niet het jaar 0. Het jaar nnl bestaat niet want het nulpunt van deze tijdverdeeling valt samen met Christus' geboortevan dat punt af wordt het jaar 1 geteld, vóór dat punt zou men kunnen spreken van het jaar 1 (het jaar 2 v. Chr.). In den volksmond staat dan ook >iets van het jaar nul" gelijk met iets dat nooit bestaan heeft en onbestaanbaar is. Iedereen geeft overigens toe, dat men niet van de nulde eeuw maar de eerste eeuw moet spreken, na den aanvang van onze tijdrekening vandaar dat wij, 18 schrij vende, in de 19e eeuw leven. Voor wie nog niet overtuigd is, het volgende. Een eeuw is honderd jaren evenals een gulden honderd centen is. Als men u eenige guldens moest betalen in stapeltjes centen zondt gij dan nadat cent nummer 1 cent nummer 2, enz. achtereenvolgens opgestapeld waren, bij het stapeltje dat den eersten gulden vertegenwoordigt ook cent nummer honderd verlangen of niet? Zoudt gijniet eischen dat de man die u de som voorteldezijn 2e stapeltje pas liet beginnen bij cent No. 101 zijn 20e stapeltje bij cent No. 1901 Bij het opmaken van den kalender spreekt men wel van het jaar 0 maar oneigenlijkmen bedoelt het jaar 1 het jaar vóór Chr. geboorte. Overigens spreekt het voor de tijdrekenkundigen vanzelf dat het seculaire jaar (dat met twee nullen) het laatste jaar van de eeuw is. Haarlen. In de op 19 dezer alhier te houden algemeene vergadering der Vereeniging voor Bloembol len-Cultuur zal o.a. in behandeling komen een voorstel van de afd. Alkmaar, of er geen kans zou bestaan oe ten tijde van het beursbezoek te Haarlem een zooveel mogelijk volledige noteering van de prijzen der op de •beurs verhandelde bloembollen te doen bijhouden en be kend maken. Bijna levend verbrand. In Noordbrabant gebruiken de wildetroopers een bak, met blik beslagen, waarin zich een lamp bevindt Hiermede wordt 's nachts handig gemanoeuvreerd, wan neer het opgejaagde wild op het licht afkomt. Te Ossen- ■drecht heeft zulk een bak onverwachte gevelgen gehad. Een paar marschanssees betrapten een strooper. De man wil ontvluchten en den lichtbak van zich afwerpen bij de poging daartoe blijft echter het koord van den bak aan zijne kleederen haken en stort zich de gebeele inhoud over zijn lichaam nit, zoodat bij in een ommezien in vlam stond, Aan een brandende toorts gelijk, die bij hat duistere van den nacht zich nog scherper afteekende, tracht de strooper kermend van de pijn nog te ontv neb ten, doch wordt spoedig achterhaald, ter aarde gelegd en de vlammen met groote moeite gedoofd. Zoo liefderijk mogelijk werd de met brandwonden overdekte man in eene naburige boerenwoning verzorgd en later naar huis vervoerd. Een viertal konijnen en de lichtbak met toe- behooreu werden in beslag genomen. (sHaarl. Ci.") Uitvoer van geslaeht vee naar Frankrijk. De minister van binnenlandsche zaken brengt in de St.-Ct. in herinnering naar aanleiding van de om standigheid dat blijkens ingekomen ambtsberichten in de laatste weken enkele van Botterdam afkomstige bezendingen geslachte varkenswelke in Frankrijk ten invoer waren aangeboden, aldaar geweigerd zijn wegens het ontbreken van de koppen dat bij de aanschrijving van den Franschen minister van koophandeld.d. 10 November 1888 bepaald is, dat de geslachte varkens en runderen zijn aan te voeren in hun geheel hetzij on verdeeld hetzij Daar slagers gebruik verdeeld in helften of kwartenin welk geval de verschillende stukken onderling nauwkeurig moeten aansluiten, terwijl de long zich daar vastgehecht