J. H. WILLMi De Groote Jaarlijksche Uitverkoop Uitverkoop van Mantels en Morgenjaponnen Langestraat, hoek Payglop, A17. Heeren-, Jongeheeren- en Rinderkleeding. A genten, gevraagd ~b u kgerlIjkestandT" Telegrafische Berichten Beurs- en Marktberichten. ^dvertentièn."" BOELHUIS Oproeping. Notaris BACKX HOUTYEILMG 70 parken eiken HAKHOUT. Notaris BACKX BOERENPLAATS, LAAT 66. ALKMAAR. LAAT 66. duurt nog slechts 5 dagen. APBEELbING zijde, tot buitengewoon lage prijzen. Gfedipl. en moderne coupe. Scherp concurreerende prijzen. Zijp en P. Oom nette Inboedels, Maak cle Dames attent op de belangrijke groote keuze in Z IJ D E X COUPONS voor Costumes en Blousesdie extra goedkoop worden opgeruimd. De ondergeteekende bericlit dat zijn Magazijn, geheel naar de eiselien des tijds ingericht, heden HEROPEND is. Speciaal adres op het gebied van Rijke kenze in geconfectioneerde goederen. Keurige collectie voor klee ding naar maat. Een en ander van soliede kwaliteit en degelijke bewerking. Voetbalwedstrijd. Zondag, den 18, speelt het 2e elftal ved »A. V (Amsterdamsche Voetbalvereoniging) alhier op de Kracht een wedstrijd tegen de Alkmaarsche vereeniging »Alcmaria Vixtrix." Huishoud- en Industrieschool. Het verheugt ons te kunnen berichten dat de gemeente Akersloot eene toelage van f 25, en die van Egmond aan Zee eene van f 20 per jaar heeft toegezegd ten dienste van deze vrouwelijke ambachtsschool. Dit goede voorbeeld moge nog bij vele andere der omlig gende gemeenten navolging vinden. Ook zij toch hebben bij eene goede inrichting der school overwegend belang, wat steeds meer het geval zijn zal, hoe meer de dienst regeling van booten en tram3, die de gemeenschap met deze gemeente onderhonden, er op ingericht wordt, dat leerlingen van elders gemakkelijk de inrichtingen van onderwijs alhier kunnen bezoeken, zonder te groot tijd verlies en belemmerend oponthoud. J. C. Wilt e. Den 16 overleed plotseling de heer J. C. Witte, in leven o. a. lid van den gemeenteraad en de kamer van koophandel. Bïut van 't Algemeen. In het departement Alkmaar der Maatschappij tot nut van 't algemeen zal, voor de leden met hunne dames, op vrijdag den 28 als spreekster optreden mejuffr. M. OTeyboom, met het onderwerp »De Vrouwen beweging in Nederland." ONDERTROUWD. 15 Dec. Jan Mosk, wednr. van Maartje de Groot, en Aaltje Tjaden. OVERLEDEN. 16 Dec. Johannes Casparis Witte, 61 j. 's-Gravenhage 17 December 1898. TWEEDE KAMER. Staatsbegrooting. De behandeling van hoofdstuk marine werd voortgezet. De minister heeft aan de heeren Troelstra en Kerdijk, die opkwamen tegen den gedwongen kerkdienst aan boord, geantwoord dat personen, niet behoorende tot een kerkgenootschap of die wegens hunne godsdienstige over tuiging bezwaar hebben, vrij van kerkdienst zijn. AMSTERDAM. 16 Dec. 17 Dec. pCt, Cert. Nederland, N. W. Schuld....2* ditodito3 dito, Oblig3 Italië Inschrijving 1862/815 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 ditodito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.5 ditodito April-Oct.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... 