Vleeschhouwerij. Waarschuwing. Nederland. Advertentièn. Haantjes Bockbier. FLINKE BIJ VEB.ÜIENSTË TB KOOP TUINBOUWALMANAK Telegrafische Berichten. DE NEDERLANDSCHE Benoemingen. Bij kon. besluit is benoemd tot burgemeester van Urk, jhr. A. H. P. K. van Suchlelen van de Haare. Te Koog a/d Zaan zijn op de voordracht voor gemeente-secretaris geplaatst de heerenRothe, ambte naar ter secretarie te Beverwijk en J. de Yreeze, idem te Wormerveer. Br waren 28 sollicitanten. Door stemgerechtigde ingelanden van den polder de Beets-Koog zijn tot leden van het bestuur herkozen de heeren H. Stam, te Oudendijk en J. Stolp Wz., te Beets. Tot lid en voorzitter van het bestuur der banne Medem- blik is opnieuw gekozen üe heer B. Baggerman van Houweninge, burgemeester van Medemblik en Opperdoes. St. Maarten. De heer W. Schermerhorn, burge meester dezer gemeente, hoopt den lOden Januari van het volgende jaar den dag te herdenken, waarop hij vóór 25 jaar tot burgemeester alhier werd benoemd. Oterleek. Den 13 werden bij de verkiezing van een lid van den raad 102 geldige stemmen uitgebracht. Gekozen werd de heer Jb. Akkerman met 53 st. De heeren K. Schoone en W. Visser bekwamen respectievelijk 23 en 26 stemmen. Barsingerhorn. Te K o 1 h o r n zal met het Kerstfeest eene tooneelvoorstelling plaats vinden, waarvoor de opbrengst zal strekken voor een het volgend jaar te houden schoolfeest. Opgevoerd zal worden «Haar Gu- staaf', tooneelspel in 4 bedrijven, en als nastukje »Een huis met commensaals", kluchtspel in één bedrijf. Schermerhorn. Herbenoemd tot heemraden van den polder Mijzen de heeren C. Wijdenes Spaans te Aven- horn A. Weeshoff fe Schermerhorn en J. Koppes te Ursem de laatste tevens tot vice-voorzitter. Bedorven vleeseh. Oude Niedorp. Door den arts P. M., van Nieuwe Niedorp, is geconstateerd, dat 7 leden van het gezin van J. L. S., alhier, ongesteld zijn geworden, na het gebruik van vleeseh, afkomstig van een zijner uit nood geslachte koeien. De gebruikers leden in hevige mate aan cholerieke verschijnselen. Proefveld. Op eene nader te bepalen plaats aan den straatweg Haarlem—Alkmaar zal over de jaren 1899 en 1900 een Rijksproefveld (bemesting op hooiland) worden aangelegd, uitgevoerd door de afdeeling Velsen der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Veeziekten. In de Duitsche dorpen Asperden, Hau en Till-Moy- land is het mond- en klauwzeer uitgebroken. Deze plaat sen liggen alle drie in de buurt van Kleef, alzoo dicht bij de Nederlandsche grenzen. Te Koewacht, aan de Belgische grens, is in den stal van den landbouwer A. van den Vijver het mond- en klauwzeer uitgebroken. Men schrijft uit Friesland Door Friesche veehandelaren is aan Belgische collega's schadevergoeding betaald wegens den verkoop van «kort ademig" vee. De koeien hadden volgens 't oordeel der- Belgische veeartsendeze kwaal overgehouden van 't mond- en klauwzeer. Zoodoende wordt de handel nog meer belemmerd. In de gemeente Schoterland beginnen de groote veeboeren zich meer en meer toe te leggen op het mesten van varkens. Werd vroeger door hen enkel voor eigen gebruik gemestnu wordt gemest voor den handel. Het mesten geschiedt bjjna uitsluitend met maïsmeel en sommige boeren hebben per week voor het varkensmesten 1500 a 2000 kilogr. maïsmeel noodig. Er zijn boeren die verleden