De Lange de Moraaz, Gebrs. SERBROCK, Toevaltreffers, Eau-de- Cologne Stoonivemrjj en Cl merk T. CROK, K2,'d Wortelsnijders Stroosnijders Kookpotten, GEBRs. SCHEME CONFECTIE NAAR MAAT. BREÜKZALÉ IGl Alies te zamen: PRIJS 40 CENTS. Landbouw - Crediet, V.S. OHMSTEDEJ.Czn.. Diik (12fl ft,27 A llrmaar MIENT26. ALKMAAR. STEARINE-KAARSEN Amsterdam, Keizersgracht 370. Breedstraat Alkmaar. BoekliTllERJfer CÖSTÊR~A~ZÖONAlkmaar Voor voordrachten™ PRIJS f 2.SO. te Alkmaar, Yoordam C 13. JUL. WULFF Co., ALKMAAR.Houttil. ZUIVÉRÉ^MÜRWE Lij n z a ad koek en, Boode Bordeaux wijn GRAAN-, LIJNKOEK- en BOONENBREKERS JuorschmachinesRosmolens, Wanmolens, Steeds voorhanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN Volstrekt geen breuk meer 11 Boor Pastoor Martin Beck's BREUKZALF Boekhandel HEKMs. COSTER ZOONAlkmaar! Roode Port-a-Port, Van Romunde&C^eveke, Een practisch kookboek voor burgergezinnen - ii practische portefeuille-almanak. de Stearine-Kaarsenfabriek „APOLLO", OPGERICHT in 1861. Adres te AlkmaarHotel „DE TOELAST". HAARLEM GROOTE HOUTSTRAAT iAargtg Ve"' 8° Uitfltoomgoed.ren Fabrieksmerk gedeponeerd, van GRAANMATEN, SCHOPPEN, WANNEN, ZEVEN, BASCULEN wordt ïn heei korten tijd, zonder OPERATIE en zon der PIJN volkomen genezing gegarandeerd, mits de zali goed volgens de voorschriften wordt gebruikt Bovenstaande novellen komen voor in 1 s/b L/ ^>e'cA volledige kalender met kasboek, munttafelzegeltarief enz., vele illustratiën alsmede iwet' premiëuen wel i bevattende alle voorkomende recepten. HARDE, W 1TTE en Z IVER E van te SCHIEDAM. Bekroondte Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje; te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje; te Amsterdam in 1883 met de «ouden Medalje; te Antwerpen ln 1885 met het Eere-Diploma (hoogste onderscheiding.) ®ijn verkrijgbaar hij alle voorname winkeliers Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bij het uitblazen. Effecten, Coupons, Prolongatiën, Hypotheken, Brand- assurantiën, Levensverzekeringen Incassseeringen, In- braakverzekeringen Disconteeringen, Wissels op binnen- en buitenland, Gelden déposito, Handelscredieten. Mr. KleedermakersAMSTERDAM. Hun Magazijn ls ruim voorzien van eerste kwaliteit EA«EI.SCHE STOFFEN ln de keurigste dessins. 350.000 250.000 2.500.000. «estort Kapitaal f Reservekas f «estortW aarborglonds, (uitslui tend bestemd ter verzekering van de rente en aflossing der pandbrieven) f Gesloten leeningen op 30 Juni 1898 tot een bedrag van f 26.725.06S.— Verstrekt geld op eerste hypotheek, op huizen en landerijen, tegen lage rente en zonder vooruitbetaling. Heeft pandbrieven uit, rentende 3x/2 °/0. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank en bij den Heer Mr. K. A. Cohen Stuart, Uange- straat B Ao. 71, Alkmaar door IV. VAK HARPEN Met 24 ponteekeningen van H. M. KRABBÉ. Inhoud; bnart met spak Eene treurige her innering Gerevaccineerd De moeder van de compagnie Na tien jaar; Jacob Haar laatste; Eerste desertie in tijd van vredeDe generaal WOO It II- H "iü I. I II II Maatschappeïyk kapitaal f 389,000,-. Driemaandelijkscho Staat, opgemaakt volgens art. 19 der Statuten, onder ultimo September 1898. Toegestane Credieten Loopende Credieten Geherdisconteerd b/d Ned. Bank Waarborgfonds. Reservefonds op 1 Jan. 1898 Deposito's Goedgekeurd in de vergadering van den 15 October 1898. De Vice Voorzitter van Commissarissen Jhr. Mr. P. VAN POREEST. VÜBT0ED1BW1BKTDI6EN. 1 ƒ1.367.895.55 1.117.1:19.37 116.595 78.533.59 38.385.76 791.399.83 van Commissarissen De Directeur J. F. MO ENS. VAN ROTTERDAM NIEUWE BINNENWEG 147 bij de Westersingel. I.EIDEN BREESTRAAT. Uitstekende bewerking.Lage prijzen. V erkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot m0ne stoomfabriek >de Wachter'' §om zich van de zuiverheid te overtuigen. reerenderpryzenC^toorhanden In de """"V ">eS<* cwns<ra('"<' In verschillende concur- XT fl TT "vs M" m "inga/.i|nen van Werktuigen en «creedschappen van eeui/miHdTk1g!)aarrPa8t0.0,r »HCKs «"aagdrupppels, tot dusverre bet eemg middeldat met gunstig resultaat werkt tegen KLKE MAAHKWAAU. n Men vrage dus gratis gebruiksaanwijzing met bonderden dankbetuigingen van Breukzalf of Maagdruppel, by M REIMANN8 Generaal-Agent Badhuisstraat 13, Haarlem, t apnriT n ,ec 9 PBNAAT W.Pzn., Drogist, l.uttik Oudorp, Alkmaar LOUTER winkX s ch oo^l VsTOLK ]Gr0°^htermei- R' ^UITING, winkelier, Zuidscha'rwoudo, J. K' wmfeelier orl. J. STOLE, winkelier, Castncum. - H. J. CONIJN, winkelier, Egmond a/Zee. Alom sollede depothouders gevraagd. Justus v. Maurik Verhuizen en Een interview. Truida KokUitscheien. Ii. van de Velde, Een mooi eadeau. Geïll. Ph. 8. van der Veen Een onderkruiper. Geïll. A. PrellEen execusie. G'/r-t a f 36,—, 38.—, f 30, per anker en hooger. a f 1,16 f 1,50 en f 1,86 per fl. en hooger "6- 4 f 1>30, f 1,59 per fl en hooger. A li K M A A B. Telefoonnummer 86. In \ori„< jaren was deze kalender reeds omstreeks Nieuwjaar UITVERKOCHT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 7