheid in ons vaderland hebben de zusters Benedicti nessen van OldeDzaal, die thans naar Duitschland mogen terugkeeren, aan de Koningin een geborduurde schilderij aangeboden welke door H. M. welwillend is aanvaard. De schilderij bestaat uit deze in gouden letters op wit zijden grond geborduurde spreuken Herr Du hast anf ihr Haupt gesetzt eine Krone von kostbarem Gestein (Ps. XX vers 4) en Herrlichkeit und hohe Zier legtest Du anf sie (Ps. XX vers 6). Boven deze spreuken staat het wapen van Nassau er onder dat der Benedictijnen. Het prachtig door de zusters geborduurd geheel is om geven door een eenvoudige bruine lijst waarvan het snijwerk eveneens door de zusters is verricht. (Res.b.) St. Pankras. De raad der gemeente benoemde in zijne vergadering van den 29 tot onderwijzer aan de openbare school den heer H. Hiddink te Markeloo. Te Steenbergen (Noord-Brabant) heerscht de be smettelijke keelziekte onder de kinderen in zóó hevige mate, dat een der vertrekken op het Raadhuis tot zieken zaal voor de kleine lijders is ingericht. Hoog water. Door de vele regens der laatste dagen heeft het water in de laaggelegen polders onder Haarlemmerliede en Sloten een zeer hoogen stand bereiktde slooten zijn geheel gevuld en enkele stukken land staan blank, zoodat het vee op enkele plaatsen moest verwijderd worden. Wegens het stille weder staan de watermolens werke loos. Het departement A m s t e r d am van de Maat schappij tot Aut van 't Algemeen hield den 28 een vergadering, in welke tot leden van het hoofdbestuur ge kozen werden de heeren W. Spakler, P. M. Keiler van Hoorn (die als tweede op de voordracht stond met Mevrouw O. GoekoopDe Jong van Beek en Donk) en Jhr. Mr. D. R. Marees van Swinderen. Schipbreuk. Het Ned. barkschip «Johanna," kapt. Maars, 31 Oct. van New-York naar Honolulu met eene lading kolen vertrokken, werd 9 dezer door een orkaan beloopen. Een zware stortzee deed eenige dekbalken breken, waardoor het dek niet meer gesloten was. Kort daarop stond er 7 voet water in het ruim en geraakten do pompen door de kolen verstopt. In den namiddag van den 9en Nov. gaf de gezagvoer der order om de sloepen uit te zetten. De eerste sloep werd tegen de zijde van het schip verpletterd. De laatste sloep werd uitgezet en begaf de bemanning bestaande uit 18 koppen en een passagier, zich er in, zijnde het water toen tot 9 voet in het schip gerezen. Een zak met scheeps beschuit en eenig drinkwater was alles wat men mede kon krijgen. Om de sloep boven water te houden moest aanhoudend gehoost worden, doch zaten allen tot aan de knieën in het water. Kapt. Maars, de eerste stuurman J. Barends, de kok en een der matrozen hadden veel te lijden van de be komen verwondingen. In den namiddag van den llden dreef het schip met het dek te water, doch door honger en dorst gedreven ging men weer aan boord. Des avonds te 11 uren zag men het toplicht van een stoomschip, blauwlichten werden afgestoken en beantwoord; een sloep van het stoomschip, dat bleek het Engelsche st. «Peconic" te zijn, van Almeria naar New-York bestemd, haalde de geheele bemanning in twee reizen van het wrak en landde deze den 18 Nov. te New-York. (N. v. d. D.) Oudkarspci. Door directeuren der Brandwaar borg-maatschappijen te Amsterdam, (de Jong en Co en te Oudkarspel, (C. Eecen Gz.) is aan de brandweer dezer gemeente voor hun flink optreden, bij de laatst plaats gehad hebbende brand, eene premie toegezonden. Uitgeest. Den 29 heeft in de katholieke kerk de plechtige inwijding plaats gehad van het nieuwe, pneu matische orgel, vervaardigd, naar Nöhrens Membranen- systeem, door de firma P. J. Adema en Zoon, orgel bouwers te Amsterdam. De orgelbespeling was opge dragen aan den bekenden organist van de Mozes en A&ronskerk te Amsterdam, den heer Jos. A. Yerheyen. Een keurig programma werd ten gehoore gebracht en gaf aan de talrijke schare, die de kerk vulde, ruim schoots gelegenheid, den schoonen klank van het kost bare orgel te bewonderen. Alhier is opgericht eene coöperatieve voorschot- en spaarbank voor Uitgeest en omstreken. Het bestuur be staat uit de heeren A. H. Claasen, A. van Lith, J. Kabel, I. de Bruijne en C. Peperkamp. Leden van den raad van toezicht zijn de heeren IJ. Twisk, H. J. Gar- velink, J. Ruiter, J. Zonjee en C. Roos. Voor het examen wiskunde, L. O., gehouden te 's-Gravenhage, is den 30 geslaagd de heer K. Boot, alhier. De heer P. de Jong slaagde den 30 te Haarlem voor het examen in de vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek. Ambachtsschool. Tot leeraar voor het timmeren is benoemd de heer A. Pagé, te Rotterdam. De afdeeling «Noordholland" van