moet bevinden. De inwendige deelen van de borst en de buik mogen bovendien geen sporen dragen van afschrapping of af krabbing. Uitgezochte stukken rundvleesch zooals hazen en rib stukken kunnen toegelaten worden als afzonderlijke stukken zonder aanhangsels. Het afval van het rundvee en de varkenszooals het hartde lever de nieren de tongen enz., mogen niet afzonderlijk worden ingevoerd. Invoer van vee fn België. Blijkens mededeeling van den Nederlandschen ge zant te Brussel is de invoer van melkkoeien uit Neder land in België laDgs het Kantoor Santvliet verboden. Invoer van boter In Frankrijk. ïn de St. Ct. wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd van belanghebbendendat ook in Frankrijk ten verkoop bestemde boter geen bederfwerende middelen mag bevatten bij voorbeeld geen boorztrar of geen boorzuur en salpeter en dat dientengevolge boter waarin zieh< zoodanig toevoegsel bevindtdaar te lande niet onder dien naam mag worden ingevoerd. Veehandel In Friesland. De hamdel in melke- en kalve koeien blijft behoor- lijk druk de prijzen zijn echter eer lager dan hooger. De eerste sosrt blijft evenwel prijshoudend. Door' som mige verkoopars is reeds door het verkoopen van vkort- ademig" vee aan Belgische kooplieden schadevergoeding betaald moeten worden. Aan de grenzen bleken de kceien minder gezond en dit werd op de Friesche verkoopers verhaald, welke de dieren als gewoon verkocht hadden. ïn vette koeien blijft de handel drukmet goeden omzet en vaste prijzen die wel zoo hoog zijn als in de vorige week. Vrij zeker is dit een gevolg van afnemenden aanvoer. Vette kalveren zijn en blijven goed gevraagdeens gevolg van goede prijzen voor dit vleesch aan de Engelsche markten niettegenstaande de andore vleeschsoarten aan die markten minder gezocht waren en in prij» achter uitgingen. Ook in stieren voor de slachtbank blijft des handel zeer geanimeerd met hooge vaste prijzen. Daar de prijs van het sehaaps en lamsvleesch aan de Londensche markt daaldeis de handel in vette schapen ®n lammeren vrij wat stillerterwijl de aanvoer van lammeren circa 3000 bedroeg. Ook dit werkte nadeelig op de prijzen. Melkschapen met behoorleken hanöél zijn wel eoo duur. In vette varkens fleurige handel met prijzen ia één •doen f vooral niet hooger. Vette biggen goed gevraagd evenalu Londensche biggen Jonge biggen trager zonder invloed tot nog toe op de prijzen. De aanvoer beliep 60> stieren 30' ossen 190 vette koeien 400 melke- en kalve koeien 100 pinken 120 vette kalveren, 50 graskalveren, 120 nuchtere kalveren 200 vette schapen, 180 melke schapen 3000 lammeren 150> vette varkens 300 magere varkone 300 vette biggen en 100 jonge biggeD. De prijzen zijn vette koeien le qualiteit 25 a 27 ct. stieren 19 23 ct. vette kalveren 32 k 36 ct. vette schapen 23 k 24 ct. vette varkens 16: a 177a ct. Lon densche biggen 15 a 17 ct. alles per 1j2 K. G. Molke en kalve koeien f 125 Af 150, ossen f' 140 a f 170, pinken f 50 a f 70 graskalveren f 10f 40 a f 45 nuchtere kalveren f7 a f 10 melkschapen f 13 dfl8, magere varkens f 30 a f 45 en jonge biggen f 1 af 1.15 per week. (N. v. d. D.) Postdienst. Een belangrijke uitbreiding van den postdienst voor de gemeenten aan de nienwe lijn AUkmaai*Hoorn, is een gevolg van de regeling dat de post voortaan in den trein verwerkt wordt. Den 13 December 1888 werd de lijn Amsterdam mdam der Noorhollandsche Tramwegmaatschappij ge opend. Deze week was dit alzoo jnist tien jaren geleden en van de stations wapperden op