Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente De Lange de Moraaz H. J7V0NK ZOON. J. Knijper Zonen, KOLONIALE RESERVE. „CZAAR PETER" Qf Mm IÉ Ongeveer 550 M*. MaatscMiillöf mTTloiir Verkooping VAN Hakhout M. A. Erkamp, Aanleg gas-1 waterleiding. en modellen. D. A. WISSELINI V isit ekaart j es C. VAN STAM, Kunsttanden te ALKMAAR. AdministratiënWissels Coupons, schrijven Kapita len Grootboek in en af. eerenkleeding naar maat. No. 5 No. 7 No. 6 No. 8 Eene betere soort, in doosje, wordt geleverd a f 1. G-ras- en Hie t ver pachting te ALKMAAR, J. de Lange Corns. Johs. zn., De bekende Weihnachtstollen W. G. U. VALK. Fnidsen, C 60. FABRIEK en MAGAZIJN. NICO VAN VUTJRE Zaadmarkt No. 78. KERSTKRAWSEItf Sneeuwballen Hoterbanket enz. Dr. S. R. J. v. SCHEVICHAVEM, E. ff. SCOTT en J. F. L. BLANKENBERG. Secretarie der Direotie: Br. J. V. SCHEVICHAVEN. a n Engelsche en Belgische Anthracietkolen Dnitsche Salonkolen, Kachelkolen en Kachel - neutjes-, Gas- en Distillatie-Cokes, Houts kolen Bruinkool en Hontskool-hriqnettes PERSONEN, die zich willen bezig houden met het aanbrengen van jongelieden ter dienstneming bij de KOLONIALE RESERVE te Niimegen voor ieder aangebrachte wordt eene Premie van i 20.— (twintig gulden) uitbetaald kunnen op franco aanvrage daarvoor gratis inlichtingen bekomen bij den KORPS-COMMANDANT. 4 O cents 5O cents <3Le beste Is Java-RJjst, Doosjes worden bijgeleverd a 12Vj cent cents 60 cents Doosjes worden bijgeleverd a 12 V2 cent. '..W Lu;?;-- Voordracht van Mej. M. MEYBOOM. op Woensdag 21 December 1898, beginnende aan de Liefdelaan. Kassier en Commissionair in Effecten, Zouten Krakelingen. Dagelijks verscli Zouten Bolletjes. Haagscke Beschuitjes, 's Zaterdagavonds Saucijsenbroodjes, Bekroond te Mainz. Hoogste onderscheiding. Eere-diploma. De echte Sachsische Thüringer Wcih- nachtstollen zijn van af heden ver krijgbaar bij Gr. 8. GROENEWOUD, Bekroond te Mainz. Hoogste onderscheiding. Eere-diploma. belast zich met den aan- en verkoop van Efieeten ongelukken belast zich verder met alles wat op het kassiersvak betrekking heeft. gevestigd te AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880, No. 28. DIRECTEUREN Yolteekend Maatschappelijk Kapitaal f l.ooo.ooo.— Verzekerd bedrag ruim 78.000.000.— Ontvangsten in 1897 4.3O7.0OO.— Reserven op 31 December 1897 ruim1X.700.000.— Ouderdom. 25 30 35 40 45 50 JAARLIJKSCHE premie voor 1000.- bij Overlijden uit te keeren. na 20 jaren 1 na 15 jaren of dadelijk bij overlijden uit te keeren. 18 20 23 28 34 42 30 80 20 40 60 41 41 42 43 46 51 10 60 40 90 70 57 57 58 59 61 64 30 30 10 20 40 80 Onderdos Dadelijk innaaixle Jaarlijksc-he iijfreitto v-..,.- 100 gestort kapitaa: voor manm-ii. voor vrooiypn. 45 50 55 60 65 70 6 7 13 83 54 39 57 18 51 65 24 99 10 72 03 zoowel in détail als per wagon aan alle stations der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. HLRRDGRMAHRRI, Z4ADMARUT. ALKMAAR. Speciale Inrichting voor ni(i31 a van de allerfijnste qualiteit, absoluut zuiver en onvermengd, zooals nog nooit onder de aandacht gebracht; door de geneeshefirenst-prk aan bevolen ter vei*vaiie;i.i;!