tstoiii tx! e=> Kantongerecht te Alkmaar. Advertentie n. IjPBOröWCr- soiied Agent Uit de hand te koop: KSjUITK AIjK. W. 13. VALK. VEBP ACHTING Geen grijs Haar meer. t=t P Markt- en Beursberichten. BURGERLIJKE STAND. Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar. Heeren D. PIJPER en JAC. MET. AlkmaarFirma W. F. STOEL. ZOON. De bekende Weihnacktstollen Zouten Krakelingen. Dagelijks verscli Zouten Bolletjes Haagsclie Beschuitjes, 's Zaterdagavond^ Saucijsenbroodjes, J. BIJLOOS, Coiffeur. „05ö£t-£&:r Peter" O CD O H' CD »-S Bekroond te Mainz. Hoogste onderscheiding. Eere-diploma. De echte Sachsische Thüringer Weili- nachtstollen zijn van af heden ver krijgbaar bij Gr. S. GROBNEWOUD, Bekroond te Mainz. Hoogste onderscheiding. Eere-diploma. 96xê 96| 881 84A 83yf 83A 84A 22-5- 34A 641 971 971 95f lOiPs 81A 103| 411 911 94 221 1061 3511 991 371 981 72 621 51 85 256 84| 1111 35 911 100| 921 55Ü 581 1551 991 86J 96| 96xf 881 841 831 83# 83H 22| 34! 65 971 97! 1021 22Ü 35 H 991 711 611 5i 249 83 91 93 55-Hr 58A 99! 891 98# 9711 ISA 97iè 38A 17A! 17! 13! I 131 1091 64f 13A 911 22 llll 116A 139 118 161! 147! 1881 164 26 135 981 18A 97! 381 131 91A 22! 1171 26 130 was flink bezet en al de aanwezigen hadden blijkbaar veel genoegen. Het beginnummer was een souvenir aan de gepasseerde kroningsfeesten en daarna traden ach tereenvolgend op, als bij een gewoon varieteiten-gezel- schap, de dames en heerendie het genoegen hadden veel bijval te vinden. Niet het minst gelukkig waren in dit opzichtde hollandsche komiek Louis Gontran, de vlugge teeken- meestor mr. Hannar en de heer ter Hall zelf. In de Arnhemsche Tentoonstellings-revue »Naar Sons- beek", het glanspunt van den avond hadden alle ar- tisten gelegenheid zich te doen gelden, en zeker is het, dat bij dit nummer het succes het grootst was. Dronken Piet vooral trok veler aandacht en door allen, die hem in de vorige revue »Naar de tentoonstelling" hadden ge zien, werd hij als een vroolijke oude bekende begroet. Het spreekt van zelf, dat het geheel een grap was, waarbij personen en toestanden werden doorgehaald, en dat wel op eene soms onmogelijke manier. De wijze echter, waarop het geheel werd weergegeven, deed dit dwaze over het hoofd zien en de talrijke bezoekers vaak schateren van lachen. GEBOREN. 18 Dec. Aagjed. van Cornelis Bijposten Aaltje Vlaanderen. Gerritz. van Aris Oudes en Grietje Harder. Ploris Laurens Hendrikus, z. van Johannes Floris Schermer en Elizabeth Zonneveld. Herman z. van Simon Kramer en Antje van der Oord. 19 Dirk, z. van CornelisBakkeren Annigje Huisman. OVERLEDEN. 19 Dec. Trijntje Ranken, eehtgen. van Jacobus Wiebes eerder wed. van Albertus Kosseu74 jaren. Zitting van 16 Dec. 1898. J. v. d. M., zonder vaste woonplaats, en G. Z., Alk maar, dronkenschap, de le f 3 boete of 2 dagen hecht de 2e f 1 boete of 1 dag hecht. T. W. Jz., J. W. Jbz., 0. Zw. Gd., G. Zw. Gd., K. Zw. Gz., P. D. Az. en A. D. Pz., Egmond aan Zee, strooperij, de le4e en 7e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 5e 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht., de 