P. M. Duyvis Go., BRIEFKAARTEN met Stadsgezichten in 8 soorten. Braning ét Hu li ron Uitzonderingprijzen Nederland. Advertentie n. DEPOTHOUDERS. VMAAG- KOOG AAN DE ZAAN, Boekh. HERMs. COSTER ZOONAlkmaar. Prijs per stuk 3 cents. eigen Linnenfabriekte Veldhoven, Noord-Brabant, van 26 tot 31. .December. den VAN ZWAAMEN en THOMPSON'S Almanak voor 1SS9. Assen Kussenblokken Koppelingen Stellingen, Hangers, Muurkasten, Eindstoelen enz. 100 x 115 cM. 160 x 160 cM. 160 x 230 cM. 160 X 280 cM. HonHon In de Pran8obo Kamer heeft deze week de voor zitter den leden toegeroepen »Ik verzoek den heeren te eindigen met geluiden te maken die niets menschelijks hebben." Het. is namelijk in de nieuwe Kamer, die van 1 Juni j.l. af zitting heeftal meer gebruikelijk gewor den dat sprekers die niet in den smaak vallen door tegenstanders worden begroet met hou! hou! (na tuurlek uit te spreken hoe! hoe!) De Temps heeft hierop al gewezen en opgemerkt dat de volwassen mannen, die zulke geluiden uitblazen, öf meenen nog in hun kinder jaren te wezen, toen zij «wolf en schapen'' speelden en de wolf de arme dieren trachtte bang te maken, óf, dat die geluiden nog een overblijfsel zijn uit de tijden toen de menscben nog als wilde dieren in de bosschen leefden en dergelijke geluiden voor beschaafd doorgingen. Het blad vond het echter nog al bedenkelijk dat uitverkorenen der natie zich of als kinderen óf als wilde dieren aan stelden. (Handelsblad.) Ken grappige Tergissing. Tijdens het verblijf der Indische Prinsen te 's-Gra- venhage, zoo verhaalt «Prange's Blad," deed zich het volgende voorval voor Beu tweetal van de Indische heeren leggen een bezoek af bij een oud-resident, ergens wonend in de wijk, ge naamd de Indische Archipel. Zij worden opengedaan door de dienstbode, die naar de huiskamer gaat en tot mevrouw zegt Mevrouw, daar zijn twee baboes om mijnheer te spreken Mevrouw daardoor nieuwsgierig geworden, gaat zelf eens kijken en begrijpt onmiddellijk de vergissing van de meid, die na het vertrek van de heeren over haar flater wordt onderhouden. Maar een week later komt er werkelijk een baboe aan de deur. De meid doet weör open en haar vergis sing van de vorige week goed willende maken, zegt zij binnenkomend tot mevrouw Mevrouw, daar ie die Prins van verleden week. Te Vllsslngen is een heer uit Middelburg die aldaar vertoefdetoen hij wat haast wilde maken om de tram te kunnen halen plotseling dood neergevallen. Hetzelfde ongeval overkwam een aldaar wonenden reeds bejaarden Engelschen heer. In eene beetwortelsuikerfabriek nabij Geertrulden- brrg is een 17-jarige arbeider in een ketel vol kokend suikersap gevallen en levenloos daar uitgehaald. Ie Kchteld (Betuwo) zijn twee runderen van den landbouwer H. v. L. in de weide gestorven waarschijnlijk door het eten van een onder hun bereik staanden larix. iLelden. In den nacht van den 20 is op den Ouden Singel bij de Mare een felle brand ontstaan. Uit gebroken op het bovenhuis, sloeg de vlam al spoedig door en tastte het turf- en hout- en steenbolenmagazijn van den heer de K. aldaar aan zoodat de brand een zeer grooten omvang kreeg. Toch bleef de brand tot die perceelen beperktwelke geheel zijn uitgebrand. De beide buren leden veel schade. Xwen (lel. Een handelshuis in koloniale waren te Rotterdam, alsmede