Tijdelijke marktverandering. Zaterdag24 December a. s. Markt- en Beursberichten. Advertentie n. BURGERLIJKE STAND. antwoordelijkheid in deze bewust te doen wordenis der onderen onafwijsbare plicht. Den 12 zal ten stadhuize te Amsterdam, eene vergade ring gehouden worden van de »Vereeniging van Burge meesters en Secretarissen in Noord-Holland". De heer C. D. Donath gemeente-secretaris alhier zal dan inleiden »Het Abattoir-Vraagstuk". Mej. Pasman, onderwijzeres te Heerbugowaard, staat op de voordracht voor onderwijzeres aan de open bare burgerschool alhier. Do barometerstand alhier, was 's morgens te 8 anr als volgt: den 7 758.1 den 8 758.4. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dat de markt, welke zal invallen op MAANDAG, 26 December a.s. (tweeden Kerstdag), zal gehouden worden op Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MAOLAINE PONTVoorzitter. 8 Dec. 1898. O. D. DONATH, Secretaris. GEBOREN. 6 Dec. Alida Jacoba, d. van Adrianus Johannes Gilles en Grietje Scheerman. 8 Gerrit, z. van Derk Jan Witteveen en Antonia Maria de Boer. Bloemetje, d. van Levi Elzas en Saartje Englander. OVERLEDEN. 7 Dec. Hendrik Stooker, 81 j. 8 Oornelis Carbaat70 j. en 9 m. Maria Grada, d. van Jan Mol en Clara Buhrs 21 j. en 6 m. Oudorp. Geboren. 14 Nov. Jacob, z. van Pieter Venneker en Anna Zijp. Zuidscliarwoude. Geboren. 4 Nov. Oornelis, z. van W. Muller en M. de Graaf. 17 s Willemz. van R. Luijting en N. Smit. 19 Willem z. van Jb. Verkroost en A. Kroon. 24 Grietjed. van J. Schoenmaker en N. Wit. Overleden. 1 Nov. Johannes Mettes, 71/2 m. Hieuwe nïiedorp. 130 Nov. Geboren. Meile, z. van Volkert Rentenaar en Anthonia Hoekma. Petronella, d. van Pieter Pranzen en Jantje Beemster. Overleden. Trijntje, d. van Pieter Haringhuizen en Elizabeth van der Deure, 11 j. Aagje Haringhuizen, wed. van Cor nelis Pool Dz., 69 j. Petronella, d. van Pieter Pranzen en Jantje Beemster, ld. Aafje, d. van Jan Zwager man en Jantje Rezelman, 18 j. Uitgeest. Getronwd. 2 Nov. Johannes Voorhont en Maartje Kok. 6 Hendrik Knijper en Beatrix Waagmeester. Geboren. 2 Nov. Gijsbertha Maria, d. van Cornelia Bertns Jo hannes Schaap en Sara Maria van der Tang. 5 Jan Gerritz. van Hendrik Kluft en Aaltje Veken. 11 Trijntje, d. van Jan Docter en Stijntje Kooij. 15 Trijntje, d. van Simon Nielen en Christina Bot. 20 Guurtjed. van Jacob Bloothoofd en Niesje Koning. 22 Geertruida Christina, d. van Jan Willem Dreijer en Johanna Maria Hendrica Hos. Overleden. 2 Nov. Mietje, d. van Johannes Krom en Petronella de Goede, 8 m. 3 Willem, z. van Mattbijs'Kluft en Grietje Veken, 7 j- 4 Maria Petronella, d. van Willem Groen en Ca- tharina Pol, 5 j. 25 Geertje, d. van Jan Zweens en wijlen Aagje Schnitemaker, 2 j. 26 Maria, d. van Engel Visbeen en Maartje Voor- meer, 7 m. Winkel. Getrouwd. 