6e f 0.50 boete of 1 dag hecht. J. BI. Jz., als boven, loopen over verboden grond, f 0.50 boete of 1 dag hecht. W. V. en J. Gl. Az., als boven, overtreding provin ciale verordening, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. P. H., Alkmaar, overtreding drankwet, f 50/ boete of 20 dagen hecht. D. G., Rijp, straatschenderij, f 5 boete of 2 dagen hecht. W. Gr. Hd., Egmond aan Zee, overtreding provinciale verordening en strooperij, f 0.50 en f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht. J. W. Jbz., Egmondbinnen, jachtwet-overtreding, 2 maal f 2 boete of 2 maal 2 dagen hecht. J. T., Alkmaar, overtreding politie-verordening, f 1 boete of 1 dag hecht. J. K. en A. P., Alkmaar, en W. L., Egmondbinnen, overtreding gemeente-verordeningde le en Be ieder f 0.50 boete of 1 dag hecht., de 2e f 1 boete of 1 dag hecht. Zitting van 20 Dec. 1898. G. T., Alkmaar, diefstal, 1 maand gev. A. L., Helder, vernieling, 5 dagen gev. B. K., Zwaag, mishandeling, 14 dagen gev. J. L., Hoorn, wederspannigheid, 3 weken gev. M. d. J., Vlieland, beleediging, f 8 boete, subs, 4 dagen hecht. J. N., Zijpe, diefstal, f 2 boete, subs. 1 dag hecht. F. H. v. B. en S. de R., Schagen, door schuld gevaar doeD ontstaan voor het verkeer door stoomvermogen over het spoorde le f 50 boete, subs. 20 dagen hecht., de 2e vrijgesproken. Bevallen van een Zoon, A. KRAMER—v. d. Oord. Alkmaar, 18 Dec. 1898. Heden overleed, zacht en kalm, mijn geliefde Echtge noot J. BOON in den ouderdom van ruim 69 jaren. Zuidscharwoude, T. BOON 17 December 1898. de Geus. Ondergeteekende dankt bij deze voor de deelneming dezer dagen ondervonden. Heer H u gowaardA. 0. G. POST, 20 December 1898. Arts. De KERKERAAD der NED. HERV. "GEMEENTE te ALKMAAR verzoekt SOIiMCITAXTElV naar do vaceerende toetrekklng van Voorleger en Voorzanger In de Groote Kerkzich schriftelijk aan te melden vóór Woensdag, 28 December e.k., bij den Voorzitter des Kerkeraads, Ds. GULDENARM. Namens den Kerkeraad voornoemd A. GULDENARM h. t. Praeses. F. J. LOS h. t. Scriba. Alkmaar, 20 December 1898. Hamen 17. KUIKENS Hamen 17. en JOH6E HAIBE1V steeds levend voorhanden. Aanbevelend A. v. DIJK—Porck, Poelierster. Een net Burger-buitenmeisje19 jaren oud P. G., met alle huishoudelijke bezigheden bekend zag zich 'gaarne geplaatst, tot assistentie in een gezellig druk gezin. Adres, letter E, Hulppostkantoor, KOLHORN. Zij, die te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of borgtochten bezitten geteekend door den heer ELIAS OTT gewoond hebbende aan den Middenweg bij den Hasselaarsweg, te Heerhugowaard, en aldaar op lè December 1898 overleden worden verzocht daarvan vóór den 5 Januari 1899 opgave of betaling te doen ten huize van den executeur testamentairden heer ELIAS OTT, Hoofd der school te Venhuizen bij Hoorn of ten kantore van den notaris P. G. DUKER te Zuidscharwoude. Met primo Januari wordt gevraagd een voor ALKMAAR en omstreken, voor het plaatsen van eenige gewilde artikelen. Brieven franco letters B. T. O. Algemeen Advertentie- Bureau Nijgh van Ditmar, Rotterdam. De HERBKHG »de Zwaan", met Kolfbaan doorrijstal, Land, Boomgaard en Tuin, staande in de kom van de gemeente HEERHUGOWAARD, te zamen groot ruim één Hectare, te bevragen bij de Heden voor den wal eene scheepslading versche witte HMJITKAIiK, waarnit direct van boord kan worden geleverd, tegen den prijs van per waggonlading. zijn weder verkrijgbaar. 