Telegrafische Berichten. Stadsberickten. 3e kl., Ie lijst 19 Dec. No. 14580 f 2EOOO Ns. 9321 en 18647 f 1000No. 20761 f 200; Ns. 1360, 7462, 11639 en 12642 f 100. Nr. 18020 f 1500; nrs. 1079 en 20295 f 1000; nrs. 256, 12477 en 14736 f 400; nr. 20872 200; nrs. 8086, 12453, 18161, 18929 en 19693 f 100. Ken kranig soldaat. In tegenwoordigheid van eenige officieren is te Rotterdam voor het front der derde afdeoling mariniers door den garnizoenscommandantlnitenant-kolonel Oam- bier aan den gegageerden korporaal der infanterie van het Ned.-Indisch leger P. Bakker het ridderkruis 4de kl. der Militaire Willemsorde op de borst gehechtwaar toe Bakker bij Kon. beslnit van 10 Nov. jl. benoemd werd. In September 1897 was hij met een patrouille van een 50 bajonetten onder luit. Van Maurik op zoek naar benden van Toekoe Oemar in het dal van Lamith. Eens klaps zag de troep zich van drie zijden door den vijand bestooktzoodanig dat niets overbleef dan in de rivier terug te trekken en daar carré te vormen. Al spoedig rukte de vijand van eene zijde zóó aandat iets gedaan moest worden om hem van het lijf te houden. De onder luitenant Stolz riep oen afdeeling toe om den wal naar die zijde op te klimmen maar de lui durfden niet erg en bleven waar zij waren. Toen ging Bakker voorop riep»Komt jongensvooruiten een vijftal Europe anen en inlanders volgden hem. Zij legden zich achter een verhooging en schoten zoo op den vijand. Inmiddels was een andere afdeeling van den vijand tot den oever genaderd en schoot op nen. De fuselier Lodewijksdie even opstond kreeg een schot in de dij en viel achter over in de rivier. Het carré was intusschen verspreid en stond in afdeelingen op den vijand te varen. Bakker ziende dat hij aan den overkant beter gebruikt kon worden doorwaadde de rivior en schoot toen zoolang mede tot hij zelf geraakt werd. De kogel sloeg door zijn bovenlip in den mond sloeg tanden en kiezen en een stuk van zijn tong weg woelde in zijn kaak rond maakte daar een gatsloeg door zijn slokdarm en drong ten laatste in zijn rechterschouder. Luitenant van Maurik, ziende dat hij gewond was, riep hem toe: »Hou je goed, Bakker!" maar als 't ware op hetzelfde oogenblik krijgt hij zelf een schot in den buik en valt neer. Ziende dat de vijand het bepaald op den luitenant ge munt had, dacht Bakkerdat nooit greep den luite nant beet en droeg hem de rivier in tot bij den hoofd troep, waar hij hem toen met den oppasser Klein ver bond en zoolang nederlegde. Bakker zelf voelde den kogel in zijn schouder branden en zijn kaak hing verlamd neer. Klein bond hem een doek om het hoofd en daarna ging hij weer schieten. Ten laatste kon hij het geweer niet meer tegen zijn sohouder houden, maar zette het toen tegen de borst en vuurde zoo. Hij bleef geregeld meedoen tot er tegen den avond ver sterking kwam. Met een sponsje, dat hij aan zijn gordel had hangen, verfrischte hij van tijd tot tijd zijn wonden. Toen de vijand 's avonds teruggeslagen was, liep Bakker met den troep terug naar de beating van Lepong. Toen eerst begon hij eindelijk vreeselijke pijn te gevoelen. Den volgenden dag bracht men hem naar den Kraton, waar hij in de ambulance werd opgenomen. Dat was een reis van een dag, maar hij bleef steeds bij bewustzijn. Het snijden en kerven aldaar om naar den kogel te zoeken deed hem zelfs goed. Eindelijk werd deze in den schouder gevonden. Er zat nog een stuk van een kies aan. Hij was heel weinig koortsig en bleef geregeld op. Na li maand werd hij naar Batavia overgebracht, waar hij 8 maanden bleef