Buitenland. Nederland. Stadsberichten. moet men wel eikennen, dat de tijd waarin wij leven een geheel ander onderwijs in huishoudelijke zaken voor de meisjes vordertdan het onderricht indien het nog dien naam mocht dragen, dat zij gewoonljjk ontvangen van hare moeders of mees teressen en van deze of gene naaister, die uit den aard 1 der zaak geen onderwijs als het hier bedoelde aan de meisjes kunnen geven, zoodat zij, in plaats van opgeleid te worden tot kundige en in vele of in alle vrouwelijke zaken bedreven vrouwen, meestal door meesteressen of naaisters geëxploiteerd worden op dezelfde wijze als dit het geval was en dikwijls nog is met de leerjongens door de werkbazen. Nu is het wel mogelijk dat meisjes in het huishouden en leerjongens in de werkplaatsen zich nu en dan weten te bekwamen tot kundige huishoud sters en bekwame ambachtslieden, maar dan zal het be reiken van dat standpunt altijd afhankelijk zijn van deze voorwaarden, dat zij in de gaven van snel op te merken en van vlug te begrijpen boven alle anderen uitmunten I en dat men niet let op den tijd, dien zij noodig hebben om geheel op de hoogte te komen van hun vak. Zij zijn inderdaad niet veel meer dan autodidacten, want van een geregeld en systematisch onderwijsja van welk onderwijs ook is in het huishouden, voor meisjes en in de werkplaatsen, voor jongens, geen sprake. Hoe geheel anders geschiedt de opleiding in de vak scholen Daar wordt en dat is de hoofdzaak het j onderwijs gegeven volgens een vooraf ter dege over wogen en met nauwgezetheid vastgesteld leerplan dat den leerling het aan hem te onderwijzen vak doet aanvangen met het allereenvoudigste en gemakke lijkste om dan verder geleidelijk en van lieverlede op te klimmen tot het meest ingewikkelde en het moeie- lijkste. Daarenboven wordt in de vakschool den leerling geleerd om zich reden te geven van al hetgeen hij, in het vak tot welks beoefening hij zich voorbereidt, ver richt, door hem steeds het hoe? en het waarom? te vrag6n en worden aan hem niet slechts die kundig heden geleerd, die hem in staat stellen om die vragen te beantwoorden, maar hij wordt ook voor zijn geheele volgende leven er aan gewend om zich steeds in het door hem beoefende vak, bij alle voorkomende gevallen, die vragen te stellen en niet te rusten, vóórdat hij het ant woord heeft gevonden. De vakschool is er dus op inge richt om de leerlingen in de gelegenheid te stellen de meest mogelijke bekwaamheid en kennis van het vak te verwerven in den kortst mogelijken tijd, wat zij en zij alleen kan doen door het brengen van methode in het onderwijs, het daarbij volgen van een vaststaand leer plan en het consequent doorvoeren van een bepaald systeem. Zoodanig onderwijs alleeu kan in onzen tijd met zijne hoogere behoeften en eischen, vruchtdragend zijn en het zal dan ook, na de te verwachten organisatie van het onderwijs, dat op alle vakscholen gegeven wordt, weldra blijken, dat hij of zij die, om welke reden dan ook, wil trachten om zich te bekwamen in het een of ander vak, dat op een school onderwezen wordt, buiten de school om, een stumper in dat vak zal blijven, tenzij hij behoort tot die weinigen, die zelfs zonder eenig I onderricht de noodige bekwaamheid weten te verkrij gen, de geboren meesters in hun vak. De voortdurende bloei der school is thans overgelaten aan den ijver van het wakkere Bestuur der Vereeniging, de toewijding der leeraressen en den steun van vele ouders, die ongetwijfeld hunne dochters in de gelegenheid zullen blijven stellen en baar zullen aanzetten om ge bruik te maken van het in die school gegeven wordende onderwijs. Mr. v- d. HOEVEN. ENHKIiAAR. Vleiden de liberale bladen zich ui den aanvang nog met de hoop, dat Sir William Har- j court wellicht terug zou komen op zijn besluit om als leider der liberale partij af te treden (zie ons vorig nummer), het wordt thans niet meer betwijfeld, dat het genomen besluit onherroepelijk is. De strijdvaardige, ondanks zijne 71 jaren, nog zoo krasse woordvoerder der liberalen, die na Roseberry's aftreden, de banierdrager werd der Gladstonianen, is het voortdurend twisten over kleine partijbelangen en persoonlijke quaesties moede, en zegt, hoewel noode, zijne eervolle betrekking vaarwel, ofschoon hij, als