Nieuwjaarswenschen. DE BEDIENDE VAN DEN BANK-VAN- No. 149. onderdste jaargang. 1898. VRIJDAG 16 DECEMBER. Oud ej aarsavond, ZATERDAG 31 December a.s., NIEUWJAARSWENSCHEN, a 25 ets. a contant, Onbestelbare JSrieven, PARIJSCHE BRIEVEN. FEUILLETON. In het nummer van den zal weder gelegenheid bestaan tot het plaatsen van van 1 tot 5 regels. Inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken, A. CONAN DOYLE. ALKMAARSCHE CO! RAAT. Deze Courant wordt Dinsda g-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele rijk f t. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer3. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven" f r a n c,o 'aan de ;Uitgevers HBRMs. COSTER ZOON. DE UITÖEVKHS. verzonden gedurende de 2e helft der maand Nov. van het postkantoor Alkmaar, welke niet teruggegeven konden worden door het ontbreken van den naam des afzenders Duimeree Enkhuizen. Briefkaarten: A. Nijssen Amsterdam. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd bet aan hen ingediende verzoek, met de bijlagen, van S. DIK, koopman alhier, om vergunning tot het oprichten van eene bergplaats voor lompen en metaalwaren in het perceel aan den Koningsweg, wijk B, No. 37 en dat op Dinsdag, 27 December 1898, 's middags te twaalf ure, ten stadhuize gelegenheid wordt gegeven, om tegen het oprichten van die inrichting bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorz. 13 Dec. 1898. O. D. DONATH, Secretaris. XXVIII. Parijs, 8 en 9 December 1898. De lezers der Alkmaarsche Courant zullen misschien hebben opgemerkt dat het aantal der Parijsche brieven in dit tweede half jaar van '98 niet zoo groot was als gewoonlijk. Wij mogen dit gerust toeschrijven aan de .Affaire,Met den besten wil is het niet mogelijk over iets anders te spreken, en wy hopen nu maar dat die zaak vóór het jaar 1900 uit de wereld moge zijn, anders weten wij waarljjk niet of er genoeg belangstelling voor de wereldtentoonstelling zal gevonden worden. De affaire DOOR 5) Sherlock Holmes was uit zijn schuilhoek te voorschijn gekomen en had den inbreker bij de keel gegrepen. De andere dook weer in het gat en ik hoorde een geluid van scheurende kleeren toen Jones hem wilde tegen houden. Het licht van de nu weer schijnende lantaarn viel op den loop van een revolver, maar Holmes sloeg hem met zijn jachtpistool op de hand, zoodat de revolver met klinkend geluid op de vloersteenen viel. »Dat is hier geen gebruik, John Clay," zei Holmes spottend. .Gij hebt hier in 't geheel geen kans." .Dat zie ik", antwoordde de ander bedaard. »Ik ge loof dat mijn makker u ontkomen is al heeft hij ook zijn rokspanden in den steek gelaten." »Aan de deur wordt hij door drie mannen opgewacht," zei Holmes. .Werkelijk Ge schijnt uw zaken goed te doen. Ik moet u mijn compliment maken." .En ik uzeide Holmes. .Uw denkbeeld van de roodharigen was nieuw en zeer practisch." »Ge znlt nw kameraad dadelijk terugzien," zei Jones. .Hij is vlugger in't naar beneden klauteren dan ik. Hond uw handen rechtuit opdat ik u deze armbandjes aandoe." .Ik verzoek je mij niet met je vuile handen aan te raken," zei de gevangene toen de handboeien zich om zijn gewrichten sloten. »Je moet bedenkendat ik koninklijk bloed in mijn aderen heb. Wees dns zoo goed mij met .Sir" aan te spreken." maakt ons suf, als wij het zoo zeggen mogen. Zelfs een blad, uitsluitend gewijd aan de sport, de groen gekleurde Velo, is een Dreyfusard, en opent heden eene prijsvraag de lezers mogen raden naar den juisten datum, het uur, minaut en seconde, waarop voor het Hof van Cassatie de affaire Dreyfus zal geëindigö zijn. Aan dit raadseltje zijn vijf prijzen verbonden voor hen, die het dichtst het juiste oogenblik nabijkomen. En toch gaat het gewone parijsche leven geregeld voort, de groote en kleine magazijnen zenden ons geïllustreerde catalogussen waarin de étrennes, jouets en nonveauté's voor Kerstmis en Nieuwjaar onzen kooplust opwekken. Voor onze kleinen zijn al die prospectussen reeds aardige prentenboeken, wij hebben er van Lonvre, Bon-Marché, Printemps, Samaritaine, Villa St. Denis, Petit St. Thomas enz. enz. Zij gelijken alle op elkaar en de prijzen ver schillen niet veel, het begint met speelgoed, bébé's en poppen, wiegen, wagens, paarden, hobbelpaarden, rijwielen, keukens, allerlei vernuftig mech: niek speelgoed, verfdoozen, violen, harmonica's enz. enz. Kruisjes, medailles met de Heilige Maagd, kerkboeken vindt men er ook veel, en voor jeugdige en andere personen hebben wij in twintig