en waar ook langzamerhand zijn spraak terugkwam, die thans weder gewoon is. Na een maand of tien keerde hij, hoewel tot zijn spijt, gepensionneerd naar Europa terug. Kakhuizen. In de Tweede Kamer is aangeno men een voorstel van den Minister van Marine om een gasfabriek alhier te bouwenteneinde van daaruit de vaarwaters in de noordelijke districten van gaslichtboeien te voorzien. Te Schiedam wandelde dezer dagen 's avonds een paartje op een eenzamen weg toen hunne aandacht ge trokken werd door gekreun en gekerm. Spoedig ontdek ten zij een man die in een sloot lag. Dadelijk staken zij de handen uiten na veel moeite gelukte het hun den drenkeling op het droge te brengen. Door de duis ternis bemerkten zij echter niet in welken deerniswek- kenden toestand de ongelukkige verkeerde. Zij riepen de hulp in van den nabijwonenden cipier van het kanton gerecht en weldra was de drenkeling in dien3 woning gebracht. Na hem aldaar van zijne bovenkleederen ontdaan te hebben en nadat zijne handen en zijn aangezicht gewas- schen waren ontdokten zij tot hunne groote ontstelte nis gapende wonden aan zijne beide polsen en in zijn hals. De politie werd onmiddellijk gewaarschuwd, en deze bracht den gewonden drenkeling naar het ziekenhuis alwaar men hem herkende ais den 21-jarigen Ernst B., kantoorbediende aan de Stearine-kaarsenfabriek. Ter wijl geneeskundige hulp werd verleend, is de jonkman aldaar overleden. Uit nader ingewonnen inlichtingen is gebleken dat de ongelukkige jongeling in de laatste maanden aan groote zwaarmoedigheid leedtengevolge van het niet-slagen bij een examen als gymnastiek-leeraar bij het Middelbaar Onderwijs. In zijne omgeving stond hij om zijne goed hartigheid en welwillendheid zeer gunstig bekend. Mr. I". .1. Troelstra. Pnrmercnd. Op verzoek van de alhier bestaande vakvereenigingen trad den 17 in »de Doele" voor een zeer talrijk gehoor op, de heer mr. P. J. Troelstra, lid der 2e Kamer der Staten-Generaal met het onderwerp »De strijd voor den arbeid." Spreker schetste daarbij een beeld van den strijd, welken de arbeid tegenwoordig tegen het kapitaal heeft te voeren en welke middelen er dienen te worden aangewend om voor den arbeid eene betere positie in de tegenwoordige maatschappij te ver krijgen. Het steunen van vakvereenigingen en het deel nemen aan het politiek leven waren volgens spreker de middelen daartoe. Spanbroek. Den 18 werd alhier eene vergade ring gehouden van de Geheel-Onthoudersvereeniging, waar bij de heeren ds. Kapteijn, van Oterleek en ds. Sehermer- horn van Nieuws Niedorp, ais sprekers optraden. Met geestdrift verdedigden zij hunne beginselen tengevolge waarvan zich eenige personen bij de vereeniging aanslo ten. In de pauze werden onthoudersliederen gezongen. Ursem. De postverzending naar deze gemeente geschiedt thans alleen voor O b dam. De hoofdgedeelten der gemeente hebben 2 maalde buitenwijken 1 maal bestelling per dag. Eenjgroote verbetering mag het heeten, dat bjj velen nog des avonds van den dag van uitgave, de couranten bezorgd worden alsook de brieven, welke vroeger eerst den volgenden dag aan hun adres kwamen. Zaak- Hoogerhut s. Scliagen. Den 19 trad in het Noord-Holl. koffie huis alhier als spreker op de hoer Hermans voorzitter van het Landelijk comité in zake Hoogerhuis ter uiteen zetting van de houding des heeren Staalman in boven genoemde zaak. Volgens spreker is de bedoeling van den heer Staalman, de zaak Hoogerhuis te gebruiken om de socialisten op alle mogelijke wijzen te beleedigen en te treflen. Uitvoerig lichtte spreker zjjne bewering toe. Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt. Den Haag. In de zaak-Vemer heeft de Haagsche Rechtbank een nieuw onderzoek gelast naar den geeste toestand van den beklaagde, door twee nieuwe deskun digen dr. Go wan te 's-Gravenhage, en dr. Steenbergen, te Delft, die den 27n Februari zullen worden gehoord, als wanneer het onderzoek voor de Rechtbank zal worden hervat. Volgens het »Haagsche Dagblad" zullen op de publieke tribune in de Tweede Kamer biljetten worden aangebracht met de mededeeling: »Op de publieke tribune zijn teekenen van goed- en afkeuring verboden." Bij den gemeenteraad van Texel was ingekomen een adres om adhaesie, naar aanleiding van een request aan H. M. de Koningin, om openstelling der Belgische grenzen voor ons vee te verkrijgen of anders repressaille- maatregelen te nemen. Na langdurige bespreking, werd het verzoekschrift van de Friesche Mij. van Landbouw in stemming gebracht. Aangezien do stemmen staakten, zal de zaak in de eerstvolgende raadszitting weer ter sprake worden gebracht. Kene waarschuwing. TeSassenheim en te Schiedam is mond- en klauw- zseergeconstateerd.Menzij in Noordholland dus voorzichtig met den aankoop van Zuidhollandsch vee. Het te Sassen- heim lijdend bevonden rund was afkomstig van een koop man nit de omstreken van Gouda. (Puim. Ct.) Barslngerhorn. De halte der Westfriesche stoom tram, alhier, is bij avond bijna onbereikbaar. Ook reizi gers, daar 's avonds afstappende, weten zich geen raad, om op de weg te komen de halte is achter het dorp, midden in het land, de toegang is modderig en geen enkele lantaarn is aangebracht. Als de tram is vertrok ken, staan de reizigers in eene egyptische duisternis en moeten zich maar zien te redden. De nieuwe postdienst valt den bewoners van Waard- polder gansch niet mede. Op eene tweede bestelling was vast gerekend en nu het bij ééne bestelling blijft, zijn zij in slechtere conditie, dan de bewoners der Groet, het deel des polders onder Winkel behoorende. 8chermerliorn. In den avond van den 17 had aan de halte van de N.-H. Tramweg Maatschappij »de Schermerdijk', een betreurenswaardig ongeval plaats. Eene vrouw van Ursem, naar het scheen niet op de hoogte van de gewoonte van de passagiers voor deze halte, om in den laatsten wagen te stappen, had in den eersten wagen plaats genomenwelke wagen meestal op het midden van de brug blijft staan. Door de duisternis bemerkte zij het gevaar niet en valt zij van de brug in de ringvaart. Op haar hu'pgeroep sprong J. Beets, van de Rijp, een leerling der Ambachtsschool te Alkmaar, de drenkelinge zonder verwjjl na, en smaakte dan ook het genoegen haar levend op den vasten wal te brengen. Trouwens, de wakkere redder had iets goed te maken tegenover deze vrouw. Van de lnidruchtige jongens, die geregeld van de tram en ook nu weer gebruik maakten, was hij de ergste geweest en had hij bedoelde vrouw ge ducht geërgerd, zoodat zij, bij het uitstappen zelfs, hem nog haar misnoegen, op niet malschen toon, te kennen gaf. 's-Gravenhage 20 December 1898. TWEEDE KAMER. 8taatsbegrootlng. Bij de behandeling der oorlogsbegrooting ontwikkelde de heer van Karnebeek de stelling, dat hot leger niet uitsluitend beschikbaar is voor de defensie. De heer van Vlijmen protesteerde tegen de socialistische redevoerin gen tot verzaking van den weerbaarheidsplicht en de heer Seret laakte de houding der militaire autoriteiten tegen over den verkorten oefeningstijd en protesteerde tegen het misbruik van het leger bij de inhuldigingsfeesten. De heer Macaré klaagde over het gebrek aan orde bij de Renkummer revue. De minister van oorlog zeide een wetsontwerp toe tot regeling der strijdkrachten op den grondslag van de instelling van een leger en landweer, afschaffing van schutterijen vervanging door dienstplich tigen met korteren oefeningstijd en verplichte herhalings oefeningen, voorts opheffing van de vrijstelling van eenige zoons. 