dien dag de vlaggen. Den 17 is aan de beambten een feest bereid. Slachtoffers van den brand. Uit Den Haag meldt men De begrafenis der drie bij den brand van de Brood- en Meelfabriek omgekomen brandweermannen op de Alge meene Begraafplaats had onder buitengewoon veel blijken van belanslelling plaats van uit de brandweerkazerne, waar de kisten, met bloemenstukken getooid, stonden. Onder de kransen was er een van de Amstordamsche brandweer. De ordonnance-oöicier jhr. Van Suchtelen van de Haere was namens de Koningin tegenwoordig. Op het kerkhof waren een paar duizend msnschen aan wezig. De commandant der brandweer huldigde aan de groeven de slachtoffers, als behoord hebbende tot de bes ten van het brandweercorps en stelde hen als voorbeelden van trouwe plichtsbetrachting. De Burgemeester legde namens de gemeente 's-Gravenhage palmtakken op het graf. Burg. en Weth. zullen aan den Rand voorstellen de kosten der begrafenissen van alle slachtoffers voor ge- meenterekening te nemen. De KoningiD en de Koningin-Moeder hebben ioder f 250 beschikbaar gesteld ten behoeve van de nagelaten betrekkingen der slachtoffers van den brand en van de gezinnen, welke door dien brand schade hebban. Aanbesteding. Aan het Prov. Bestuur te Haarlem is den 15 aan besteed Het driejarig' onderhoud van de werken van het Noordzeekanaal ged. 1899, 1900 en 1901, in 3 perceelen. (Raming per jaar respectievelijk f 23.330, f 16,230 en f 1-8,935,) Ingekomen 20 biljetten. Minste inschrijving voor perc. 1 van G. v. d. Zee, Medemblik, 22,400 voor pere. 2 van V. P. Bfann, Beverwijk, f 15,270 voor pere. 3 van C. van Boven,, Amsterdam, f 18.690. Pupmere»d. Tot lid van den gemeenteraad werd den 15 gekozen de heer Ij. Switzer met 288 stemmen, de heeren J>. N. P. M. Bran.tjes en J. Groot Kz. bekwamen respectievelijk 176 en 64 stemmen. Marktver|iachtlng. §chag®n. Den 15 bad alhier de jaarlijksehe ver pachting van de opbrengst der marktgelden en die van de belasting op de schapenhokken gedurende het jaar 1899 plaats. De marktgelden voor paarden en runderen werden verpacht voor f 880 aun P. Kraakman te Scba- gerbrugv die voor schapen en li immsren voor f 427 aan K. Snaas te Sahagen, die voor varkens en biggen voor f 157 aan W. Domper te Sch agen die vooi konijnen en gevogelte voor f 10 aan S. van Scheijen te Behagen. De schapenhokken werden verpac ht aan P. de Wilde voor f 450. De verpachting voor 1899 bedraagt in het geheel f 1924, tegen f 1651 in 1898. De leerlingen Bj T. Roep en A.. v. Kam aan het station alhier, hebben deze week met gunstig gevolg examen afgelegd als- telegrafist aan de H. IJ. M. Texel. In de laatstgehouden vergadering van den raad, door 10 der 11 leden bijgewoiand, deed de voorzitter voorlezing van een aan H. M. de Koningin gericht adres om een subsidie tem behoeve van he >t lager onderwijs, ten bedrage van f 5300, o. mi, op grond, dat van 710 school gaande kinderen 238 tot do min- en 255 tot de onver- mogenden gerekend moetta worden. Met algemeene stemmen werd do heer P. Ooijkaas te Alkmaar, met wien de heeren J. B. Thijm en C. Ven- nik op de voordracht stonden, tot onderwijzer te Oude- schild benoemd. Hat verzoek der Maatschappij vart de Lavalstoomtur- bine om voorloopige concessie voor electrischs verlichting, krachtoverbrenging en tractie werd voor den tijd van 4 maanden ingewilligd. Voer huisvrouwen. Een huishoudboek is voor eene huisvrouw een onmisbaar artikol. Er worden er dan ook vele in den handel gebracht. Doch de door den