SE BEDIENDE VAN DEN BANK-VAN- I1NINMDDER. No. 146. Honderdste jaargang. 1898. VRIJDAG 9 DECEMBER. Buitenland. FEUILLETON. Verordening, houdende wijziging der verordening tot aanvulling der algemeene Politie-Verordeningzooals die is vast gesteld bij raadsbesluit van 24 Augustus 1898 (Gemeenteblad No. 88). Verordening tot wijziging der verorde ning, houdende bepalingen omtrent beper king van den eigendom in betrekking tot erven, zooals die is vastgesteld bij raads besluit van 1 Juni 1898 No. 3 (Gemeen teblad No. 84). A. CONAN DGYLE. ALKMAARSCHE CO! HAAT. Deze Conrant wordt. D 1 n s a g-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,SO franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f O,OH. Afzonderlijke nummere 3 ets. Telefoonnummer3. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven" franco ;aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat in het gemeenteblad van Alkmaar No. 92, is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente d.d. 16 November 1898, waarbij is vastgesteld eene Welke verordeningheden afgekondigd, gednrende drie maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd ter gemeente-secretarie op alle werkdagen van 92 ure en aldaar tegen betaling van 10 cents in afdruk is ver krijgbaar gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 7 Dec. 1898. O. D. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat in het gemeenteblad van Alkmaar No. 93, is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente d.d. 26 October 1898, waarbij is vastgesteld eene Welke verordening, heden afgekondigd, gednrende diie maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd ter gemeente-secretarie op alle werkdagen van 92 ure en aldaar tegen betaling van 10 cents in afdruk is ver krijgbaar gesteld. Burgemeester en WethouderR voornoemd, Altera aar, A. MACLAINE PONT, Voorz. 8 Dec. 1898. C. D. DONATH, Secretaris. DPM&SCHliAïtfJB. De troonrede door den keizer uitgesproken, bij de opening van den Rijksdag, kondigt de indiening aan van voorstellen betreffende de verdere ontwikkeling van de sociale wetgeving. Daaronder wor den genoemd een wetsontwerp op de verzekering tegen invaliditeiteen wetsontwerp ter bescherming van de arbeidsverhouding bij ambachten en beroepen met behoud van het verenigingsrecht der arbeiders. Voorts een ont- werp-wet ,op de vleesehkeuringeen ontwerp tot het toekennen van schadeloosstelling wegens de uitbreiding van het postmonopolie en een nieuwe tariefregeling voor de verzending van dagbladen per post. De troonrede verklaart, dat de betrekkingen met de uuitemandsche mogendheden onveranderd vriendschap- DOOR 2) »Niet zooveel als ge zondt denken", antwoordde hij. »Ge zietdat de kense beperkt is tot volwassen Lon- denaars. Deze Amerikaan is op jeugdigen leeftijd uit Londen vertrokken en hij gevoelde behoefte zijn geboorte plaats eeDe weidaad te bewijzen. Dan heb ik ook nog gehoorddat men zich niet behoeft aan te melden als men b. v. lichtrood of donkerrood haar doch alleen als men schitterend of vuurrood haar heeft Nu als gé wenscht te sollieiteeren Mr. Wilson, zondt ge veel kans hebben misschien zjjt ge evsnwel niet van plan n voor een paar honderd pond zooveel moeite te getroosten." »Na, mijne heerenge ziet dat mijn haar ontegenzeg gelijk een rijke kleur heeftzoodat ik mijns inziens als de mededinging vrij was minstens evenveel kans had als iemand anders. Vincent Spaulding scheen zooveel van de zaak af te weten, dat hjj mij wel van dienst kon zijn daarom gaf ik hem order een dag de luiken te sluiten en met mij te gaan. Het beviel hem wel een dag vrijaf te hebben; alzoo sloten wij ons hnis en tracht ten het adres te vindendat in de advertentie opge geven was. »Zoo iets hoop ik nooit weer te zienMr. Holmes. Van alle windstreken had zich ieder man, die maar een schijntje van rood in zijn haar had, naar de City begeven om zich op de advertentie aan te melden. Fleet Street was opgepropt met roode mannen en Pepe's-court geleek wel een oranjekleurige heuvel. Ik kon mij niet voorstel len dat er zooveel roodharige menschen in t geheele pelijk zijn. Het voorstel van den Czaar betreffende de Vredesconferentie wordt met vreugde begroet. Leedwezen wordt uitgesproken over den moord op keizerin Elisabeth van Oostenrijk. Voorts wordt melding gemaakt van de bijeenroeping eener conferentie tegen het anarchisme, van de ontwikkeling der koloniën en van de maatregelen tot beheer van het verworven bezit in Kiau-Tchau. Gelijk van zelf spreekt herdacht de Keizer zijn moderne