lid van het Lagerhuis, de belangen zijner partij zal blijven dienen. Hij schrijft o. a. «Ons succes was te danken aan de loyauteit en bet vereenigd optreden der partij. Slechts als een krachtige geest heerscht, kan een politieke partij iets tot stand brengen. Doch een partij, die in groepen verdeeld is en toegeeft aan persoonlijke geschilpunten, kan door niemand tot voordeel van het land en tot eer der partij worden aangevoerd. «Het was steeds mijn pogen eenheid te verkrijgen van optreden en de verschillen van meening uit te wisschen bij mannen, wier plicht het was samen te werken. Nooit heb ik mi) door persoonlijke overwegingen bij mijn op treden laten leiden." Voor de liberalen is Harcourts aftreden een zware slag Jreeds worden enkele namen van vermoedelijke opvolgers genoemd, doch men ontveinst zich niet, dat geen der candidaten, de evenknie is van den aftredenden leider. FRANKRIJK. In de Petite République" schrijft Jaurès, de welsprekende en geniale kampioen van het socialismenaar aanleiding van de interpellatie van Grousset, over de onbescheidenheden van de gonerale staf. »De mededeeling van een voor Dreyfus noodlottigen brief van keizer Wilhelm was een streek van den gene- ralen staf. De Kamer kan vrij leven maken, de natio nalisten mogen op onzinnige wijze misbaar maken, de minister kan zich gemakkelijk verschuilen achter gehui chelde voorzichtigheid, er blijft een hoogst ernstige vraag bestaan, en die moet worden beantwoord «Hebben de generaals het recht, in de pers, om zich te redden, een veldtocht van leugen en bedrog te openen, en daardoor Frankrijk's betrekkingen met het buitenland in gevaar te brengen?" «Natuurlijk weet ieder verstandig menschdat die brief een dwaas verzinsel is, dat monarchen niet gewoon zijn persoonlijk te correspondeeren over spionnen en ver raders. Indien de generale staf die brieven ernstig heeft opgevat, dan moet men met ontzetting vragen of het bevel over het leger aan zulke menschen is toevertrouwd In ieder geval is het ongehoord, dat Boisdeffre, Henry, Du Paty en hunne vrienden zulke belachelijke en toch gevaarlijke verzinsels in de pers konden doen opnemen, zonder dat een minister van oorlog hen daarvoor ter verantwoording riep." De commissie uit den senaat die het amnestie- ontwerp bestudeert, heeft in het door de Kamer aange nomen voorstel eenige veranderingen gebracht. In de eerste plaats wenscht de commissie de amnestie voor de Algerijnsche anti-semieten niet afgekondigd te zien, voordat te Algiers de normale rustige toestand geheel zal zijn hersteld en in de tweede plaats wil de com missie niet gedoogen dat van de amnestie voor persmis- drijven zullen worden uitgezonderd de heeren Zola en Gohier. Intusschen heeft de commissie voor de openbare boeke rijen uit den Parijscben Gemeenteraad getoond, de mee ning der Kamer over Gohier's boek niet te deelen. Met algemeene stemme stemmen op één na heeft zij besloten 200 exemplaren van dat werk «het leger tegen de natie" aan te schafien. De afgevaardigden van de groep der nationale ver dediging to Parijs zijn den minister van oorlog gaan vragen of de Regeering voornemens is kolonel Picqart in vrijheid te stollen en of waar is dat de Regeering be sloten zou hebben, Dreyfus te doen terugkomen. De heer De Freycinet antwoordde op het eerste punt, dat over de vrijlating van Picquart alleen de krijgsraad beeft te beslissen en op de tweede vraag, dat daarom trent de Regeering nog geen besluit heeft te nerr en en dus ook niet heeft genomen. De gouverneur-generaal van Madagascar heeft aan zijn regeering bericht, dat de pest beperkt is tot Tama- tave, De ziekte is aan het afnemen. ITAIiIE. In de Kamer verklaarde de minister van buitenlandsche zaken, Admiraal Canevaro, den 15 in alle regeeringszaken de staatkunde van het vorige kabinet te zullen volgen. Hij is daartoe gehouden, wat de bond genootschappen betreft. De betrekkingen tot de andere mogendheden waren nimmer zoo vriendschappelijk als thans. Het handelsver drag met Frankrijk zal zeker de laatste sporen van het misverstand doen verdwijnen en een hartelijken toestand I tusschen de beide landen doen ontstaan. ZUID-AFRIKA. Een telegram uit Engelsche bron meldt, dat volgens de bladen te Pretoria, vermoedelijk de Engelsche, een