heer W» E. J. T.jeenk Willink te Zwolle bezorgde uitgave mag zeker in de eerste plaats bij eene keuze in aanmerking komen. Het is esne eenvoudige handleiding, om op gemakkelijke wijze de huishoudelijke uitgaven en ontvangsten te kunnen aan- tee&enen en wekelijks en jaarlijks te overzien. Br. Itaiing's almanak. Waar aan den boer steeds hoogere eischea van vakkennis worden gesteld, wil zijn bedrijf zich staande honden en ontwikkelen tegenover de overweldigende con currentie op de wereldmarkt, daar kan het niet varwon deren, dat een boekje als Starmg's almanak, dat jaarlijks bij den uitgever W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle, verschijnt, meer en meer afnemers vindt onder dan prao- tisehen boerenstand. De schat van gegevens voor het bedrijf, alsmede eenige belangrijke artikelen over gewichtige onderwerpen in een kort en handig bestek bijeengebracht, maken het voor den gebruiker tot een gewaardeerd, bezit. De twee McCarthy's waren nog weer gezien nadat William Crowder, de jachtopziener, ben uit het oog had verloren. De Boscombe Pool is omzoomd met gras en riet en verder door bosschen ingesloten. Een meisje van een jaar of veertienPatience Moran de dochter van den huisbewaarder van de Boscombe-Valley-Estate was bezig bloemen te plukken in een van de bosschen. Zij getuigt dat zij Mr. McCarthyen zijn zoon aan den zoom van het bosch en dicht bij het meer gezien h00*1, en dat zij toen, naar bet scheen, een hevigen twist had den. Zij hoorde McCarthy driftig tegen zijn zoon uit- varen en zag hoe de laatste zijn hand ophiefalsoi hy zijn vader wilde slaan. Dit joeg haar zoon schrik aan dat zij hard wegliep en thuis gekomen vertelde zg haar moeder dat zij de beide Mc.Carthy s twistende nabij Boscombe Pool had gezienen vreesdedat zij met elkaar aan 't vechten waren geraakt. Zij had nauwelijks uitgesproken, of de jonge Mc.Carthy kwam buiten adem aanloopen en vertelde dat hij zijnen vader dood in net bosch had gevonden. Hij was zeer opgewonden bloots hoofd en zonder geweer zijn rechterhand en de mouwen van zijn jas zaten vol bloed. Toen ze hem volgden vonden zij het lijk op het gras, naast de Pool uitgestrekt. Het hoofd was op verscheidene plaatsen gekneusd er was blijkbaar met een zwaar wapen op geslagen. De wonden konden zeer goed toegebracht zijn met de kolf van het geweer, dat op weinige schreden afstands in het gras lag. Onder deze omstandigheden werd de jonge man onmid dellijk gearresteerd en wijl het onderzoek ten gevolge had, dat hij van opzettelijken doodslag werd beschuldigd, moest hij Maandag terechtstaan voor den Magistraat te Ross, die de zaak voor de naaste rechtbank bracht. Voor zoover uit het onderzoek der politie is op te maken is de toe dracht der zaak zooals ;k ze nu verteld heb. »Ik zou mij moeilijk een geval kunnen voorstellen waarbij meer alle omstandigheden schijnbaar op een zware misdaad wezen merkte ik op. Schijn bedriegt dikwijls antwoordde Holmes. »Alle omstandigheden schijnen dikwijls naar e6n bepaald feit te wijzen doch als gij slechts een weinig van standpunt verandertwijzen zij naar iets geheel anders. Ik moet evenwel bekennendat de feiten zeer bezwarend zijn voor den jongen Mc.Carthy en dat het zeer wel mogelijk is dat bij de misdaad heeft begaan. Verscheiden liedsu in de buurt en onder hen miss Turner, de dochter van den naburigen landeigenaar, houden hem voor onschuldig en hebben Lestrade, dien gjj u nog wel van vroeger herinnert, aangenomen om in zijn belang op te