G Gelden beschikbaar, Bekendmaking. mor- bi HORATIUS, Alei. ieijers Koffie, tattijl Oiijaarfflonil. Nieuwjaar. w. Ongeveer 550 M\ Opleiding Notariaat. Aanbesteding. Zondags gesloten. G. W. VAN DER VEEN, Saucij senbroodjes fi J de Lange Corns. Johs. zn. Er zijn menschen, Eet eiken dag H.-O. Wed. J. RAVE, te Zwolle, Te Alkmaar bij W. Penaat W.Pz. J. TAN DEN BERG, GESLOTEN zijn. B. WIELAND LOS Voor de HLerstdagen Voorloopig Bericht. Goudvos. Anglo-Normand. Banketbakker, Kok, Fnidsen C 71. Naainlooze Vennootschap „De Vereenigde Ijzerhandel," W. STOLP. W. STOLP Jr. C. X.. MA.TTXÏB.3V, «PIAN O'SS. WBS Merk A f 0,75 per 5 ons, B 0,00 5 G. M. J. BAKKER, Versche Zeeuwsche Oesters, W. F. Stoel Zoon. Alkmaar. G. S. GROENEWOUD. Cognac fine Champagne f 1,50 Cognac fine Champagne f 1,25 Cognac fin Bois f 1,10 Cognac (uitstekend voor Grog) f 0,90 Punch van Arac f 1,50 f 1,25 Punch van Rum f 1,25, f 1, f 0,80 Kerstgeschenk. Versche W a f e 1 e n J. F. WAGENDREVER, w. G. E. VALK. Openbare Vergadering Maandag 26 December 1898, S. HUISMANS Dr. A. G. HONIG, Bij Notaris STEEN te Alkmaar, Notaris te Uitgeest. DU, Banketbakker, a. d. Waag. De Firma M. BROERS ZOON maakt aan hare geachte clientele hekend, dat zij, te beginnen oplJannari, des ZONDAGS zal zijn GESLOTEN. Gedurende de aanstaande feestdagen verkrijgbaar APPEL-, CONFITUUR-en AMANDEL- KRANSEN enz. Beveelt zich aan tot het leveren van DÉJEUNERS, DINERS en SOUPERS, KOUDE en WARME SCHOTELS. Ontvangen de tweede zending Paté de foie gras van HENRI. Voorhanden alle soorten COMESTIBLES. Reguliersbreestraat 16, Amsterdam, FARRIER en 91AGAZ1J1V van FABRIEK VAN LANDB0UWKALK ENZ. W eihnachtstollen. Zouten Bolletjes. Haagsche Beschuitjes. Chocolade Beschuitjes. Fijne Tafelbeschuit. Saucijzenbr ood j es. Wijnen en Gedistilleerd, iederen ZATERDAGAVOND bij Nederl. Bond van Jongel. Vereen, op Geref. grondslag. in het lokaal „Harmonie", a. d. Lombardsteeg beveelt zich aan tot het koopen en verkoopen van effecten, inwisselen van coupons, in- en afschrijving van kapitalen op de Grootboeken, en het incasseeren van de rente dier kapitalen. Kantoor t PAITOOR8TEHU. die eenigen tijd nalieten 's morgens H.-O. te gebruiken en spoedig storing in de spijsverteering ondervonden. Het vernieuwd gebruik van H.-O. herstelt hen in enkele dagen daarom Alleen in pakken verkrijgbaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op Dinsdag 3 Januari 1899-, des voormiddags te 10 uur, ten raadbuize aldaar, in het open baar aanbesteden de uitvoering der volgende werken, dienst 1899. 1. Het onderhouden van alle gemeente-gebouwen, scholen, bruggen, riolen en verdere gemeente-werken, in 5 afdeelingen. 2. Het doen van eenige vernieuwingen aan de gebouwen, schoollokalen en onderwijzerswoningen, schoolmen- beien enz., in 7 rubrieken. 3. Het doen van eenige vernieuwingen aan de bruggen. 4. Het verrichten van voeg- en inboetwerken aan de wal- muren, het afboenen daarvan, alsmede het doen van eenige vernieuwingen daaraan. 