kruistocht; hij sprak de hoop uit, dat zijn reis, den nationalen belangen tot voordeel zou strekken. Met vreugde heeft de Keizer in het Oosten de hooge vlucht gezien, die Duitsche nijverheid, Duitsche vlijt, Dnitsche arbeidskracht hebben genomen. En hij hoopt, dat ook door do vriendschappelijke betrekkingen tot den Sultan, de Duitsche naam en de Dnitsch-nationale be langen in het Oosten, voordeel en zegen zullen hebben van zijn bezoek. De bij den Rijksdag ingediende begrooting voor het Dnitsche Rijk sluit in uitgaven en inkomsten met een bedrag van 1.554.530.650 mark. Van de gewone nitga ven bedragen de wederkeerer.de 1.300.845.816 mark, die voor eenmaal 162.473.651 de buitengewone uitgaven voor eenmaal beloopen 91.211.189 mark. Onder de gewone uitgaven is voor het leger uitge trokken 79.893.688 mark voor de marine 33.879.000 mark, voor bet bestuur van Kiau-Tchau 8.500.000 mark onder de buitengewone staat bet leger met 44.606.686 mark. de marine met 33.387.900 mark. BBAWKRIJIi.. Deronlède, de bekende leider der »Ligue' heeft Maandag met ruim 200 van zijn vrienden getracht een vergadering van Dreyfnsards in de Rne du Bac te Parijs binnen te dringen. Er ontstond aan den ingang van het vergaderlokaal een klein gevecht, waarbij twee schoten werden gelost, men weet niet door wien. De politie dreef de betoogers uiteen, waarop de verga dering werd voortgezet. Een paar personen werden vangen genomen. Ook elders gaat het den antisemieten niet naar den vleescheop een vergadering te Montpellier, waar De Pressecsé sprak over de z«£kd?iqquart, zijn vijf of zes tegenstanders van het gesprokene door de vensters naar buiten geworpen. Gelukkig voor hen was de zaal ge lijkvloers. Omtrent de al- of niet-behandeling der strafzaak 1 icquart op den 12 December is nog niets bekend, daar het Hof van Cassatie nog niet beschikt heeft op zijn, onlangs ingediend, request. Intusschen is Generaal Le- elerc te Tunis door kolonel Picqnart per telegraaf gedag vaard om als getuige te verschijnen voor den krijgsraad van 12 December, om getuigenis af te leggen over de bevelen die aan Picqnart waren gegeven vóór zijn vertrek naar de grens van Tripoli. Naast het protest tegen de vervolging van kolonel 1 icquart gaat nu ook een »wensch" ter teekening rond dat »in het belang zoowel van het leger als het recht'' het proces-Picquart zal worden verdaagd tot na de uit spraak van het Hof van Cassatie over de revisie van het Dreyfus-proces. De wensch is onderteekend door bij- iand waren als door die enkele advertentie bij elkaar waren gebracht. Hun haar vertoonde alle kleuren, van strookleur lemoenkleur leverkleur tot oranje toe;' doch zooals Spaulding terecht zeier waren niet veel bij wier haar ,de werkelijk levendige vuurroode kleur had'. Toen ik zaghoe velen er wachtten liet ik den moed zinken en wilde mij terugtrekken, maar Spaulding wilde daarvan niets hooren. Hoe hij het deed begreep ik niet, doch hg duwde en drong, toen hjj met mij door de menigte kwam en da stoep bereikte, die naar het kaatoor leidde. Op de trap was een dubbele stroom men- schen; de eene partij, die teleurgesteld de trap afkwam, de andere die vol hoop naar boven ging; doch wij volgé den onzen weg zoo goed wij konden en waren weldra op het kantoor." »Dat was een heele onderneming voor u," merkte Holmes op, toen zijn cliënt even ophield met vertellen en een snuifje nam om zijn geheugen wat op te frisschen. »Ga alsjeblieft met uw belangwekkend verhaal verder." *Er bevonden zich slechts een paar houten stoelen en een eikenhouten tafel op het bureau en achter het laatste zat een kleine man, wiens haar nog rooder was dan het mgne. Hij sprak met eiken candidaat een paar woorden en wist dan altijd een ol ander gebrek in hem te vinden waardoor hij ongeschikt was. Het scheen niet zoo erg gemakkelijk iemand voor de vacante plaats te vinden" Toen evenwel de beurt aan mij kwam, was de kleine man veel vriendelijker dan jegens een van de anderen en hij sloot de deur, zoodat hij zonder gestoord te wor den met ons kon praten. >Dit is mr. Jabez Wilson," zei mijn bediende; »hij wil gaarne een ambt bij de Vereeniging vervullen." >En hij is er uitmuntend voor geschikt," antwoordde de ander. »Hij voldoet aan alle vereischten. Ik herinner mg niet ooit zoo iets moois gezien te hebben Hij ging eene schrede achteruit, wierp zijn hoofd op zijde en keek naar mijn haar, zoodat ik er geheel verlegen van werd Toen kwam hij plotseling op mij toe, schudde mij de hand en wenschte mij harteljjk geluk met mijn succes. »Het zon onbillijk zijn ons nog te bedenken," zei hij; kans alle leden van de Académie Frantjaise", de aca demie van wetenschappen, van schoone kunsten en verder o. a. door den heer Herbetteden oud-gezant van Frankrijk te Berlijn. 