treden Lestrade, die een beetje verlegen is heeft de zaak aan mij opge dragen en zoo komt het dat wij twee mannen van mid delbaren leeftijd met een snelheid van vijftig mijlen in het uur naar het westen vliegen in plaats van kalmpjes te huis aan de theetafel te zitten." »Ik ben bang dat de feiten zoo onweerlegbaar zijn,'' zeide ik, »dat je weinig kans zult hebben deze zaak tot een goed einde te brengen." »Niets is bedriegelijker dan die onwederlegbare feiten, gaf hij lachende ten antwoord. Bovendien knnnen wij er op rekenen enkele andere aanwijzingen te vinden die aan Mr. Lestrade verborgen zijn gebleven. Je kent mij te goed om te denken dat ik poch als ik zegdat ik zijne theorie zal bevestigen of vernietigen door mid delen dio bij in 't geheel niet in staat is te gebruiken of zelfs te begrijpen. In het niet onopgemerkt laten van de schijnbaar minst beduidende bijzonderheid ligt de be- teekenis van mijn metier. En nu zijn er bij het onderzoek een paar feiten aan 't licht gekomen die wel verdienen nader beschouwd te worden. »Welke zijn die feiten j>Het schijnt, dat de jonge Mc. Carthey niet op de plaats van de misdaad zelve maar op zijn terugkeer uaar Hatherley Farm in hechtenis is genomen en toen de commissaris van politio hem onder 't oog bracht, dat hij zijn gevangene wasantwoordde hij dat hem dit niet verwonderde en dat hij dit verdiende. Dit antwoord deed natuurlijk elk spoor van twijfel aan zijne schuld verdwijnen." »Het was eene bekentenis", riep ik uit. »Neen want hij liet er dadelijk de betuiging op vol gen dat hij onschuldig was." »Na zulk een reeks van bezwarende omstandigheden moes ten die woorden anders wel argwaan wekken.' »Integendeel,'' antwoordde Holme3 het ia voor mij het eenige lichtpunt in deze donkere zaak. Koe onschul dig hij mocht wezen, was hij toch schrander genoeg om in°te zien, dat de omstandigheden zeer tegen hem waren. Ware hij verbaasd geweest bij zijn arrestatie of had hij verontwaardiging geveinsd, dan zou een dergelijke hou ding mij zeer verdacht zijn voorgekomen omdat ver wondering en toorn onder de gegeven omstandigheden: niet zeer natuurlijk waren geweest. Zijn houding gaf nu, blijk van groote tegenwoordigheid van geest of is een bewijs van zijn onschuld. En zijne opmerking dat hij de gevangenis verdiende is niet zoo geheel onnatuurlijk, als ge in aanmerking neemt dat hij bg het lijk van zijn vader stond en dat het niet te betwijfelen is dat hij dien dag zijn kinderlijken plicht zoozeer was ver gelen dat hij hem brutale woorden toevoegde en zelfs de hand tegen hem ophiefals wilde hij hem slaan. Het zelfverwijt en het berouw dat in zijne woorden lag op gesloten komt mij voor meer een bewijs te zijn van zijn gezonden geest dan van schuld.' Ik schudde het hoofd. »Menigeen is met minder bewijs van schuld opgehangen voegde ik hem toe. »Zoo zijn er, en velen zijn onschuldig opgehangen. »Welk verhaal geeft de jonge man zelf van de ge beurtenis »Een verhaal datvrees ik niet bemoedigend voor zijn verdedigers is ofschoon er een of twee punten in voorkomendie hierop een uitzondering maken. Hier vindt ge het ge knnt het lezen als ge daartoe lust ge- voelt." Hij haalde een nummer van een lokaal blad »de Herefordshire-courant", voor den dag en na een blad omgeslagen te hebben wees hij de paragraafwaarin de ongelukige jonge man verslag van bet voorgevallene gaf. Ik ging in een hoek van het rijtuig zitten en las met aandacht het volgende Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6