B u i t e n 1 a n d. Nederland, druk is sterk verminderd. De »Imperial" kreeg vroeger heel wat te hooren over haar magere straatlantaarn - vlammen, maar deze waren lichtende flambouwen in vergelijking van de armzalige vlammetjes, die nn nog geen meter in den omtrek verlichten. Wat daartegen te doen Als vroeger de tlmperial" aan haar verplichtingen £e kort kwam, duwde de gemeente haar de concessie bepalingen onder het oog en de wetenschap daarvan deed het publiek klagen, als er reden toe was. Komt men nu met grieven, dan komt men dadelijk bij de hoogste macht, die door geen ander tot rede kan worden gebracht. Bovendien zal dat weinig baten hoogstens komen B. en W. met reeksen van cijfers, die niet te controleeren zijn, en deskundige rapporten, op wier welsprekendheid niets valt af te dingen, maar daarmee wordt niet meer be wezen dan dat de klager in theorie ongelijk heeft, ter wijl hij in de praktijk drie pitten moet aansteken, waar hij er vroeger met twee ruimschoots kon volstaan. Hoezeer dat vooruitzicht bestaattoch zal de onte vredenheid wel eerlang tot uiting komen in een adres aan den Raad. 't Heetdat daarmee wordt gewacht, tot dat men beter tot den aanval is toegerust. Eenige groote gasverbruikers zouden namelijk een deskundige in den arm genomen hebben om door hem geregelde opnemingen te laten doen van de lichtsterkte en de kracht van uit- strooming van het gas met die cijfers zou men dan bij voorbaat een verdediging met tabellen van de zijde van B. en W. willen afweren. In hoeverre dit waar is heb ik niet kunnen uitvorschen maar zeker is 'tdat de volijverigste voorstanders van gemeente-exploitatie eiken avond als het licht weer zoo slecht brandtmet een zekere wroeging terugdenken aan de weggeworpen oude schoenen. Woensdag krijgen wij nu in den Raad de voorgestelde veranderingen in do pcnsloens-verordenliig voor gemeente- anib tenaren waarover ik vroeger, toen zij werd ingediend, uitvoerig schreef. Dat is een zure appel, maar er door heen bijten zal toch dienen. Het bedrag der pensioenen is zoo reusachtig gestegen dat zelfs een welvarende gemeente daardoor haar financiëelen voorspoed zou bedreigd achten hoeveel te meer is 't dan noodig dat Amsterdam maatregelen neme om ver dere klimming te voorkomen. Het rechtvaardigheids gevoel brengt echter mode dat de nieuwe meer beper kende bepalingen eerst zullen gelden voor ambtenaren die na het vaststellen der nieuwe verordening in dienst der gemeente treden zij die gekomen zijn onder het huidige régime mogen niet onder ongunstiger conditiën komen dan toen zij werden aangesteld de gedane belof ten dient de overheid na te komen, 't Is te verwachten, dat de Raad ook in dezen zin een beslissing zal nemen De afgeloopen week is een week van schaamte geweest voor de Amsterdamsche reporters. Al geruimen tijd ge leden werd gemeld dat Esterhazy zich te Amsterdam bevond en druk is naar hem gezocht maar niemand wist hem te vinden. En toen eindelijk de Hollandsehe verslaggevers met zijn verblijfplaats bekend werden niet door eigen onderzoek maar omdat iemand die Ester- hazy uit Parijs kende en hem te Amsterdam had her kend zoo beleefd was geweest zijn ontdekking aan een der bladen te telefoneeren vonden zij bij hun komst in Rheinischer HoJ eenige correspondenten van buiten landsche bladen die hun vóór waren geweestde heeren Wensselberger en Prell hadden reeds aan de »Kölnische Zeitung" en het «Berliner Tageblatt" geseind. Daardoor heeft zich het zeldzame geval voorgedaan, dat de Amster dammers uit de Dnitsche bladen het eerst hebben ver nomen welke beruchte gast er iu hun midden was en