machtige corporatie de Delagoa-baai zal pachten na Maart. Zij heeft zich de controle over de inkomende rechten, de spoorwegen en de havenwerken verzekerd. De vlag zal onveranderd blijven, vreemde troepen mogen niet landen. De Portugeezen zullen de plaatselijke aangelegenheden blijven besturen. llsterliazy te Amsterdam. —Majoor Esterhazy hoeft uit den omtrek van Amster dam en zelfs uit Almeloo tal van aanvragen om auto grafen ontvangen. Bovendien zijn hem toegezonden vele beleedigende brieven, ongeteekend, voor het meerendeel gevuld met een vreemde combinatie van scheldwoorden. Deze brieven gaven den heer Esterhazy aanleiding een voor ons weinig vleiende vergelijking te maken met de Engelschen. Tijdens zijn verblijf te Londen heeft hij van dezen, die toch ook verklaarde tegenstanders van hem en voorstanders van Dreyfus zijn, geen enkelen brief onvangen, die eenige krenkende uitdrukking inhield. (Handelsblad). De schipper van de petroleummotorboot v. T.te Anna Faulownais aan een gevaar ontsnapt dat ernstige gevolgen had kunnen hebben. Het oliekannetje waar hij mee bezig was de machine te smeren sprong eensklaps uit elkaar door de gloeiende olie vatten zijne hooidharen direct vlam. Gelukkig had hij de tegenwoordigheid van geest onmiddellijk te water te springen hij bekwam nu slechts eenige lichte brand wonden. Xuld-Scliarwwude. De heer G. W. Melchers predikant alhier, heeftvolgens de «Telegraaf" ontslag gevraagd uit deze betrekkingom zich geheel te kunnen wijden aan de propaganda voor de beginselen der «Sociaal-Democratische Arbeiderspartij". Amsterdam. Den 16 vroeg werd de hulp van de brandweer ingeroepen voor een brand in perceel 628 op de Prinsengracht bij de Vijzelgracht. De brand had niet veel te beteekenen maar de gevolgen waren evenwel ernstig genoeg. De brand was ontstaan in de slaapkamer van den heer A. G. G.gepensionneerd lnit.-kolonel van het O. I. leger. Vermoedelijk had hij in bed liggen rooken en was hij in slaap gevallen voor de pijp uitgedoofd was. De bran dende tabak schijnt het beddegoed in brand te hebben gestoken en door den rook is hoogstwaarschijnlijk de slapende gestikt. De brandweer vond het lijk voor het ledikant liggen. Haarlem. Zeven bloemistknechts alhier, hebben zich gewend tot den Minister van Waterstaat enz. met verzoek hier ter stede óók eene Kamer van Arbeid voor de bloemist- en tuinlieden te willen instellen wijl meer dan 2000 personen hier bij die vakken werkzaam zijn. Warmeuliulzen. De heeren gebrs. Wilson van Hoorn, zullen den 29 alhier in de vereeniging «Nut en Genoegen" optreden. Aan niet-leden zal tegen entrée gelegenheid gegeven worden de voordrachten te hooren. Bij den biljartwedstrijd met 6 ballen in «de Mooriaan" werden de prijzen gewonnen als volgtle, regulateur, door K. 'Pronk 2e, barometer, door K. Quant, 3e, als voren, door O. Schenk, Alkmaar 4e, horloge, door U. Otto 5e, als voren, door C. Nannes. De 4 overige prijzen bestonden in kistjes sigaren. Het bestuur van de vereeniging „Het Friesch Rundvee-Stamboek" heeft een belangrijken maat regel ingevoerd. Van beslagen vee, van leden der vereeniging, die op gortigheid worden onderzocht, zullen de vrij van deze ziekte gebleken underen in het rechter oor van het merk en een nummer der vereeniging voor zien en hunne namen ter openbare kennis gebracht worden. Onderscheiding. Door de jury van de te Weenen gehouden jubilé- tentooustelling voor landbouw en boschwezen is eene onderscheiding van den eersten rang toegekend aan de Vereeniging «Het Friesche Rundvee-Stamboek voor de wijze van inrichting harer stamboeken. Hoog water. Het eiland Marken is in den avond van den 14 ondergeloopen. IFognum. Herkozen tot hoofdingeland van de banne Wognum de heer D. Pels en tot lid van het dage- lijksch bestuur de heer J. Best. Hengstveulendepot. Door de commissie van het Hengstveulendepot te Rergen op Zoom, is ten gerieve van belanghebbenden een handboekje verkrijgbaar gesteld, voor de in de eerste dagen van Januari te verkoopen 16 driejarige hengsten. Het bevat de voorwaarden van verkoop, benevens de sig nalementen der te verkoopen hengsten; terwijl het tevens is ingericht om de noodige aanteekenin gen te kunnen maken Het is k 25 ct. te bekomen bij de Bergen op