Nederlan d. Stadsberichten. Crevonden Voorwerpen. Telegrafische Berichten. Ingezonden Stukken. stellen van maatregelen tegen de anarchisten geheel op het gebied valt van de wetgevende lichamen der Staten. Bovendien hebben de Vertegenwoordigers van Engeland, Belgie en Zwitserland geweigerd toe te stemmen in eenig voorstel dat tot beperking van het asylrecht zon kunnen leiden. RUSMjABïD. De Russische militaire school te Peters burg die den naam draagt van haar oprichter Czaar Paul I zal weldra haar honderdjarig bestaan vieren. Zij heeft de Fransche school van Saint Gyr uitgenoodigd zich op dat feest te doen vertegenwoordigen. De uit- noodiging is dankbaar aangenomen. De deputatie zal bestaan uit een opperofficier en een kapitein van de school Saint Cyr benevens een cadet van elk studiejaar. Een schoone gelegenheid voor de Fransche militairen om over de veelbesproken «alliantie" te schetteren, maar op den keper beschouwd toch slechts om zeer povere vergoeding voor do Fransche milioenen, die de Russisehe leeningen verslindenen een zeer zwakke waarborg voor den zoo gewenschten «tweebond" Laatste Berichten. Be Interpellatie ran Drumont. PARIJS 23 Dec. Drumont zeide in zijn interpellatie in de Kamerdat Algiers van Frankrijk zal worden afgescheurd gelijk Cuba van Spanje. Er bestaat te Algiers slechts een groep van burgers van Latijnschen oorsprong. En dit ras haat de Joden. Hij keurt het zenden van een nieuwen prefect en de politie-maatregelen af. Hij ver zoekt benoeming van een enquöte-commissie. Rouannet protesteert tegen den oorlog tegen de Joden want de antisemietische partij is de partij van agitatie en demagogie. De Joden hebben sedert de vorige eeuw bewezen dat zij zich met de maatschappij geheel en al kunnen vereenigen. Firmin Faure houdt een interpellatie over de benoeming van den heer Latand tot prefect van Algiers. Hij noemt den nieuwen prefect een man die tot alles in staat is. Dupuy zegtdat Algiers vaderlandslievend is hij gispt Rógis die de wanorde teweegbracht. Daarentegen roemt hij den heer Lataud die de man is om in den toestand orde te brengen. Hij zegt dat de antisemieten [secta- rissen zijn. De afgevaardigden van Algiers moesten ons, zegt de Minister, hervormingen voorstellen. Hij noodigt hen er toe uitmaar zij zullen er niet op antwoorden. Laat ons goed zijn maar vastberaden laten wij ons laten leiden door de beginselen der groote revolutie. De Kamer besluit tot aanplakking van de rede des heeren Dnpuy in Algiers. Ten slotte wordt met 406 tegen 10 stemmen een motie aangenomen aanvaard door den heer Dnpuy waarin de verklaringen der regeering worden goedgekeurd en het vertrouwen wordt uitgesproken dat zij de vrijheid van overtuiging zal weten te eerbiedigen en de veiligheid van den eigendom in Algiers te verzekeren. Heerhugowaard. Den 21 had alhier eene open bare vergadering plaats van het Nutsdepartement, waarin de heer L. M. Smith van Amsterdam, optrad met een uitgelezen programma, voor een, jammer genoeg, klein publiek. De heer Smith heeft eene goede voordracht, vooral in het luimige, doch ook met het ernstige heeft hij succes. Wij noemen overigens slechts de instemming die hij vond met «Saïdjah's afscheid* «Een Blauwtje «Een eerste liefde." Een optreden van den heer Smith zal ook elders ongetwijfeld bevrediging schenken. De kerkeraad der herv. gemeente heeft tot predikant beroepen den heer H. Gr. Brink, candidaat tot den Heiligen