Oit nar bestaat nit l main m n n. ai No. 1. Mon&erd en zevende jaargang, 1905. ZONDAG 1 JANUARI Afscheid en welkom! Kaasmarkt Graan- en Zaadmarkt Drankwet. BUITENLAND. en Algemeen Overzicht. r, a. öa ij- fi. Deze Courant tv o rol Olasda fiondlcrdag- sn I»teriü)[»vfl,il uitgegeven. Abonnementsprgs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele rijk f 1, 3 Nnmmers f 0,0©. Aizondorljjke nummers 3 ets. Pifls der gewone advertentlPn t Per regel t 0,13. Groote letters naar plaatsruimte.; Brieven f r a njo o aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij ?/b. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Telefoonnummer 3. Wij zeiden vaarwel aan wat achter ons ligt En hielden over eigen ziele gericht. Wij dankten, wij bogen en dachten aan schuld, Wij waren van vreugde, maar van leed ook vervuld Wij zagen nog eens terug in 't verleen, Nu juichend en dan vol van geween. Wij zagen op dagen van vreugd, ons bereid En doorleefden d' uren waarin werd geschreid En telkens riepen we op menig beeld Van hen die in 't onze hebben gedeeld. Wij dachten aan dooden, van ons gegaan, Aan levenden die ons ter zij hebben gestaan, Aan uren schenkend een gullen lach Aan nachten, zoo duister als 't harte ooit zag, Zoo namen wij afscheid van heel 'n jaar, Knielend en biddend dat God ons bewaar Maar wat ook om ons heen verging Eèn ding blijftde herinnering. Zoo verrijkt naar den geest door wat eens is geweest, Verwarmd naar 't gemoed Veroverden we 'n goed Dat immer zijn zegen bereide Waarheen van nu af 't leven ons leide. Tot ons allen klinke 't woord hebt gij de stem van 't verleden gehoord hebt gij verstaan, wat is gegaan door uw hoofd en uw harte Zet dan voort den nieuwen tocht 1 Niet versagend, nooit vertragend doch slechts vragend Heiige geest Leid mijn denken, Stuur mijn willen, Wil mij schenken Uwe kracht Bij zonneschijn en in donk'ren nacht 1 A. Dec. '04. Da DIRECTEUR van het Postkantoor te ALKMAAR maakt belanghebbenden bekend dat op 1 Januari a.s zjjo Kantoor, op dezelfde nreu en voor dezelfde takken van dienst geopend zal zijn als op andere Zondagen 2e dat hot voor eena spoedige behaudeling en verzen ding aanbeveling verdient om op 31 December en voor zooveel mogelijk op 1 Jannari a.s. de te verzenden naam en Nieuwjaarskaarten niet ia de bussen te werpen, doch aan zijn kantoor af te geven De Directeur voornoemd VAN DELDEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar, herinneren belanghebbenden, dat krachtens raadsbesluit van 1 Februari 1888 de en de te ALlinAAB, gedurende de maanden Januari, Februari en Haart geregeld W li O 1 ij k S doorgaan. Burgemeester en Wothonders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaiis. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen tor algemeene kennis, dat het kantoor van den Gemeente-ontvanger voortaan voor het publiek ge opend zal zijn op alle 1 werkdagen (dus ook des Vrijdags) van 's voorat. 9 tot 's naai. 1 unr. Alkmaar, 31 Dec. 1904. Burgemeester on Wethouders voornoemd; G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter aljzemeene kennis dit bij hnn college zijn ingekomen verzoekschri ten ter bekoming van verlof *oor de voortzetting van den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank na 31 Uecembcr 190$ vau 1'. L. P. HOFMAN, koopms- en winkelier aldaar, voor het aan de straat gelegon winkelvertrek van het perceel Ondegracht, wiik D nr. 243; 2°. JANNETJE DE GRAND winkelierster aldaar, voor het aan de straat gelegen winkelvertrek van hot perceel Laat, wgk D nr. 80; 3°. P. JANSEN, bierhuishondster aldaar, voor de gelag kamer op den hoek van Doelenkluft en Koningsweg van het perceel Koningswig, wijk B nr. 50; 4°. W. H. VAN WIJNGAARDEN, caféhouder aldaar, voor het aan de straat gelegen benedenlokaal van het perceel Krebbesteeg, wjjk A nr. 7 5°. D. ASJES Ef., koffi ihuishonder aldaar, voor do aan de straat gelegen koffiekamer van hot perceel Tienen- wal, wgk C nr 12 6°. V. SMOREN BERG voor het aan de straat gelegen benedenvertrek van het perceel Klein Nienwland, wgk D nr. 8 7°. S. KOK, groenteverkoiper aldaar, voor het aan de straat gelegen winkelvertrek van het perceel Fores- tnss'raat, wgk A nr. 1 8°. P. DUITS, werkman aldaar, voor het aan de straat gelegen winkelvertrek van het perceel Groot Niéuw- land, wgk D nr. 57 9°. M. DEKKER, bierhaishooder aldaar, voor het beneden lokaal met waranda van het perceel Nieuwpoorts- laan, wgk E nr. 1 10°. P. GROEN, timmerman aldaar, voor het aan de straat gelegen winkelvertrek van het perceel Midden straat, wjjk E or. 2; 11°. W. J1MMINK, winkelier aldaar, voor het aan do straat gelegen win kei vertrek van het perceel K tbel- straat, wjjk F nr. 1. 