jaar met het mesten f 800 smaakten"; anderen nog meer. Uit Heerhugowaard schrijft men aan het N. v. d. D.: Meer en meer wordt in deze gemeente het boerenbe drijf door den landbouw verdrongen, vooral in het Noor delijk gedeelte, waar men thans den landman niet alleen bezig ziet het reeds bestaande bouwland op winterlaag te leggen, doch ook stukken grasland van verscheidene H.A. ziet omploegen, teneinde die het volgende jaar te gaan bebouwen. Het oprichten van de handels- en landbouwvereeniging «Nieuw Leven," de gelegenheid om de producten geregeld te kunnen aanbieden op de markten bij het station Noord- scharwoude alwaar een flink marktterrein wordt aan gelegd door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij en daarbij nog de stellige verwachting van betere waterwegen, mogen zeker genoemd worden als oorzaken voor dezen ommekeer. Ook is er stijging in de landprijzen op te merken. Waar voor een paar jaar geleden voor een H.A. f 700 k f 800 werd besteed, wordt nu reeds bijna f 1000 geboden in de publieke veilingen. Wijl de grond hier uitstekend geschikt blijkt te zijn voor den koolbouw, en het volgend jaar proeven zallen genomen worden met den bouw van vroege aardappelen en groenten, laat het zich aanzien, dat landbouwers van Langedijk meer en meer zich hier zullen vestigen, omdat de landprijzen aldaar thans nog ongeveer driemaal zoo hoog zijn als te Heerhugowaard. Landeigenaars in deze gemeente zullen op geen betere wijze de waarde hunner landerijen kunnen verhoogen dan door mede te werken tot het verkrijgen van flinke waterwegen. den practlsche zak agenda. Bij den uitgever W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle is weder de zeer practische zak-agenda verschenen, die voor velen reeds een onmisbaar hulpmiddel geworden is. Zij is ingericht met drie datums op ééne bladzijde, bevat verder een spoor- en tramkaartje van Nederland, opgaven omtrent post en telegrafie, maten en gewichten, rente berekening, zegeltarief enz. Het is van een stevig grijs linnen omslag voorzien. Tijl Uilenspiegel. Bij den uitgever Mart. Nijhofi, te 's-Hage, ver scheen eene reproductie van den eersten Nederlandschen druk (circa 1512) van den Tijl Uilenspiegel, welke, voor zoover men weet, aan alle andere uitgaven in andere talen verschenen, voorafgaat. Het eenige bekende exem plaar daarvan berust in de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen en werd voor de reproductie welwillend afgestaan. Hoogwoud. Een 19jarigo zoon van G. K. heeft na het uitgaan der avondschool een zijner makkers met een schilders-stopmes een vrij ernstige wonde toegebracht. De zaak is in handen der politie. Spanbroek. Men schrijft ons Er wordt tegen woordig door de Opmeerders en door de Spanbroekers ook druk geklaagd over gebrek aan licht aan het tram station. Nu, 't is er donker, dat moet gezegd worden, maar daar houdt men immers van De lantaarn, die vroeger op de brug stond en zoo zeer noodig was, moest immers worden uitgebluscht, omdat men het in donker wel redden kon Van waar nu in eens die groote behoefte aan licht Heden overleed, tot onze diepe droefheid, ons innig geliefd dochtertje ABITJE, in den jeugdigen leeftijd van 12 jaren en 5 maanden. Haar bedroefde ouders, Alkmaar, M. BAKKER. 