dienst te Ruinerwold. Het polderbestuur heeft den 22 voor een jaar verpacht het grasgewas aan de dijken voor f 3960, aan de wegen voor" f 1589, en de bouwgronden voor f 476, samen f 6025. Het vorig jaar bracht het grasgewas van dijken f 3964, aan wegen f 1587 en bouwgronden f 226, samen f 5727 op. gchagen. In den tuin van de Wed. R. alhier staat een theeroos in vollen bloei. Is dit voor den tijd van het jaar zeer merkwaardig, zeldzamer nog is het feit, dat er den 22 ter markt alhier versche eendeneieren werden aangevoerd. Door de dames-zangvereeniging «Euphonia' alhier zal den 26 een populair concert gegeven worden met mede werking van den heer Abr. de Winter, die de volgende stukskens ten gehoore zal brengen Toontje van Houtum, Driekske de Scheereslieper en Multatuli's Rammelslag. «Euphonia'' zal onder meer een dameskransje, groot hu moristisch zangspel van GrabenHofimann, uitvoeren. Bergen. Bij de op den 20 gehouden polderver kiezingen zijn herbenoemd to*, poldermeesters de heeren H. Swaan, P. Brakenhoff, J. van Reenen, Jb. Swaan Jbz. en C. Bogtman, respectievelijk in den Philisteinschen-, Sluis-, Damlander-, Zuurvens- en Noorder Reeker- en Mangelpolder; in de vacatures, ontstaan door het overlijden van den heer Jb. Swaan Senr., benoemd tot poldermees ters in den Oudburgerpolder de heer Jb. Swaan Jbz., in den Zuider- en Midden-Reekerpolder de beer KI. Schuijt en in den Noorder Reeker- en Mangelpolder de heer Jb. Swaan Jbz. en tot voorzitter van den Oudburger- en den Noorder Reeker- en Mangelpolder de heer J. van Reenen, terwijl in het bestuur van de Yereeniging van polders en oningepolderde landen onder Bergen, de af tredende voorzitter, de heer J. van Reenen, is herkozen en tot lid van het dagelijksch bestuur in de vacature van den heer Jb. Swaan Senr., is gekozen do heer H. Swaan. Sohermerhorn. Aan de vereeniging tot exploi tatie van eenen proeftuin alhier is rechtspersoonlijkheid verleend De rederij kerskamer «Amicitia'' alhier had het ge noegen bij de openbare uitvoering op den 22, tot her denking van haar 40jarig bestaan, een flink publiek te genwoordig te zien. Onder luiden bijval werden opge voerd «de Banneling,tooneelspel naar het fransch van Frederik Soulié en «Jochem Pezel, watj ben je voor een ezel!'' blijspel van Fritz Reuter. Het voorstuk, waarvan de handeling in 1817 plaats heeft, werd geheel in cos- tuum, van de bekende firma Sernée en Zn. te Amster dam, opgevoerd. Zondag, den 25, wordt het geheele pro gramma tegen verminderd entrée herhaald. Schipbreuk. Kapt. Peters, gezagvoerder van het st. «Phaedra', rapporteert de Ned. schoener «Eva'', van Croonstad naar Emden bestemd, te hebben aangetroffen met noodseinen op en wenschende op sleeptouw te worden genomen, waaraan men door hooge zee en stormweder niet kon vol doen. Het vaartuig was vol water en dreef op de lading De bemanning, die daarop het schip wenschte te verlaten, zette een boot uit, welke echter dadelijk omsloeg. Een boot, door de «Phaedra" te water gelaten, slaagde er in de uit 7 personen bestaande bemanning met levensgevaar te redden. Maansverduistering. Dinsdagavond der volgende week begint er te 10 u. 7 m. een totale maansverduistering, welke in ons land zichtbaar kan zijn. De totale verduistering duurt van 11 u. 17 m. tot kwart voor een. Het departement Alkmaar der Maatschappij tot nut van 't algemeen hield vrijdag, den 23, eene verga dering, in het café Central, waarin