-vaii aardappelen, omdat Java-Rijst gemakkelUk verteerbaar is en een Jioo» i,,...,.., halte heeft. Wegens haar buitengewoon groot uitzetting^ verinogen goedkooper in het gebruik dan alle anderelava-soorten Verlirijgb. m comestibles- en kruidenierswinkels m hermetisch gesloten fraaie bussen van ai/2 KG. a f 1.50 en.5KG.af t.rr. Ter kennis-' making proef ltartons a i 0.30. Tevens in kartons beschikbaar gesteld tweede qualiteit Prima Java-Uiist, merk „De Phénix" a. f o 20 het i/2 KG. Waar met of moeilijk verkrijgbaar rechtstreeks te bekomen een bus van ai/3 K0. tegen postw a f 1.50 aan het adres voor engros: StoonirijstpelleriJ „Be Pliénlx", C. KAMPHUIJS, Zaandam. aures voor Alleen echt in origineele bussen en kartons waarop afgebeeld Czaar Peter te midden der scheeps- bouw-aUnibuten, en de 20 cis. rijst met de vogel Phénix. Wordt nimmer los of uitgewogen verkocht." Verkrijgbaar te Alkmaar bij C, J. LISEONK XObV. II KR Ms. COSTER L O «I Alkmaar. Bijpassende enveloppes 35 eents. bouwterrein te koop aan de Wllbelminalaan naast het In aanbouw zijnde koepelhuls. Te bevragen bij F. J. Q.UAX, Nieuwesloot. DepartementALKMAAR. Vergadering op Vrijdag 33 December 1898 des avonds acht uur, in »0afé Central." ONDERWERP De Vrouwenbeweging in Nederland. A. P. H. DE LANGE Secretaris. BE JAABLIJK8CHH van den polder de Schermeer zal gehouden worden op Woensdag 28 December 1898, des voor middags 10 nnr, in de herberg van 0. SCHAGEN te Stompetoren. Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeer, Jb. BLOM Pz., Dijkgraaf. C. DEKKER Pz., Secretaris. 's morgens ÏO uur beveelt zich aan tot het Incasseeren van wissels op het binnen- en buitenland neemt gelden a depo sito opent rekening-courant met rente-vorgoeding Kantoor t PAST0ORSTEKG. enz. zijn weder verkrijgbaar. 5 cent per stuk. Men gelieve bestellingen voor Kerstmis s.v.p. vroegtijdig op te geven. Aanbevelend,- Payglop. Verzoeke beleefd bestellingen voor de Kerstdagen vroegtijdig te doen. blijft zich steeds aanbevelen als LOODGIETER en ïl\ÜW L«kIIK. ROIJTTIIi No. 1, ALKMAAB, plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hyphotbeek OP KEER BUjlilJKE VOORWAARDEN, neemt GELDEN a déposito, opent REKENINGCOURANT, met rentevergoeding, geeft GELD op PROLONGATIE koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR DE HOOGSTE KOERSEN slnit VERZEKERING tegen BRAAD en INBRAAK, verzekert op het leven tegen invaliditeit en KENNEMERSTR. WEG E 4 beveelt zich beleefd aan tot de levering van nllerhande VERSED GEMAK als: N.B. Weder voorhanden GROENTEN in b 1 i k en eene ruime sorteering Chocol. Artikelen. met en zonder gehemelteplaat f l,ftO per tand, in gond gezet f 2,öO. Gebitten f 30,—met garantie. Consult dagelijks voor tandheelkundige behandeling. Operatiën pijnloos. Advies gratis. Tandartsen GODENSINGEL 502, b/b Koningsplein Amsterda m. Drukkerij v. Hernas. Goster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4