6 Nov. Arien Pijper en Aagje Paarlberg. procureur en gebruikte mijn kamer tijdelijk tot zijne nieuwe woning gereed was. Hij is gisteren ver trokken." »Waar kan ik hem vinden »Op zijn nieuw bureau. Hij zei mij het adres. No. 17 King Edward Street, nabij de St. Paul's kerk." Ik ging er heenmaar toen ik er kwam, was er een fabriek van kunstbeenen en niemand had er ooit van Mr. William Morris of Mr. Duncan Ross gehoord." »En wat deedt ge toen vroeg Holmes. »Ik keerde terug naar mijn huis op het Saksen-Co- burg-plein en vroeg mijn bediende om raad. Deze kon mij echter in niets helpen. Hij zei enkel, dat indien ik slechte geduld had, ik er wel meer van zou hooren. Maar dit voldeed mij niet, Mr. Holmes. Ik wenschte zulk eeie goede betrekking niet te verliezen, zonder eene enkele poging tot behoud in 't werk gesteld te hebben en daar ik gehoord haddat u gaarne arme lieden met uw raad bijstaatben ik tot u gekomen." »En daar hebt ge verstandig aan gedaan," zei Hol mes. -Het is hier een zeer merkwaardig geval en ik zal zee: blij wezen als ik er achter kom. Te oordee- len naai hetgeen gij mij verteld hebt, kan deze zaak wel eens veel ernstiger gevolgen hebbendan men oppervlakkig zou verwachten." »In elk geval ernstig genoeg zei Mr. Jabez Wilson »want ik heb er mijne vier pond's weeks mede verloren." Zoove'r het uw persoon betreftgeloof ik niet dat ge eetfigc grief tegen de zonderlinge Vereeniging kunt Geboren. 6 Nov. Hermanns z. van J. Koelemeij en C. Eiland. 12 Jacob, z. van J. Pater en J. Jansen. 25 Maartjed. van F. Kos en E. Vink. 26 Aafje, d. van P. Stam en T. Smit. 27 Floris, z. van C. Korver en A. Pater. 30 Engelina, d. van P. Appelboom en A. Hovenier. Een levenloos aangegeven kind. ffelioo. Ondertrouwd 4 Nov. en getrouwd 20 Nov. Jan Gerrit Pieter Stove, te Amsterdam, en Helena Catharina Joosten, alhier, laatstelijk te Amsterdam. Geboren. 4 Nov. Pieter Antonie, z. van Pieter Verhoeve Pieters zoon en Neeltje Kloote. 6 Cornelia, d. van Pieter Kaandorp en Maartje Stoop. 9 Jacobus, z. van Jacob Bakker en Geertruida Castricnm. 11 Marijtie, d. van Oornelis Dekker en Dieuwertje Modder. 18 Cornelis z. van Oornelis Bruin en Trijntje Metselaar. 22 Gesina Johanna, d. van Henderik Joseph Revers en Aafje Stokman. 30 Grietje, d. van Jacob Bakker en Anna Catharina Schoen. Umiiicn. Geboren. 12 Nov. Cornelis, z. van Jacob Beemsterboer en Cornelia Bijwaard. 14 Maria, d. van Klaas Verver en Helena Praaijman. 22 Anna, d. van Cornelis Kieft en Bregtje Oukes. 29 Wouter, z. van Cornelis Koot en Helena Ad miraal. 30 Annad. van Arie Duijn Willemszoon en Maria Haanraads. Overleden. 21 Nov. Johannes, z. van Willem van der Eng en Antje Sprong, 15 j. Cornelis Sint, echtgen. van Grietje Volger, 51 j. en 10 m. S oordseharwoude. 130 Nov. Geboren. Jan, z. van Willem Bakker en Grietje de Leeuw. Overleden. Jacob, z. van Jacob Brnijn en Antje Znt, l1/2 j. Jolianne Amels, echtgen. van Arie de Vet Az., 25 j. Barend Smit, 76 j. Oudkarspel. 