mej. M. Mei boom sprak over het onderwerp«De vrouwenbe weging in Nederland." Het presidium werd waarge nomen door den heer A. H. Teljer, die, na een woord van wolkom en waardeering aan de talrijk opgekomen dames en heeren, het woord gaf aan de spreekster. Zij begon met de opmerking, dat onze tijd in vele op zichten een heerlijke tijd is te noemen, omdat men overal nieuw leven ziet komen en ook om den stroom van humaniteit, die zich telkens openbaart. Dat zij tot onder werp had gekozen: «vrouwenbeweging" vond zijne oor zaak daarindat velen geen of anders een verkeerd denkbeeld van dit woord zich vormen, terwijl men daar door eenvoudig h. i. heelt te verstaan den wensch der vrouw om vrij te worden van de oude traditiën en wet ten, welke baar nog steeds bij den man ten achter stel len, en de begeerte naar vrijheid om hare gaven en talen ten te ontwikkelen en ten nutte van zich zeiven en de maatschappij aan te wenden. Dat de vrouw veel kan doen, daarvoor zijn ontelbare voorbeelden, zoowel wat geeste lijken als handenarbeid betreft. Wanneer in een gezin oen jongen en een meisje aanleg of de begeerte toonen om iets te worden, zegt spr., zal honderd tegen één voor den jongen in alle mogeljjke opzichten worden gezorgd, terwijl bet meisje aan haar lot wordt overgelaten of voor andere bezigheden wordt bestemd. Sp. herinnerde zich het feuilleton in het Nieuws van den Dag «Worstelen en overwinnen" en daaruit had een hoofdstuk haar zeer geboeid, n.l. dat waarin de schrijver poogt ronde jongens in vierkante gaten te passen en om gekeerd. Dat dit ook met meisjes zou kunnen, daaraan had niemand te voren gedacht, tot Hilda van Suylen- burg daarover een boek schreef. De vrouwen hadden daarover reeds langer gedacht, en aan den wensch om dit te bewijzen, had de onlangs gehouden tentoonstelling haar ontstaan te danken. Op de congressen daar gehouden, hebben personen van allerlei richting en geloof over dit onderwerp gesproken en spr. zou wenscheu om het groote nut, dat in elke stad steeds zulk eene tribune was opgericht. Dr. Cath. Tusschenbroek had deze begeerte der vrouw genoemd een ziekte (zielenhonger), vooral een ziekte van den mid delstand een verlangen naar de middelen tot degelijke vakopleiding. Joh. ter Meulen, van Amsterdam, wilde de vrouw opleiden tot opzichteres van arbeiderswoningen juffr. Sparnaij, van Leiden, tot opzichteres in de fabrieken, Trude Mertens als tandarts en nog vele anderen bewezen, bij degelijke opleidingde geschiktheid der vrouw iu verschillende vakkenbijvoorbeeld als predikante inspectrico eener Levensverzekering-Maatschappijals onderwijzeres aan een instituut voor doofstommen voor vakken als de tuinbouw, in confectiemagazijnen, de pho- tografie, de bijenteelt enz. Steeds was bij allen t refrein «betere opleiding" en mocht Alkmaar in dit opzicht zich gelukkig achten met hare Huishoud- en Industrieschool, deze was nog een zeldzaamheid, terwjjl zy eigenlijk nergens moest gemist worden. Spr. herinnerde ten be wijze hiervan alleen wat er enkel van eene goede dienst bode wordt gevraagd, terwijl ze zelden in de gelegen heid is, zich ook maar gedeeltelijk daartoe te ontwikke len. Spr. noemde o. m. als personen die haar 't meest hadden geintresseerd, de oude mevr. Oalcar, die uit eigen middelen een kindertuin oprichtte, mevr. Goekoop, die sprak van liefdeshongersnood bij de vrouw en de midde len aanwees, hoe zij in verschillende inrichtingen