3 dito,, 1888/89, a frs. 500 met id'I* Rusland, Binnenlandscbe 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le 2eser. 1 Jan. 1 Apr. 1 JulilOct. -4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligation 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.3* N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Suinatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250 dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsck. Oblig4 dito, id. a R 125 3 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4* dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito dito 18605 dito' dito 1864 dito» Stad Weenen 1874 Ruslan'd, Staatsleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind.Expl.Mij 86* 96*! 96A 88 84* 831 83| 84* 22| 34* 64*k 97 97* 951 101* 81*1 103 41* 91* 94 22-rf 106* 35* 99* 37* 86* 961 961 83** 84-rff 221 34f 64* 971 97| 1011 103* 41 91* 94* 71* 62* 51 86 262 71 61| 53 87 253* 85* 1111 35 91* 100* 921 56* 155 Il55 98* I - 86* 561 58* 99rv 891 98* 97** 18* 97* 36ïtt 17 12* 109* 64J 13*5 90f 23 llll 1151 139 118 161 143* ,1881 164 26 140 99i 89* 99 98 18*4 97ï 36-rt 16* 12** 13a 91 22 111* 116-& 137* 161i 26 130 Alkmaar, 16 Dec. Kleine kaas f 28.50 commissie f 29, Middelbare f 28.50. Aangevoerd 277 stapels wegende 90387 Kgr. alkmaar, 16 Dec. Aangevoerd 3222 mudden. Tarwe f 5.75 a 6.50 rogge f 5,15 a 5.55, gerst f 4.10 a 4.35, id. chev. f 5.a 5.75, haver f 2.95 a 3.50, paarde- boonen f 6.25 a 6.40 bruine dito f 9.50 a 10,75, citroen zaad fa 0.geel mosterdzaad fa kanariezaad f 5.50 a karweizaad flO.— a 11.—, blauwm. zaad f 17.— a groene erwten f 14.a 16—, grauwe erwten f 17.a 19.vale erwten f 12.a 15. witte erwten f a dnivenboonen f 0. Alkmaar 17 Dec. Aangevoerd 6 paarden 40 f a 80, 2 koeien en ossen f 140 a 00 vette kalv. f a per P. f 0.a 0.24 nuchtere id. f 8 a 24, 155 magere schapen f 10.a 18.p. P. f0,a00 vette id. f0. a a vette varkens a ct. per K.G., 64 magere id. f 12.a 15.17 bokken en geiten f 2.— a 6. boter, per P. ('s middags 12 nnr) f 0.525 a 0.575, kip eieren f 1.25 a 1.50, per 25 st. eenden dito f 0. p. 100. 324 biggen f 5.— a 8.25, 0 kleine bokjes f 0.— a 0. 0 ezel f Hoorn, 16 Dec. Aangevoerd380 schapen f 20 a f 25, 230 lammeren f 14.— a 20.26 varkens f 0.30 a 0.36 per KG., rnnderen f a Handel ving. Hoorn. 17 Dec. Aangevoerd tarwe f 6.— a 7.50 Rogge f 0,a 0,— Gerst f 4,—a 5,25, Haver f3.25 a 4.witte erwten f 10, a 12.groene dito f 10,50 a 13 granwe dito f 14,50 a 18,vale dito f 10,50 a 16, Bruine boonen f 9.25 a 11,— Karweizaad f 11. mosterdzaad f 19. 0 koeien f 0 a —0 23 schapen f 18 a 25, 21 Lam meren f 14 a 18, 5 kalveren f 12 a 25,41 varkens 14.— a 20.—, 1 zeugen 50 a 102 biggen f 5,aj 9, kipeieren f 5,a 5,50, eenden dito f a per 100, 1925 kop boter f0,60 a 0,65 p. K., 13 paarden f 80 a 150. Den 26 Dec. a.s., zoo de Heer wil en zij leven, hopen onze geliefde ouders hunne 25jarige echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen Dirkshorn, Dec. 1898. behuwd- en kleinkinderen. 