enkele firma's in het buitenland zijn de dupe geworden van gefingeerde cognossementen. De Rotterdamsche firma had eene partij amandelen gekocht van een handelshuis te Messina tegen overgave van documenten. Bij aankomst van het stoomschip was van bedoelde partij amandelen niets bekend en bleken de cognossementen gefingeerd te zijn. De wissels waren geaccepteerd en de firma te Rotterdam moet betalen terwijl de schade bovendien verdubbeld wordtwijl het artikel inmiddels 50 percent hooger genoteerd staat en de benadeelde firma dus tot hoogere prijzen zal moeten leveren. De oplichter in Messina verkeert reeds in staat van faillissement en wordt strafrechtelijk vervolgd. De firma in Rotterdam lijdt eene schade van circa f 3000 en eene Dnitsche firma aan den Rijn van f 30000. «Als u morgen eenig nieuws weetzult u het mij zeker willen vertellen. Ongetwijfeld gaat u naar de gevangenis om James te spreken. Oals u het doet, Mr. Holmesvertel hem dan dat ik niet aan zijne onschuld twijfel." »Ik zal het doen, Miss Turner." «Nu moet ik naar huis, want papa is zeer ziek en hij mist mij zooals ik lang wegblijf. Goeden mor gen nu en God helpe u in uwe onderneming.'' Zij trippelde even vlug de kamer uit, als zij binnen gekomen was en wij hoorden haar rijtuig door de straat rateleneerst luid en helderdan al zachter en doffer tot het geluid der wielen eindelijk wegstierf. »Ik schaam mij over uHolmeszeide Lestrade met waardigheid na eenige minuten zwijgens. «Waar om hoop te geven als gij genoodzaakt zijt die hoop teleur te stellen Ik ben niet ongevoelig doch zoo iets noem ik wreed." »Ik geloof, dat ik kans zie James Mc.Carthy vrij te pleiten, zei Holmes. «Hebt gij verlof gekregen hem in de gevangenis te bezoeken «Jamaar alleen voor u en mij." «Dan zal ik mijn plan om uit te gaan, nog eens in overweging nemen. Hebben wij nog den tijd, om met den trein naar Hereford te gaan en hem van avond te spreken «Ruimschoots." «Laten wij het dan doen. Watson je zult het wel vervelend vindenom alleen achter te blijvendoch we komen over een paar uurtjes terug." Ik wandelde met hen naar het station, dwaalde een uurtje door de straten van het stadje, en keerde naar mijn hotel terug waar ik op de sofa ging liggen en mij trachtte te verdiepen in een kleinein geel leer gebonden novelle. De intrige van het verhaal was echter zoo onbeteekenendvergeleken met de geheim- zir.uige geschiedenis die wij thans tot klaarheid moes ten^ brengendat het verhaal mij slechts weinig kon boeien en mijn gedachten telkens afdwaalden zoodat ik ten laatste het boek wegwierp en mij geheel ver- Te Dubbeldam (Z.-H.) heeft Jhr. J. P. Repelaer, voorzitter der commissie voor de inhuldigingsfeesten aldaar, aan de 800 schoolkinderen, volgens zijn belofte ieder een fonkelnieuw kwartje van 1897 uitgereikt. Aanvankelijk was het zijn voornemen geweest dit te doen met de kwartjes, welke eerlang zullen geslagen worden, doch het bleek, dat dan te lang zou moeten ge wacht worden. Ken goede maatregel. Lij elke aangifte van de geboorte van een kind te Breda wordt den aangever vanwege de gemeente een kaart ter hand gesteld waarop het volgende voorkomt Waarschuwing Aan de ouders 1 Let zorgvuldig op do oogen van uw kind gedurende de eerste dagen na de geboorte Dan ban zich bij uw kind een hoogst gevaarlijke