door uiting aan deze begeerte te geven zich nuttig kon ma ken mevr. Kempers, die de vrouw wilde opleiden om nuttig te kunnen werken bij indische toestanden enz. Een allernuttigst boek noemde zij hot misschien nog met genoegzaam bekende Vooriichtiugsboek v. lessel- schade" hetwelk zij bij deze gelegenheid zeer ernstig kon aanbevelen. De geheele lezing, welke ongeveer een uur duurde, werd met de grootste aandacht gevolgd, ten slotte met een erkentelijk applaus begroet en door allen zeer in- tressant genoemd. Spr. bewees, dat zy van deze vraag van den dag een ernstige studie had gemaakt, en de overtuiging waarmede zij sprak, boeide haar auditorium geheel. Ten slotte gaf spr. nog eon fragment uit het zweedsche boek «de Majoorscheeen voordracht op letterkundig gebied, die met niet minder aandacht werd aangehoord. Do waarnemende voorzitter sprak dan ook z. i. uit aller naam, toen hij de spreekster dank bracht voor den gloed en warmte, waarmede zij een onderwerp had behandold, dat in onzen tijd hoe langer hoe meer belang stelling wekt en haar toewenschte, dat zij nog eenmaal de vruchten mocht zien van den arbeid, door baar met de mochten kracht der overtuiging aangevangen. Stedelijke Muziekschool. Donderdag, den 29, heeft in het lokaal Harmo- n i e eene uitvoering plaats door de leerlingen der Ste delijke Muziekschoolonder leiding van den heer J. M. Otto. Voetbalwedstrijd. Den 23 badop het terrein der Cadettenschool een voetbalwedstrijd plaats tusscnen cadetten eu adel borsten (van den Helder), waarin laatstgenoemden over winnaars bleven. Zachte winter. De winter heeft eindelijk zijne intrede gedaan juist op den dagwelken de kalender hem voorschrijft. Het zachte weerwaarvan wij tot heden genoten gaf velen planten nog een zomersch aanzien en menig bloempje ontplooide zich in een tijd des jaarsdie daarvoor niet de aangewezene is. Zoo bracht men ons heden aardbeien rozen zomerviolieren kooltjes vuur muurbloemen, die alle den 23 in den tuin der Oterleeker pastorie waren geplukt. Het zullen wel niet de eenige zijn, doch de verscheidenheid is te merkwaardig, om er geen melding van te maken. Alkmaarsche Paaschtentoonstelll ng. De 20e Alkmaarsche Paaschtentoonstelling voor het volgende jaar is bepaald op Vrijdag24 Maart 1899. Als gewoonlijk zal daaraan eene verloting verbonden worden van veelandbouwwerktuigen enz. en werd daartoe de vereischte vergunning bereids verleend. Reeds dadelijk werden 15000 stuks in massa aangekocht door eene vereeniging van personen die zich den afzet dier loten ten doel stellen. Zij bestaat uit de heeren J. F. van der OordvoorzitterV. S. Ohmstede J.Cz., secre taris Jb. Fortuin Bz., penningmeesteralsmede de heeren A. Lind, S. Kramer Hzn., P. Hontkooper, Gebrs. Over, A. F. Rozenhart, I. Bakker Dzn., D. J. v. Thijn, J. J. H. Weijmer, N. van Vuure, J. Asjes Ezn., W. van Vuure, M. Bregman, allen Alkmaar, en Jac. Met, Heer hugowaard. Wie zich dus loten wenscht te verschaffen, heeft zich tot een der genoemde heeren te wenden. Hoogere Burgerschool. Benoemd tot leeraar aan de rijks hoogere burger school alhier, de heer J. F. Quant, thans tijdelijk leeraar. Te bevragen aan het bureau van politie op werkdagen, des morgens tusschen 9 en 12 uur Een horlogeketting een lorgneteen zilveren oorbel letje een jasje, waarin een knipmesje e6n zilveren zij naald; een portemonnaie, inh. f 0,16; een boezelaar; een haan een bril een manchet met knoop een paar kindermofjes een schooltasch een gebedenboekjeeen zwarte kinderhandschoeneen huissleuteleen das met gouden speldje in den vorm van een halve maan en ster, bezet met pareltjeseen kinderschoentje. Alkmaar, De Commissaris van Politie voornoemd, 23 Dec. 1898. S M. S. MODDERMAN Jr. 