130 Nov. Geboren. Marijanna, d. van Martinus Rijker en Geertje Engering. Sijmon Hendricus, z. van Hendrik Kramer en Anna Buter.' Neeltje, d. van Cornelis Kieft en Grietje Nol Pover. Pieter, z. van Jan Mol Pieterszoon en Bregje Joman. Neeltje, d. van Klaas Paarlberg en Antje Paarlberg. Adriana, d. van Pieter Langedijk en Aaltje Boon. Amsterdam 7 Dec. Priesche Franeker Jammen f 2.60 a 2.90 id. Munstersche of Zaaiers f 1.70 a 1.80, idem blauwen f 1,80 a 1,90, id. Magmebones f 1,60 a 1,70, Zeeuwsche Spuische Jammen f 3.20 a 3.40, Zeeuwsche blauwen f 3.10 a 3.15, Plakkeesche Jammen f 2.90 a 3 Geld. watte f 2.50 a 2.60, id. Blauwen f2.80 a 2.90, Pruisische Hamburgers f 3.20 a 3.40, Rooden f 2.a 2.10, Fransche Bollen f 2,40 a 2,60. Aanvoer 2 ladingen. Handel matig. Petroleum onveranderd vast. Amsterdam, 3 December. Aangevoerd 131 vette kalve ren, le qnal. f 0,90, a 0.2e qual. f 0.80, 3e qual. f 0.70, 50 nuchtere kalveren f 7 a 9, schapen 342 vette varkens f 0.32 a 0,34 p. k.gr. Haarlem 7 Dec. Ter veemarkt aangevoerd koeien en ossen, verkoeht f 120 a 150, graskalf f nuchtere kalveren f 7.a 13. schapen f 13 a 18, Haarlem, 7 Dec. K a a s. Aangevoerd 12 stapels, te zamen 1344 stuks, weg. 2677 Kg. Prijs f 24.50 Sneek, 6 Dee. Boter le soort f 48,50 a Veree niging le soort f 48.a 49.2e soort f 47.a 3e soort f 46.a 4e soort f 45.a Aangevoerd 83 vierde en 26 achtste vaten. Nieuwe Nagelkaas f aangevoerd kgr. Schiedam 6 Dec. Moutwijn f 11,Jenever t 15, id. Amsterd. proef f 16,50, Spoeling f 1.60, bij den Bran- dersbond Moutwijn f 10.75 a 11. hebben," zeide Holmes. ^Integendeelals ik goed ge hoord heb zijt ge er dertig pond rijker door geworden, zonder nog de vermeerdering van kennis te rekenen door het opschrijven van een reeks mededeelingen onder de rubriek letter A. Gij hebt er niets door verloren." »Neen, mijnheer. Maar ik moet weten wie zij zijn en met welk doel zij mij die poets gespeeld hebben zoo het althans een poets was. Het was hun een dure grap, want ze kostte hun precies twee en dertig pond." »Wij zullen trachten deze zaak tot klaarheid te bren gen. Doch nn eerst een paar vragen, Mr. Wilson. Hoe lang is de bediende, die het eerst uwe aandacht op die advertentie vestigde, bij u in betrekking." Ongeveer drie maanden." »Hoe is hij bij u gekomen »Door te antwoorden op eene advertentie." »Was hij de eenige sollicitant." »Neen, er waren een twaalftal." zOm welke reden hebt ge juist hem genomen »Wijl hij handig was en ik hem goedkoop kon krijgen." Tegen half loon?" »Ja." sHoe ziet deze Vincent Spaulding er uit »Klein maar krachtig gebouwd, zeer vlug in zijn be wegingen en met een nog glad gezicht, ofschoon hij al dicht aan de dertig is. Daarbij heeft hij een witte vlek van een zuur op zijn voorhoofd." Wordt vervolgd. Londen 5 Dec. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) Onze markt is flink voor alle soorten van Boter, be halve voor Normandische welke lager is. Laatste noteeringen Boter: Priesche ordinaire tot fijnste 100- a 106/-, fa- brieksboter 104/-a 108/0 Norm. extra 120/— a 0/O, gew. 90/- a 110/-, Brittany le qual. 15/0, id. 2e qual. 14/0 3e qual. 13/0, 4e qual. 12/6 per 12 Eng. ponden; Jersey, /- a /-Deensche prima 106/, 122/-, Iersche 90/— a 108/-, Finsche 96'- a 104/-, Amerikaansche —/0 a/0/, a /0 Nieuw-Zeelandsche 90, 114/- a /-Russische 80/- a 94. Australische 90/0 a 112/0. Kaas Ganadeesche /- 40, 45/- a /- nieuw a It Goud8che 34/a 44/nieuwmelkte Ia -/—Edammer 44/-, 52/-a /-, Australische /-a Nieuw-Zeelandsche /0 a /0. Eieren. Fransche 9.0 a 12.0, Italiaansche 8.0 a 10.0 Hongaarsche 6.9 a 8.9, Deensche 9/6 a 14/0, Russische 6/9 a 8/6 de 120 stuks. Kampen 5 Dec. Boter Per 1/s vat t 23.50 a 26. per !