5 cent per stak. Men gelieve bestellingen voor Kerstmis s.v.p. vroegtijdig op te geven. Aanbevelend, van bet PONTVEBR, der gemeente Akersloot, over het Groot Uüoordhollandsch Kanaal voor den tijd van vier jaren en drie maandeningaande 1 Februari a.s., op Woens dag 38 December 1898, des morgens te e 11 uren in het Raadhuis, alwaar de voorwaarden ter lezing liggen van 14 December dezes jaars af, alle werk dagen 's morgens van 10 tot 12 nur. DE NIEUWE LONDON doet het grijze Haar bin nen enkele dagen verdwijnen maakt het glansrijk "*en zacht is onschadelijk voor de huid en verft niet. Prijs 85 cents per flacon en f 1,50 per dnbbele flacon. Alleen verkrijgbaar te ALKMAAR bij RIJST ile be§te dei* Wereld is Java-Rijst, sterk aanbevolen ter vervanging van aardappelen; wegens haar groot uitzettingsvermogen goed- kooper in het gebruik dan alle andere Java-soorten. Verkrijgbaar in alle comestibles- en kruideniers winkelsuitsluitend in origineele, fraaie bussen van 2V2 K.G. a fl.50 en 5 K.G. f2.75, proef kartons f 0.30 waarop de afbeelding van Czaar Peter de Groote. Tevens in kartons beschikbaar gesteld tweede qualiteit Prima Java-Rijst, merk ,,De Phénix", a f 0-20 het i/2 KG. Waar niet of moeilijk verkrijgbaar rechtstreeks "te bekomen een bus van 2^2 kilo, franco thuis, tegen postw. af 1.50 aan het adres voor engros Stoomrijstpellerij „De Phénix", C. KAMPEUIJS, ZAANDAM. CD »-S Verkrijgbaar te Alkmaar bij C. J. LISSONE Alkmaar 19 Dec. Aangevoerd 1 Paarden f a 17 koeien en ossen f 140 a 145 150 vitte kalveren, f 35 a -90.per pond 65 a 80 ct., 14 nuchtere kalveren f8 a 20, 0 magere schapen fa 598 vette id. f 18.a 27.286 vette varkens per P. f 0.34 a 0.35, 8 magere id. f 12 a 15, 0 bokken en geiten f 0 a f 0. Amsterdam 19 Dec Friesche Dokkamer Jammen f 2.70 a 2.80, id. Franeker f 2.50 a 2.80, Zaaiers f 1.70 a 1.90, Zeeuwsche Spnische Jammen f3.10 a 3.30, Poters fl.50 a 2.25, Flakkeesche f 2.60 a 2.90, blauwen f 3.— a 3.20, Geld. Blauwen f2.70 a 2.90, Pruisische Hamburgers f3.25 a 3.40, Rooden f2.a 2.10, IJpolder Jammen f 2.50 a 2.75, Westlandsche Zand f4.a 4.75, per H.L. Petroleum, onveranderd. Amsterdam 19 Dec. Aangevoerd 436 runderenvette le qual. f 0.60 a 0.2e id. f 0.55, 3e id. f 0.50 per K.G., 120 melk- en kalfkoeien f 100 a 220, 0 vette kalveren j 0.— a 0.— a 0.— per P. 1 Gras id., f a per stuk 33 nuchtere kalveren f 9 a 11, 10 scha pen f af545 vette varkens f 0.33 a 0.35 per P., 0 lammeren f a Leiden, 17 Dec. Boter. Aanvoer groot, le qual. per ]/4 vat f 54.a 58.per Kg. f 1.35 a 1.45, 2e qual, f 48.— a 52.—, per K.g. f 1,20 a 1.30. Handel was vlag. Haarlem, 19 Dec. Roodetarwe f 0.witte tarwe f 6.70 a 6.—, rogge f 5.10 a 5, haver f 3.30 a 3.55 gerst f 0.