's-Gravenhage 24 December 1898. TWEEDE KAMER. De loopende geruchten over het aftreden van den minister van oorlog kunnen beslist tegengesproken worden Het reces der Tweede Kamer duurt tot de helft van Februari. Aan het tweede afdeeiingsonderzoek van het strafrevisie-ontwerp werd door 25 leden deelgenomen. Het uitvoeren van particuliere bouwwerken door gemeente-ainhtenaren. Geachte Heer Redacteur! In verband met de discussiën gehouden in de raads vergadering van den 21 dezer, betreffende bet uitvoeren van particuliere bouwwerken door gemeente-ambtenaren, zou ik gaarne door middel van uw blad dat nog eens nader uiteenzetten. Het adres, den 14 November ingediend aan den raad, heeft na de behandeling en uitslag, verwerping van het verzoek met 11 tegen 4 stemmen tengevolge gehad, waardoor bij mij het vermoeden is opgewekt, dat het adres door mindere duidelijkheid niet in zijn geheelen omvang is begrepen. In de eerste plaats maak ik dit op uit het advies van B. en W. van 10 December j.l., waar alleen de gemeente- architect wordt genoemd. In het ingediende adres geven adressanten te kennen: 1°. dat bij de merkbare vermindering van den aanbouw te dezer stede hunne belangen door de concurrentie door gemeente-ambtenaren aangedaanten zeerste worden benadeeld; 2°. dat de concurrentie op den duur tegen gemeente ambtenaren bijzonder moeielijk isvooral omdat vele particulieren van meening zijn dat door het opdragen van werk aan gemeente-ambtenareD, bijzondere gun sten worden toegestaan; 3°. dat het tegenover de adressanten niet billijk is te noemen dat gemeente-ambtenaren die hun goed bestaan hebben aan hunne gemeente-betrekking, ook nog een groot gedeelte van het particuliere werk uit voeren ten schade van adressanten 4°. dat veel tijd door de gemeente-ambtenaren wordt besteed aan part cnliere werken en alzoo onttrokken wordt aan den tijd waarvoor de gemeente-ambtenaren worden bezoldigd. De heer van den Boschdie in da vergadering van 2 December 1896 zich ook krachtig verzette tegen het verleenen van vergunning aan gemeente-ambtenaren voor uitvoering van particuliere werkenbleef consequent. Spreker beweerde, dat een gemeente-architect een onafhankelijk persoon behoorde te zijn; zijn ambt brengt mede controle te bonden over de richtige naleving der bouwverordening dus ook over het werk van particuliere architecten. Voert de gemeente-architect voor particulieren werken uit dan zou hijbij overtreding der bouwver ordening, tegen zich zeiven proces-verbaal moeten opmaken. Bij zijne benoeming indertijd, zegt spreker, is bet salaris van den gemeente-architect verhoogd (dat salaris is toen van f 1500 op f 2000 gebracht), omdat toen het algemeen gevoelen was, dat de gemeente-architect een onaf hankelijk bestaan moest hebben. In 1889 is echter in eene geheime zitting van den gemeenteraad besloten de instructie van den gemeente architect te wijzigen, zoodat hem vergunning werd ver leend voor het uitvoeren van particuliere werkzaamheden. De geheime zitting trof alzoo (zonder er zich tegen te kunnen verzetten) de belangen der particuliere architecten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2