/16 vat f 11.75 a 13.per 1/2 K.G. 47è a 52j ct., Aangevoerd 220 achtste, 135 zestiende v. en 300 stukken, weg. 5900 kgr. Schagen 8 Dec. Aangevoerd 4 paarden f 80 a 125, venlens f af 0, 0 stieren f a —0. 20 Geldekoeien f 100 a 140 20 vette koeien f 150 a 185, 0 kalfkoeien f 0 a 04 vaarzen f 80 a 0, graskalven fa 5 nuchtere kalveren f 8 a 19, magere schapen f a 200 vette schapen f 18 a 26,50, 1400 overhouders f 12 a 19.33 magere varkens f 9 a 13,34 vette varkens f 0,35 a 0,33, p. P., 80 biggen f 5.a 7,50, 1100 kop boter, per P. 50 a 55 ct., 900 kipeieren f 5,a 6,per 100. Per Telegraaf. Hoorn, 8 Dec. Kleine kaas f 28,commissie f 26, Middelbare f 24,Aangevoerd 98 stapels, wegende 30029 Kg. AMSTERDAM. 6 Dec. 8 Dec. pCt.j Cert. Nederland, N. W. Schuld2* ditodito3 dito, Oblig3 Italië, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.. 5 ditodito April-Oet.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... 3 dito,, 1888/89, a frs. 500 met id4* Rusland, Binnenlandsche 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le 2e ser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.3* N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-PalembangA. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Oentr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/8?3 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 1253 dito, Pastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4* dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 625. Amerika, Atchison Topeka Gert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A.... dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito dito 18605 dito' dito 1864 dito' Stad Weenen 1874 Ruslan'd, Staatsleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind.Expl.Mij 85* 85* 96 T$ 95** 95# 96* 88* 84* 84* 83** 83* 83f 83* 84* 84* 22* 22* 33* 33* 63* 64 97* 97* 97** 97 A 95fh 95 101A 102 81* 103 103** 38# 40 90* 931 22| 106* 34fk 98| 36 98* 67 63 51 871 269* 87 112 35 90 j 100* 92* 56 f 58ïk 155 97t 99fs 97z 16inr 97* 34*k 22* 106* 34* 99* 36* 98* 68 62* 51 244 90 110* 91 56* 58* 99* 99* 99A 16 97* 334 15ffr! 15** 11 11# 109* 63fff llxt 89* 21* 110* 115* 139* 118 162 143* 188 165 26i 149* 63* 11* 111* 116 161 26* 140 Heden overleed na een korte, doch hevige ongesteld heid van eenige dagen, onze geliefde moeder en behuwd- moeder, Mej. SIJTJE BULT, wed. M. SWAAN, inden ouderdom van bijna 60 jaar. Uit aller naam Alkmaar, A. MET Jz. 4 December 1898. G. METSWAAN. N. SWAAN. Op den 7 December overleed tot onze diepe droef heid iu den ouderdom van rnim 81 jaren, onze geliefde vader, behuwd- en grootvader, de heer HEUDKIH 8TO0KER. Uit aller naam Alkmaar. J. I. S T O O K E R. Eenige kennisgeving. Mevrouw de Wed. F. A. WEEHUIZEN en kinderen betuigen hunnen hartelijken dank voor de talrijke be wijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van hunnen dierbaren Echtgenoot en Vader, Amsterdam, 5 December 1898.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3