— a 0,duivenboonen f 6.80 a 7.75 paarden- boonen f 6.15 a 6.25, bruine boonen f 0. a 0. groene erwten f 6.50 a 0.capueijners Karweizaad f per 50 K. G. Haarlem, 19 Dec. Boter, aangevoerd 87 KG., v. 87, f lt13 a 1.25, 109 biggen, verk. 79, f 5 a 8.—, 50 schrammen verk. 42, f 11 a 15. Aangevoerd 140 mnd Aardappelen verk. 123, f 2.—a 3.—, 81 H.L. appelen, verk. 49, f 6.— a 20.42 mud peren, verk. 23, f 5.a 8- Kampen 19 Dec. Boter Per !/g vat t 23.a 25.50 per 1ll6 vat f 11.50 a 12.75, per 1/2 K.G. 50 a 55 ct. Aangevoerd 220 achtste, 146 zestiende v. en 300 stukken. Schiedam 19 Dec. Moutwijn f 11,Jenever t 15, id. Amsterd. proef 1 16,50, Spoeling f 1.30, bij den Bran- dersbond Moutwijn f 103/8 a 101/2. Londen 16 Deo. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) De markt was heden voor alle soorten traag, de voor raad werd niet opgeruimdmen verwacht daling in prijzen. Laatste noteeringen BoterFriesche ordinaire tot fijnste 100 - a 104/-, fa- brieksboter 104/-a 108/0 Norm. extra 120/-a 0/0, gew. 90/-a 110/-, Brittany le qual. 15/0, id. 2e qual. 14/0, 3e qual. 13/0, 4e qual. 12/6 per 12 Eng. ponden; Jersey, /- a /-Deensche prima 106/, 120/-, lersche 90/— a 108/-, Finsche /- a Amerikaansche —/0 a, /0/, a /0 Nieuw-Zeelandsche 90, 108/- a /- Russische j- a Australische 90/0 a 108/0. Kaas Oanadeésche /- 42, 48/- a /- nieuw a Goudsche 34/— a 42/—, nieuwmelkte a -/Edammer 44/-, 52/-a /-, Australische /- a-— Nieuw-Zeelandsebe /0 a /0. AMSTERDAM. ZOON. Payglop. Verzoeke beleefd bestellingen voor de Kerstdagen vroegtijdig te doen. PURMEREND 20 Dec. Aangevoerd 510 vette run deren f 0.40 a 0,58 p. p., 8 stieren prijshoudend handel matig, 188 vette kalveren f 0.65 a 0.85 p. p., matig, 141 nacht, idem f 9 a 22, handel vlug, 22 paarden, 2032 schapen en lammeren, prijshoudend, handel stug, 359 vette varkens 34 a 37 ct. p. p., handel ving, 31 magere id. f 10 a 18, 282 biggen f 5 a 8.beide handel stug, 1046 ganzen f 2, a 2.65, 280 zwanen f 7, a 9,25, 40 zak appelen f 2,— a 2.50, 25 zak peren f 2,a 0,— per zak. Kleine kaas f 28,middelbare f 26.commissie f Aangevoerd 146 stapels, weg.kg., kg. boter f 1.10 a 1,20, Kipeieren f 4,75 a 5,25. 19 Dec. 20 Dec. pCt. 2i 3 Cert. Nederland, N. W. Schuld.... ditodito dito, Oblig3 Italië, Inschrijving 1862/815 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli.. ditodito April-Oct. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... dito,, 1888/89, a frs. 500 met id41 Rusland, Binnenlandse!e 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le&2eser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOet. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 3$ N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatseh. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 125.3 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig41 dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A-. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito dito 18605 dito' dito 1864 dito Stad Weenen 1874 Ruslamd, Staatsleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind.Expl.Mij Drukkerij v. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4