12°. M. 0. KOSTER, wedawe van W. Kroese, winkelier ster aldaar, voor het aan de straat gelegen winkel vertrek van het perceel Laat, wijk D nr. 12 13°. D. BAKKER, winkelier aldaar, voor het aan bestraat gelegeu winkelvertrek van het perceel D.ebbelstraat, wyfc E no. 22 14°. E. CORELL, weduwe van A. H. Hofstee, winkelierster aldaar, voor het aan de i r at, gelegen winkelvertrek van het, perceel Liudelaan, wgk E uo. 66 15». J. BENJAMIN, winkelier aldaar, voor het beneden voor lokaal van het perceel Sehelphoek, wgft D no. 20 16°. H. KOSTER, logementhouder aldaar, voor het beneden voorlokaal van het perceel Sint Annastraat, wijk C no. 11 17°. W. T. S. MATTHIJSEN, koffiehuishoadbr aldaar voor de voorzaal en de onmiddelljjk daarachter ge legen zaal van het perceel Laat, wijk A no. 59,t; 18°. J. P. DE MUNK, kleedermaker aldaar, voor het aan de straat gelegen winkelvertrek van het perceel Ritse voort, wgk A no. 20; 19°. A. MOLENAAR, barbier aldaar, voor het aan de straat gelegen vertrek van het perceel Scbapensteeg wijk B no. 8 20». K. BAKKER, wedawe van K. L. Bijl, winkelierster aldaar voor het aan de straat gelegen winkelvertrek van het perceel Tuinstraat, wjjk E no. 27; 21°. T. JONGES, weduwe van D. de Boer, melkverkoop ster aldaar, voor het beneden voorlokaal van het perceel Kennemer* raatweg, wjjk E no. 48; 22°. A. KOR VER, wgnkooporskneebt aldaar, voor het be- nedeD vooi lokaal van het perceel Laat, wgk D no. 216; 23°. C. GROOTE3, melks.jjter aldaar, voor het aan de straat gelegen beueden lokaal van het perceel Hekel straat, wijk C no. 8; 24°. J. ZUIDSCHARWOUDE, wedawe van J. Zwaan, winkelierster aldaar voor het aan do straat gelegen winkelvertrek van hot perceel Snaarmanslaan, wiik E no. 39; J 25». A VAN DIEPEN Dz., bakker aldaar, voor het aan de straat gelegen winkelvertrek van het perceel Fnid sen, wjjk 0 no. 66; 26». H, GODIJ N, borstelmaker aldaar, voor het aan de snaat gelegeu winkelvertrek van het perceel Groot NienweUnd, wgk D no. 56; 27°. C BAKKER, los werkman aldaar, voor het aan de straat gelegen winkelvertrek van bet perceel Sint Annastraat, wgk C no. 3d. Binnen veertien dagen nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van verlof schrif telijk bezwaren bjj burgemeester en wethouders inbrengen. Burgemeester en Wothonders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 31 Dec. 1904. DONATtl, Secretaris. Wjj hidden 't onlangs over de schuldbrieven van Vene zuela. De houders daarvan hebben reden tot nieuwe ergernis over het bedrijf van Castro, den President dier Republiek. In plaats, dat deze zich inspant om in zjjn land rnst te doen heerschen en het zoo lang verbroken evenwicht te herstellen, gaat hij nu weer met meer of minder dan de machtige Vereenigde Staten trotseeren Castro zal toch waarscbjjulijk ook wel weten, dat 't met znlke groote heeren slecht kersen-eten is en 't kan niet anders gezegd worden dan dat zjjn stontmoedigheid veel overeenkomst heeft met de brutaliteit van een bedelaar, die voorbijgangers molesteert, wel wetende dat hij toch mots heeft te ver liezen. De Venezolaansche pers, die in het rampzalige geval verkeert, dat Castro haar heer en meester is, zegt der halve «ja en amen" op alles, wat de dictator haar voor schrijft, Aldas is 't te verklaren, dat de bladen sinds eenigen tijd drnk bezig zjjn, op alle mogelijk^ manieren tegen de Yankees op te hitsen. Castro van zjjn kant liet al evenmin iets onbeproefd om den Amerikanen onaan genaam te zijnAmerikaanBCbe journalisten liet hjj uit hat land zettende Kamers liet bjj een grondwet goed keuren, de 't er op toelegt de vreemdelingen nit de repu- bbek te verdrijven; met den Amerikaanschen gezant Bowen ligt hij voortdnrend overhoop. De dmppe', die den beker heeft doen overloopen, ïb echter het. plaatsen van nienwe Crensot-kanonnen in de havens van La Guayra en Puerto Cabello, waar de geheven invoerrechten dienst moeten doen om de schuldeitchers van Venezuela te be- talon. Het spreekt wel vanzelf, dat de Vereenigde Staten niet geneigd zjjn, hierbjj