339ste Staatsloterij. 3e klasse2e lijst, 20 Dec. Kaatste Berichten. Het geheim dossler-Hreyfus. PARIJS, 19 Dec. In antwoord op een interpellatie van Lazies, verklaarde de Freyciuet, dat hij in het bezit is van het geheim dossier Dreyfus, dat stukken bevat rakende de veiligheid van den Staat. Hij zal dit dossier niet aan het Hof van Cassatie overleggen dan onder waarborgen voor volkomen geheimhouding. Lazie3 trok zijn interpellatie in Millerand verklaarde, dat het Hof op zijn eigen ver antwoordelijkheid alle stukken moet kunnen onderzoeken. Dupuy, minister-president, antwoordde»Wij willen een onafhankelijke rechtspraak en zijn in beginsel tot overlegging van hat dossier bereid, maar tegen waarborgen. Yiviani vroeg of het Hof de stukken zou kunnen me- dedeelen aan den verdediger van Dreyfus, waarop Dupuy verklaarde zijn antwoord te handhaven. De oud minister-president Brisson verklaarde dat enkel de drie stukken, die door Cavaignac op de tribune zijn voorgelezen, betrekking kunnen hebben op de zaak-Drey fus »Geen enkel stuk kan de veiligheid van den Staat in gevaar brengen, wij hebben het geheele dossier met de heeren Sarrien en Cavaignac onderzocht." De oud-minister Cavaignac merkte op dat Brisson en Sarrien slechts de stukken zagen, welke hij noodig achtte aan hen over te ieggen. Brisson zeide nog dat sedert het bekend worden der valschheid van kolonel Henry voor hem alle stukken verdacht zijn waarop Cavaignac verklaarde dat de be wijzen voor de schuld van Dreyfus zijn vervat in stukken, die generaal Gonse in handen heeft en die Brisson meende niet te hoeven onderzoeken. Do Kamer nam ten slotte met 370 tegen 80 stemmen een motie aan waarbij de verklaringen der Regeering werden goedgekeurd. Tulnbanw-almanak. Wat Staring's almanak is voor den landman, dat mag de Tninbouvv-aimauak, uitgave van den heer W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle, heeten voor den practischen tuinman. Zoo kan men schier geen dagelijks bij den tuinier voorkomende vraag bedenken, of het boekje geeft er antwoord op of wijst den weg om het te vinden. Het is een bij uitstek nuttige gids, dien wij in veler handen wenschen. Badhuis Witte Kruis. In de week van 11 tot 17 December zijn in het bad huis van het »Witte Kruis" genomen 38 kuipbaden, 66 regen baden le klas, 141 regenbaden 2e klas, totaal 245 baden. Ken nieuw magazijn. De hoek van de Langestraat en het Payglop heeft een heel wat levendiger aanzien gekregen. De heer B. Wolzak heeft den ondergorel van zijn kleeding-ma gazijn verbouwd en dit op geheel moderne wijze inge richt. De kolossale spiegelruiten bieden eene uitnemende uitstalruimte aan en trekken, voorai des avonds, bij de overvloedige verlichting, zeer de aandacht. „Kunst zij ons doel." Het teekeDgenootschap »Kunst zij ons doel" gaf vrijdagden 16, eene kunstbeschouwing die, al mocht de opkomst bevredigend worden genoemd, lang niet druk genoeg bezocht werd, gerekend naar de belangrijkheid, die de portefeuille met teekeningen van oude-meesters, uit de particuliere verzameling van den heer P. Langer- huizen, aan de toeschouwers ontsloot. Door dezen vice-voorzitter werd