15 Dec. 1898. W. BAKKER— v. d. Tooren. De heer en mevrouw LOOMANEIGEMAN betuigen hunnen hartelijben dank aan allen, die hun den 10 De cember blijken van belangstelling gaven. Zou een der lezers van dit blad zoo vriendelijk willen zijn aan de Uitgevers van dit blad op te geven of hem ook bekend iseen HOEVE, WEIDE of zoo iets, die den naam „Brakenburg" draagt of gedragen heeft en verder waar „Stabroek" gelegen is. Van af heden aflevering van het zoo gunstig bekende Haantjes Bockbier, uit de Bottelarij „de Hercules", BAANGRACHT, A 19, te Alkmaar. Steeds aanbevelend Uw dienstwillige dienaar, 1». BI.A AI W. Overal gevraagd AttENTESSENf of JOYUKLUI voor verkoop aan particulieren van net Artikel van alg. dagel. verbruik. Geen concurrentie. Br. Postbus No. 46 Postkant., Utrecht. Door deze maken wij onzen geachten afnemers en be langhebbenden bekend dat A. 8. VAN DER WAALS, Kleine Houtstraat Haarlem, niet meer voor ons werkzaam is, waarom wij beleefd verzoeken hem geen orders, voor ons bestemd, meer te willen opdragen. Hoogachtend Aederl. Stooin-Esscnce en Kleurstoffen-Fabriek ZUTPHEN. Tarwestroo f 8,34, Haverstroo f 8,35, gebon den in bossen, per 1000 pond, franco Noordh. Kanaal. H. v. TWUIVER 't Z a n d (N.-H.) Verkade's Waxlne Theelicht, te branden in een glaasje geeft van den beginne af tot aan het einde toe dezelfde heldere vlam en dezelfde ge lijkmatige warmte zonder de thee te koken. Walm of onaangenamen reuk bij het uitblazen zijn niet te vreezen. Prijs per doos 12 lichtjes 30 cent. Glaasjes 7 cent, (slechts éénmaal aan te schaffen). Verkrijgbaar bij A. H. J. van DAALHOF. C. KEG. H. C. F. W. SPILLENAAR. Bij W. E. J. TJEENK WILLINK te Zwolle is verschenen en bij iederen boekhandelaar te bekomen SAMENGESTELD DOOK Dr. J. Tb. OATTIE, Directeur der Rijks-Tuinbouwschool te Wageningen. B. A. PLEMPER VAN BALEN Leeraar ajd Rijks Tuinbouwschool te Wageningen. EN O. H. CLAASSEN Rijks- Tuinbouwleeraar te Boskoop. EERSTE J AASSOAAIti. Prijs gebonden (op dezelfde wijze als Dr. STARINGS ALMANAK) in groen linnen band f 0,75. «Een praktisch boekje zoowel voor vaklui als voor liefhebbers van bloemen en planten." van gem. Kit- en 81aapk. gevr., m. ot z. kost en huls. verkeer. Br. fr. lett. J E burean dezer Courant Door omstandigheden wordt op een goeden stand van AMSTERDAM een Inventaris en stand TE KOOP aangeboden. Koopsom billijk. Huur f 7.Br fr. lett. A L aan KKUISMAN Co. Alg. Adv.-Bureau Amsterdam. AMSTERDAM. 14 Dec. 15 Dec N. pCt W. Schuld2) 3 Gert. Nederland, ditodito dito, Oblig Italië Inschrijving 1862/81 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. ditodito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli.. ditodito April-Oct. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... dito,, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, Binnenlandsche 1894 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. dito, 1889 le 2e ser. 1 Jan. 1 Apr, 1 Juli lOct. dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Couv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Gecouv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 3) N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatseh. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Ilandelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250 dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4) dito, Transoaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A.. dito, Illinois Cert v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito dito 18605 dito' dito 1864 dito Stad Weenen 1874 Ruslan>d, Staatsleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind.Expl.Mij 86 9641 96^ 88# 844# 83B 834) 84 22) 33ré 64-j^ 97) 974# 95f 101| 81/5, 1021 40 j 90) 93) 221 1061 341 99 364f 98) 70) 63 53 86 254) 86) 111) 35 91 100) 921 56-re 58i# 155 98) 99t% 961 961 841 83f 831 84 224) 331 97) 9741 102 1034# 401 90) 9344 224# 35w 99f 37) 72) 62 249 91) 1001 56) 97) 97# 18| 97) 34) 16-ra 12) 100) 651 121 90 224# 110 1161 139 118 160) 143) 1891 165 26 140 891 18) 97) 34) 16) 124# 64) 12f 90 111) 115) 161 Amsterdam 14 Dec. Friesche Dokkumer Jammen f 2.70 a 2.80, id. Franeker f2.50 a 2.80, Zaaiers f 1.70 a 1.90, Zeenwsche Spnische Jammen f3.10 a 3.30, Poters f 1.50 a 2.25, Flakkeesche f 2.60 a 2.90, blauwen f3.a 3.20, Geld. Blauwen f 2.70 a 2.90Pruisische Hamburgers f3.25 a 3.40, Rooden f2.a 2.10, IJpolder Jammen f 2.50 a 2.75, Westlandsche Zand f 4.—a 4.75, per H.L. Petroleum. Onveranderd. Amsterdam, 14 December. Aangevoerd 173 vette kalve ren, le qual. f 0,80, a 0.2e qual. f 0.70, 3e qual. f 0.60 29 nuchtere kalveren f9 a 11 2 schapen 321 vette varkens f 0.33 a 0,36 p. k.gr. Haarlem 14 Dec. Ter veemarkt aangevoerd koeien en ossen, verkocht f 100 a 150, graskalf f nuchtere kalveren f 8.a 14. v. schapen f 14 a 18, Haarlem, 14 Dec. Kaas. Aangevoerd 17 stapels, te zamen 2048 stuks, weg. 3956 Kg. Prijs f 24.50 Sneek, 13 Dec. Boter le soort f 46,50 a Veree- niging le soort f 47.a 2e soort f 45 a 45.50. 3e soort f 45.a 4e soort f a Aangevoerd 71 vierde en 30 achtste vaten. Nieuwe Nagelbaas f aangevoerd kgr. Schiedam 14 Dec. Moutwijn f 11,Jenever 1 15, id. Amsterd. proef t 16,50, Spoeling f 1.10, bij den Bran- dersbond Moutwijn f 10'/a a Londen 13 Dec. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) De markt was heden voor alle soorten traag, de voor raad werd niet opgeruimdmen verwacht daling in prijzen. Schagen 15 Dec. Aangevoerd 2 paarden f 80 a 120, venlens f af 0, 1 stieren f 80 a 0. 10 Geldekoeien f 100 a 140 30 vette koeien f 160 a 220, 0 kalf koeien f 0 a 00 vaarzen f a 0, graskalven f a ,15 nuchtere kalveren f 7 a 18, magere schapen f a 325 vette schapen f 20 a 27,1700 overhouders f 12 a 19.50, 15 magere varkens f 11 a 13,50, 21 vette varkens f 0,38 a 0,35 p. P., 83 biggen f 5.a 7,1100 kop boter, per P. 50 a 55 ct., 1000 kipeieren f 5,a 5,50 per 100. Per Telegraaf. Hoorn, 15 Dec. Kleine kaas f 28,commissie f 27, Middelbare f 24,Aangevoerd 131 stapels, wegende 36750 Kg. 's-Gravenhage 15 December 1898. TWEEDE KAMER. Staatsbegrootlng. Bij de voortgezette beraadslaging over hoofdstuk bin nenlandsche zaken verklaarde de minister, dat spoedig het rapport der Staatscommissie is te wachten in zake het onderzoek der tuberculose onder den veestapel. Krachtige maatregelen oordeelde ook de regeering noodig. Een amendement van den heer Bijlma, om f 3000 te schrappenaangevraagd voor de restauratie van den toren te Arnhem werd aangenomen met 53 tegen 36 stemmen. Hoofdstuk binnenlandsche zaken werd daarna aangenomen met 84 tegen 3 stemmen. De beraadslaging over hoofd stuk marine is daarna aangevangen. Druk v. Herms, Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4