in welk hotel hij zich meer dan een maand heeft weten schuil te houden. Toen Esterhazy zich ontdekt zag weigerde hij eerst hardnekkig eenigen Hollandschen reporter te woord te staan. Het Mbl, heeft den commandant echter weten te vermurwen nadat eerst eenige pogingen daartoe waren mislukt. Een succes is dat ongetwijfeld, maar wat Ester hazy heeft losgelaten had niet veel om het lijf. Evenals destijds aan een medewerker van de «Observer" erkende hij het befaamde borderel te hebben geschreven maar toen hem dit later goeddacht sprak hij 't tegenalsof de verslaggever van het Hbl. nu juist bij dit punt niet bijzonder zijn ooren zou hebben gespitst. Vrij duidelijk is 't verder dat hij 't er op toelegt om de autoriteiten ten aanzien van zijn plannen voor de naaste toekomst op een dwaalspoor te brengen, 's Middags toch ver klaarde hij aan den #M.-interviewerdat hij indien zijn verzoek om een vrijgeleide werd ingewilligd eerstdaags naar Parijs zon vertrekken om voor bet Hof van Cassatie te verschijnen en bijaldien het verzoek niet weid toege' staan zich naar New-York zon inschepen om van daar naar Havana te reizen 's avonds daarentegen toen de heer Batelthet hoofd der recherche hem kwam bezoeken om zijn identiteit vast te stellenbeweerde hij op het punt te zijn van naar Londen te gaan. Sedert heet 't weer, dat hij tot den Haag zijn toevlucht zon nemen. Persoonlijk heb ik niet het voorrecht gehad, Esterhazy te ontmoeten. Maar wel heb ik iemand gesproken, een niet-journali8t, die met hem een langdurig onderhoud had gehad. Als vurig Dreyfusard had hij eerst onbe schrijfelijke minachting gevoeld vcor den majoor, dien stervenden vader. Deze verklaringen zijn, naar hij op merkt, alle zeer verzwarend tegen den zoon." Holmes lachte zachtjes bij zich zelf, zich op de met trijp bekleede bank uitstrekkende. «Gij beidengij en de officier van instructie hebt er voor gozorgd alles buiten rekening te laten, wat in 't voordeel van den jongen man kan pleiten. Ziet gij niet, dat gij hem beurtelings te veel en te weinig verbeeldingskracht toekent P Te weinig alsof hij niet een reden voor den twist kon vinden om zich de gunst van de jury te verwerven te veeldoor te denken, dat hij het ver haal van de laatste woorden zijns vaders en van het verdwenen kleedingstuk verzonnen heeft. Neen, mijn heer, ik zal bij het onderzoek dezer zaak mij op het standpunt plaatsen, dat alles wat deze jonge man zegt, waar is en dan zullen wij zien, waar deze onderstel ling ons heen leidt. En nu zal ik geen woord meer over de zaak zeggenvoor wij op het tooneel der ge beurtenissen zijn aangekomen. Wij lunchen te Swin don wij zullen daar binnen twintig minuten zijn. Wordt vervolgd. men langzamerhand is gaan beschonwen als de verper soonlijking van al wat slecht en gemeen is. Hoe langer mijn zegsman echter met Esterhazy sprak, hoe meer zijn gevoelen zich wijzigde. Sympathiek kon hij natuurlijk nooit worden, want daarvoor rust een te zware schulden last op zijn geweten, maar wel ontstond een warm ge voel van medelijden. Wat Esterhazy misdeed geschiedde voor een groot deel als werktuig van hoogere machten, die hebben geprofiteerd van den maniac, voor wien geen hooger plichtbesef gold dan de bevelen zijner chefs uit te voeren en zwaar moet hij daarvoor thans boeten Zijn losbandig leven heeft zijn krachten gesloopt en nu wordt bij voortgejaagd als een stuk wild, beladen met den af schuw van bijna de geheele beschaafde wereld en versto ken van de middelen om op eenigerlei wjjze afleiding fe zoeken. Zoo ver is 't gekomen, dat de man die toch een maal een hooge positie bekleedde, weken