tot veertig bladzijden de keuze uit allerlei zaken van nut ot genoegen. De winkelkasten beginnen reeds de fraaie uitstallingen, en hoewel het weder nog vrij zacht blijft, krijgen toch de bontwerkers het reeds bijzonder druk. Konden wij er verleden jaar op wijzen dat Holland hier vrij veel wild en gevogelte invoert, ditmaal schijnt men reden tot klagen te hebben aan de groote parijsche markt, da Halles Oentrales. De kosten van vervoer, in komende rechten en stadsaccijns zijn tezamen zóó hoog, dat bij een redely ken verkoop er voor den hollandsehen afzender in plaats van de verwachte winst gewoonlijk verlies ontstaat, en ondanks al de brieven welke de fac teurs hier schrijven aan de poeliers in Holland, toonen deze laatsten al heel weinig lust om bij znlke onzekere kanseD hunne waar naar Pariis te zenden. De nieuwe Opera-Comique, herbouwd op do plaats waar de vorige voor een kieine twaalf jaar geleden afbrandde, opent thans eindelijk de deuren voor het publiek. Wij vonden nog geene gelegenheid er heen te gaan en bewaren dus de beschrijving van dit nieuwe Thé&tre voor een ander maal. Wel kunnen wij er op wijzen hoe bijzonder blijde de winkeliers zijn in de straten tegenover en rondom dezen schouwburg gelegen, daar hebben café's en restaurants vooral heel wat schade geleden door dien brand. Voor die neringdoenden hopen wij, dat zij thans betere tijden tegemoet gaan. Over de gewone ongevallen en misdaden spreken wij maar niet, doch een enkel misdrijf verdient eene bijzondere vermelding, omdat het aantoont hoe stoutmoedig som mige booswichten zijn. In het quartier Batignolles, rne Lemercier, woonden sedert de maand October twee jong gehuwden, die er warmpjes inzaten. In de buurt wist men te vertellen dat het aardige jonge vrouwtje 60 duizend franken als huwelijksgift had meëgekregen, en dat nog eenige honderdduizenden franken later zonden volgen. De jonge man ging enkele malen naar een kof fiehuis op de Place Blanche en daar zochten onbekenden All right" zei Jones hem verbaasd aanziende. .Be lieft het Uwe Hoogheid de trap op te gaan en dat we Uwe Hoogheid per rijtuig naar het politiebureau voeren .Zoo is het heter," zei John Clay. Hij maakte voor ons drieën een diepe buiging en vertrok als gevangene van den detective. .Waarlijk Mr. Holmes," zei Mr. Merry weather, toen wjj na hem nit den keider gingen. »Ik weet niet hoe de Bank u genoeg dankbaar kan zijn en u voldoende kan beloonen. Zonder twijfel hebt gij een van de brutaal ste aanslagen op de bank ontdekt en verijdeld." »Ik had ook een paar kleine zaakjes met Mr. John Olay te vereffenen," zei Holmes. »Ik heb mij eenige uitgaven voor deze zaak getroost, die de Bank naar ik hoop mij vergoeden zalmaar verder houd ik mij vol doende beloond door dit avontuur, dat in menig opzicht eenig is door de geschiedenis van do .Vereeniging van Roodharigen.' »Ge zietWatson zei Holmes des anderen morgens, toen wij onder het genot van een glas whiskey in Baker- Street tegenover elkaar zaten .het was van het begin af duidelijk dat het eenige doel van die zonderlinge advertentie van de Vereeniging en die vreemde bezigheid van de Encyclopaedic copieeren moest wezen, dezen niet al te schranderen bank van-leeninghoader eenige uren van den dag van de baan te hebben. Het was een zon derlinge manier om het plan te volvoeren maar alles saamgenomen was er nog geen betere te vinden. De geslepen John Olay kwam ongetwijfeld op het denkbeeld door het roode haar van zjjn medeplichtige. De vier ponden sterling 's weeks waren een lokaas en wat be- teekenden die ook bij de duizenden die er te winnen waren! Zij plsCatsten de advertentie; een van de schurken hield het tijdelijk bureaude ander spoorde deu man aan zich voor de betrekking aan te melden eu zoo zorgden zij er voor, dat hij eiken morgen afwezig was. Zoodra ik gehoord had, dat de bediende voor half loon werkte dikwijls met hem in gesprek te komen. Hij bemerkte ook wel dat men hem naliep, en daarom gaf hij zijne vrouw den raad een ketting op de deur te doen en nie mand in te laten, wanneer manlief afwezig was. Doch twee mannen, als heeren gekleed, wachtten het oogenblik af, dat de echtgenoot naar zijn bureau ging, en toen traden zij het door verscheidene gezinnen bewoonde huis binnen en schelden aan het appartement der jonge vrouw Toen de deur half open ging, met den ketting er op, riep een der heeren »In naam der wet doe open" en het verschrikte vrouwtje liet toen het tweetal binnen, omdat deze heeren zich