den Algemeenen Politie-Bond zal den 14 alhier eene vergadering houden. In de kerk der evang. luth. gemeente zal de dienst zoo verzoekt men ons te melden op zondag, don 4, niet worden vervuld. Kleedkamer In de «Harmonie." Het doet ons genoegen, nog vóór den aanvang der tooneelvoorstelling te kunnen meedeelen, dat de heer W. de Lange, eigenaar van het lokaal «Harmonie," voor nemens is, in den avond van den 1, twee vertrekken als vestiaires beschikbaar te stellen ten eerste het oude bekende kamertje links In de gang, ten tweede een nieuw vertrek, 2e deur rechts, dat nu nog niet geheel ge reed in het vervolg bestemd is tot eenige kleedkamer. Als het publiek zich nog één avond schikken wil en niet te veel haast maakt bij het vertrek, zoodat alles geregeld loopt bij het terugnemen der kleeding, zal zeker het bezoeken van onze tooneelzaal al weêr aangenamer worden. Men verzoekt ons mede te deelendat zondag, den 4, de dienst in de kerk der remonstrantsehe ge meente, zal worden vervuld door den heer ds. J. J. van Hille herv. pred. te Zaandam. Spaarbank. Aan de leden van het departement Alkmaar der Maatschappij tot nut van het algemeen werd dezer dagen gedrukt rondgezonden een algemeen vergelijkend overzicht over de beide afgeloopen dienst jaren. Er blijkt daaruit, dat de Spaarbank tweemaal per week zitting houdt en v«. el zondags van 12x/2 tot l'/^en donderdags, des avonds van 6 tot 7 uur en zij eene rente vergoedt van 3 °/0zoodra de inleg f 5.be draagt, alleen over volle maatschappelijke kwartalen. De inlagen stegen van f 63240.65 tot f 77040.74"de Terugbetalingen liepen terug van f 77748.71 tot f 75933.415. Het aan de inleggers verschuldigde kapitaal op het einde des boekjaarsvermeerderde van f285631.80 totf293460.745, waartegenover het totaal der bezittingen der Bank eene verhooging aanwees van f 337895.865 tot f 350983.02. Het reservefonds steeg van f 52264.065 tot f 57522.27". verzonden gedurende de le helft der maand Nov. van het postkantoor Alkmaar, welke niet teruggegeven konden worden door het ontbreken van den naam des afzenders Mej. A. Poot, AmsterdamJ. Snit, 's-Gravenhage H. G. Kamper, Haarlem mej. H. Gast, Hoornmej. Ligtvoet, Naaiden; L. Kampers, Utrecht. Briefkaarten: Mej. P. Bache, Gorinchem mej. Muller, 's-Gravenhage W. Vermeulen? Buitenland. Brieven H. de Vet, Dalhausen. OVERLEDEN. 29 Nov. Grietje Breedechtgen. van Arie Molenaar, 45 j. en 8 m. 30 Johannes Laurentius, z. van Johannes Laurentius Konijn en Guurtje Ooijevaar, 1 j. en ruim 3 m. 1 Dec. Johanna Albertdinad. van Klaas Kok en Grietje Kok, wonende te Amsterdam, 11 j. §t. Pancras. Ondertrouwd. 17 Nov. Klaas Schoen, te Egmondbinnen, en Guurtje Booy, alhier. Geboren. 27 Nov. Maria, d, van Gerrit Schoaten en Neeltje Klaver. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar roepen bij deze op de verlofgangers van de Mililie fe land aan wie in 1898 uilstel van het onder zoek, bedoeld bij art. 138 der Mllitiewet, tot een bepaalden datum is toegestaan, om zich op dezes jaars, des voormiddags te ll'/j nre, te laten vinden vóór het Raadhuis dier gemeente, om aldaar door of van wege den Militie-Commissaris te worden onderzocht, gekleed in uniform en voorzien van al de door hen van het korps medegebrachte kleeding en uitrustingstukken benevens zakboekje en verlofpas. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 29 Nov. 1898. C. D. DONATH, Secretaris. door Met 24 penteekeningen van H. M. KRABBE. Inhoud; Snart met spak Eene treurige her innering Gerevaccineerd De moeder van de compagnie Na tien jaar; Jacob; Haar laatste; Eerste desertie in tijd van vrede De generaal. verzoekt beu die hem nog iets schuldig zijn daarvan betaling te doen bij den heer D. A. WIS SELIN K, Kassier, H o u t t i 1 1 Alkmaar, 1 Dec. 1898. Men vraagt voor d a d e 1 ij k een nette burger goed kunnende werken en van goede getuigen voorzien Fr. br. Mej. FIBBE, Huize Klein genoegen, Heemstede LIKWIBATEUREN maken bekend dat door ultlo- tlng ter aflossing op 1 Januari 1899 zijn aangewezen de navolgende pandbrieven alle rentende 33/4 procent. Serie A As. 3, 4, 6, 8, 13, 23, 20, 36, 41, 43, 45, 4!?, 51, 52, 53, ©9, 70, 85, 86, 87, 89, 90 92 104107 112, 131, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 155, 169, 174,179, 183, 344 elk a f ÏOOO.-, Serie A Ns. 901a, 9015, 903a, 903ó, 908i, 909ó, 912a, 9125, 913a en 9135, elk a f500, welke stukken van 1 Januari 1899 af, betaalbaar zijn ten kantore der Bank te Alkmaar. Na dien datum zal daarop geene rente worden vergoed. DER DOOR ARTS, OFFICIER VAN GEZONDHEID. In 3 afleveringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3