achtereen heeft rondgewaard in de ellendigste tingeltangels van de Nes, steeds vreezende voor ontdekking en toch niet genoeg zelfbeheersching hebbende om zich verre te houden van plaatsen, waarvoor zijn vroegere soldaten den neus zond n optrekken. Vóór zijn tijd verouderd uitgeput naar lichaam en geest, alleen nog opflikkerende voor zijn eer, waaromtrent hij zulke zonderlinge begrippen huldigt staat hem een leven voor de borst van angst en gejaagd heid. Wie weethoe hij Dreyfus zijn eenzaamheid op het Duivels-eiland benijdt Een aantal Amsterdammers heeft dit zeker niet be dacht, toen het, nauwelijks vernomen hebbende waar Esterhazy logeerde, begonnen is met allerlei scheldwoor den in brieven aan hem toe te zenden. Een flauwe manier om afkeuring te kennen te geven, 't Is zoo gemakkelijk om in een dictionnairo allerlei invectieven op te zoeken, die over te schrijven en in een enveloppe te stoppen zon der den beleedigde gelegenheid te geven op die grof heden antwoord te geven als zij dan den »Uhlan" per se willen beleedigen, laten zij dan vierkant tegenover hem gaan staan, maar het slag menschen, dat anonieme brieven schrijft, durft dat natuurlijk niet. 't Is nu wel niet zoo'n ramp als Esterhazy ons land verlaat met de overtuiging, dat op de aloude traditie van gastvrijheid door het optreden van een aantal onhebbelijke sujetten veel valt af te dingen, maar als hij dat elders verkondigt, dan heeft hij volkomen gelijk en die satisfactie had men hem niet moeten geven. Tot slot ditmaal nog iets van meer verblijdenden aard. Een belangwekkende jubileum-voorstelling wacht ons mevrouw Frenkel-Bonwmcester herdenkt eerlang haar 25-jarige werkzaamheid te Amsterdam als tooneel- artiste. In 1874 toch verbond zij zich aan den Salon des Variétés in de Amstelstraat, waar zij haar eerste lauwe ren oogstte. Later kwam zij bij het operettengezelschap van Prot, vervolgens bij gebrs. van Lier, totdat nu dertien jaren geleden zij geëngageerd werd bij de Kon. Vereeniging «Het Nederlandsch Tooneel.'' In de tooneelwereld neemt mevrouw Frenkel een eigenaardige plaats in. De jongere criticialthans sommigenmogen nog zoo dikwijls beweren, dat zij de noodige ontwikkeling mist voor een echte artiste en dat ook haar stem niet den noodigen klank beziteen feit is hetdat het schouwburg-bezoekend publiek haar op de handen draagt en haar telkens weer bewondert en met geestdrift toejuicht. Wat aan het Nederlandsch Tooneel het koninklijke geeft zijn Louis Bouwmeester en zijne zuster de andere tooneelisten zijn allerminst van artistieke gaven ontblootmaar huns gelijken vindt men evengoed bij andere gezelschappen. Een in menig opzicht veelbewogen leven heeft mevrouw Frenkel geleid in de 25 jaren die zij nu weldra in haar herinnering zal overzien. Nu op rjjperen leeftijd zal haar zeker wel een enkele episode voor den geest komen waarover zij schaamte gevoelt. Ter wille van haar superbe kunst zij haar echter veel vergeven en dat de tooneel- vrienden er zoo over denken zal haar ongetwijfeld blijken op haar jubeldag, wanneer de Stadsschouwburg plaatsen te kort zal komen. Als Marguerite Gauthier in «La dame aux Camélias" zal zij optreden die keuze is bijzonder gelukkig te noemen. HERRIE. Het bericht van den moord op v Belgen aan den Boven-Congo, dat wij eenigen tijd geleden meldden, wordt thans officieel bevestigd. Twee handels agenten met een geleide van dertig inlanders zijn te Dun dee Sana door den Budja-stam overvallen. De blanken werden met het geheele escorte vermoord. Een gelijk lot trof een detachement van veertig inlanders onder aan voering van twee