No. 48. Eerste Wad, Honderd en vierde jaargang. 1902. ZONDAG 20 A P R I L. Buitenland. Laatste Berichten. Nederland. Inrichtingenwelke gevaar, schade of hinder knnnen veroorzaken. De Oorlog in Znid-Afrika. 1LRMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Blnsdag-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0.80franco door het geheele rijk f 1, 3 Nummers ff ©,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prys der gewone advertentiën i] Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Telefoonnummer 3. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met de bijlagen van de GEBRs. FUHRMANN om verganntng tot hot op richten van een gasmotor van 7 paardekrachtin het perceel aan de Schoutenstraat, wijk A, No. 22b, en dat op Zaterdag 3 Mei 1902, des voormiddags te e 1 f nre, ten stadhuize gelegenheid wordt gegeven, om tegen het op richten van die inrichting bezwaren in te dienen. Burgemeester ou Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 April 1902. C. D. DONATH Secretaris. BULG1H. Ofschoon do bevolking zich de laatste dagen rustig houdt en eenigzins ernstige botsingen tusschen de burgers en de gewapende macht niet voorvielen, wordt de toestand steeds dreigender. De werkstaking neemt overal en in bijna alle vakken eu beroepen hand over hand toe en een enkele steenworp eenerzjjds of een zenuwachtige beweging aan den trekker van het geweer anderzijds kan een bloedblad doen ontstaan, dat tegelijk het sem zal zijn voor ernstige straatgevechten over het geheele land. Wat zal de Regeering, wat zal de Koning doen Ziedaar de beide vragen, welker beantwoording het gansche volk, zoowel voor- als tegenstander der grondwetsherzie ning, in angstige spanning verbeiden. De Regeering, dit schijnt wel zeker, wil van geen toe geven weten. De Minister-President De Smet de Naeijer, onverstoorbaar te midden der heftigste Kamerdebatten (en dat wil in Belgio wat zeggen), wijst ieder verzoek tot tege moetkoming aan de volkswenscheu at, als niet te verdedigen betuiging van zwakheid, een buigen voor den wileeneroproe rige menigte, in strijd mot de waardigheid der Regeering eu het gezag van den Koning. Zal de Koning het miuistorie naar huis zonden Op deze vraag is het antv^id nog niet met eenigen grond voor zekerheid te ge*fcjft!en meenen, dat Leopold aan den drang van het volk gehoor zal geven en op het laatste oogenblik de dreigende revolutie voorkomen door benoeming van meer plooibare staatslieden tot opvolgers van dit conservatieve, zeer clericals ministerie, maar menig blad vreest, dat ook hij zal blijven weigeren. Mogelijk is het ook, dat de Koning zich aan deze moeielijke keuze onttrekt, door afstand te doen ten behoeve van zijn zoon. Uit Müuchen, de Kroon prinses is oen Beijersche, en men kan daar te lande das goed ingelicht zijn, wordt een bericht in dien zin ge seind. In elk geval is het te hopen, dat aan den tegen- woordigen toestand zeer spoedig een einde komt; de mate- rieele schade van deze werkstaking alléén is reeds vol doende ook diegenen dezen wensch te doen koesteren, die optimistisch genoeg zijn om te vertrouwen, dat zoDder toegeven der Regeeriug, de gemoedereu tot rust zullen komen en het dreigend gevaar bezworen zal kunnen worden. DUITSCHUAAD. Den 17 is het strafproces te Gumbinuen tegen Maiten en Hiokel wegens den moord op ritmeester Krosigk hervat. Wegens b weerde voor ingenomenheid tegen beklaagden, werd van de zijde der verdediging, de wraking van twee der rechters voorge steld, welke wraking echter werd afgewezen. EM®EIjA.I*ID. Over het algemeen vreest de En- gelsche pers, dat de vredesonderhandelingen op niets zullen uitloopen maar de