8PAIJG. Nog steeds is het vredesverdrag niet geteekend. De Spaansche gedelegeerden stellen den eisch, dat bij het opstellen van het verdrag wordt afgeweken van den vorm, door het protocol als het ware voorgeschreven. De bedoeling van dezen eisch isdoor een gewijzigde voorstelling den indruk te verscherpen, dat van de be palingen in het protocol is afgeweken wat de Philippijnen betreft. De Amerikaansche commissarissen willen daar entegen het tractaat in hoofdzaak doen gelijk loopen met het protocol. Daarentegen willen de Amerikanen thans de qnaestie van den afstand der Carolinen behandelende Span jaarden weigeren dit, daar van de Carolinen in het pro tocol niet gesproken wordt, zoodat die afstand bij afzon derlijke akte moet worden geregeld. V olgens bladen van Bilbao zijn daar 396 geweren ge vonden, die door de Carlisten in een onderaardsche ruimte in een veld waren verborgen. Eenige Carlisten, op wie verdenking is gevallen, zijn gevangen genomen. Uit Valencia wordt gemeld, dat de troepen voorzich tigheidshalve in de provincie Catalonië patrouilleeren. Onder het garnizoen van Saarburg bij JIcti heerscht typhus. Tot dusver zijn een honderdtal soldaten door de ziekte aangetast. Als oorzaak der ziekte wordt op gegeven dat de kazerne is gebouwd op een gedempte slotgracht. Er zal worden voorgesteld een nieuwe kazerne te bouwen. Brand. Door een hevigen brand te New-York, welke in drie uren tijds voor een waarde van een millioen dollars verloren deed gaan is de bovenste helft van het gebonw der Home-Life Insurance-maatschappij vernield. Het was nog al een der nieuwste als vuurproef" beschouwde gebouwen Laatste Berichten. Be president van den Rijksdag. BERLIJN 7 Dec. De Rijksdag heeft met 279 van 340 uitgebrachte stemmen graaf Ballestrem (centrum) tot voorzitter gekozen. Be zaak-Flcquart. 1 ARIJS 7 Dec. Het Hof van Cassatie heeft heden geen enkelen getuige gehoord. De raadsheeren, in raad kamer vergaderd hebben het verzoek van Picqnart onderzocht, in afwachting van de openbare zitting morgen. Spanje en Amerika. MADRID7 Dec. Montero Rios heeft gisteren bij het begin der zitting van de vredescommissieer tegen geprotesteerd, dat Mc Kinley in zijne Boodschap, (dezer dagen door hem uitgesproken en waarin natuurlijk den oorlog en de motieven daartoe een belangrijke plaats »doch gij zult mij niet kwalijk nemen, als ik mij eenigen waarborg verschaf." Dit zeggende, nam hij mijn haar in zijn beide handen en trok er aan, dat ik het uitscheenwde van de pijn. »Ge hebt tranen in uw oogen," zei hij toen hij mij losliet. »Ik zie, dat alles in orde is. Maar wij moeten voorzichtig zijn, want wij zijn twee keer door een pruik en eens door geverfd haar bedrogen. Ik zon verhalen van bedrog kunnen doen, die u een afkeer van de menschen zonden doen krijgen." Toen stapte hij naar het venster en riep zoo luid hij kon naar buiten dat de vacante plaats vervuld was. Een luid gemor van' teleurstelling werd van beneden geboord en de menigte verspreidde zich in verschillende richtingen tot er geen enkel rood hoofd behalve dat van mij en van den direc teur meer te zien was. »Mijn naam," zei de kleine man, ,j8 mr. Duncan Ross en ik zelf leef van de fondsen door onzen edelen wel doener nagelaten. Zijt gij gehuwd, mr. Wilson, hebt <*e een gezin s Ik antwoordde dat dit het geval niet was. Zijn gezicht betrok onmiddellijk. »Wat jammer," zei hij ernstig. »Dat is inderdaad een lastig geval. Het spijt mij dit van u te hooren. Het legaat is natuurlijk zoowel voor het vermeerderen van de roodharigen als voor hun onderhond bestemd. Het treft bepaald ongelukkig, dat gij vrijgezel zijt." Ik keek bij deze woorden zeer teleurgesteld, mr. ILolmes, want ik dacht, dat de vacante plaats mij nu per slot van rekening zou ontgaandoch nadat hij er een paar minuten over had nagedacht, zei hij, dat het zich wel zou schikken. 'Als het iemand anders was," sprak hij, »zou zijn kans verkeken zijn, doch voor een man met zulk mooi rood haar als gij hebt, moeten wij een uitzondering maken. Wanneer kunt gij nw nieuw ambt aanvaarden?" Dat komt mij wel iets ongelegen, want ik heb mijn bezigheden, zeide ik. »0, dat beteekent niemendal, mr. Wilson!" zei Vin cent Spaulding. »Ik kan die bezigheden wel voor u waarnemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1