5. Het leveren en vervoeren van de benoodigde materialen voor buitenwegen, voetpaden enz. 6. Het onderhouden van den Hoeverweg, van den Berger- weg bij Alkmaar af, tot het dorp Egmond aan den Hoef, even voor de onderwijzerswoning, met de daarbij behoorende kunstwerken, als: het tolhuis met toebe- hooren 3 bruggen en 10 duikers. Een en ander met de levering van de daarvoor be noodigde materialen arbeidsloonen en transporten. Het bestek is verkrijgbaar ter gemeente-secretarie tegen betaling van f 0,50. Inschrijvingsbiljetten in te leveren op den dag dei- aanbesteding vóór des morgens 10 uur. Inlichtingen zijn te verkrijgen op het bureau der ge meente-werken. ij die hoest, gebruikt KROP uit den blik ken trommel van bereid volgens het aloude en eonig echte recept. Per doos 30 cent. LAAdKITRAAT, heelt de eer ter kennis te brengen, dat vanaf 1 Januari 1899, de Winkel ZONDAG8 zal onder waarborg van Hypotheek ten kantore van HET BESTUUR der LANDBOUW- en HANDELS- VEREENIGING te BROEK OP LANGEDIJK maakt bij deze bekend haar besluitgenomen in de gemeen schappelijke vergadering met 31 groentenhandelaars den 25 Juli j.lom van af 1 Januari 1899 alle KOOLSOORTEN en andere groenten per ÏOO stuksdus zonder de gebruikelijke toetal, te doen verkoopen. De Secretaris A. DÏRKMAAT. worden aanbevolen de van Deze zeer bekende dekhengstwinner van talrijke prijzen op tentoonstellingen en vader van vele bekroonde afstammelingen zal daags vóór de Hengstcn-Vel- llng te Bergen op-Zoom te Haarlem publiek ver kocht wordeD, wegens likwidatie der Vereeniging. De Hengst is in uitstekende conditie. M. M.! HAARLEM 24 December 1898. Door deze heb ik de eer U te berichten dat ik primo Januari 1899 mijne zaak zal overdragen aan de waarvan het hoofdkantoor, onder directie van den Heer C. v. d. STAD Hz., gevestigd is te Haarlem, Groote Houtstraat 7 1. De kantoren zijn gevestigd te HAARLEHGroote Houtstraat 74 Zl'TPHRN, Houtmarkt 67, 's GRAVKIIVHAGB Groote Harkt 38, DORDRECHT, Voorstraat 181 NlJffEGEAl, Stlkke Hezelstraat 38. U dank zeggende voor het tot heden genoten vertrouwen beveel ik de nieuwe zaak beleefd in uwe gunst aan en verblijf ik Hoogachtend UEd. dienstwillige dienaar, M. M.! In verband met bovenstaande heeft ondergeteekende de eer U mede te deelen dat hij in de Algemoene Ver gadering van Aandeelhouders, gehouden te Haarlem op 27 November 1898, beDoemd is tot Directeur van het kantoor te Haarlem en als zoodanig procuratie heeft gekregen om voor de Vennootschap te qulteeren. Verzekex-ende dat hij de zaak op denzelfden voet zal voortzetten en voor eene prompte bediening zal zorgdragen, verzoekt hij bij voorkomen nwen welwillenden steun. Onder aanbeveling Hoogachtend UEd. dienstwillige dienaar, Speciale Inrichting voor Reparatlën. EXPORTZAAK in PIANO'S, POLYPHONS, SYMPHONIONS, ARISTONS, VIOLEN, AKKOORD-ZITHERS enz. Verhuren. Stemmen. Repareeren. Ruilen. gebrand volgens systeem van Professor LIEBIG heerlijke aroma 35 °/0 bezuiniging verkrijgbaar bij Verdronkenoord. JJ/j cent per stuk ontvangen bij G. H. J. KAKKER, Verdronkenoord. Verkrijgbaar bij Bekroond met de hoogste onderscheiding EERK-IHPLOMA. Koorstraat 35—36, hoek Oudegracht. Ffer üesch. worden steeds dagelijks aan liuls bezorgd. Gelieve bestellingen voor den Oudejaarsavond vroegtijdig te doen om van een tijdige bezor ging verzekerd te zijn. Onder aanbeveling Luttlk-Oudorp Nr. 30. bouwterrein te koop aan de Wllhelmlnalaan, naast het in aanbouw zijnde koepelhuls. Te bevragen bij F. J. QUAX Nieuwesloot. a 5 cent per stuk van den (3en Kerstdag), 's namiddags te 3 uren precies te ALKMAAR. Als sprekers zullen optreden de heeren Theol. Stnd. te Amsterdam en te Zeist. HET BESTUUR. bestaat voor eenigzins ontwikkelde jongelui gelegenheid tot opleiding voor het notarieel examen. Drukkerij v. Herms. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4