Regeering is zoo achterhou dend, dat er met zekerheid niets te voorspellen is. Ter wijl sommige bladen beweren uit »de beste bronnen" te knnnen melden, dat Koning Edward vóór alles vrede wil en Chamberlain aan dien wenseh zal moeten toe geven, wordt door anderen, uit niet minder goede bronnen verzekerd, dat de Koning er niet aan denkt in deze de wet voor te schrijven, en dat de eenige kans op vrede bestaat in de, schier onmogelijke, mogelijkheid dat de Boeten thans zullen toegeven aan de eischen waartegen zij nu bijna 3 jaar met taaie volharding eu ongelooflij tien heldenmoed gestreden hebben. In 9 graafschappen van Ierland, in welke de agi tatie van do .Irish League" het sterkst is, is de zooce naam de»Orimes-act" (de wet op de misdaden) afgekondigd, waardoor o. a. schuldigen worden onttrok en aan de rechtbanken van hnn district en een sommaire recht spraak wordt ingesteld. FUAJWKBKJK. Volgens de .Figaro" is in den ministerraad het volgende voorloopige programma vast gesteld voor de reis van president Lonbet naar Petersburg. Den 21eu Mei zal de president aankomen in de baai van Kroonstadt. waar hij begroet zal worden door den Czaar. Beiden znllen zich den volgenden dag begeven naar Zarskoje-Selo, waar een parade gehouden zal worden. Den 23en intocht te Petersburg. Verschillende gebouwen en gedenkteekens zullen dan ingewijd worden. Den (lag daarop geeft Lonbet aan boord van het pantseischip .Montcalm" een déjeuner ter eere van den Czaar en de Czarine. 's Middags om vier nur vertrek n.t Kroonstadt, LONDEN, 18 April. In het Lagerhuis deelde mi nister Balfour mede dat Lord Milnor eu Lord Kitohaner twee bijeenkomsten haddeo met de Boerec-gedelcgeerden. Op verzoek van dezen heeft lord Kitchener, nu de wa penstilstand om militaire redenen moest worden gewei gerd, goedgevonden faciliteiten te geven voor het ver kiezen en bijeenkomen van vertegenwoordigers van de verschillende commando's om den toestand te overwegen. De boerenleiders zijn daartoe uit Pretoria vertrokken; 3B verwacht dat de besprekingen niet voor over drie weken hervat zullen kunnen worden. De stemrechtheweglng In België. Ue herziening afgestemd. BRUSSEL 18 April. De Kamer hervatte heden de behandel ng van het voorstel tot het in overweging ne men van de grondwetsherziening. De socialist Demblon sprak voor het voorstel. Smeets zeide .Wij behoeven ons geene illusies meer te maken. Gij staat gereed om 60.000 man op hun broeders los te la ten, maar gij zult ze niet allen knnnen dooden. Wij blijven talrijk genoeg om obstructie te voeren. Daar de regeering den Koning niet den raad wil geven zijn plicht te doen, bezweren wij den Koning, smeeken wij hem tusschenbeiden te komen. Dat hjj een woord spreke en de vrede zal hersteld zijn. Nadat verschillende sprekers het woord hadden ge voerd werd het voorstel met 84 tegen 64 stemmen ver worpen. Sla de zitting. BRUSSEL, 18 April. De Kamer ging zonder incident uiteen. Een optocht van een duizendtal menschen verge zelde de socialistische afgevaardigden naar het .Volkshuis" waar Vandervolde het volk bezwoer niet af te wjjken van den wettelijken weg. Hij voeade daarbjj dat hij nog hoop koestert dat de Koning tnssehenbeide zal komen om een eind te maken aan de spanning onder het volk. Daarop bekrachtigde de vergadering het besluit van den algemeenen Raad van de Arbe: krspartij tot voortzetting van de werkstaking De vergadering ging zeer kalm uiteen. LEUVEN, 18 April. In den avond trok een stoet be- toogers langs de straten, die op de Place St. Antoine op den hoek van de Rue Marius, waar de woning van den Kamervoorzitter Schollaert staat, vijandige kreten aanhief. De politie