uitgaven voor den commissaris van politie en zijn secretaris. Het vervolg laat zich ge makkelijk radon, Mevrouw werd plotseling in een grooten stoel geworpen, vastgebonden, kreeg een pop in den mond, twee slagen op het hoofd, en de dieven openden de meubels, stalen voor eene waarde van 30 duizend franken, en verlieten doodkalm het huis. Zulk eene misdaad, op klaarlichten dag, tien ure in den ochtend, in eene drukke wijk gepleegd, heeft geheel Batignolles in opschudding gebracht. De affaire Picquart neemt eene gunstige wending. Het hoogste gereohtshof, het Conr de Cassation, is tusschen beide getreden. Na een breedvoerig rapport van het raadslid, den heer Atthalin, een kort pleidooi van Pic- quart's advocaat, en een bijzonder helder requisitoire van den procureur-generaal van het Hof, den heer Manau, en na eene beraadslaging welke slechts een half uur duurdesprak de president in naam van het Hof van Cassatie het volgende vonnis uit .Beveelt, voor dat recht wordt uitgesproken dat aan .het Hof worde overgelegd door de twee rechtbanken .(de Tribunal Correctionnel en den Krijgsraad) alle stukken »en verslagen betrekking hebbende op de twee processen welke hangende zijn. .Beveelt dat deze mededeelingen moeten gedaan worden .binnen de veertien dagen na de beteekenis van dit vonnis. .Verklaart dat de beteekenis van dit vonnis aan de .rechthebbenden zal worden gedaan door den procureur- generaalen dat daardoor alle rechtspraak in deze beide .processen wordt uitgesteld tot het Hof van Cassatie .zijn meening heeft doen kennen." Met andere woorden Dreyfus zal op den 12 Decem ber niet voor den krijgsraad terecht staan hetzelfde Hoogste Gerechtshofhetwelk zich met de affaire Drey fus bezig houdtneemt ook de zaak van colonel Pic quart in handen. Voorloopig kunnen dus alle vrienden van waarheid en recht gerust zijn. Niet alleen de openbare meening is wakker geschudmaar waarheid en recht hebben steun gevonden bij de wet. Met de wet in handen kalm en zonder zich te laten afleiden door het geweld van buiten, gaan de leden van Frankrijk's Hoogste Rechtbank voort, de waarheid te zoeken. Men kan er zeker van zijn, alle waarborgen voor eene eerlijke rechtspraak zullen wij vinden bij het Hof van Cassatie. Dit Hof heeft de eer van Frankrijk ten volle gered ieder eerlijk burger van den staat kan weder tevreden zijn dat hy een eerlijk man was en bleefhij ziet dat ten slotte het recht zege- was mij duidelijk dat hij een bepaalde reden had, om de handen vrij re hebben." .Doch, hoe kondt gij raden, wat de beweegreden was .Waren er vrouwen in het huis geweestdan zou ik eene andere intrige vermoed hebben. Doch hier van kon in dit geval geen sprake zijn. De man had slechts eene kleine zaak en er was niets in zijn huis wat zulk een omvangrijke voorbereiding en zoo groote uitgaven kon verklaren. Het moest dus iets wezen buiten zijne woning. Wat kon het zijn Ik dacht dadelijk aan de liefhebberij van den bediende voor photographie eu zjjn dikwijls verdwijnen in den kelder. De kelderDat was de draaddie mij er bracht. Want ik onderzocht eenswie de bediende was en ik bevond dat ik hier met een van de geslepenste en vermetelste misdadigers van Londen te doen had. Hij deed iets in den keider iets dat hem eenige uren per dag maanden bezig hield. Wat kon het wezen Ik hield niets voor waarschijnlijkerdan dat hij een tunnel naar een ander gebouw maakte. .Zoover was ik met mijne overleggingen en gevolg trekkingen toen wij naar het tooneel van de handeling gingen. Het verwonderde u dat ik met mijn stok op den grond sloeg. Ik wilde weten of de kelder zich naar voren of naar achteren uitstrekte. Hij was niet aan de voorzijde. Toen schelde ik aan en zooals ik hoopte, kwam de bediende aan de deur. Wij hebben vroeger reeds iets met elkaar te doen gehad, doch hadden elkaar nooit gezien. Ik lette ternauwernood op zijn gezicht; ik wenschte alleen zijn knieën te zien. Gij zult ook opge merkt hebben, hoe versleten en gevlekt zijn i roek voor de knieën was. Zij getuigden van de uren aan het delven van de onderaardsche gang besteed. De eenige vraag was thans nog, waarvoor die gang gegraven werd. Ik sloeg den hoek om, zag dat de .City and Suburban Bank" aan het huis van onzen vriend grensde en had nu de oplossing van het raadsel gevondeD. Toen gij na afloop van het concert naar hnis gingt, begaf ik mij naar Scotland Yard, naar den president-directeur van de Bank met het u bekende resultaat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1