Belgische officieren dat den handels agenten was achterna gezonden. De vier blanken zijn door de kannibalen opgegeten. RU1TSCHEAN1». Bij de behandeling der begroo ting in den Rijksdag is den 15 besloten de geheele be grooting in handen te stellen van de begrootingscom- missie. De Rijksdag is daarop tot 10 Januari uiteengegaan. De uitzetting der vreemdelingen wordt nog steeds druk besproken, zoowel door de Dnitsche pers, als door de buiteulandsche. Vooral de Deensche bladen laten zich zeer scherp over de zaak uit, daar vooral Denen het slachofler dezer strenge maatregelen worden. Zoo meldt de «Hejadal" dat het aantal uitzettingen uit Sleeswijk- Holstein veel grooter is dan de 117, die door de Dnit sche bladen worden genoemd. Sedert 1 Februari, zegt dit blad werden minstens 185 personen uitgezet, nadat zij een order om te vertrekken hadden ontvangen, en 55 gingen heen zonder dit bevel af te wachten, maar na de uitnoodiging om voor de politie-autoriteiten te verschijnen. Dan zijn er nog vele vrouwen en kinderen met hare echtgenooten en vaders mede moeten gaan, zoodat bet aantal uitgezetten sedert 1 October op niet minder dan 250 mag worden geschat. BNGBRANI». De oud-minister Asquith, in wien velen den opvolger van Harcourt als leider der liberale partij zien, heeft te Birmingham een zeer belangrijke rede gehouden. Hij zeide o.a. «Wij zijn geen jingoes; wij wijzen het valsch imperi alisme terug .dat de geheele wereld beschouwt als zijn eigendom en dat steeds bereid is om alle volken te tarten «Hetzij in Indië, hetzij in Egypte, of op eenig ander punt der aarde, Engeland vestigt zijn overheersching niet op brutaal geweld, niet op de superioriteit van zijn ge oefende troepen, maar op het werk der beschaving dat wij verrichten. «Wij, die gekomen zijn als vreemdelingen en verove raars, heffen geleidelijk de volken op tot een hooger staatkundig en maatschappelijk ideaal en in deze taak kennen wjj geen onverzoenlijben tegenstand. De Vereenigde Staten hebben zich bij ons in deze taak aangesloten door een overeenstemming, die meer waard is dat alle perkamenten, een niet geschreven over eenkomst die niemand ter wereld kan te niet doen. Maar er zijn twee mogendheden met welke wij vooral vriendschappelijke betrekkingen moeten onderhouden, be trekkingen berustende op de onderlinge erkenning van wederzijdsche belangen en rechten. Ik bedoel Rusland en Frankrijk. «Rusland en Enge and zijn belast met de zorg voor de toekomst van Azië. Het zou een nederlaag voor onze staatslieden zijn en een schande voor de beschaving, vooral na bet voorstel van den keizer van Rusland, wan neer wij niet den ouden twist, de kunstmatige verwijde ring door een onafgebroken overeenstemming konden vervangen. «Wat ik van Rusland zeg, geldt ook van Frankrijk. Er zijn geen grootere vijanden van de hoogere belangen en plichten van de Westersche beschaving, dan zij die kunstmatig de vijandschap tusschen Frankrijk en ons aanblazen. »De buitenlandsche staatkunde van de liberale parti] een staatkunde van flinke taal en vastberaden hande ling, die de moeilijkheden voorziet en de gelegenheid open laat om met de andere volkeren tot een goede over eenstemming te komen. Z;i heeft voor hoofddoel het hand haven van den wereldvrede." FRANKRIJK. De afgevaardigde Pasehal Grousset is geïnterviewd over zijn uitlating in de Kamer betref fende een diplomatiek incident in 1894. Ik doelde, zeide hij, op den brief, die aan den Duitschen keizer wordt toegeschreven. De brief, gemaakt door Lemercier-Picard, werd aan den heer Hanotanx gebracht, die hem kocht en onmiddellijk aan Gh. Dupuy en