oog ziekte ontwikkelen namelijk de etterachtige oogontste king der pasgeborenen, die blindheid ten gevolge heeft, wanneer het ooglijden niet ten spoedigste bestreden wordt. Roept dus zonder verzuim onmiddellijk de hulp van den dokter in wanneer gij bij uw kind een of meer der navolgende verschijnselen opmerkt roodheid van de randen der oogleden of van de geheele oogleden zwelling van een of meerdere oogleden afscheiding of etter aan een of beide oogen (het zoo genaamde dragen der oogen); voortdurend gesloten blijven of dichtzijn der oogen. Eenige dagen geleden heeft bij Nfleuwersluls avonds een ongeval plaats gehad, dat nog vrij goed is afgeloopen. Na afloop van de vrijwillige oefeningen in den wapen handel te Vinkenveen begaven zich per rijtuig naar Nieuwerslnis, de kapitein Rieber de 1ste luitenant Haas, alsmede de sergeant-instructeurs de Gooijer, Rie- kerink en Bogert, allen van het 5de regiment infanterie. Bjj een spoorweg-overgang op den weg moest het rijtuig stilhouden, het paard liep achteruit en daar de weg steil was, ging het rijtuig eveneens achteruit en met al zijne passagiers te water. De sergeant Bogert, die op den bok had plaats geno- sn, kon nog juist bijtijds er afspringen en kwam met den schrik vrij. Deze begon onmiddellijk de drenkelingen te redden, hetgeen in de duisternis met zeer veel moeite gepaard ging. De sergeant Riekerink, die het laatst werd gered, zat met zijn voet beklemd tusschen het portier en heeft dien tengevolge ernstige verwondingen bekomen. De kapitein Rieber was eveneens ernstig verwond, omdat hij zijn hoofd door de ruit van het portier had gestoken. Benoemingen. lot hoofdingeland van den polder «Oosterkoog" is benoemd de heer J. Pos. Tot Heemraad van de banne Broek in Waterland is gekozen de heer G. Strikker. Tot Lid van het Bestuur der banne Landsmeer is gekozen de heer J. Lof. Gevraagd, op zeer gunstige voorwaarden, H.H. Krui deniers, Drogisten, Banketbakkers, Wijn- en Sigarenhandelaren en andere personen met relatiSn op alle plaatsen in Nederland voor buitengewoon goedkoope, gewaarborgd zuivere Niatuur-wijnen, geana lyseerd door en onder toezicht van den algemeen bekenden Hoogleeraar SWARTS van de Universiteit te Gent. Voor verdere inlichtingen zich te adresseeren aan den heer Wm. WINS, Molenstraat 10 's Hage, Directeur voor Nederland en Koloniën van de Naamlooze Vennootschap tieneral Wine Company te Antwerpen. (Kapitaal f SöO.OOO.) Uitgevers: E. DE BONT ZOON, Rotterdam. De beste en nauwkeurigste voor Darkten, Kermis sen en Watergetijden. ALOM VGBKBIJCIBAAR. fflACHIAE-FABRIKAKTfill, hebben steeds voorbanden s AIITFRDAM Nienwendijk, 156. Telephoon No. 542. Stalendepots in alle groote plaatsen van Nederland. Dames Onderrokken Dames Bovenrokken van pique molton m. d. met geborduurde hand gefest. 260 ct. strook 250 ct. Dames Flanellen met de hand gefest. 