Zoom- sche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij. Scha gen. Den 16 werd de eerste volksvoordracht vanwege het nutsdepartement gegeven. Een uitvoerig programma gaf den velen aanwezigen een aangenamen avond. De harmoniekapel gaf eenige nummers, de heer F. M. Werner bespeelde de violoncel, de heer G. L. Kroo- nenburg droeg eenige geestige literaire stukjes voor en de Schager rederijkerskamer speelde een vroolijk tooneelstukje «De twee vrienden". Texel. Voor rekening van den heer P. Pool, te K o 1 h o r n, werd aanbesteed het bouwen van een woonhuis te Oudeschild, op Texel. Het minste werd ingeschreven door den heer L. Klein, aannemer, te Helder, voor f 3547. Schermerhorn. De rederijkerskamer «Amicitia" alhier die 1 September 1858 werd opgericht, zal haar 40-jarig bestaan op donderdag, 22 December a.s., her denken door het houden van eene openbare vergadering. De op te voeren tooneelstnkken zullen in costumes ten tooneele worden gebracht. Eene welkome beschikking. Bij beschikking van den minister van oorlog zal weder eenmaal per jaar, en wel in de maand Januari, worden uitbetaald het tegoed op de reserve-rekening van de vrijwillig-dienende militairen beneden den rang van officier. Laatste Berichten. De Italianen In Hrythrea. ROME, 16 Dec. Bij de behandeling van de begrooting voor buitenlandsche zaken in de Kamer, werd met 172 tegen 43 stemmen een motie verworpen van den heer Bovio, waarin werd aangedrongen op ontruiming van Erythrea. De motie was door den heer Canevaro afgewezen. Cadettenschool De sergeant Ph. Hehrels werd den 13 gerechtigd tot het dragen van het teeken van 30jarigen dienst. Volksvoordracht. Den 15 werd in het lokaal Harmonie de tweede volksvoordracht van dit saisoen gehouden. De spreker van dezen avond, de heer R. G. C. Schroder, deed zich kennen als een warm en beslist voorstander der geheel onthouding. Op voor ieder bevattelijke wijze werden de rampzalige gevolgen van het drankmisbruik geschetst, hoe niet slechts gezondheid en intellect van drinkers zeiven worden ondermjjnd en verwoest, doch ook zijn nakomelingen tot in het derde en vierde geslacht slacht offers worden naar lichaam en geest van zijne noodlot tige onmatigheid hoe zijn gezin en naaste omgeving mede lijden en mede oudergaan en welke vérstrekkende sociale gevolgen deze ingekankerde volkskwaal na zich sleept. Als overtuigd geheelonthouder bestreed spreker niet alleen het drank misbruik, doch evenzeer de voorstanders van het drank gebruik (den Volksbond), die met de beste bedoelingen ter wereld de drinkge woonte doen voortleven en daardoor, naar spreker's mee ning, het kwaad doen voortwoekeren, dat zij zich vleien uit te roeien. De meermalen te berde gebrachte, doch naar sprekers overtuiging, nooit te vaak en te krachtig herhaalde argumenten tegen de leer van den Volksbond werden uiteengezet en de zaak der geheelonthouding werd ieder op het hart gebonden. De schets van den onsterfe- lijken Dickens «de dood eens dronkaards", na de pauze door spreker voorgedragen, was een gepaste illustratie van het warme pleidooi in den vooravond gehouden. Gelnkkig, dit zij met allen eerbied voor spreker's uitstekende voordracht en den heiligen ernst zijner over tuiging gezegd, had het bestuur er voor zorg gedra gen, dat de toehoorders niet met onverdeeld droevige overpeinzingen huiswaarts moesten keeren. De heeren Koger en Koster, welbekend en niet minder geliefd bij het trouwe publiek van Volksvoordrachten, hadden zich thans weder, gelijk immer, op eerste aanvraag bereid ver klaard, hunne krachten ten beste te geven en ons te vergasten op het genot hunner uitstekende muzikale voordracht. Vóór en na de pauze werden ten gehoore gebracht (viool en piano) «Allegro" en «Andante" van Mozart, «Allegro" en «Larghetto" van Ries en «Gavotte" van Böhm. Op meesterlijke wijze kweten beide artisten zich van hunne taak de ademlooze stilte gevolgd door daverend en herhaald applaus bewees hun, dat het pu bliek hun spel wist te genieten en te waardeeren. Met een woord van dank aan den spreker en de beide musici, sloot de president de vergadering. Het was een zeer geslaagde avond, het publiek was talrijk en hield zich over het algemeen zeer rustig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2