Nieuwjaarswenschen. COLLECTEN. De oud-kolonisten. Volontair. Honderdste jaargang 1898. Oud ej aarsavond, ZATERDAGr 31 December a.s., NIEUWJAARSWENSCHEN, a 25 ets. a contant, FEUILLETON. ÜLaasmarkt Graan- en Zaadmarkt te ALKMAAR, Nationale Militie. In het nnmmer yan den zal weder gelegenheid bestaan tot het plaatsen van van 1 tot 5 regels. A. CONAN DOYLE. VERORDENINGEN op liet heffen en invorderen yan wik- en weegloonen IVO» 153. Tweede blad. ALRMAARSCHE COURANT. Pr|j§ der gewone advertentien Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven f r a n c'o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. ZONDAG Telefoonnummer3. gg DECEMBER. Deze Oonrant wordt Rinsda g-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,SO franco door het geheele rijk 1 1. 3 Nummers f O,G0. Afzonderlijke nummers 3 ets. DE Ü1TOBVBBS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR; Overwegende dat bij hun Ooilege is ontvangen eene kennisgeving voor eene op 27 en 28 December a.s. te honden collecte iu deze gemeente ten behoeve van de Vereeniging „Steun voor Weduwen zij ons doel", Vereeniging voor alle gezindtenge vestigd te Amsterdam dat collecten voor buiten deze gemeente gevestigde instellingen van weldadigheid door hen tot heden steeds werden tegengehouden dat daarmede hunnerzijdsin verband mot onlangs genomen Koninklijke besluiten niet kan worden voort gegaan dat het met het oog op de talrijke behoeften waarin deze gemeente zelf nog kan voorzien niet wenscheljjk is bovenstaande collecte, ter voorkoming van herhaling, succes te doen hebben Aoodigen de ingezetenen dezer gemeente dringend uit geene liefdegaven uit te reiken ten behoeve der bovenstaande liefdadlghelds- vereenlglngIndien deze onverhoopt op de aangegeven dagen mocht worden gehouden, maar die af te zondeien ter leniging van behoeften in de gemeente zelve. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT Voorzitter. 21 Dec. 1898. C. D. DONATH, Secretaris. Ter SECRETARIE dezer GEMEENTE kan geplaatst worden een Alleen zij die een goede hand schrijven en het lager onderwijs met vrucht hebben gevolgd komen in aan merking. Zich aan te melden bij den Gemeente-Secretaris. DOOR 3) Het was ongeveer vier uurtoen wij eindelijk, na door de schoone Strond Valley en over de breede glin sterende Severn gestoomd te zijn, in het aardige kleine landstadje Ross aankwamen. Een schraal, listig en glui pend uitziend man wachtte ons op het perron. Trots de bruine stoffen jas en de lederen broek, die hij met het oog op zijne landelijke omgeving droeg, herkende ik in dezen man terstond Lestrade van Scotland Yard. In zijn gezelschap reden wij naar het »Wapen van Here ford" waar reeds eene kamer voor ons in orde was gebracht. »Ik heb een rijtuig besteld," zei Lestrade, toen wjj onder het genot van een kop thee samen zaten te praten. »Ik kende nwe voortvarende natnnr en wist, dat gij niet tevreden zondt zijn, eer gij op het tooneel van de misdaad waart aangekomen." »Ik vind het erg vriendelijk van n," antwoordde Hol mes. »Dit hangt geheel van den barometerstand af." Lestrade keek verwonderd op. »Ik begrijp n niet," zei bij. »Hoe staat het weerglas? Geen wind, geen wolkje aan de lucht. Ik heb hier een koker vol cigaretten bij mij, die noodig opgerookt moeten worden en de sofa hier is veel beter, dan men in de gewone plattelandshotels gewoon is. Ik geloof niet, dat ik dezen avond van nw rij tuig gebruik zal maken." Lestrade lachte goedmoedig. »Ge hebt zonder twijfel nw oordeel al gevormd nit hetgeen de nieuwsbladen mededeelen," zeide hij. De zaak is glashelder en hoe meer men er over nadenkthoe helderder zij wordt. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar herinneren belanghebbenden, dat krachtens raadsbesluit van 1 Februari 1888 de EN DE gedurende de zoogenaamde ITILLE 1EI WEKEN zullen doorgaan, ook tusschen Kerst tijd en Februari. De Stadswaag zal mitsdien op eiken Vrijdag voor de ter markt aangevoerde waren open staan en de waagmeesters en kaasdragers tegenwoordig zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorz. 22 Dec. 1898. C. D. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat in het Gemeenteblad van Alkmaar No. 94, is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente d.d. 28 September 1898waarbij zijn vastgesteld welke verordeningen heden afgekondigd gedurende drie maanden voor een ieder ter lezing zijn nedergelegd ter gemeente-secretarie, op alle werkdagen, van 9—2 ure, en aldaar tegen betaling van 10 cents in afdrnk zijn verkrijgbaar gesteld. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 24 Dec. 1898. C. D. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar; Gezien art. 19 der wet van 19 Augustus 1861 (Staats blad No. 72); Roepen bij deze op Alle mannelijke ingezetenendie op 1 Januari 1899 hnn negentiende jaar zijn ingetreden (alzoo de minnelijke geborenen van 1880), om zich ingevolge de artt. 15 en 20 dier wet, in de maand Januari 1899 in het daartoe ge reed gemaakte register voor de Nationale Militie te doen inschrijven. De inschrijving geschiedt in een der vertrekken van het raadhuis alhier, des avonds van 5 tot 7 ure op Dinsdag en Vrijdag, tot 20 Jannari 1899 en verder ter gemeente-secretarie. De verplichting tot het doen der aangifte bernst op den militiepliehtige zelf, bij ongesteldheid, afwezigheid of Toch kan men natuurlijk eene dame zijn hulp niet weigeren. Zij heeft van n gehoord en wil uw oordeel weten, ofschoon ik haar reeds meer dan eens gezegd heb, dat gij niets zondt kunnen doen, wat ik niet reeds gedaan heb. Wel sakkerlootDaar heb je haar r jjtnig al aan de deur." Hij had ternauwernood uitgesproken, toen er een van de beminnelijkste jonge vrouwen binnentrad, die ik ooit in mijn leven gezien hebzij had schitterende, blanwe oogen mooie, frissche, roode lipjes en rozenblosjes op haar wangen en daarbij was zij zoo levendig, zoo on gedwongen in houding en taal, dat men haar natuurlijke schuchterheid daardoor geheel vergat. »0Mr. Sherlock Holmesriep zij van den een naar den ander ziende en ten slotte door haar vrouwelijk instinct geleid den blik op mijn reismakker vestigende. »Ik ben zoo blij, daï u gekomen zijt. Ik ben hierheen gereden om n dit te vertellen. James heeft het niet gedaan dat weet ik zeker. Ik weet het en ik verlang dat u aan nw onderzoek gaat, dan zult n het ook zeg gen, daar behoeft gij nooit aan te twijfelen. Wij kennen elkaar sinds onze kinderjaren en ik ken zijne gebreken beter dan iemand anders en woet ook dat hij te zacht aardig is om zelfs een vlieg kwaad te doen. Ieder die hem goed kent acht het dan ook ongerijmddat hij de misdaad begaan zon hebben, waarvan hij nn wordt beschuldigd." »Ik hoopdat we hem zullen kunnen vrijpleiten Miss Turner," zeide Sherlock Holmes. »U knnt er op rekenen dat ik zal doen wat in mijn vermogen is." »Doch n hebt de aanklacht en de afgelegde ver klaringen gelezen en hebt dns reeds nwe meening ge vormd. Ziet u nergens eenige leemte, eenige uitvlucht Denkt n dat hij onschuldig is »Ik acht dit zeer waarschijnlijk." »Zio daar nnriep zij haar hoofd in den nek werpende en Lestrade uitdagend aanziende. »Gij hoort hetHij geeft mij hoop Lestrade haalde de schouders op. »Ik vrees dat mijn collega een beetje voorbarig met het vormen van zijn oordeel is," zeide hij. ontstentenis op zijn vader, is deze overleden, op zijne moeder, en, zijn beiden overleden, op den voogd. Zij maken voorts de ingezetenen opmerkzaam op de volgende bij genoemde wet gemaakte bepalingen, als Voor Ingezeten wordt gehouden lo. hij, wiens vader, of is deze overleden, wiens moeder, of zijn beiden overledenwiens voogd ingezeten is volgens de wet van 28 Jnli 1850 (Staatsblad No. 44) 2o. hij, die geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste 18 maanden vóór lo. Jannari 1899 binnen Nederland verblijf hield 3o. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, behoorende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan den verplichten krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der dienstplichtig heid het beginsel van wederkeerigheid Is aangenomen. De inschrijving geschiedt lo. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden de moeder, of, zijn beiden over leden, de voogd woont 2o. van een gehuwde en een weduwnaar in de gemeente waar hij woont 3o. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd bniten 's lands gevestigd is, in de gemeente waar hij woont 4o. van den buiten 's lands wonenden zoon van een Neder lander, die ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woont, in de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Vosr de Militie wordt niet Ingeschreven lo. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is 2o. de in een vreemd Rijk verblijf houdende onderlooze zoon van eon vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten 3o. de zoon van den Nederlander die ter zake van 's lands dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont. Zij noodigen ben wien dit mocht aangaan, nit, zoo mogelijk in eigen persoon de aangifte te doen en daarmede niet tot het einde van Januari te wachten, en herinneren voorts aan de strafwaarmede de na- latigen ter inschrijving bij art. 183 der wet bedreigd worden. Burgemeester en Wethouders voorn., Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorz. 20 Dec. 1898. C. D. DONATH Secretaris. Dezer dagen vierde te lionden haar lOlen ver jaardag eene dame die den dag vóór den slag bij Waterloo het door de hertogin van Richmond gegeven bal bijwoonde waaraan door een aantal Engelsche offi cieren werd deelgenomen die over weinige uren Napo leon ten val zonden helpen brengen. Zjj heette toen miss Jane Cliffe en werd een jaar later de gemalin van lord Carew. Niemand dan zij is nog in leven van allendie dat historisch bal bijwoonden. (Haarl. Ct. »Maar hij heeft gelijk. Oik weet dat bij gelijk heeft. James kan het niet gedaan hebben. En wat den twist met zijn vader betreft ik weet zeker, dat de eenige redenwaarom hij daarover niet met den officier van instructie wilde sprekendeze isdat ik er in betrokken was." »In welk opzicht vroeg Holmes. »Het is nn geen tijd meer om iets te verhelen. James en zijn vader hadden dikwijls onaangenaamhe den over mij. Mr. Mc.Carthy wilde, dat het tosschen ons beiden tot een huwelijk zon komen. James en ik, we beminden elkaar altijd als broeder en zuster, maar natunrlijkhij is nog jong en heeft nog zoo weinig van de wereld gezien, en en wel, hij wenschte natuurlijk niets van dien aard te doen. Zoo ontstond er oneenigheid en ik ben er zeker van, dat de laatste twist daar ook nit voortvloeide." »En nw vader vroeg Holmes. »Was hij voor een huwelijksverbintenis »Neenhij was er ook tegen. Niemand dan Mr. Mc.Carthy was er voor gestemd." Over haar frisch, jeugdig gelaat spreidde zich een blostoen Holmes haar een vriendelijk vragenden blik toewierp. »Dank n voor deze inlichtingen," zei hij. »Zou ik nw vader morgen kunnen spreken, als ik bij u kom »Ik vrees, dat de dokter het niet zal toestaan." »De dokter?" »Ja, hebt u het niet gehoord Mijn arme papa is al jaren lang niet erg sterk geweest, doch de laatste vree- selijke gebeurtenis heeft hem geheel gebroken. H ij moest naar bed en Dr. Willows zegt, dat hij zeer zwak is en zijn zenuwen erg geschokt zijn. Mr. Mc.Carthy was de eenige, die Papa vroeger in Victoria gekend heeft." »HaIn Victoria! Dat is van belang!" »Ja, in do mijnen." »Jnist, in de goudmijnenwaar, als ik het wel heb, Mr. Turner zijn vermogen verworven heeft." »Ja zeker." ïDank n, Miss Turner. Uwe mededeelingen zijn mjj wezenlijk van veel belang."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5