8TOSSC Getrouwd: Hk. SALM H. E. HOLTZ, diemede namens wederzijdsche familiehun harte- lijken dank betuigen voor de vele blijken van belang stelling bij hun huwelijk ondervonden. Amsterdam 15 December 1898. op Donderdag 22 December 1898, 's morgens te 10 nnr, in »Diligentia"'te ALKMAAR, van: bijeengebracht uit belangrijke nalatenschappen, waaron der behalve Meubelen en Huisraad, Glas-, Aarde-, Koper-, Tin- en Blikwerk, Gas- en andere Kachels eenige wel gevulde Bedden met toebehooren en antiek Porceleln, als een zeldzaam stel groote Kastkommen, geribde Scho tels, Pullen, geëm. platte en diepe Borden, Kop en Scho tels, Trekpotjes enz.waarvan enkele voorwerpen met wapens geëmailleerd te zien 21 Dec. van 123 uur. Vooraf VMIIiIJN© op het HOF van eene partij Albraak, grove Meubelen en Rommeling. Denrw. KLEIN. Zij, die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan- of borgtochten onder hunne berusting hebben ten laste van de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van wijlen den heer ARIE BOOIJ Pieterszoon gewoond hebbende en overleden te Sint- Pancras worden verzocht daarvan vóór den 1 Januari 1899 opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris BAOKX, te Wieringerwaard. ZAL PUBLIEK VERKOOPEN te SUV'T PANCBAS, op Baandag 16 .lanuarl 1899des voormiddags 11 uur, in de herberg van PIETER GREEUW Een hecht gebouwde, goed onderhonden Hulsmans woning en erf, te Sint Pancras, nabij de kerk, ka daster sectie A, no. 1491, groot 3 a. 95 c. en 3 akkers uitmuntend bouwland met water aldaar, kadaster sectie A, nrs. 856, 857, 505, 506, 560 en 561, samen groot 1 hectare, 11 aren en 80 centiaren. Te aanvaarden bouwland dadelijk en het huis 1 Mei 1899. Behoorende tot den boedel van wijlen den heer ARIE BOOIJ Pz. Tot onze diepe droefheid overleed heden plotseling onze dierbare Echtgenoot en Vader, de WelEd. Heer JOAlfAHS CASPARIS WITTE, in leven lid van den Gemeenteraad lid van de Kamer van Koophandel en FabriekenPresident van de PiusstichtiDg enz. O. WITTE Wahlen. J. J. M. WITTE, Religieus. J. M. WITTE. Alkmaar C. 0. M. WITTE. 16 Dcc. 1898. F. M. WITTE. 0. A. M. WITTE. A. G. M. WITTE Religieuse. Onze hartelijke dankbetuiging voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij ons treurig verlies. Familie MEILINK. te HElIiOO, op Maandag 2 Januari 1S99, des voormiddags ÏO nur, in de bosschen van „Cranen- broek", van Mr. A. P. H. DE LANGE Notaris. ZAL PUBLIEK VEEIOOPEN te HEILOO, op Woensdag 11 Januari 1899, des voormiddags II nur, in de herberg „de Onderneming': De kapitale zich in uitmuntenden staat bevindende gelegen te Heilooaan de Zevenbnizerlaan, in Baafjes- polder en aan den Vennewatersweg, bestaande nit Muls- manswoning, met Schuur, Tuin, Erf en diverse perceelen best Weiland en twee perceelen dito Douw- land, kadaster sectie A nos. 460, 461, 465, 468, 467, 671, 672, 746 en 747, sectie E, nos. 25, 26, 327 en 454 en sectie Fnos. 22126 en 128te zamen groot 22.27.14 H.A. Eigendom van Mej. H. W. VAN VOORST VAN BEEST te Nijmegen. Te aanvaardende landerijen dadelijk en de gebouwen met bijbehooren 1 Mei 1899. voor ALKMAAR, door eene GlasveraEekerlngmaat- schappij. Alleen zij die dagelijks voor het afsluiten van assu rantiën bezoeken afleggen, komen in aanmerking. Brieven franco letters B. M. M. Algem. Advertentie- Bureau NIJGH en VAN DITMAR Rotterdam. Bij eene DAME van goeden huize bestaat gelegenheid voor pension met vrije slaapkamer voor één twee jonge dames. Brieven letter S. bureau dezer Courant. dito f 13 a witte dito f 14.a rood mosterd. Aanbevelend, O. WOLBAK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3