maar steeds ljjdeljjk toe te zien en verandert President Castro niet van gedragslijn, dan zal een ingrijpen door de Unie in de binnenlandsche aange legenheden van Venezuela onvermijdelijk zijn. Te Was hington schijnt men voornemens om Cistro een termgn van zestig dagen te stellen, waarin bij gelegenheid zal hebben om van hoading te veranderen. Blijft Castro volharden, dan gaat een Amerikaansch eskader naar Vene zuela om te trachten daardoor «indruk te maken". Bljjkt ook dat middel onvoldoende, dan zal de Unie beslag leggen op de inkomsten van verschillende havens en het beslag doen voortduren tot tjjd en wjjle een bevredigende op lossing zal bereikt zijn. C ist.ro van zijn kaot beweert, dat hg slechts maatregelen beeft getroffen om zich te beveiligen tegen een inval van Nooril-Amerikaausche oorlogsbodems. Na de jongste Bood schap van president Roosevelt aan het Congres eu de zich daarbjj aansluitende rede van den minister Root over de Monroe-leer zegt de Venezolaansche president moest hij wel op znlke dingen voorbereid zjjn. Iu elk geval is Castro bedacht en nier kon hij wel eens ge'ijk hebben dat Venezuela de eerste der Zuid Amerikaanscho republieken zal zijn, welke Uncle Sam's ijzeren hand zal gevoelen. Cistro is slim genoeg om in te zien, dat waar de gezant Bowen hem, bij de onderhandelingen met Enge land, Daitsobland en Italië gevoerd, zoo allervriendelijkst en hulpvaaidig steunde, dat bestaan van «vriendschap" zijn bron niet vond in lelieblanke onbaatzuchtigheid, maar dat 't er Uncle Sam om te doen was, de rol van «vader- Ijjken voogd" over Veneznela te spelen. Men zon zeggen, indien deze opvatting van president Casiro juist is en slechts weinigen zullen dit in ernst darven betwisten 1 dan is de houding, door hem aangenomen, toch aller zonderlingst Zjjn welbegrepen b-lang zon hebben mee gebracht, dat elke aanleiding om Uncle Sam's bemoeizucht te prikkelen, aan het uitoefenen van «voogdij" recht van bestaan te geven, zorgvuldig diende te word-n vermeden. Wellicht, zal ook hier bevestigd worden, dat alleen door krasse maatregelen verbs'ering is te verkrjjgen. Wanneer men eens nagaat, wat er van Venezuela is geworden onder het bestaar vaa den met dictatoriale maent heerschenden President, dan moet men wel tot de slotBom komen, dat hg het grootste struikelblok is voor een beteren gang van zaken. Weet de Unie daaraan een eind te maken, dan zal dat in de eerste plaats ten goede komen aan de Venezolanen en voorts aan de Europeanen, die te kwader nre hun geld staken in dit wrakke land. Intnsschan, aleer het zóó ver is, zal er nog menig cou ponnetje onbetaald bijjven. Ij le- 'Ot t ag >rg an en ischt aden -V. ischt veel N. U. De innemii g van bet fort Erloengshan door de Japan ners is voor hen een succes, dat ver reikende gevolgen kan hebben. Hoe krachtig dit fort tegenweer vermocht te bieden bljjkt wel uit het feit, dat de Japanners er niet minder dan 43 kanonnen hebben bnit gemaakt. Renter's correspondent bij het leger voor Port Ar thor seint dat Erloengshan te drie nar in den ochtend werd ingenomen. Woensdagochtend te tien unr deden de Ja panners zeven dynamiet-mjjnen springen, waardoor bressen werden gemaakt in den front-maar van het fort, waar door een aanzienlyke macht storm liep, onder bedekking van een hevige beschieting. Nadat de eerste geschutslinie was bezet, volgde een heftige strjjd, die eindigde met de verovering van bet geheele fort. Van de bezetting zjjn rnim ,vyt honderd man ontkomen. De verliezen dor Japanners worden geschat op duizend man, wat een niet hoog cgf-r :s in verhouding tot de efiers, die bjj vroegere bestormingen zjjn gebracht. Tot dusverre werd algemeen aangenomen, dat Erloeng shan moet worden beschouwd als de sleutel van de ver dedigingswerken van Port Arthur en Engelsche bladen, zooals o. a. de Speakervoorspelden zelfs, dat de val van dit fo-t ook na su-chts enkele uren den val van do geheele vesting moest na zich slepen. De tijd zal moeten loeren in hoeverre deze opvatting gerechtvaardigd is. Het zon toch mogelijk kunnen zjjo, dat de Rasson door in den loop van het beleg aangelegde nienwe verdedigingsliniën deze voorspelling zullen te niet doen. Dat de toestand voor ai op ure, geld, ronder kop- ring en. ieder sn van Kruis, rceleiu rachels is, blik tvoerig ïiddags ap van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1