225 ct, Gedeponeerd Handelsmerk. Het merk «BRUNO" waarvan onze goede ren zijn voorzien garandeert: Qualiteit en Soliditeit. Een partij zuiver Irisch LINNEN ZAKDOEKEN, gezoomd met breeden eflen rand groot 48 X 48 cM., per doz. f 2,75. Een partij zwaar HANDDOEKENGOED zuiver linnen breed 80 c.M. per el 32J cent Een partij fijne zuiver linnen TAFELLAKENS per stuk f 1,per stuk t 2,25. per stuk f 3.25. per stuk f 3.75. Een partij zware witte KEPER voor Rokken en Pantalons breed 72 cM., per stuk van 20 el f 4,50. Stalen, ook door al onze Stalen-Depots, op aanvraag omgaande franco. diepte in de gebeurtenissen van den dag. Ondersteld, dat het verhaal van dezen ongelnkkigen jongen man volkomen waar waswelk belsch feitwelke buiten gewoon rampzalige gebeurtenis had dan toch plaats gegrepen tusschen het oogenblik, waarop hij zijn vader verliet en dat waarop bij door diens gegil teruggeroe pen naar de open plaats in het bosch terugsnelde. Het moest iets verschrikkelijks geweest zijn. Wat kon het zijn geweest Zou de aard van de wonden mij uiet op hot spoor kunnen brengen Ik schelde en vroeg het wekelijks verschijnend Graafschapsbladdat een uitvoerig verslag van het onderzoek bevatte. Het rapport van den heelmeester maakte melding van een paar doodelijke wonden door een zwaar voorwerp op het achterhoofd toegebracht. Ik betastte de overeen komstige plek op mijn eigen hoofd. Het was duide lijkdat zulk een slag van achteren was toegebracht. Dit was eenigermate in 't voordeel van den aange klaagdewijl hij bij den woordentwist met zijn vader tegenover dezen grond. Veel bewees het echter nog niet, want de oude Me.Oarthy kon zich, voor de slag viel, omgekeerd hebben. Toch wa3 het waard, hierop de aandacht van Holmes te vestigeu. En wat kon de stervende toch bedoeld hebben toen hij op het laatste oogenblik van een rat sprak. Het kon geen ijlen geweest zijn. Iemand die aan een onverwachts toegebrachten slag sterftbegint gewoonlijk niet eerst te ijlen. Veel waarschijnlijker trachtte hij te verklaren, hoe de noodlottige gebeurtenis zich had toegedragen. Doch wat mochten die woorden aanduiden Ik pijnigde mijne hersens, om do verklaring te vinden. En dan het grijze kleed, dat de jonge Mc.Oartby had gezien. Als dit laatste waar was, dan moest de moordenaar een kleedingstuk, vermoedelijk zijn overjas bij zijn vlucht hebben laten vallen en vermetel genoeg geweest zijn terug te keeren en het mede te nemen op hot oogenblik dat de zoon, slechts een dozijn schreden van hem af, bij zijn stervenden valer knielde. Welk een weefsel van ge heimen en on waarschijnlijke, den was de gansche geschie denis 1 Ik verwonderde mij niet over de meening vaa Lestrade en toch had ik zooveel vertrouwen in het inzicht van Sherlock Holmes, dat ik do hoop niet opgaf, dat de jonge Mc.Carthy onschuldig was. Het was laat, voor Sherlock Holmes terugkeerde. Hij kwam alleen, want Lestrade was op zijne kamer in de stad gebleven. «De barometer staat op mooi weer," zei hij, toen hij ging zitten. «Het is van veel gewicht, dat het niet regent, vóór wjj de plaats, waar de moord heeft plaats gevonden, kunnen bezoeken. Ik heb don jongen Me.Oarthy gezien," liet hij erop volgen. «En wat heeft hij u medegedeeld P" «Niets." «Kon hij geen licht ontsteken «Volstrekt niet. Ik was geneigd te gelooven, dat hij wist wie den moord bedreven had en met opzet den naam van den moordenaar verzweeg, doch ben nu over tuigd, dat hij evengoed als ieder ander in 't duister rondtast. Erg schrander lijkt bij mij overigens uiet toe, wel goedhartig." «Ik bewonder zijn smaak niet zei ik «als hij althans werkelijk iets tegen een huwelijk met zulk een lieve jonge dame als deze Miss Turner had." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6