werd overweldigd, de burgerwacht met steenen geworpen. Deze laatste gaf daarop vuur. Een dergelijke botsing deed zich voor in de Rne Tir- lemont, waar de burgerwacht eveneens schoot. In het geheel vielen vijf dooden, waarvan twee of drie bij de eerste botsing, eu twaalf gewonden. De doo den eu gewonden werden door de betoogers weggedragen naar het proletariershuis. Het Handelsblad ontving het volgende tele gram uit Batavia i A T .1 E II. Te Kiumala (Keumala is een Atjehsc'ae troep inge sloten. De vijand liet 42 dooden. Aan onze zijde werden gewond luitenant DerBjant en negen minderen. Vulkanische Uitbarsting. De correspondent van de N. C. te Batavia seint Aardschokken en hooge vloeden zijn waargenomen op Halmaheira en Batjan, waarschijnlijk als een vulkanische uitbarsting op Makjan. De schade is zeer groot. De ziekte van H. Ml. Koningin sluit ook wanneer het vurig gehoopte herstel spoe dig intreedt de mogelijkheid niet buiten, dat bijzondere voorzieningen noodig zijn met het oog op den langdurigen tijd van volkomen rnst, die voor een volledig herstel van krachten noodig zal zijn, nu die ziekte gebleken is van ernstigen aard te wezen. Het .Handelsblad" vestigt op die mogelijkheid de aandacht en brengt daarom de volgende bepalingen der Grondwet in herinnering, ge schreven voor het geval dat de Koningin, ook tijdelijk bniten staat geraakt da regeering waar te nemen. .Wanneer de hoofden der ministerieele departementen in rade vereenigd, oordeelen dat dit geval aanwezig is geven zij van hun bevinding kennis aan den Raad van fctate, met rntnoo liging om binnen een bepaalden termijn advies uit te brengen. Blijven zij na afloop van den gestelden termijn bij hun oordeel, dan roepen de ministers de Stuten-Generaal in vereenigde vergadering bijeen, om hnn, onder overleggin van het advies van den Raad van State, zoo dit is inge komen, van het voorhanden geval verslag te doen. Zijn de Staten-Generaal ia vereenigde vergadering van oordeel, dat het badoeld geval aanwezig is, dan verklaren zij dit bij een besluit, dat op last van den voorzitter (dien der Eerste Kamer) wordt afgekondigd en dat op den dag der afkondiging in werking treedt. Het koninklijk gezag wordt dan tjjdelijk waargenomon door den Raad van State, totdat een Regent is benoemd en zijn waardighoid heeft aanvaard. De Raad van State dient dan het voorstel in, om het Regentschap te voorzien. De .Staatcourant" van den 17 bevatte het navolgende De minister van Binnenlandscho Zaken brengt ter algemeene kennis, dat zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, den wensch heeft te kennen gegeven dat bij gelegenheid van den aanstaanden verjaardag van zijne Koninklijke Hoogheid met het oog op de ziekte van Hare Majesteit de Koningin, de voorgenomen openbare vermakelijkheden ter viering van dien dag geen voortgang mogen hebben. (w. g.) KUYPER. De toestand der Koningin. Uit Apeldoorn meldt de correspondent van het Handelsblad Aan het paleis is aangeplakt van gemeentewege het bij besmettelijke ziekte gebruikelijke briefje, aangevende »fe- bris typhoïdea". Van het Loo wordt van gisteravond gemeld Vrij algemeen is de meening dat het geregelde verloop dat de typheuse koorts blijkt te hebben, tot dusver geen ernstige complication doet duchten. De ongerustheid, die zich aanvankelijk meester maakte ook van de onmiddellijke omgeving van H. M., begint langzamerhand te wjjken en plaat9 te maken voor meer vertrouwen, dat de ziekte geen kwaadaardig karakter aanneemt. Ook de geneeskun digen, die H. M. behandelen, zien blijkbaar voor het oogenblik den toestand niet donker iu en deze werd dan ook hedenavond 7 uur bevredigend geacht, ofschoon