1.1WISSEIM KOLONIALE RESERVE. en „CZAAR PETER" WIJNHANDEL. BORDEAUXzeer goede Tafelwijn Bil verdere irKei WIJN, LIKEUREN bd GEDISTILLEERD verKriiMar Mi M. A. Erkamp, ei wat J. Kuijper Zonen, Kunsttanden Visitekaartjes. BK. PBELIEB. C. VAN STAM, g O Q O H P O O *1 No. 6 No. 5 Eene betere soort, in doosje, wordt geleverd a f 1. No. 8 No. 7 VOORBAM C ALKMAAR. MADEIRASHERRY Roode PORTWIJNEN. Witte C O Gr NAC, van Rum SIROP 1)E PUNCH. van Arak CITROEN PUNCH, KERSTKRANSEN Sneeuwballen Boterbanket enz. Fnidsen, C 60. Heerenkleeding naar maat. belast zich met den aan- en verkoop van Eflecten ongelukken belast zich verder met alles wat op het kassiers vak betrekking heeft. PERSONEN, die zich willen bezig houden met het aanbrengen van jongelieden ter dienstneming bij de KOLONIALE RESERVE te Nijmegen voor ieder aangebrachte wordt eene Premie van i 20.— (twintig gulden) uitbetaald kunnen op franco aanvrage daarvoor gratis inlichtingen bekomen bij den KORPS-COMMANDANT. <3L© toeste der Wereld, is Java-Rijst, 45 cents. 4<) cents. Doosjes worden bijgeleverd a 127» cent SO cents. Doosjes worden bijgeleverd a 1272 cent. 6 O cents per anker f 24,ft contant f 23,per flesck f 0,57'/,. TELEFOONNUMMER 25. Prijscouranten worden op aanvrage gaarne toegezonden. HOUTTIIi No. 1, AIiKJIAlIl, plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hypbotheek OP IEKR BILLIJKE TOOBWAARDBU, neemt GELDEN a déposito, opent REKENINGCOURANT, met rentevergoeding geeft GELD op PROLONGATIE koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR WE HOOGSTE KOERS BV sluit VERZEKERING tegen BRAVO en INBRAAK, verzekert op het leven tegen invaliditeit en met en zonder gehemelteplaat f l,ftO per tand, in goud gezet f 3,6©. Gebitten f 30,—met garantie. Consult dagelijks voor tandheelkundige behandeling. Operatiën pijnloos. Advies gratis. Tandartsen COHENSINGEL 502, b/h Koningsplein Amsterdam. van de allerfijnste qualiteit, absoluut zuiver en onvermengd, zooals nog nooit onder de aandacht gebracht; door de geneeslieeren sterk aan bevolen ter vervanging van aardappelen, omdat Java-Rijst gemaKKclijK verteerbaar is en een lioog voedingsge- lialte heeft Wegens haar buitengewoon groot uitzettingsveruiogen goedbooper m het gebruik dan alle andere Java-soorten. Verkrijgb. in comestibles- en kruidenierswinkels in hermetisch gesloten fraaie bussen van »l/2 KG. a f 1.50 en 5 KG. af i.75. Ter kennis making proef Kartons a f 0.30. Tevens in kartons beschikbaar gesteld tweede qualiteit Prima Java-Rijst, merk „De Phénix" a f 0.20 het i/2 KG. Waar niet of moeilijk verkrijgbaar rechtstreeks te bekomen een bus van £i/2 kg. tegen postw. a f 1.50 aan het adres voor engros: Stoomrijstpellerij ,,I>e Phénix", C. KAMPHUIJS, Zaandam. Alleen echt in origineele bussen en kartons waarop afgebeeld Czaar Peter te midden der scheeps- bouw-aitiabuien, en de 20 ets. rijst met de vogel Phénix. Wordt nimmer tos of uitgewogen verkocht. Verkrijgbaar te Alkmaar bij C. J. LISSOME df KOOM. HERKKs. COSTER dc ZOOMI. Alkmaar. Bijpassende enveloppes 35 eents per flesch f 0,85 f 1,— f I,»». f 1.»®, f 1,75. per liesch f 1,— f 1,4©. per flesch f 1,1© f 1,5©1 1,9©. P*r flesch f 1,1© f 1,4©f 3,5©. per liter f 1,10 f 1,35 ,'_f 1,60 1,80 per flesch f ©,9© f 1, f 1,29', f 1,45 f 1,75 f 3,öO. per liter f 1,-, f 1,35, f 1,4©, f 1,85. per liter f 1,4©, f 1,6©, f 1,85 flesch 1 0,80, f 1,-, f 1,15, 1 l,öO. flesch f 1,15, fl,30,f 1,5©. per liter f 1,60 per flesch f 1,30 KENNEMERSTR. WEG E 4 beveelt zich beleefd aan tot de 1 e v e r i n g van ullerhande VERSCR GEBAK als N.B. Weder voorhanden GROENTEN in b 1 i k en eene ruime sorteering Chocol. Artikelen. blijft zich steeds aanbevelen als LOOD6IETBB en ZINK WERKER. KLEEDERHAKER8, ZAA1CIARKT. ALKMAAR. Speciale Inrichting voor Druk v. Herms. Ooster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 8