bij den aanvang van de kunstbeschouwing een woord van hulde en dank gebracht aan den heer Langerhuizen die persoonlijk naar hier was overgekomen en reeds meermalen van zijne welwillend heid en bereidvaardigheid tegenover dit genootschap had blijk gegeven. Onder de zestig teekeningen die de revue passeerden en bijna alle voorname artiesten uit de 17e en 18e eeuw vertegenwoordigden waren onder andere oorspronkelijke teekeningen van RembrandtJan Steen, van Ostade, Gerard Don, Rubens, Goltrius, Jordaans, Lucas vau Leij- den. Breugel, Cats, Jan van Gooijen, enz. odz. Met aandachtige belangstelling werd door de aanwezige leden en hunne genoodigden deze zeldzame collectie be zichtigd en gingen allen aan het einde zeer voldaan huiswaarts, het betreurende dat zoovelen, die bier aan wezig hadden kunnen zijn, niet hadden gebruik gemaakt van deze zeldzaam voorkomende gelegenheid om iets werkelijk schoons, op het gebied van kunst uit den ver leden tijd, te kannen zien. Dat het pogen van dit Genootschap hierdoor niet moge worden ontmoedigd, doch dat bet, door de waar deering der opgekomenen, gesterkt moge worden om op den ingeslagen weg voort te gaan, helpen wij het gaarne wenschen. He Velservoetbrug. De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier heeft aanleiding gevonden, ook harerzijds een adres te richten aan de Tweede Kamer, ten einde voor zooveel noodig te voorkomendat de brug voor rijtuigen en voetgangers nabjj Velsen over het Noordzee-kanaal, wordt vervangen door een voetpont en het groote belang aan te toonen dat die behouden blijft. De Kamer brengt in dat adres in herinnering, dat die zelfde maatregelwaarvoor thans vrees bestaatingeval het wetsontwerp tot verbetering van het Noordzeekanaal ongewijzigd werd aangenomennauwelijks twee jaar geleden is voorgesteld. Zj zegt dan verder: Mag het op zich zelve beschouwd vreeds hoogst bedenkelijk worden genoemd eene maat- »regel die zoo ernstige bestrijding ondervonden heeft »en na nauwgezet onderzoek als geheel verwerpelijk was »ter zijde gesteld twee jaar daarna opnieuw in over- vweging te geven, zonder dat gewijzigde omstandigheden vdit ook maar eenigszins zouden kunnen rechtvaardigen vhet komt ons voor dat bij de aan te brengen vor- vbeteringen en verwijding van bet Noordzeekanaal de vaanwezigheid van een goede brug op de aangewezen vplaats nog minder bezwaar voor de vaart op het kanaal vzon opleveren dan destijds het geval was en dat tege lijkertijd de inrichting van een pontveer aldaar voor vden handel en het verkeer te land door de grootere breedte, die het kanaal zal verkrijgen, nog veel be- »denkelijker zonde worden dan voor twee jaren." De Kamer verzoekt dan ook het bovengenoemde wets ontwerp niets anders aan te nemen dan met deze wijzi ging, dat de bedoelde brug zal worden verbeterd, ver bouwd of vergroot, maar in geen geval worde vervangen door een ander verkeersmiddel, dat ten eenenmale onvol doende zonde zijn. Keu veertigjarig jubileum. Naar wij vernomen, werd den 15 door de be stuursleden van het departement Alkmaar der Maat schappij tot nut vau 't algemeen aan J. F. J. Nieu- wenhuizen de zilveren medaille der Maatschappij uitge reikt wegens veertigjarige trouwe dienstvervulling bij de firma J. J. de Lange en Zoon in tegenwoordigheid van hot voltallige personeel. Ken varieteiten-gezelschap. Zondag den 18, trad de heer Henri ter Hall op in Diligentia met een Varieteiten-gezelschap. Deze avond mag vrij goed geslaagd heeten, want het lokaap

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3