de koorts niet wijkt. Steeds waakt eene verpleegster aan het ziekbed. Behoudens buitengewone omstandigheden bezoeken de ö_neesheeren de lijderes geregeld drie malen daags, des ochtends 8 nar, des namiddags 2 uur en des avonds 8 uur. De ziekte moet ontstaan zijn uit gevatte koude tijdens de gure Aprildagen, doch natuurlijk is dit moeilijk met zekerheid vast te stellen en blijft het bij gissingen. Barsingerhorn. Den 17 trad namens de afdee" ling K o 1 h o r n, van den Bond voor Staatspensionnee- ring, in een openbare vergadering van .Burgerkring" te Wieringerwaard op, ds. Briede van Kolhorn. Het doel van optreden, ook te Wieringerwaard eene afdeeling bond op te richten werd vol komen berai^HBBSwn toch traden toe. Aan het debat, dat zich bepSd^Tot punten vau ondergeschikt belang werd deelgenomen door de heeren Stadt, Felbers en Haringbuizen te Wieringerwaard, en Schenk te Anna- Paulowna. Met het zelde doel zal ds. Briede binnenkort te Anna-Panlowna optreden. Bescherming van nuttige vogelsoorten. Het hoofdbestuur der Nederlandscha Vereeniging tot bescherming van dieren (beschermvrouw H. M. de Koningin- Moeder) heelt tot Z. E. den minister van Waterstaat enz. een adres gericht tot ondersteuning van een adres aan Z. E. ingezondeD door het Nederlancische Landbouwcomité. Daarin werd met aandrang verzocht dat de Nederlandsche regeering zal toetreden tot het protocol en de conventie, die de vrucht waren van de in 1895 door de Fransche Republiek uitgelokte en op 25 tot 29 Juni van gemeld jaar gehouden conferentie van afgevaardigden veler Euro- peesche Staten, uitsprekende de wenschelijkheid van inter nationale bescherming der voor den landbouw en aan verwante bedrijven nattig geachte vogelsoorten. Akersloot. Herkozen als heemraad van de Weat- wouderpolder de heer O. Los Dz., als hoofdingeland de heer J. Rep en als secretaris-penningmeester de heer H. Kikke. Herkozen als heemraad van de Marker- en Oostwou- derpolder de heer P. van der Oord als hoofdingeland de heer 0. Davids; Wormerveer. In den avond van den 18 is het meterhuis der gemeente gasfabriek uit elkaar gesprongen. Het gebouw is verwoest. De meter is zwaar beschadigd op zijn fundament, verschoven. Ten gevolge van deze ontploffing werd geheel Wormer veer, voor zooverre niet het electrisch licht ten dienste stond, in diepe duisternis gehuld. Na 5 uur, toen het ongeval plaats greep, kon geen gas meer geleverd wor den. Het springen van het meterhnis werd door den zwaren slag tot op ver verwijderden afstand waargenomen. Daar Zaandijk door Wormerveer van gas wordt bedeeld, deelde ook die plaats in hetzelfde lot. De schade, geraamd op 10 a f 11,000 wordt door ver zekering gedekt. Onder den vloer van meterhuis was lekkage ontstaan. Door sterk wegstroomen van gas ontstond knalgas, dat, wijl de ramen vaD het meterhuis openstonden, ergens in do nabijheid met eene vlam in aanraking moet zijn ge komen. De gaslevering was te drie uur weder geregeld. Door gassen bedwelmd. Te Nieuwediep zijn drie werklieden van 's Rijks werf, arbeid verrichtende in de tunnel aan boord van het pantsersehip .Kortenaer", bedwelmd geraakt door uit cokes opstijgende gassen. Boven gebracht, kwamen twee hunner spoedig tot bewustzijn, doch de derde, de werktuigmaker J. W. Dijker, moestin ernseigen toestand per brancard naar zijne woning worden vervoerd. Eindexamen Sf. B. 8. De Commissaris der Koningin in de provincie Noord- Holland heeft a snog benoemd tot leden der (zuidelijue) oommissie, belast met het afnemen van de eindexamens der leerlingen van de H. B. scholen met 5-j. c. in die

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1902 | | pagina 1