gene raal Mercier mededeelde. Dezen geloofden, evenals hij, aan de echtheid. De Dnit sche gezant kreeg er kennis van, protesteerde en bewees de valschheid. De brief werd dan ook vernietigd. Maar generaal Boisdeffre behield er een photographie van en gebruikte die om op de rechters van Dreyfus invloed te oefenen en de meening te beheerschen van de ministers van oorlog na generaal Mercier. Van een internationaal conflict naar aanleiding van deze zaak kan geen sprake zijn alleen de falsarissen en hun slachtoffers kunnen er kwaad bij. Het Hof van Appèl te Algiers heeft bevestigd het vonnis van de rechtbank, waarbij de geschorste burge meester der stad, de anti-semiet Max Régis, is veroor deeld tot acht dagen gevangenisstraf en 25 frs. boete wegens mishandeling van een Israëliet. SPANJE. Volgens berichten uit Madrid zullen de Oarlisten wachten tot het voorjaar alvorens hunne po gingen tot het tot stand brengen eener omwenteling in het werk te stellen. Don Carlos is van zijn omzwervin gen door Europa te Venetië teruggekeerd in het sedert jaren door hem bewoonde paleis. De Italiaansche regeering heeft last gegeven den pre tendent scherp te bewaken, en elke poging om op Itali- aansch grondgebied een onderneming tegen Spanje voor te bereiden, te beletten. Vrij algemeen is men van gevoelen, dat Don Carlos het juiste moment voor zijn aanslag heeft laten voorbij gaan en datnn hij zijn kaart niet uitgespeeld heeft onmiddellijk na het rampzalig einde van den oorlog de kans op slagen voor hem gering is. VER. STATEN. De Regeering moet besloten heb ben de »Maine" te lichten. Dit besluit zou, volgens de »Times'', genomen zijn op aandringen van eenige buiten landsche vertegenwoordigers te Washington opdat de werkelijke oorzaak van den ondergang van het oorlog schip kan worden uitgemaakt. Practise!» Vóór de deur eener woning op een der pleinen in Den Haag vindt men de volgende kennisgeving Niet noodig. Eieren, vruchten, garen en band, postpapier, bloemen en planten, mandewerk, vuuraanmakers, borstels, bezems enz., beschuit, gebak enz., spekslager, gevogelte, scharen slijper, visch. De bovengenoemde aanwijzingen zijn geschreven op losse reepen papier, die weggenomen en dus veranderd kun nen worden. Onnoodig bellen wordt zoodoende zooveel mogelijk voorkomen. (Vad.) Besmettelijke veeziekten. In de St.-Ct. no. 296 is opgenomen een staat van de gevallen van besmettelijke veeziekten in Nederland voorgekomen gedurende de maand November j.l. Aangaande mond- en klauwzeer worden daarin vermeldIn de provincie Noord-Brabant 498 gevallen bij 39 eigenaren Gelderland 106 bij 7 eig.; Zuid- Holland 48 bij 1 eig. (te Piershil); Noord-Rolland g e e n e Zeeland 255 bij 8 eig.Utrecht g e e n e; Friesland ge ene; Overijsel 12 bij 1 eig.(teDie- penheim)Groningen g e e n e Drente geene; Limburg 1748 bij 316 "eigenaars. Voornamelijk alzoo door het hooge cijfer in Limburg wordt het totaal voor het geheele Rijk: 2667 gevallen bij 372 eigenaars. Er zijn in den laatsten tijd proefnemingen gedaan met een middel (seraphtine) dat, bij het rundvee inge spoten dit voor een tijdlang onvatbaar zou maken voor de besmetting van mond- en klauwzeer. Door de regeering is thans aan de districts-veeartsen van Limburg en Noordbrabantin welke provinc'ën zooals men weet, weder verschillende gevallen der ziekte voorkomen opgedragen voor rijksrekening proeven met dit middel te nemen. De heer Magnée te Horn lid van de Eerste Kamer der Stalen-Generaal, heeft o a. zijn vee voor het nemen van deze proeven beschikbaar gesteld. (Landb. Wkbl.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2